Terug naar stadsplattegrond
Gemeentebreed
Overzicht 2019
27-06-2019 besluitProgramma dienstverlening 2019-2022

In juli 2015 is in lijn met de aanpak Rotterdammer Gericht Werken het stedelijk kader Dóórontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening ontwikkeld en door de toenmalige raad vastgesteld. Tussen 2015 en 2018 is in lijn daarmee gewerkt aan het verbeteren van de Rotterdamse dienstverlening aan burgers en ondernemers. De uitvoering van de benoemde maatregelen zijn zoals afgesproken in 2018 afgerond. De afronding vormde een geschikt moment om opnieuw te bekijken wat nodig is voor het leveren van gemeentelijke dienstverlening passend in de huidige tijdgeest en die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen, zowel qua beleidskader als qua uitvoering. Door middel van dit voorstel is de gemeenteraad gevraagd het hernieuwde Programma Dienstverlening voor 2019-2022 vast te stellen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitProgrammabegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke gemeenteraden voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2018. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen Regio Rijnmond is ingesteld. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitVerlenging verordening woonruimtebemiddeling 2015 nieuw

De gemeenteraad is gevraagd om de werkingsduur van de huidige Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 te verlengen tot 1 juli 2020. Hierdoor is er voldoende gelegenheid om een zorgvuldige evaluatie van de huidige verordening te doorlopen. Ook is er dan voldoende tijd om een onderbouwing te formuleren voor het instellen van een volgende Verordening Woonruimtebemiddeling.

Bekijk document

27-06-2019 besluitVoorbereidingsbesluit actualisate Wro 1 juli 2019

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 juli 2019 verloopt het voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2018 dat de gemeenteraad op 14 juni 2018 heeft vastgesteld. Omdat nog niet voor alle gronden van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan is vastgesteld, is het noodzakelijk dat per 1 juli 2019 een nieuw voorbereidingsbesluit in werking treedt, zodat ongewenste ontwikkelingen voorkomen kunnen worden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitBeleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld richt zich op het terugdringen van huiselijk geweld en seksueel geweld.

Bekijk document

27-06-2019 besluitIntegraal huisvestingsplan 2020-2023, deel 1 Analyse en ambities

Gemeente Rotterdam heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Om verwachtingen tussen gemeente en schoolbesturen goed af te stemmen en ook voorspelbaar te zijn, stelt Rotterdam een Integraal Huisvestingsplan op. De formele spelregels die daarbij van toepassing zijn, zijn vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 - 2023. Deel 1: Analyse en Ambitie wordt voorgelegd omdat dit een belangrijk vertrekpunt en kader is voor de verdere uitwerking van het IHP 2020-2023.

27-06-2019 besluitVerordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019

De nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 is aan de gemeenteraad voorgelegd omdat gemeente Rotterdam met schoolbesturen is overeengekomen om investeringen in schoolgebouwen en gymzalen voor bewegingsonderwijs op basis van genormeerde bedragen te bekostigen. De verordening is hier op aangepast.

Bekijk document

27-06-2019 besluitPlan van scholen 2020-2022

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd over een aanvraag voor opname in het Plan van nieuwe Scholen 2020-2022 (hierna: het Plan) voor het stichten van een basisschool op algemeen bijzondere grondslag door Stichting GROOS en voor het stichten van een islamitische basisschool door Stichting Recht Van Mijn Kind. In het Plan wordt daarnaast een basisschool opgenomen die eerder voor bekostiging in aanmerking is gekomen, maar waarvan het onderwijs nog niet heeft aangevangen. Het gaat om een islamitische basisschool uitgaande van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond.

Bekijk document

27-06-2019 besluitGrenscorrectie met de gemeente Lansingerland als gevolg van woningbouwproject Hordijk

In de Wet algemene regels herindeling (hierna: Arhi) staat dat grenscorrecties bij besluit van Provinciale Staten slechts op één moment per jaar -1 januari - doorgevoerd kunnen worden. De Wet Arhi schrijft in artikel 5 een speciale voorbereidingsprocedure voor indíén gemeenten voornemens zijn een grenscorrectie vast te stellen. Om Provinciale Staten in staat te stellen dit besluit voor het einde van 2019 te nemen, is het noodzakelijk - gelet op de doorlooptijd van de procedurele stappen - om het herindelingsontwerp in deze fase ter inzage te leggen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitGrondstoffennota 2019-2022 Grondstof tot nadenken

Het is een wettelijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid restafval vermindert en het huishoudelijk afval zo goed mogelijk wordt gescheiden, is een gemeentelijk beleidsplan opgesteld. De periode van de vorige afvalbeleidsnota 2013-2018 is inmiddels afgelopen. Daarom is de gemeenteraad een nieuwe nota voorgelegd voor de periode 2019-2022. Deze nota bevat de doelstelling op het gebied van huishoudelijk afval en de maatregelen die de komende járen zullen worden uitgevoerd om deze doelstelling te behalen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

27-06-2019 besluitGrondbeleid en marktbenadering projectmatige bouw

Voor het bouwen van woningen op gemeentegrond geldt onder meer het huidige grond-(prijs)beleid, dat dateert uit 2013. De actualisatie van dit beleid is in voorbereiding. Later dit jaar zal de raad het volledige voorstel voor een nieuw grondbeleid voorgelegd krijgen. Vooruitlopend op de actualisatie van het grondbeleid is aan de raad een aantal wijzigingen in dit beleid voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitGrondbank RZG Zuidplas Ontwerp-programmabegroting en ontwerp-meerjarenbegroting

Het dagelijks bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas heeft de ontwerp-Programmabegroting 2020 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2021-2023 van de Grondbank aangeboden. Dit met het verzoek om een reactie op de ingezonden stukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Grondbank. Met als basis de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling artikel 26, waarin wordt verwezen naar de artikelen 58, 58B en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen waarin een en ander is vermeld. Het dagelijks bestuur zal de ingekomen reacties in juni 2019 bespreken, waarna het algemeen bestuur van de Grondbank de stukken in haar vergadering in juni 2019 zal behandelen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitZienswijze begroting DCMR 2020

De gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de conceptbegroting 2020 aangeboden. De gemeenteraad is gevraagd een reactie op de conceptbegroting te geven ter voorbereiding op de besluitvorming door het algemeen bestuur van de DCMR op 3 juli 2019.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitUit de knoop - Beleidskader armoedeaanpak

In het beleidskader armoedeaanpak Uit de knoop voor de collegeperiode 2019-2022 staat de visie op de Rotterdamse armoedeaanpak. Dit vormt tevens de basis voor de uitvoering van de integrale armoede- en schuldenaanpak.

Bekijk document

16-05-2019 besluitBegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2022 gem. regeling Nieuw Reijerwaard

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zond, zoals dit wettelijk is vereist, bij brief van 25 maart 2019 de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de geactualiseerde grondexploitatie van 12 oktober 2018 (geheim) aan Rotterdam. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 31, lid 3 van de GRNR, kan de gemeenteraad op de hiervoor genoemde stukken haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

Bekijk document

16-05-2019 besluitHerzien ontwerpbesluit Winkeltijdenverordening

In Rotterdam mogen winkeliers geopend zijn op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur. In het Centrum en Hoek van Holland (strandboulevard) mogen winkeliers op zon- en feestdagen al vanaf 08.00 uur geopend zijn. Afwijken van deze reguliere winkeltijden is mogelijk via een ontheffing als sprake is van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard (bijvoorbeeld bij productpresentaties, feestelijkheden of evenementen). Rotterdam kent hiermee reeds ruime winkeltijden waarbij ook gestreefd is naar een balans tussen enerzijds de levendigheid en het toeristische karakter van de stad Rotterdam en anderzijds de leefbaarheid en zondagsrust in de stad. Initiatiefnemers stellen voor om de ochtendopenstelling op zon- en feestdagen nu ook voor de overige delen van Rotterdam mogelijk te maken.

Bekijk document

16-05-2019 besluitZienswijze concept strategische agenda 2018-2022 MRDH

Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Het college vindt dat stad en regio belang hebben bij een sterke, (internationaal concurrerende regio met goede verbindingen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wat goed is voor de regio, is goed voor Rotterdam. Dit was de leidende gedachte bij de start van de MRDH in 2015 en geldt wat het college betreft nog steeds. In lijn met de uitkomsten van de tussenevaluatie GR MRDH eind 2017 moet de rol en inzet van de MRDH passen binnen de kaders van de taken en evoegdheden zoals die zijn vastgelega in de Gemeenschappelijke regeling MRDH. De MRDH heeft twee kerntaken: Verkeer en Vervoer en Economisch vestigingsklimaat. Daarnaast fungeert de MRDH als netwerkplatform voor gemeenten. In de GR MRDH is opgenomen dat aan het begin van elke nieuwe bestuurstermijn een strategische agenda wordt opgesteld. De strategische agenda vormt het handelingsperspectief voor de MRDH en vindt zijn uitwerking in de jaarlijkse begroting en werkplannen. Per ambitie is rol en inzet van de MRDH beschreven.

Bekijk document

16-05-2019 besluitZienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Op 27 maart jl. eeft het Algemeen Bestuur van de MRDH de gemeenteraad van Rotterdam uitgenodigd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor 2020. Dat is gevraagd voor de ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Er is tot 22 mei 2019 gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitBeleidskader ontzamelen gemeentelijke museumcollecties Rotterdam

Op 23 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Visie op Ontzamelen van gemeentelijke museumcollecties en bijbehorend Uitvoeringsprotocol vastgesteld. Met de vaststelling heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het Uitvoeringsprotocol binnen twee jaar te evalueren, ook in het kader van de herziening van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) en de ontwikkeling van de Erfgoedwet. Bij gebrek aan voldoende casuïstiek en ervaring met het protocol is besloten de evaluatie door te schuiven naar 2017. In combinatie met het afdoeningsvoorstel motie Speerpunt (17bb6269) zijn de uitkomsten van de evaluatie in oktober 2017 aan de raad gepresenteerd. In deze brief heeft het college van B&W aangekondigd het protocol in 2018 te actualiseren en de rol en functie van de Toetsingscommissie Ontzamelen te herzien.

Bekijk document

11-04-2019 besluitRecreatiekader Rottemeren Ruimte voor groenblauwe toekomst

Het gebied Rottemeren bevindt zich in een dynamische omgeving. Er staan verschillende ontwikkelingen op stapel en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving is hoog. Meer inwoners betekent een toenemende recreatievraag, waardoor het aantal bezoekers zal stijgen. De \\\\\\\'beschikbaarheid van groene Iandschappen en recreatiegebieden wordt in de toekomst steeds belangrijker voor een goed en gezond woon- en Ieefklimaat. Deze en andere ontwikkeiingen zoals klimaatopgaven, gezondheid maar bijvoorbeeld ook essentaksterfte vragen om een nieuwe kijk en samenhangende visie op het Rottemeren-gebied. Voor Rotterdam biedt de visie ook aanknopingspunten om binnenstedelijk deel van de Rotte zoals belegd in het Programma Rivieroevers te verbinden met de buitengebieden. Bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren in 2018 was er nog geen actueel recreatiekader beschikbaar. Het voorliggende recreatiekader vormt hiervoor de basis en voor een uitwerking in ontwikkelingsplan en uitvoeringsagenda. Het vaststellen van het recreatiekader is een bevoegdheid van de raden van de deelnemers namelijk Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Op 22 november is het concept kader gepresenteerd tijdens een gezamenlijke technische sessie aan de raden van de gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap Rottemeren.

