Terug naar stadsplattegrond
Besluiten van de gemeenteraad

Wat is een raadsbesluit?
Een raadsbesluit is een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Een raadsbesluit kan gevolgen hebben voor alle Rotterdammers, als het besluit een algemene strekking heeft. Een voorbeeld is de vaststelling van een verordening, bijvoorbeeld de Verordening straatnamen en huisnummering. Een besluit kan ook gevolgen hebben voor de bewoners in een gebied, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor dat gebied, of voor u persoonlijk. Een raadsbesluit wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

De leden van de gemeenteraad bereiden besluiten inhoudelijk voor in raadscommissies. In een raadscommissie kunnen Rotterdammers en vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en bedrijven ook over een onderwerp inspreken. De uiteindelijke besluiten neemt de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders voert de genomen raadsbesluiten uit.

De besluiten op deze kaart heeft de raad genomen tijdens raadsvergaderingen.
Deze vergaderingen zijn live te volgen op internet via www.rotterdam.nl/gemeenteraad.

Wilt u alle genomen besluiten van de gemeenteraad inzien? Kijk dan in het raadsinformatiesysteem.
Voor informatie over gemeentelijk beleid en officiƫle en openbare beleidsstukken van de gemeente Rotterdam, kunt u terecht op het Bestuurlijk Informatie Systeem BIS. Klik hier voor deze informatie.