Bekijk document

21-03-2019 besluitAanwijzing Vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf als risicovol project

Bij de bespreking van het herziene raadsvoorstel over de vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf (19bb948) op 7 februari jl. heeft de raad met algemene stemmen de motie Verheij ea. Warme aandacht (19bb11815) aangenomen. Deze motie heeft als strekking dat dit project wordt aangewezen als risicovol project; aan de raadsgriffie wordt gevraagd om alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen in gang te zetten. Om deze motie ten uitvoer te brengen is aan de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen.

Bekijk document

21-03-2019 besluitDeelname experiment centrale stemopneming Europese verkiezingen

In lijn met het eerdere besluit van 29 november 2018, wil de gemeente Rotterdam ook voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 deelnemen aan het experiment van Centrale Stemopneming. Dit omdat dit de transparantie en betrouwbaarheid van de uitslag sterk bevordert. Gezien het feit dat het eerdere besluit alleen verwees naar deelname voor de Provinciale Staten - en Waterschapverkiezingen, is het nodig dat de gemeenteraad voor deze deelname nogmaals een besluit neemt.

Bekijk document

21-03-2019 besluitVergoeding kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven WO II

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde \'Bommenregeling\' in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam kan een vergoeding van 70 procent van de daadwerkelijke gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 april aanstaande te6 gebeuren.

Bekijk document

21-03-2019 besluitWijziging Welstandsnota Rotterdam in belang van ontwikkeling Feyenoord City

Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied met gebiedstype Stedelijke knooppunten en daartoe de betreffende gebiedstypenkaart en Welstandsniveaukaart in de Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te wijzigen.

Bekijk document

31-01-2019 besluitVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2018

De regelgeving in de verordening is op enkele punten verduidelijkt of verder aangescherpt. In de toelichtende teksten zijn enkele kleine onjuistheden verwijderd. Daarom is deze aangepaste Verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitBesluiten inzake Stichting Boor

Dit betreft besluiten over de volgende voorgelegde stukken: voortgangsrapportage 2018, jaarplan 2019, begroting 2019-2021, strategisch beleid 2019-2021, statutenwijziging Stichting Boor en herziening van het toezichtskader gemeente Rotterdam en Stichting Boor.

Bekijk document

20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

29-11-2018 besluitDeelname experiment centrale stemopneming verkiezingen

In 2018 heeft Rotterdam meegedaan aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om na de Gemeenteraadsverkiezingen een centrale stemopneming te doen. Het Ministerie verlengt het experiment en vraagt gemeenten kenbaar te maken of zij in 2019 mee willen doen. Gezien de positieve ervaringen van dit jaar en het feit dat er op 20 maart 2019 nogmaals een dubbele verkiezing is met een complexer en langer telproces, wil Rotterdam in 2019 opnieuw meedoen met het experiment van centrale stemopneming.

Bekijk document

13-11-2018 besluitWijziging verordening AOW- en jeugdtegoed Rotterdam 2018

In 2019 wordt het AOW-tegoed verhoogd met 75 euro naar 450 euro per huishouden. Deze verhoging is opgenomen in begroting 2019.

Bekijk document

13-11-2018 besluitMeerjarenperspectief Grond en vastgoed 2018

De gemeente Rotterdam heeft een omvangrijke grondexploitatie- en vastgoedportefeuille met plannen en objecten verspreid over de stad. Grondexploitaties worden ingezet ten behoeve van gebiedsontwikkeling; gemeentelijk vastgoed wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. De kansen en risico’s in de gemeentelijke portefeuille wijzigen als gevolg van de actuele marktontwikkelingen. Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed geeft jaarlijks inzicht in deze ontwikkelingen en doet op basis van scenario’s voorstellen voor bijsturing in de gemeentelijke portefeuille.

Bekijk document

13-11-2018 besluitKadernota Lokale Lasten 2018-2022

Deze kadernota geeft in principe voor deze raadsperiode antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij? Daarmee stelt de raad de kaders op voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende járen. En daarover legt het college periodiek verantwoording af richting uw raad.

Bekijk document

13-11-2018 besluitBegroting gemeente Rotterdam 2019

In de begroting worden het financieel kader uit het coalitieakkoord en de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en risico\'s verwerkt. Bij deze verwerking is gebleken dat bij het opstellen van het coalitieakkoord \"Nieuwe energie voor Rotterdam\" er een te hoge berekening is gemaakt van de omvang van de risicoreserves. Hierdoor is het weerstandsvermogen in het coalitieakkoord meerjarig te hoog gepresenteerd. Op basis van de huidige financiële inzichten is het weerstandsvermogen in deze begroting meerjarig boven de norm. Bovendien is de begroting structureel in evenwicht.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening onroerende-zaakbelasting 2019

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: gebruikersbelasting en eigenarenbelasting.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening precario- en reclamebelasting 2019

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bekijk document

13-11-2018 besluitAlgemene legesverordening 2019

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten zoals die in de verordening staan vermeld en de daarbij horende tarieventabel.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening logiesbelasting 2019

Logiesbelasting is een directe belasting voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente, tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening kwijtscheling gemeentelijke belastingen 2019

Het verlenen van kwijtschelding geschiedt uitsluitend met betrekking tot aanslagen in de gebruikersbelasting van de onroerende-zaakbelastingen, de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en de afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaai 75% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2019 kwijtschelding verleend.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening rioolheffing 2019

Rioolheffing staat voor een directe belasting ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, inclusief de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en verder de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, inclusief maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2019

Parkeerbelasting is belasting over een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Verder staat deze voor belasting over het parkeren van een motorvoertuig op een bij deze verordening in de daarbij aangegeven gevallen door het college van B &W te bepalen plaats, tijd en wijze.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening rechten markten 2019

Bedoeld zijn de rechten aangaande het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, te weten: het beschikbaar stellen van een staanplaats voor de uitoefening van de markthandel; in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of verrichten van een inschrijving genoemd in de tarieventabel die bij deze verordening behoort; in behandeling nemen een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van een warenmarkt, op basis van artikel 14 van de marktverordening Rotterdam 2017/

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening afvalstoffenheffing 2019

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven zoals bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing zoals bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven voor het gebruik van een perceel waarvoor krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening bedrijfsreinigingsrecht 2019

Onder de naam bedrijfsreinigingsrechten worden rechten geheven aangaande het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Dit geldt ook voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van door de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn. Iedere onderneming wordt geacht zich van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, voornemens te zijn zich daarvan te ontdoen of zich daarvan te moeten ontdoen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening precario standplaatsen 2019

Volgens de bepalingen in deze verordening wordt onder de naam precariobelasting standplaatsen een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, voor zover die voorwerpen van een standplaats deel uitmaken.

Bekijk document

13-11-2018 besluitRetributieverordening openbare werken 2019

Onder de naam rechten openbare werken worden rechten geheven voor: - het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; - het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare diensten bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening lijkbezorgingsrechten 2019

Onder de naam Lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en het crematorium-complex. Verder voor het door of vanwege het gemeentebestuur verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen en het crematorium-complex zoals die in deze verordening worden genoemd, met de daarbij horende tarieventabel.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening leges publiekszaken Rotterdam 2019

Onder de naam leges publiekszaken worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Wat in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening liggeld woonschepen 2019

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt precariobelasting geheven voor het innemen van een ligplaats met een woonschip op een aangewezen ligplaatsgebied binnen de gemeente, indien en voor zover de ligplaats gelegen is in water waarbij de ondergrond ervan eigendom is van de gemeente Rotterdam en het water voor de openbare dienst is bestemd.

Bekijk document

13-11-2018 besluitVerordening leges omgevingsvergunning 2019

Onder de naam leges omgevingsvergunning worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

18-10-2018 besluitTweede wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018

Bij de vaststelling van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018 was een aantal onderwerpen nog onvoldoende uitgekristalliseerd om al te worden opgenomen in de verordening. Dat is hierbij alsnog gedaan. Tegelijk worden nieuwe wetgeving, afspraken op rijksniveau en recente jurisprudentie verwerkt. Daarnaast is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk document

18-10-2018 besluitProgramma Veilig@rotterdam 2018-2023

Het huidige veiligheidsprogramma loopt af. Met bewoners, ondernemers en interne en externe stakeholders (onder meer politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een nieuw veiligheidsprogramma 2018-2023 ontwikkeld. Met de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is gesproken over dit programma. Op 18 januari jl. zijn de hoofdlijnen van het veiligheidsprogramma en de aanpak die het college voor ogen staat, besproken in de voormalige raadscommissie Veiligheid Organisatie Financiën. Deze hoofdlijnen zijn verder uitgewerkt in lijn met de ambities van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam\'.

Bekijk document

28-06-2018 besluitBijdrage organisatie WK vrouwen volleybal 2022

Uit de bestemmingsreserve Evenementenfonds een bedrag van 0,95 mln euro beschikbaar stellen voor de organisatie van het WK Vrouwen Volleybal 2022 indien dit evenement in september 2018 aan Nederland toegewezen wordt.

Bekijk document

28-06-2018 besluitVangnetuitkering Participatiewet (Buig) over 2017

De gemeenteraad is gevraagd akkoord te gaan met het indienen van de aanvraag bij het Rijk voor een vangnetuitkering Participatiewet over 2017. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG). Gemeenten die een tekort hebben, kunnen onder de vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 is het resultaat van de BUIG 2017 definitief. Gegeven het vastgestelde resultaat (opgave baten en lasten) op de BUIG komt de gemeente Rotterdam mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering 2017 van C 5,6 mln. De aanvraag dient met instemming van de gemeenteraad plaats te vinden.

Bekijk document

28-06-2018 besluitProgrammabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke raden voor het indienen van een zienswijze. Eind april heeft de gemeente de concept-jaarrekening 2017 en de ontwerp programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren ontvangen. Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad gelegenheid geboden om over de ontwerp-programmabegroting een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad heeft gevraagd aan het college om een mogelijke zienswijze voor te bereiden (toezegging 18bb3078). Deze zienswijze moet het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren vóór 15 juli 2018 ontvangen.

Bekijk document

28-06-2018 besluitWelstandsparagraaf A16 Rotterdam

Vaststellen van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. Deze dienst als kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten bij de toetsing van omgevingsvergunningsplichtige bouwaanvragen bij de realisatie van de A16 Rotterdam. Tijdens de ter inzageleggingsperiode van 13 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 zijn in Rotterdam geen reacties ontvangen op het concept van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg-Schiebroek hebben advies uitgebracht. De adviezen hebben geen invloed op de Ínhoud van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De adviezen worden meegenomen bij de daarvoor bestemde inrichtingsplannen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt, conform de adviezen, vastgehouden aan de afspraken met Rijkswaterstaat in het vervolgtraject. Doordat er geen wijzigingen zijn in de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam is het document ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, conform het collegebesluit waarover de raad op u 4 oktober 2017 (17bb7924) is geïnformeerd.

Bekijk document

14-06-2018 besluitBestemmingsplan en beheersverordening Biologische veiligheid

Met de vaststelling van deze parapluherzieningen wordt het Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond onderdeel van de ruimtelijke afweging.

Bekijk document

14-06-2018 besluitRaadsbesluit zienswijzes begrotingen Grondbank Zuidplaspolder

Vaststelling zienswijze op de Ontwerp-Programmabegroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2022 en het USK 2018 van de Grondbank RZG van de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank RZG, zoals verwoord in de brief aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank RZG ,en terzake uit te doen gaan.

Bekijk document

24-05-2018 besluitRaadsonderzoek Hoekselijn

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot een eenvoudig onderzoek, overeenkomstig artikel 32a naar de opgetreden vertragingen en kostenoverschrijdingen inzake de ombouw van de Hoekse Lijn. Op 11 januari 2018 zijn de onderzoeksvragen vastgesteld, is een commissie ingesteld en zijn 5 leden benoemd. Op 15 februari 2018 is het Eindrapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, met het verzoek aan de raad om kennis te nemen van het rapport, in te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.

Bekijk document

24-05-2018 besluitVerordening Inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018

Vaststellen van de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018. Het voorstel is in de vergadering van de gemeenteraad geamendeerd.

Bekijk document

19-04-2018 besluitGemeenschappelijke regeling kabels en leidingen Rotterdam - Nissewaard

De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst die zijn grondslag vindt in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De regeling wordt door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de samenwerkende gemeenten aangegaan. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hebben de colleges hiervoor toestemming nodig van hun gemeenteraden. Deze regeling wordt aan de gemeenteraad voorgelegd, omdat de gemeenten Rotterdam en Nissewaard een samenwerking aangaan inzake het regisseurschap op de kabels en leidingen, die liggen in het grondgebied van de gemeente Nissewaard.

Bekijk document

21-02-2018 besluitOV-visie Rotterdam 2018-2040

De eerste versie van de OV-visie die het college op 7 november 2017 aan de gemeenteraad heeft toegezonden, heeft een consultatieperiode doorlopen. Deze periode is afgerond en heeft geresulteerd in een Nota van Reactie en in de OV-visie Rotterdam 2018-2040, in een definitieve versie, die aan de raad is voorgelegd ter vaststelling.

Bekijk document

21-02-2018 besluitKadernota Vastgoed

Het huidige beleidskader voor gemeentelijke vastgoed, het Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV), is in 2009 vastgesteld. De kaders die destijds zijn vastgesteld, staan nog steeds. Wel zijn in de loop van de tijd andere onderwerpen actueel geworden. In die zin is de Kadernota Vastgoed een doorontwikkeling van het bestaande MPRV. Nieuwe ontwikkelingen zijn erin opgenomen en bestaande kaders zijn waar nodig geactualiseerd en / of aangescherpt.

Bekijk document

21-02-2018 besluitKader herhuisvesting bij herstructurering

Een van de doelen uit de Woonvisie 2030 is het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus. Hieruit volgt een stadsbrede transformatie- en herstructureringsopgave. Daarbij ligt tussen nu en 2030 de grootste nadruk op de herstructurering van Zuid, waar voor de lange termijn ambities zijn vastgelegd in \"Zuid Werkt!\", de afsprakenset waaraan onder meer het Rijk, de gemeente en corporaties zich in 2011 verbonden hebben. De herstructurering van de bestaande woningvoorraad kent veel maatschappelijke gevoeligheden, zoals ook is gebleken bij de vaststellingsprocedure van de Woonvisie 2030 en het in dat kader georganiseerde referendum. Zorgvuldige omgang met herhuisvesting en de te herhuisvesten huishoudens verdient de hoogte prioriteit. Ook is het nodig goed zicht te houden op de gevolgen van herhuisvesting voor de beschikbaarheid van woningen in de goedkope voorraad voor de regulier woningzoekenden of urgenten. Het kader Herhuisvesting bij herstructurering legt regels en spelregels rond herhuisvesting vast en is van toepassing op het hele grondgebied van Rotterdam,

Bekijk document

21-02-2018 besluitAanvraag financiële bijdrage Rijk kosten opsporing conventionele explosieven WO II in 2017

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam kan. net als alle andere gemeenten, een vergoeding van 70 procent van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 maart 2018 te gebeuren.

Bekijk document

21-02-2018 besluitVerordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam

Op 2 februari 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten die maatscnappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De huidige verordening heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018. Door het vaststellen van de verordening 2018 wordt een nieuwe grondslag gecreëerd voor de periode van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019.

Bekijk document

21-02-2018 besluitInvesteringskrediet intensiveren budgetten sportvoorzieningen

In vervolg op de door uw raad aangenomen motie “Verzelfstandiging in goede staat” (nr 16bb699) zijn extra middelen voor dit doel in de MO/Sport à Cultuur begroting beschikbaar gesteld. Dit is verwerkt onder de titel “intensivering budgetten 2017-2020 voor de sportvoorzieningen”. Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2017 heeft de raad hiermee ingestemd. SO/Vastgoed dient, in het kader van haar eigenaarsrol, zorg te dragen dat de geplande voorzieningen gerealiseerd worden en vraagt zodoende het hiervoor benodigde krediet aan. Aan de raad is gevraagd een investeringskrediet te verlenen van euro 17.134.000 inclusief BTW ten laste van de budgetten sportvoorzieningen in de begroting 2017 e.v. van MO/Sport à Cultuur.

Bekijk document

21-02-2018 besluitWijziging Experimentenbesluit wijkraden en gelote wijkcomités

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een aantal experimenten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zes wijkcomités zijn hier een onderdeel van. Wijkcomités zijn door loting samengestelde bestuurscommissies in de wijken Pendrecht, Tarwewijk, Middelland, Oud Mathenesse/Witte dorp, Zevenkamp en Nesselande. De bepalingen hiervoor treden op 17 april 2018 in werking. In het experimentbesluit dat de oprichting van de wijkcomités bepaalt, is opgenomen dat binnen zes weken na het aantreden van de wijkraden en gebiedscommissies de wijkcomités geloot moeten zijn. Dit betekent dat de wijkcomités uiterlijk 29 mei 2018 in functie treden. O m tot een invulling van de zetels te komen is in het Experimentenbesluit opgenomen dat ons college een uitvoeringsregeling vaststelt. Om dit goed vorm te kunnen geven qua tijd en procedure, stellen wij hierbij een technische wijziging voor waarbij uw raad de benoemingsbevoegdheid voor het eigen deel overdraagt aan het college en de uitvoeringsregels eerder in werking treden, zodat tijdig met de loting gestart kan worden. Ervaring met een vergelijkbaar experiment in Groningen leert ons dat er voor het werven van de kandidaten, zeker omdat het bij ons om zes wijken tegelijk gaat, voldoende tijd moet worden ingeruimd.

Bekijk document

Overzicht 2017
14-12-2017 besluitVerordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam

Het beleidsplan voor de dóórontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018, “Zorg voor Elkaar”, beoogt nog meer integraliteit. afstemming en samenhang te bewerkstelligen in de hulpverlening en ondersteuning aan de volwassenen en jeugdigen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Dat is onder andere inzet geweest in de nieuwe inkoop van de 2e lijn Wmo-zorgondersteuning en jeugdhulp voor 2018-2021. Daarnaast wil het college deze dóórontwikkeling tevens tot uitdrukking laten komen door de verordeningen voor Wmo 2015 en Jeugdwet daarop aan te passen en per 1 januari 2018 samen te voegen tot één gezamenlijke verordening.

Bekijk document

14-12-2017 besluitVerordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad

Link(s)

30-11-2017 besluitBeheerkader volkstuinen

Een belangrijke aanleiding om diverse zaken rondom het beheer en de verhuring van volkstuinen opnieuw te regelen, is het wegvallen van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders als beheerorganisatie. Daarnaast bereiken ons via diverse kanalen signalen over overlast op terreinen die het voor goedwillende tuinders minder plezierig maken hun hobby te beoefenen. ln een aantal gevallen zijn de feiten zo ernstig dat het oplossen er van de kracht van het bestuur van de verenigingen te boven gaat. Het concept-kader is in de afgelopen maanden om advies voorgelegd aan de gebiedscommissies. ln gebieden met veel volkstuinen zijn door een aantal commissies bijeenkomsten gehouden met volkstuinders. Begin september kwam het laatste advies binnen. Het beheerkader geeft de uitgangpunten weer die de gemeente Rotterdam hanteert op dit domein. Kernbegrippen zijn: ø kostendekkende verhuring; o beheerkader en geen beleidskader omdat de gemeente aansluiting zoekt op hetgeen vanuit de volkstuinders wordt gewenst. ø Sterkere inzet op handhaving waarbij privaatrechtelijke aanpak wordt ondersteund vanuit de publiekrechtelijke functie van de gemeente.

Bekijk document

30-11-2017 besluitMasterplan Onderwijs bouwen aan de toekomst

Bekijk document

Link(s)

30-11-2017 besluitWijziging verordening AOW te goed en jeugdtegoed Rotterdam 2017
12-10-2017 besluitWijziging verordening gebiedscommissies en bevoegdhedenlijst

aanpassing van de verordening gebiedscommissie voor de verkiezingen van maart 2018.

Bekijk document

12-10-2017 besluitExperimenteerbesluit gekozen wijken en gelote wijkcomites.

Aanpassing van de regels omtrent de gebiedscommissie voor de verkiezingen van maart 2018

Bekijk document

07-09-2017 besluitBesluit wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015

De participatieverordening is gewijzigd op basis van beschut werk. Per 1 januari zijn de gemeenten verplicht gesteld om beschut werkplekken te realiseren en krijgen personen de mogelijkheid zelf een beoordeling beschut werk bij het UWV aan te vragen.

Bekijk document

07-09-2017 besluitWijziging Verordening Wet sociale werkvoorziening Rotterdam
29-06-2017 besluitWijziging verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016
29-06-2017 besluitBeleidskader detailhandel Rotterdam 2017

Vastgesteld is het beleidskader detailhandel 2017 waarin de stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbestendige detailhandelstructuur is vastgesteld.

Bekijk document

22-06-2017 besluitUitwerking verordening gebiedscommissies 2014
22-06-2017 besluitWijziging kiesreglement gebiedscommissies
22-06-2017 besluitMarktverordening 2017

In december 2012 heeft ons college het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 vastgesteld. Met de vaststelling is besloten om drie pilots uit te voeren om te kunnen beoordelen of verzelfstandiging wenselijk is van de warenmarkten en een goede kans van slagen heeft. De 3 pilots in Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie zijn in het najaar van 2016 geëvalueerd. Daarnaast is een draagvlakonderzoek gehouden onder de marktondernemers op de markten van Schiebroek, het Lage Land, Ommoord, IJsselmonde, Asterlo en Hoogvliet. Op het merendeel van deze markten bleek voldoende draagvlak te zijn om het verzelfstandigen van markten in Rotterdam mogelijk te maken. De huidige 3 pilots hebben hun vergunning en de gebruiksovereenkomsten verkregen op basis van art. 2.10 APV. Nu er voldoende draagvlak blijkt te zijn, voor het verzelfstandigen van meerdere markten in Rotterdam, is het juridisch gezien de meest correcte wijze om de mogelijkheid tot verzelfstandiging van markten op te nemen in de Marktverordening. Aangezien de 3 pilots eind 2017, op grond van Europese regelgeving, afgerond moeten worden, is het zeer wenselijk om de nieuwe Marktverordening aan u nu ter vaststelling voor te leggen. De zomerperiode 2017 zal vervolgens benut kunnen worden voor het beoordelen van vergunningaanvragen om verzelfstandigde markten te organiseren. Daarmee is het haalbaar om in het 4e kwartaal van 2017 de vergunningen af te kunnen geven.

Bekijk document

01-06-2017 besluitVerordening cliëntenparticipatie sociaal domein Rotterdam 2017

De cliëntenparticipatie is nu nog geregeld in 3 aparte, door uw raad vastgestelde verordeningen voor de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: artikel 11 van de Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015, artikel 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 en de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015. Deze drie grondslagen zijn samengebracht in één nieuwe, de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Rotterdam 2017. Door deze integrale basis wordt het domein waarbinnen de Brede Raad 010 werkt, met één verordening duidelijk. De bestaande artikelen in de verordeningen voor de Jeugdwet en Wmo 2015, alsmede de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 vervallen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

Bekijk document

11-05-2017 besluitStedelijk Verkeersplan Rotterdam 2017-2030
23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

23-02-2017 besluitRekenkamerrapport Schone Schijn : een onderzoek naar de zelfredzaamheid in de huishoudelijke verzorging

Aanbeveling en conclusies zijn uit het rapport overgenomen. Het college rapporteert over een half jaar over de voortgang.

Bekijk document

02-02-2017 besluitVerordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017

Op 18 februari 2016 is de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2016 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De huidige verordening heeft een looptijd van 1 maart 2016 tot 1 maart 2017. Door het vaststellen van de verordening 2017 wordt een nieuwe grondslag gecreëerd voor de periode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018.

Bekijk document

02-02-2017 besluitCoördinatieverordening Rotterdam 2017

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om de besluitvorming ten aanzien van bouwprojecten te vereenvoudigen en te versnellen in de vorm van het toepassen van de zogenaamde coördinatieregeling. In deze coördinatieregeling blijven de oorspronkelijke bestuursorganen bevoegd om te beslissen en ook de kaders waaraan moet worden getoetst blijven in stand. Coördinatie in deze regeling ziet er vooral op toe dat alle voor het project benodigde besluiten gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. Voordat gebruik kan worden gemaakt van de coördinatieregeling dient de raad voor ieder project afzonderlijk een coördinatiebesluit te nemen waarbij wordt bepaald dat de coördinatieregeling kan worden toegepast en op welke besluiten deze coördinatieregeling betrekking heeft.

Bekijk document

Overzicht 2016
15-12-2016 besluitWoonvisie Rotterdam: koers naar 2030

Op 24 november 2015 ontving de raad het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 (raadsstuk 15bb95555) toe. Dit voorstel ís op 9 december 2015 in de commissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte besproken. Bij deze bespreking heeft Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie toegezegd de conceptvisie op een aantal punten aan te passen en na bespreking in het college opnieuw aan u voor te leggen. De huidige woonvisie dateert uit 2003 (met een tussentijdse actualisatie voor de periode 2007 - 2010). Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, andere verhoudingen tussen de belangrijkste partijen op de woningmarkt en nieuwe wet- en regelgeving vereisen een nieuwe strategie om de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad te borgen en te versterken. Deze strategie is vastgelegd in de voorgestelde nieuwe woonvisie. Een referendum is uitgevoerd om Rotterdammers de gelegenheid te geven hun mening over de Woonvisie te geven.

Bekijk document

24-11-2016 besluitVerhaal van de stad

Om tot het verhaal van de stad te komen stellen wij voor op een unieke en vernieuwende manier aan de slag te gaan. Geen dikke boekwerken, geen sturing aan de voorkant en zonder bijeenkomsten in de klassieke zaaltjes. Juist door eerst de stad in te gaan en het gesprek open en transparant te voeren, is de kans op succes groot. Wij willen horen, online en op straat, hoe burgers, bezoekers, bedrijven en instellingen de stad over 20 jaar zien. Hoe gaan wij het doen? Om daadwerkelijk alle verhalen in de stad op te halen en iedereen de kans te geven mee te doen gaan we: - 10.000 Rotterdammers spreken (via een online portal, via groepsgesprekken en via 1 op 1 gesprekken tijdens straatacties) - speciale bijeenkomsten voor ondernemers organiseren - stadsexperts uitnodigen hun mening te geven - gebruik maken van reeds lopende trajecten gericht op de toekomst. Uiteindelijk willen wij alle informatie zo gebruiken dat wat wij in gezamenlijkheid hebben opgehaald ook weer beschikbaar komt voor de stad. Zo kunnen burgers en bedrijven zien hoe hun stadsgenoten naar de toekomst kijken en hier eventueel naar handelen. De gemeente zal de opbrengst eveneens op die manier gebruiken en politieke partijen kunnen er hun voordeel mee doen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. In de bijlage bij dit raadsvoorstel is de positionering voor het Verhaal van de Stad opgenomen. Start van het gesprek? Het gesprek start medio januari 2017 met de lancering van een online platform. Tegelijkertijd vindt er een communicatiecampagne plaats om Rotterdammers te stimuleren de vragen op het platform te beantwoorden. Dan vinden ook gesprekken op straat en met verschillende groepen plaats. Medio april vindt de week van het gesprek plaats. In die week willen wij niet alleen veel gesprekken voeren, maar ook al de eerste oogst van de afgelopen maanden terugleggen.

Bekijk document

24-11-2016 besluitWijziging verordening elektronische kennisgeving Rotterdam 2014

De verordening is gewijzigd daar met ingang van 1 januari 2017 alle gemeentelijke bekendmakingen elektronisch moet geschieden op www.overheid.nl.

Bekijk document

24-11-2016 besluitCultuurplan 2017-2020 : Reikwijdte & Armslag
24-11-2016 besluitHorecanota 2017-2021

Met de horecanota wordt her voortgebouwd op de behaalde resultaten van het huidige beleid. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en een aanzienlijk deel van de lichtste horeca kan voortaan langer open zijn en bovendien een klein terras voeren zonder dat een vergunning vereist is. Dit zal de levendigheid in de stad verder versterken en de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers verder verlichten. Het vergunningstelsel is, dankzij het uitbreiden van wat zonder vergunning mogelijk is, naar beneden bijgesteld en verfijnd. Het onderscheid tussen live en niet-livemuziek komt te vervallen, om meer maatwerk te kunnen bieden zijn de exploitatietijden van binnen en buiten niet meer automatisch gekoppeld en de kortlopende exploitatievergunning past nog beter bij pop-up initiatieven. Ook de kwaliteitseisen voor terrassen zijn verder versimpeld en verruimd. Tevens verruimen we de mogelijkheden voor het gebruik van een ‘geluidje’ op het terras, mits de ondernemer ook over een evenementenvergunning beschikt; maximaal vijf maal per jaar en uiterlijk tot 23:00 uur.

10-11-2016 besluitBegroting 2017

De begroting voor het jaar 2017 is 10 november 2016 vastgesteld.

Bekijk document

13-10-2016 besluitRotterdamse plan voor de doorontwikkeling Zorg, Welzijn en Jeugdhulp 2018 : Zorg voor Elkaar

In het plan “Zorg voor Elkaar\", het Rotterdamse plan voor de dóórontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 (hierna: Doorontwikkelplan) staan de ambities voor de komende periode verwoord. Het Doorontwikkelplan dient als inhoudelijk kader voor de dóórontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp per 2018. Dit richt zich op de thema’s versterken wijknetwerken, integrale toegang en een effectief en outreachend wijkteam. Eveneens zet Rotterdam de komende periode in op het versterken van de samenwerking over de domeinen heen: met de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Werk â Inkomen, schulddienstverlening, onderwijs en veiligheid. Onderdeel van het Doorontwikkelplan is de integrale inkoopstrategie. Met deze inkoopstrategie gaat Rotterdam verder op de weg van resultaatgerichte inkoop. Voor het deel van de inkoop van de jeugdhulp werken we dat uit met de gemeenten die onderdeel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp regio Rijnmond. Na de vaststelling van het doorontwikkelplan is er voldoende tijd en ruimte voor de uitvoering, het inkoop(traject) en de implementatie van de beschreven ambities en maatregelen.

13-10-2016 besluitSportnota 2017+

De Sportnota 201?+ is een strategisch stedelijk beleidskader dat richting geeft aan de uitvoering van net sportbeleid in de volle breedte: aan het versterken van de breedtesport en de topsport, het sportvoorzieningenbele\'d (voor zowel binnen- als buitensport), de sportevenementen en de samenwerking met anaere sectoren zoals gezondheid, onderwijs, jeugd, buitenruimte etc Met de door de raad beschikbaar gestelde middelen wordt zo efficiënt mogelijk ingespeeld op de sport- en beweegbehoeften van de Rotterdammers en de bijdrage van sport en bewegen aan de ambities van andere portefeuilles. De Sportnota 2017*- is opgesteld in samenwerking met een groot aantal stakeholders. In samenwerKing met deze stakeholders is een langetermijnvisie op bewegen en sport en bewegen tot 2030 ontwikkeld, aan de hand waarvan de gemeentelijke inzet voor 4 jaar is bepaald.

13-10-2016 besluitVisie Kom op naar buiten! (Speelvisie)

De visie biedt een nieuw, integraal en vooral stevig fundament voor het gebruik van de openbare ruimte en de activiteiten spelen sporten, bewegen en ontmoeten. Nieuw is, dat de visie in bredere context naar het gebruik van de openbare buitenruimte kijkt. Voortaan staan dat gebruik en de (speel)activiteiten centraal. Daarnaast focust de visie op een integrale en behoeftegerichte aanpak. De visie ‘Kom op naar buiten! vormt daarmee een goede borging ter voorkoming van een kwalitatieve achteruitgang van het Rotterdamse areaal van speel- en sportvoorzieningen.

13-10-2016 besluitRotterdam vitale stad : Nota Publieke gezondheid 2016-2020

Samenwerking, co-creatie en dialoog staan aan de basis van alle werkzaamheden en initiatieven in deze nota. De opstelling van de gemeente is naar binnen en naar buiten open en op samenwerking gericht. Voor het realiseren van de doelstelling Rotterdam Vitale Stad hebben we de samenwerking binnen de gemeente en samen met de partners in de stad nodig. We zijn daarom gestart met een hernieuwd proces van dialoog en ontwikkeling. Het beleid is een continu proces, dat aan dialoogtafels vorm krijgt. De gemeente gaat op allerlei manieren ‘om de tafel’ met Rotterdammers en partners in de stad. Niet incidenteel, maar op continue basis. Dat doen we via de alliantie Werf Gezond 010, maar ook in de gebieden met de gebiedscommissies. Er zijn veel positieve ervaringen met partners binnen en buiten de gemeente opgedaan in de afgelopen járen en tijdens het maken van de nota, die zetten we door. De gemeente gaat samen met partners allianties aan om concrete afspraken te maken die een bijdrage leveren aan de doelen die we hebben gesteld. Soms gericht op alle Rotterdammers, soms op gebieden, soms op doelgroepen. Gekozen wordt voor de meest effectieve maatregel om de vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Daarnaast genereren we kennis en delen die kennis samen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Het hoofddoel van deze nota is een vitale stad met vitale burgers.

13-10-2016 besluitNota openbare toiletvoorzieningen (Zeiknota)

Rotterdam wil een attractieve en gastvrije stad zijn. Onderdeel van de gastvrijheid zijn een toegankelijke, schone, hele en veilige stad. Openbare toiletvoorzieningen op locaties waar veel mensen verblijven, horen hier ook bij. Echter, Rotterdam heeft een beperkt aantal openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. De afgelopen periode is hiervoor door diverse partijen zoals het college, de stadsmarinier, ondernemers, burgers, en ambtenaren aandacht voor gevraagd. Deze vragen betreffen het onderhoud en beheer van de huidige voorzieningen, de functionaliteit van de huidige voorzieningen, verzoeken en noodzaak tot uitbreiding in het uitgaansgebied (o.a. Witte de Withstraat, Binnenrotte en Oude Haven) en de wens te komen tot een visie voor de gehele stad met specifieke aandacht voor de binnenstad ten aanzien van openbare en openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. In deze nota staat de vraag centraal of we in Rotterdam (meer) openbare toiletvoorzieningen willen en zo ja aan welke randvoorwaarden ze moeten voldoen. Als doelgroepen worden onderscheiden mannen, vrouwen, gehandicapten, ouderen en baby’s.

29-09-2016 besluitWijziging verordening op de gebiedscommissies 2014

Toevoeging van het artikel 13a Benoeming externe voorzitter. In afwijking van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, kan het college, indien dat met het oog op een goede belangenbehartiging in een gebied noodzakelijk is, te allen tijde een externe voorzitter benoemen die in de plaats komt van de door de gebiedscommissie aangewezen voorzitter en vicevoorzitters. De door het college benoemde voorzitter maakt geen deel uit van de gebiedscommissie.

Bekijk document

29-09-2016 besluitParkeerplan Rotterdam 2016-2018 Parkeren in beweging

De acties uit het Parkeerplan voor de komende járen zijn erop gericht om de investeringen die de afgelopen járen zijn gedaan in parkeergarages zo goed mogelijk te benutten door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages. Op deze manier ontstaat ruimte om een aangename verblijfskwaliteit te realiseren, maar ook om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. In de stadswijken zal maatwerk worden toegepast om zo goed mogelijk in te spelen op wat de stad op parkeergebied vraagt en wat geboden kan worden. Aan de stadsrand worden P+R-voorzieningen verbeterd en wordt het gebruikersgemak voor reizigers verhoogd. Zoals u in dit Parkeerplan kunt lezen wordt met dit Parkeerplan naadloos aangesloten op de ambities voor Rotterdam, die zijn verwoord in het coalitieakkoord (Op Volle Kracht Vooruit), het collegeprogramma (#Kendoe) en de Stadsvisie.

Bekijk document

Link(s)

29-09-2016 besluitZienswijze op regionaal investeringsprogramma investeren in vernieuwen Metrepoolregio Rotterdam Den Haag

Op 1 februari 2016 is het OESO-rapport \'Metropolitan Review Rotterdam The Hague gepresenteerd. De OESO heeft de urgentie onderstreept om in onze regio te investeren in de economische structuurversterking. Gezien de achterblijvende groei van de werkgelegenheid, de te hoge (jeugd)werkloosheid, de noodzaak tot vernieuwing en verduurzaming van de economie en de behoefte aan topbereikbaarheid, liggen er urgente opgaven voor zowel de regio als voor Nederland. Onze regio levert immers een forse bijdrage aan de Nederlandse economie: hier wordt 220Zo van het BNP verdiend en vinden ruim 1,5 miljoen mensen een baan. Investeren in onze regio kan volgens de OESO leiden tot 2 - 4 0Zo additionele economische groei, wat zich vertaalt in substantieel meer werkgelegenheid. Het Algemeen Bestuur van de MRDH heeft deze urgentie ter harte genomen en is een proces gestart met als doel een eerste samenhangend en realiseerbaar investeringspakket gereed te hebben.

Bekijk document

29-09-2016 besluitZienswijze financieringsvoorstellen MRDH ten bate van investeringen door RET voor rollende materieel zienswijze wijziging Treasurystatuut

Financiering van openbaar vervoer komt steeds meer onder druk te staan. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de groei van de kosten (o.a. vanwege uitbreiding van het netwerk, kwaliteitsverbetering en grootschalig meerjarig onderhoud), anderzijds door de bezuinigingen op de BDU-gelden. De inkomsten blijven daardoor ver achter op de uitgaven. Deze “wig” wordt almaar groter. (zie voor uitgebreide toelichting bijlage;” Toelichting op aangaan en verstrekken van |eningen”). Mogelijkheden om “de wig” kleiner te maken In voorgaande jaren is bezuinigd in de dienstregeling om de wig kleiner te maken. Dit is echter nog niet genoeg om de wig te dichten. in de begroting 2017 is eveneens een aanzet gemaakt om de bovenstaande wig nog kleiner te maken maar dan zonder te hoeven bezuinigen in de dienstregeling. Door de MRDH wordt voorgesteld: 1. Het vervangingsonderhoud railinfrastructuur van de RETjaar|ijks in één keer te subsidiéren. Dit Ievert een besparing op van jaarlijks € 25 min. 2. De Ieningen voor de railvoertuigen van de RET en HTM over te nemen van de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Dit Ievert een besparing op van jaarlijks € 6 mln.

Bekijk document

29-09-2016 besluitParkeren herwaarderen

l De hoofdconclusies van het rapport van de Rekenkamer \"parkeren henlvaarderen, effecten, kosten en baten van betaald parkeren\" te onderschrijven. De volgende aanbevelingen van de Rekenkamer aan het college gewijzigd over te nemen

Link(s)

25-08-2016 besluitVraagstelling voor het raadgevend referendum over de Woonvisie Rotterdam op 30 november 2016

De vraagstelling voor het referendum op 30 november 2016 is als volgt vastgesteld: Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?

Bekijk document

07-07-2016 besluitRaadgevend referendum met betrekking tot de Woonvisie op 30 november 2016

Het verzoek van het actiecomité Woonreferendum tot het houden van een raadgevend referendum naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie en in het bijzonder de vermindering van de sociale woningvoorraad, voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014. De raad heeft besloten het raadgevend referendum te houden op woensdag 30 november 2016.

Bekijk document

07-07-2016 besluitAanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

De wijziging van de verordening heeft betrekking op: - de combi-arrangement (O)GGZ met kinderen in de opvang; - de blijk van waardering voor mantelzorgers; - de tegemoetkoming meerkosten zorgen - de eigen bijdrage voor de voucheregeling HHT

Bekijk document

07-07-2016 besluitVerordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016

Met de komst van de Participatiewet (hierna: wet) is op 1 januari 2015 de zogenaamde Iangdurigheidstoeslag afgeschaft. De Iangdurigheidstoeslag, die een categoriaal karakter had, is vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. Dat laatste onderdeel betekent dat er individueel getoetst moet worden of iemand in aanmerking kan komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Bekijk document

07-07-2016 besluitVoorjaarsnota 2016

Voor het zomerreces is de voorjaarsnota behandeld (voorheen getiteld de kaderbrief en de kaderbrief). In deze rapportage wordt zichtbaar gemaakt welk effect een mutatie in het lopende boekjaar heeft op de meerjarenraming. Er wordt zichtbaar gemaakt welke keuzes er door de gemeente worden gemaakt en welk effect heft heeft op de verschillende programma\'s. De doorwerking vindt plaats in de begroting 2017.

Bekijk document

02-06-2016 besluitMeerjarenbeleidsplan schulddienstverlening 2016 - 2019

financiéle ze|fredzaamheid\' vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten: - Het verminderen van problematische en risicovolle schulden bij Rotterdammers door het bieden van ondersteuning bij het vergroten van de financiéle zelfredzaamheid; - Wanneer er toch sprake is van een problematische schuldsituatie deze Rotterdammers te ondersteunen bij het aanpakken hiervan en hiervoor de juiste ondersteuning en dienstverlening te bieden; - Rotterdammers altijd zelf verantwoordelijk zijn schulden te voorkomen of aan te pakken.

Bekijk document

12-05-2016 besluitFietsplan Rotterdam 2016-2-18

Het Fietsplan is gebaseerd op drie thema\'s: fietspaden, fietsparkeren en fietsgebruik. Omdat de voorwaarden voor verbetering per gebied in de stad verschillen, zijn deze thema\'s in drie hoofdstukken ondergebracht, namelijk \'in en rond de binnenstad\', \'van en naar de wijken\' en \'van en naar de regio\'. II Om de hierin genoemde ambities op tijd te realiseren worden onderstaande maatregelen genomen: In de Binnenstad 1. Aanpak van obstakels en ontbrekende schakels; 2. Een fietsvriendelijke stadsas op de route Schiekade – Wilhelminaplein; 3. Helder en zichtbaar verbeteren van niet- of moeilijk doorfietsbare gebieden; 4. Beter benutten van de bestaande stallingsruimte; 5. Uitbreiden van het aantal fietsnietjes op plekken waar ondanks goede handhaving structureel tekort blijkt; 6. Proeftuin voor innovatie in fietsparkeren; 7. Op zoek naar meer grote fietsenstallingen, inpandig of goed in de buitenruimte; ingepast; 8. Zichtbare actie om de bestaande fietser te waarderen; 9. Meer bezoekers van de stad op de fiets; 10. Inzetten op innovatie. In en rond de wijken: 11. Verbeteren van de kwaliteit van fietspaden; 12. Meer ruimte voor de fiets; 13. Verhogen van de verkeersveiligheid; 14. Experimenteren met innovatieve instrumenten bij verkeerslichten; 15. Rotterdammers verleiden hun oude fiets in te leveren om fietsparkeergelegenheid beter te benutten; 16. Creëren inpandige buurtfietsenstallingen in samenwerking met bewoners en gebiedscommissies; 17. Verdere ontwikkeling in fietstrommels; 18. Plaatsen van extra fietsnietjes waar stelselmatig een tekort is; 19. Verbinden met Fietsen op Zuid; 20. Actieplan veilige schoolomgeving; 21. Totally traffic: veilig fietsen voor middelbare scholieren; 22. Senioren langer en met plezier op de fiets; 23. Slim combineren van onderzoeken. Van en naar de regio 24. Overleggen met omliggende gemeenten over nieuwe langeafstandsfietsroutes; 25. Voortzetten fietsveer Kralingen – Feijenoord en verkennen van mogelijkheden van nieuwe veerverbindingen; 26. Verbeteren en promoten van recreatieve routes; 27. Uitbreiden van fietsparkeermogelijkheden bij openbaar vervoer waar nodig; 28. Structureel regelen van bewaking bij stallingen aan de rand van de stad; 29. Overleggen met de Verkeersonderneming, Fietsersbond en ANWB over fietsregelingen voor werkgevers en werknemers; 30. Investeren in kleine maatregelen met groot effect in bedrijventerreinen

Bekijk document

07-04-2016 besluitWijziging verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014

De lijst met onderwerpen waarvoor je geen burgerinitiatief kunt indienen, wordt uitgebreid met onderwerpen die tot de competentie van een ander gemeentelijk bestuursorgaan behoren.

Bekijk document

07-04-2016 besluitUitgangspunten meerjaren-bibliotheekbeleid

De Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR) is bezig met het opstellen van zijn meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Het college zal dit meerjarenbeleidsplan, overeenkomstig de afspraken die bij de verzelfstandiging zijn gemaakt, toetsen aan de uitgangspunten voor het meerjaren-bibliotheekbeleid zoals deze door de gemeenteraad van Rotterdam worden vastgesteld (Oprichtingsstatuten SBR, artikel 18.1). Het college stelt de raad voor om deze uitgangspunten te actualiseren, zodat het nieuw op te stellen meerjarenbeleid aan een actueel kader kan worden getoetst. De uitgangspunten zijn voor advies aan de gebiedscommissies voorgelegd en de reacties zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.

Bekijk document

Link(s)

17-03-2016 besluitProgramma Duurzaam 2015-2018

In deze collegeperiode richt het programma Duurzaam zich op onderwerpen die de Rotterdammer direct aangaan. De focus verschuift van C02-reductie naar schonere lucht, vergroening, schonere energie en energiebesparing (lastenverlichting), droge voeten en het bewuster omgaan met grondstoffen. Het programma Duurzaam beschrijft de gemeentelijke inzet in de periode 2015 tot en met 2018 en wat de gemeente Rotterdam wil doen en wil bereiken op het gebied van duurzaamheid, en uitvoering voor en met Rotterdammers. Daarbij geldt 2030 als het richtjaar. De ambitie is als volgt verwoord: Rotterdam is in 2030 hèt inspirerende voorbeeld voor andere deltasteden in de wereld die de duurzaamheidstransitie doormaken.

Bekijk document

17-03-2016 besluitCommitment Rotterdam voor kandidatuur Nederland WorldExpo 2025

De gemeente Rotterdam omarmt het initiatief tot kandidaatstelling voor de Expo 2025 (hierna: Expo 2025). Expo 2025 is een middel tot aanjagen en het versnellen van ruimtelijk-economische groei, investeringen en innovatie in Rotterdam en in de regio; Expo 2025 sluit aan op bestaande investeringsprogramma\'s en bestaand economisch beleid. Met andere woorden: Expo 2025 is geen doel op zich,. Het is een hulpmiddel in het streven naar een sterkere economie met meer werkgelegenheid, en naar een versterking van de economische structuur. De verbinding van Expo 2025 met de Roadmap Next Economy versnelt de transitie van de economie; deze scherpt de focus door de tijdshorizon van Expo 2025 en de betrokkenheid van bedrijfsleven, instellingen en andere overheden. De (inter)nationale aandacht die Expo 2025 genereert, verstevigt en consolideert het internationale imago van Rotterdam als innovatieve stad. Expo 2025 geeft de binnenstad een impuls qua aantrekkelijkheid, levendigheid en gezelligheid, met als positief neveneffect verlenging van de verblijfsduur van de bezoeker. Expo 2025 zal, bij uitstek in het in opkomst zijnde MerweVierhavensgebied, een voedingsbodem zijn voor nieuwe, innovatieve soorten van bedrijvigheid. Het uitgangspunt van Expo 2025 onder het label No leftovers past uitstekend bij de duurzaamheidsdoelstelling van ons college en is tegelijkertijd een bewijs van de gerealiseerde versnelling. Immers, in het post-Expo tijdperk profiteren stad en regio tastbaar van de (her)bruikbaarheid van de Expo investeringen. Expo 2025 zal een voorname rol spelen in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door het betrekken van studenten en scholieren via respectievelijk stages en leer-werkplekken en als onderdeel van het lesprogramma.

Bekijk document

18-02-2016 besluitVerordening AOW- en Jeugdtegoed

Deze regeling bestaat uit het koppelen van een financieel tegoed aan de Rotterdampas. Met de Rotterdampas kan de Rotterdammer, met korting, deelnemen aan diverse sociaal- culturele activiteiten. Door de koppeling van een financieel tegoed aan de Rotterdampas wordt de doelgroep extra gestimuleerd om deel te nemen aan deze activiteiten. Voor de doelgroep minima is de Rotterdampas verkrijgbaar voor 5 euro. Voor kinderen is de Rotterdampas gratis indien de ouder een Rotterdampas heeft.

Bekijk document

28-01-2016 besluitRotterdam groeit, beleidskader jeugd 2015-2020

In het collegeprogramma 2014-2018 is aangekondigd dat in 2015 een beleidskader gepresenteerd wordt dat maatregelen bevat om kinderen en jongeren kansrijker, gezonder en veiliger te laten opgroeien en hun ouders in hun verantwoordelijkheid te steunen. In \\\'Rotterdam Groeit: Beleidskader Jeugd 2015-2020\\\' staan kinderen, jongeren en hun gezin centraal, ieder kind verdient het om kansrijk, veilig en gezond op te groeien in Rotterdam. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dan ook dat kansen en perspectieven worden bevorderd en problemen worden voorkomen en verholpen. Een aanpak waarbij het fundament van onze inzet is gestoeld op de zogeheten risico- en beschermende factoren.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitGemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 staat beschreven hoe Rotterdam de riolering, als onderdeel van het stedelijk watersysteem, beheert in de komende planperiode en daarna en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Goed beheer van de riolering zorgt ervoor dat het stedelijk watersysteem en de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk is en blijft.

Bekijk document

17-12-2015 besluitWijziging afvalstoffenverordening Rotterdam 2009

Om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren, zwerfvuil tegen te gaan en het schoonmoment na inzet van onze reinigingsdienst te verlengen, is het reguleren van het aanbieden van bedrijfsafval noodzakelijk. In de tweede plaats vindt momenteel gescheiden inzameling van gft-afval plaats in wijken waar dit mogelijk is. Vanwege deze invoering en verdere uitrol van het gescheiden inzamelen van gft-afval kan minder frequent huishoudelijk restafval worden ingezameld. Deze gewijzigde frequentie is vastgelegd in de afvalstoffenverordening.

Bekijk document

17-12-2015 besluitRekenkamerrapport Leidingen onder druk

Met dit onderzoek beoogt de Rekenkamer te beoordelen of de gemeente Rotterdam op adequate wijze haar afvalwater- en hemelwatertaak vervult, meer in het bijzonder of zij op adequate wijze zorgt voor het in stand houden van de riolering. Verder te beoordelen of de gemeenteraad op de juiste manier wordt geïnformeerd.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

12-11-2015 besluitVaststelling structuurvisie en bestemmingsplan Project Hart van Zuid.

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

05-11-2015 besluitTweede Bestuursrapportage 2015

Met de bestuursrapportages legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting in de laatste 4 maanden. Daarbij worden voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting.

Bekijk document

05-11-2015 besluitBeleidskader Cultuurplan 2017-2020

Vastgesteld is de uitgangspuntennota 2017-2020 met de titel Reikwijdte & Armslag, met inbegrip van de notitie met het aanvullend visiedocument van het college. Deze twee documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen zij het beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020. De uitgangspuntennota 2017-2020 vormt de basis voor het beleid van de Rotterdamse culturele instellingen, hun aanvragen voor een meerjarige subsidie in die periode en de besluitvorming over het Verdelingsvoorstel. Het is de basis voor het uitvoeringsplan voor de verdeling van de meerjaren-subsidies in de culturele sector. Ook vormt de uitgangspuntennota het inhoudelijke kader voor de beoordeling van de aanvragen door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC).

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

17-09-2015 besluitKrediet voor renovatie en restauratie van de Maastunnel

Dit gaat om een krediet van 262 miljoen euro. De Maastunnel moet uiterlijk in 2019 voldoen aan de veiligheidsregels uit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Bovendien is de tunnel na 75 jaar toe aan een grote onderhoudsingreep die vooral als doel heeft de aantasting van het beton en de wapening aan te pakken. De aanbesteding van het werk is gestart. Naar aanleiding van een second opinion is besloten de kostenraming voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel vast te stellen en voor dit bedrag een kredietbesluit aan de raad voor te leggen. Binnen afzienbare tijd worden vijf gegadigden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.

Bekijk document

09-07-2015 besluitTweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Op 22 oktober 2014 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) aan de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam gevraagd om de regeling aan te passen. De aanleiding tot dit voorstel voor de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Ten eerste omdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft aangenomen en dit ook de Eerste Kamer heeft gepasseerd. In de gemeenschappelijke regeling, die op 1 januari 2012 van kracht is geworden, is opgenomen dat het rechtsgebied gewijzigd zou worden als de grenzen van het inpassingsplan bekend zijn. Deze zijn inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. Derhalve kan het rechtsgebied worden gewijzigd. Om te anticiperen op de aankomende wetswijziging en de wijziging op het rechtsgebied heeft het Dagelijks Bestuur van de GRNR besloten deze wijzigingen voor te stellen aan het Algemeen Bestuur van de GRNR. De wijziging treedt in werking nadat de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hiermee hebben ingestemd.

Bekijk document

09-07-2015 besluitBegroting Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Verzoek aan de gemeenteraad om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2015, de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

09-07-2015 besluitEerste bestuursrapportage 2015

Dit is de Eerste Bestuursrapportage. Deze bestrijkt de eerste vier maanden van 2015. Met de bestuursrapportages legt het college elke vier maanden verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Daarbij worden voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de meest substantiële risico s die het financiële beeld kunnen beïnvloeden.

Bekijk document

09-07-2015 besluit Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam

In de nota Onderhoud Kapitaalgoederen gaat het om de kapitaalgoederen van de gemeente Rotterdam die vallen onder de begrotingsproducten Wegen en Openbare Verlichting en Groen en Water. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de landelijke commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) om ten minste één maal in de vier jaar een integrale nota over het onderhoud van de kapitaalgoederen door de gemeenteraad vast te stellen. Verder betreft het inventarisaties die zijn uitgevoerd voor alle kapitaalgoederen onder de genoemde begrotingsproducten. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen.

Bekijk document

09-07-2015 besluitKaderbrief 2015

Voor het zomerreces ontvangt de gemeenteraad van Rotterdam de zogenoende kaderbrief. In deze kaderbrief doet het College van B&W de gemeenteraad een voorstel voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Aldus kan de gemeenteraad richting geven aan de uitwerking van de gemeentelijke begroting 2016 (inclusief de meerjarencijfers) in de zomer. Eind september wordt de gemeentelijke begroting aan de gemeenteraad gezonden.

Bekijk document

07-07-2015 besluitNota Integratie 010

De nota Integratie 010 bevat de visie van het gemeentebestuur op integratie en de bij deze nota behorende beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam 2016-2018. In de beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam staat hoe het bestuur op de onderdelen emancipatie, homo-emancipatie, discriminatiebestrijding en het uitdragen en informeren van de gedeelde norm vorm wil geven aan de uitvoering daarvan.

Bekijk document

07-07-2015 besluitBeleidskader Zwemmen 2015-2025

Het beleid voor het zwemmen en voor zwembaden was, op enkele uitzonderingen na, tot maart 2014 een bevoegdheid van de deelgemeenten. Eén stedelijk beleidskader voor zwemmen en zwemvoorzieningen ontbrak. Met dit stedelijk beleidskader, met de bijbehorende beleidsregel voor door de gemeente gesubsidieerde baden, wordt beoogd de vraagstukken rondom aantal, soort en spreiding van baden, de zwemprogrammering en de bedrijfsvoering in samenhang op te lossen.

Bekijk document

07-07-2015 besluitJaarstukken 2014 Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Overeenkomstig de statuten legt het algemeen bestuur van de stichting BOOR het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In dit geval het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 en de 3-maandsrapportage 2015.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

07-07-2015 besluitTelecommunicatieverordening Rotterdam 2015

De Telecommunicatieverordening regelt dat de aanbieder van telecommunicatie voorgenomen aanleg of verwijdering van kabels voor het elektronisch telecommunicatienetwerk meldt. De verordening is een gemeentelijke aanvulling op de Telecommunicatiewet. In het kader van deregulering zijn enkele voorwaarden van de verordening 2008 verwijderd; ook zijn er wijzigingen in de tekst aangebracht.

Bekijk document

07-07-2015 besluitLeidingenverordening Rotterdam 2015; intrekken Aansluitverordening Riolering

De Leidingenverordening is een aantal ontwikkelingen aangepast. Verder maakt de aansluitverordening Riolering 2012 hiervan deel uit, zodat deze kan komen te vervallen.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

04-06-2015 besluitZienswijze ontwerpbegroting Metropoolregio 2016

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de gemeenteraden van de 23 gemeenten verzocht om vóór 18 mei 2015 een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting voor 2016 van de MRDH.

Bekijk document

04-06-2015 besluitActieplan woonoverlast 2015-2019

Het Actieplan Woonoverlast geeft weer hoe de gemeente Rotterdam woonoverlast aanpakt en de maatregelen die hiervoor worden gebruikt.

Bekijk document

04-06-2015 besluitOnderzoek Rekenkamer integriteitsrisico subsidieproces

De rekenkamer beoogt met het onderzoek Handelen in vertrouwen inzicht te bieden in de wijze waarop en de mate waarin risico’s op integriteitsschendingen in het subsidieproces in de gemeente Rotterdam zijn afgedekt. Daarbij doet zij aanbevelingen voor verbeteringen.

Bekijk document

04-06-2015 besluitOnderzoek Rekenkamer over Wereldmuseum

Met dit onderzoek, genaamd Wereld van verschil, beoogt de rekenkamer na te gaan of de gemeente Rotterdam en de stichting wereldmuseum zich hebben gehouden aan de afspraken die bij de verzelfstandiging van het Wereldmuseum zijn gemaakt en na te gaan of de governance rond het wereldmuseum voldoende heeft gefunctioneerd.

Bekijk document

28-05-2015 besluitNota Dierenwelzijn Rotterdam

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat er een nota Dierenwelzijn wordt opgesteld. Voor het eerst heeft de gemeente Rotterdam een dergelijke nota opgesteld. Op 4 oktober 2014 is het concept gepresenteerd aan diverse betrokken partijen. In de maanden daarna is het concept, mede naar aanleiding van de reacties, bijgesteld tot de nota die aan de raad is voorgelegd.

Bekijk document

28-05-2015 besluitKoersnota Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015-2018

Sinds 2005 is erop ingezet om de luchtkwaliteit in de regio Rotterdam te verbeteren door middel van veel maatregelen. Er zijn stappen gezet, maar er is meer nodig. Voor stikstofdioxide (N02) is zeker dat er in Rotterdam niet overal tijdig aan de Europese norm zal worden voldaan; er resteren nog veel knelpunten. Dit is vrijwel volledig het gevolg van ontwikkelingen waar Rotterdam geen invloed op heeft. Daarbij gaat het om tegenvallers bij de uitstoot van de nieuwe automotoren, maar ook om de bijdrage van bronnen zoals de scheepvaart, de glastuinbouw en de rijkswegen. Eind november 2014 is de Ontwerp Koersnota vastgesteld, met daarin de doelen die dit college zich stelt en met de verschillende mogelijkheden voor pakketten aan maatregelen. Hiermee is een consultatietraject gestart. Mede op basis van de resultaten hiervan, ligt de de definitieve Koersnota voor, met daarin het pakket maatregelen dat het college voorstelt om de vastgestelde doelen te halen.

Bekijk document

Link(s)

Koersnota Schone lucht 2015-2018

02-04-2015 besluitRotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont! 2015-2018

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rotterdam geïnvesteerd in onderwijs door middel van programma’s als Aanval op Uitval en Beter Presteren. Dankzij de inzet van leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders, bestuurders en de gemeente, zittende onderwijsloopbanen van Rotterdamse leerlingen in de lift. Dit blijkt ook uit de Staat van het Rotterdamse onderwijs 2014, die tegelijkertijd met Leren Loont! is voorgelegd. Centraal in Leren Loont! staat het bereiken van hogere onderwijsresultaten, met name voor de basisvakken taal en rekenen. Brede vorming van leerlingen gaat echter niet alleen om cognitieve vaardigheden. Het Rotterdamse onderwijs heeft ook oog voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, cultureel bewustzijn en een gezonde leefstijl van zijn leerlingen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitElektronische indiening verzoeken aan gemeenteraad WOB

Het gaat om zogenoemde nadere eisen aan indiening van verzoeken aan de gemeenteraad en ingebrekestelling in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Bedoeling is dat deze elektronische verzoeken en ingebrekestellingen aansluiten bij de algemene werkwijzen van de gemeente.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitParticipatieverordening Rotterdam 2015

De Eerste Kamer heeft op 1juli 2014 ingestemd met de Participatiewet. Hiermee is de Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 een feit. Dit betekent dat de Wet werk en bijstand per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. In de Participatiewet is bepaald dat gemeenten per verordening vastleggen welke re-integratieondersteuning zij bieden aan de doelgroep van deze wet. Het gaat dan om personen die in staat zijn om (deels) te werken, ook personen met een arbeidsbeperking die daarvoor aangewezen zijn op ondersteuning. Jongeren met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden komen bijvoorbeeld niet langer in de Wajong terecht, maar behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. De Participatiewet en de wijzigingen die daarmee gepaard gaan, vereisen een nieuwe verordening. De verordeningsplicht geldt vanaf 1 juli 2015.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijziging verordening Wet sociale werkvoorziening 2008

Er zijn verschillende redenen om de verordening aan te passen. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Voor het huidige bestand medewerkers blijft het bepaalde in de verordening gelden. Wel moet door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 een aantal artikelen worden geschrapt of gewijzigd. Verder worden aan artikel 1 drie begripsbepalingen toegevoegd. Daarnaast moeten enkele kleine wijzigingen worden doorgevoerd omdat in de bestaande verordening wordt verwezen naar artikelen uit de Wet sociale werkvoorziening die zijn gewijzigd of ingetrokken. Ten slotte volgt een wijziging uit het feit dat in de huidige verordening wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening 2005 terwijl sinds 1januari 2014 de Subsidieverordening Rotterdam 2014 geldt. Om die redenen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld.

Bekijk document

19-02-2015 besluitVerordening individuele studiestoeslag Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Op grond van de Participatiewet 2015 dient er uiterlijk per 1 juli dit jaar een Verordening Individuele Studietoeslag te zijn vastgesteld.

Bekijk document

19-02-2015 besluitVerordening cliëntenparticipatie werk en inkomen 2015

De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet. Hiermee is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 een feit. Dit betekent dat de Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. De huidige verordeningsopdracht overcliëntenparticipatie, zoals neergelegd in artikel 47 van de WWB, komt terug in de Participatiewet in artikel 47. Door de uitbreiding van de verordeningsplicht en de inwerkingtreding van de Participatiewet is het zaak de huidige verordening aan te passen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitDerde wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften 2008

Aanpassing is nodig door nieuwe landeljke regelgeving. Verder is er de behoefte om rechtspositionele zaken van gemeenteambtenaren buiten de openbaarheid te behandelen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

29-01-2015 besluitSamenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen

Het college van B&W wil een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen aangaan met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Deze heeft als doel de transitie Beschermd Wonen in het kader van de Wmo 2015 samen vorm te geven en zal vóór 1 april 2015 namens de betrokken gemeenten worden ondertekend. De samenwerking is nodig om ook op dit onderdeel van de Wmo 2015 invulling te geven aan een effectief, efficiënt en houdbaar stelsel van zorg, welzijn en ondersteuning waarin de eigen kracht en het oplossingsvermogen van (kwetsbare) burgers worden gestimuleerd en ondersteund.

Bekijk document

29-01-2015 besluitVerordening Leerlingenvervoer 2015

Gemeenten hebben een wettelijke taak in het bekostigen van een vervoersvoorziening voor specifieke groepen ouders/verzorgers van leerlingen die wonen binnen de gemeente. De uitvoering van deze taak is geregeld in een verordening en in het ‘Besluit Toepassing’. Deze worden aangepast onder invloed van een wetswijziging en een toezegging aan de gemeenteraad.

Bekijk document

29-01-2015 besluitWijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam

Een van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (artikel 54, 2e lid) zo wijzigen, dat de opheffing van de Stadsregio Rotterdam zowel op 1 januari als op 1 juli 2015 van kracht kan worden. De gevraagde wijziging van genoemd artikel vloeit voort uit de landelijke besluitvorming over de afschaffing van de plusregio’s.

Bekijk document

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitIntegraal Huisvestingsplan 2015-2019; Verordening huisvesting onderwijs 2015

Met het integraal huisvestingsplan geeft het college invulling aan zijn programma. Hierin is opgenomen dat er een plan komt voor de vervangingsopgave van schoolgebouwen. Daarin is de aanpak van het binnenklimaat op scholen een prioriteit. De nieuwe Verordening huisvesting schoolgebouwen is het het gevolg van nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan gebouwen van het primair onderwijs naar schoolbesturen overgeheveld. De verordening is onder andere hierop aangepast.

Bekijk document

18-12-2014 besluitVerordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2015

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In het gewijzigde artikel 36 is de basis opgenomen voor individuele inkomenstoeslag. Het college heeft de bevoegdheid om deze toeslag toe te kennen aan personen die langdurig een laag inkomen hebben, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering. In het gewijzigde artikel 8 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad een verordening hiervoor moet vaststellen. Een verordening waarin de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan langdurig en laag inkomen zijn geregeld. Doelgroep zijn jonge ouders die veelal langdurig in de bijstand terecht komen doordat ze niet (gaan) studeren of met hun school stoppen vanwege beperkte financiële middelen. Met een financiële tegemoetkoming wordt beoogd te voorkomen dat deze jonge ouders afhankelijk blijven van de bijstand en langdurig een laag inkomen hebben.

Bekijk document

18-12-2014 besluitEerste wijziging Verordening winkeltijden Rotterdam 2014

Deze wijziging maakt winkelen mogelijk op zon- en feestdagen van 08.00 - 12.00 uur voor gebieden met bijzondere toeristische aantrekkingskracht, en wel voor Hoek van Holland strand en Rotterdam Centrum.

Bekijk document

18-12-2014 besluitBeleidskader 2015-2019 - Met taal versta je elkaar

Het Beleidskader 2015-2019 - Met taal versta je elkaar en de bij dit kader behorende Nadere Regels taal- en rekeneducatie 2015-2019. De kern van het nieuwe beleidskader is dat taalverbetering leidt tot een concreet maatschappelijk resultaat waarbij efficiëntie en maatschappelijk rendement voorop staat. De Nederlandse taalleer je om iets te kunnen bereiken: taalverbetering is geen doel op zich. Taal is een middel om te kunnen participeren, werken, een gezond leven te leiden en een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse samenleving.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVerordening gemeentelijke ombudsman Rotterdam 2015

De gemeentelijke ombudsman treedt ook op als gemeentelijke kinderombudsman. Verder in de verordening algemene bepalingen, onder andere over benoeming en herbenoeming, over budget, het bureau van de gemeentelijke ombudsman en taken en bevoegdheden.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVerordening maatregelen en handhaving Participatiewet Rotterdam 2015

Per 1 januari 2015 gaan wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) in op grond van de Wet Maatregelen WWB en enkele andere wetten. In deze wet zijn wijzigingen opgenomen over het opleggen van maatregelen op een bijstandsuitkering. Deze wijzigingen vereisen aanpassing van de verordening. Verder gaat de WWB op in de Participatiewet. Deze wet verplicht ertoe verlaging van de bijstand als maatregel bij het niet nakomen van verplichtingen en andere verwijtbare gedragingen in een verordening vast te leggen.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVerordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015

De verordening regelt dat het college een werkzoekende met een gemeentelijke uitkering een tegenprestatie kan opleggen. Daarbij moet het gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die onbeloond plaatsvinden. Deze zijn additioneel van aard.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVijfde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Deze wijziging heeft betrekking op incidentele ontheffing van geluidsnormen voor de horeca per 1 januari 2015, als deze uiterlijk 48 uur tevoren is aangekondigd.

Bekijk document

24-11-2014 besluitVerordening kinderopvang en peuterspeelzalen Rotterdam 2014

In de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is een kwaliteitskader voor peuterspeelzalen opgenomen. In deze wet zijn echter geen eisen gesteld aan de binnen- en buitenspeelruimte van peuterspeelzalen. Gemeenten stellen deze eisen zelf via een verordening. Rotterdam heeft deze eisen over binnen- en buitenspeelruimte opgenomen in deze verordening. Deze eisen waren ook al opgenomen in de voorgaande verordening, en de verordening kinderopvang Rotterdam 2012, vastgesteld op 11december 2012. Deze heeft in de artikelen over binnen- en buitenspeelruimte peuterspeelzalen een kleine aanpassing ondergaan.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

06-11-2014 besluitVaststelling jaarstukken 2013 van de voormalige deelgemeenten

De jaarstukken van de deelgemeenten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Nu de deelgemeenten per 19 maart 2014 zijn opgeheven, moeten activa en passiva van de deelgemeenten worden verwerkt in de gemeentelijke beginbalans van 2014. Daartoe is het zaak dat de eindbalansen 2013 van de deelgemeenten en de Vereniging Rotterdamse Deelgemeenten zijn vastgesteld. Met de vaststelling van de bedoelde jaarstukken 2013 wordt aan deze voorwaarden voldaan. Ook wordt besloten over de bestemming van het rekeningresultaat.

Bekijk document

16-10-2014 besluitWMO-kader Rotterdam 2015 - Rotterdammers voor elkaar

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Met de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor taken die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Op grond van WMO 2015 stelt de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vast. In het WMO-kader Rotterdam 2015 staat hoe de maatschappelijke ondersteuning in de stad vorm krijgt. Opgave voor de komende jaren is de kracht van bewoners en wijkvoorzieningen zo te versterken, dat er minder dure geïndiceerde zorg nodig is.

Bekijk document

16-10-2014 besluitVerordening Jeugdhulp Rotterdam 2015

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeente regels stelt over individuele voorzieningen en overige voorzieningen die het college van B&W verleent. Dat geldt ook voor de wijze waarop een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015 voorziet hierin. Hierin vindt u de vormen van jeugdzorg en regels rond de toegang hiertoe, de verdere procedure en andere bepalingen.

Bekijk document

16-10-2014 besluitVerordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015

Deze verordening heeft betrekking op maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van Rotterdam. Onderwerpen in de verordening zijn: procedure melding, onderzoek en aanvraag; inzet van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning; overige maatregelen (bijvoorbeeld voor mantelzorgers); ondersteuning in de vorm van een pgb; (eigen) bijdrage voor gebruik van voorzieningen; kwaliteitseisen klachten en inspraak; bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Bekijk document

02-10-2014 besluitAanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang

Dit betreft aanwijzing van activiteiten door de gemeente of een gemeentelijk bedrijf als activiteiten in het algemeen belang. Dit als bedoeld in de Mededingingswet (Wet markt en overheid). In dit geval is geen sprake van wijziging van beleid of vaststelling van het algemeen belang. Dit gebeurt om dat de Wet markt en overheid dit van gemeentes vraagt in het kader van mededinging.

Bekijk document

02-10-2014 besluitWijziging Subsidieverordening particuliere woningverbetering 2000

Verbetering van particuliere woningen maakt deel uit van het stedelijk vernieuwingsbeleid dat de gemeente voert. Het wijzigen van de afspraken met het Nationaal Restauratiefonds en wijziging van de Subsidieverordening particuliere woningverbetering 2000 beogen het volgende: gestagneerde projecten uit het programma particuliere woningverbetering 2012-2018 weer vlot trekken.

Bekijk document

02-10-2014 besluitAanwijzing adressen Subsidieverordening particuliere woningverbetering

Betreft wijziging afspraken tussen gemeente Rotterdam en Nationaal Restauratiefonds (NRF). Deze maken het mogelijk de nog liggende projecten voor particuliere woningverbetering af te wikkelen. Het gaat hier om projecten die al voor 2013 waren aangewezen maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze worden bestempeld als restproductie omdat de regeling Particuliere Woningverbetering wordt afgebouwd. De aanwijzingslijst heeft als einddatum 31 december 2016.

Bekijk document

11-09-2014 besluitRapport Kind van de Rekening van Rekenkamer Rotterdam

Het bestuurlijk belang en de maatschappelijke relevantie van kindvriendelijke wijken zijn aanleiding voor het onderzoek van de Rekenkamer. Conclusies en aanbevelingen worden voorgelegd aan de raad voor besluitvorming.

Bekijk document

11-09-2014 besluitJaarrekening gemeente Rotterdam 2013

Betreft vaststellen van de jaarstukken van de gemeente Rotterdam over 2013, met een positief resultaat van 127,3 mln, na reservering en voor bestemming van reserves. Betreft verder de realisatie van baten en lasten per beleidsmatige inspanning.

Bekijk document

11-09-2014 besluitAlgemene legesverordening

Betreft wijziging tarieventabel behorend bij de algemene legesverordening in verband met het Verkeersbesluit Maasvlakte. Het wegverkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2014 stelt toegangseisen aan een vrachtauto waarmee men de Maasvlakte op wil rijden. Tarieven betreffen de behandeling van aanvragen voor verlenen ontheffing toegangseisen.

Bekijk document

11-09-2014 besluitBestemmingsreserve ISV-middelen

Dit een voorbereidingsbesluit: Vrijgevallen middelen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), ten bedrage van 69,6 mln. euro, toevoegen aan de bestemmingsreserve ISV3. Uit concept-jaarstukken van 2013 blijkt een positief rekeningresultaat. Een deel hiervan betreft vrijval van ISV-subsidie. Deze is deels bestemd voor dekking van nog uit te voeren projecten waarvoor externe toezeggingen zijn gedaan die nog niet zijn geconcretiseerd. Deze zijn opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichtingen. Voor vaststelling van de jaarrekening deze vrijval storten in ISV3.

Bekijk document

11-09-2014 besluitNevenvestigingen vso De Horizon

Een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor het oprichten van twee nevenvestigingen van voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam.

Bekijk document

10-07-2014 besluitWijziging algemene Verordening Nadeelcompensatie

Dit een voorbereidingsbesluit: Wijzigingen om de leesbaarheid te verbeteren en technische wijzigingen. Beoogd wordt een regeling die benadeelden zekerheid verschaft op welke manier en volgens welke normen nadeelcompensatie krijgen toegekend.

Bekijk document

10-07-2014 besluitNieuw Reijerwaard

Betreft tweede begrotingswijziging 2014, begroting 2015 en meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. In mei 2011 maakten de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam met de Stadsregio Rotterdam en de Provincie afspraken over de Gemeenschappelijke Regeling voor het bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard.

Bekijk document

10-07-2014 besluitWijziging plan scholen 2015-2017

Vaststellen plan nieuwe scholen 2015-2017 met, op verzoek van de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs, een positief besluit voor stichting van een nieuwe basisschool De Passie Junior. Stichting en bekostiging van het basisonderwijs is grotendeels een verantwoordelijkheid van het Rijk. In de stichtingsprocedure is ook gemeentelijke besluitvorming aan de orde. De gemeenteraad toetst aanvragen tot stichting aan voorgeschreven wettelijke regels.

Bekijk document

10-07-2014 besluitWet Ruimtelijke Ordening

Besluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit actualisatie Wet Ruimtelijke Ordening. Dit heeft betrekking op gronden in particulier eigendom waarvoor vanaf 1 juli 2013 geen bestemmingsplan meer geldt of een beheersverordening is vastgesteld. Door het voorbereidingsbesluit geldt voor deze gronden een aanhoudingsplicht bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen is deze te doorbreken en kan wel een vergunning worden afgegeven. Voor niet gewenste ontwikkelingen worden aanvragen aangehouden zolang het besluit van kracht is. Deze worden afgewezen zodra weer een bestemmingsplan geldt.

Bekijk document

24-04-2014 besluitWijziging verordening Wet werk en bijstand (WWB)

De verordening 2009 is per 1 april 2013 ingetrokken en vervangen door de Verordening afstemming en handhaving WWB, IOAV, IOAZ Rotterdam 2013. Op één belangrijk punt is de verordening 2013 anders dan die van 2009: in de toelichting zijn criteria voor toepassing van verlaging van de uitkering verder uitgewerkt. Verwijtbare gedragingen staan concreet genoemd in de toelichting, direct ontleend aan beleidsregels die door de gemeenteraad van Rotterdam zijn vastgesteld.

Bekijk document

10-04-2014 besluitStraatnamenverordening 2014

Toekenning van straatnamen en huisnummers is volgens de Wet Basisregistratie een gemeentelijke taak. De gemeente moet beschikken over een verordening waarin staat wat de maatstaven zijn om straatnamen en huisnummers toe te kennen.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem