Terug naar stadsplattegrond
Rotterdam Centrum
Overzicht 2021
29-04-2021 besluitDefinitieve verklaring van geen bedenkingen woontoren Downtown (vh De Havenmeester)

De Havenmeester Rotterdam B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een woontoren aan de Baan 14-36. Het plan omvat de sloop van de bestaande bebouwing, bestaande uit een hotel (Baan 14?20), zorgwoningen die door Antes zijn gehuurd van Havensteder (Baan 32), enkele door Havensteder verhuurde bedrijfsruimten en een aantal woningen ter hoogte van Baan 36 en de adressen Hoornbrekerstraat 13 en 17. De nieuwbouw betreft een mix van appartementen, bestaande uit studio’s voor Antes, huurwoningen voor Havensteder en vrije sector huur / koop. Daarnaast wordt voorzien in een parkeergarage op de derde bouwlaag (2e verdieping) en een gemeenschappelijke fietsenstalling. De maximale bouwhoogte betreft 75 meter en het gehele project behelst 193 woningen, verdeeld over een bruto vloeroppervlak van circa 18.000 m2 bvo. Omdat het plan niet past in het geldende bestemmingsplan moet een uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevolgd. In dat geval bepaalt de gemeenteraad of daartegen geen bedenkingen bestaan. Dit is de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

29-04-2021 besluitInvesteringskrediet herontwikkeling locatie Odeon

De gemeente en Woonstad Rotterdam (WSR) werken al geruime tijd toe naar een herontwikkeling met een nieuwbouwprogramma op de locatie Odeon. Op verzoek van de gemeente is in eerste instantie de haalbaarheid onderzocht van een coöperatief woonconcept voor de coöperatieve vereniging Het Rotterdams Woongenootschap, in combinatie met een sociaal woonprogramma voor Woonstad Rotterdam. Eind 2020 bleek dat het bouwprogramma volgens het concept van het Rotterdams Woongenootschap op deze locatie financieel onhaalbaar is. WSR heeft daarop een aangepast plan gemaakt met reguliere woningen in de categorie sociale en middenhuur voor de doelgroepen Langer Thuis en middeninkomens. Om de herontwikkeling mogelijk te maken, is de aankoop van het gebouw, dat in het wijkpark Oude Westen ligt en fysiek verbonden is met het voormalige buurthuis Odeon, noodzakelijk. De onderhandelingen over de aankoop zijn voorspoedig verlopen. Inmiddels is er een koopovereenkomst (vrij van huur en ontruimd) afgesloten onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van een krediet door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten. Hiermee kan een volgende stap worden gezet in de realisatie van de nieuwe woningen en wordt een belangrijk risico voor de planning van de startbouw weggenomen.

Bekijk document

08-04-2021 besluitCoördinatieregeling en actualisatie GREX RottaNova

De gemeenteraad heeft besloten het ontwikkelprogramma van RottaNova zoals opgenomen in de grondexploitatie in uitvoering Laurenskwartier te wijzigen. Het aantal woningen gaat van 450 naar 259. Het commercieel programma gaat van 3.012 m2 BVO detailhandel naar 2.935 m2 BVO detailhandel en horeca. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein is vastgesteld op 96. Verder is volgens het bestaande parkeerbeleid 454 m2 is toegewezen aan fietsparkeerplekken voor bezoekers. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om de plint deels (maximaal twee keer 700 m2 BVO) te gebruiken voor het huisvesten van de creatieve (maak)industrie en commerciële / zakelijke bedrijfshuisvesting (als onderdeel van de 2935 m2 BVO in de plint). Ten slotte heeft de gemeenteraad besloten de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op het project RottaNova.

Bekijk document

18-03-2021 besluitBestemmingsplan Cool

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan krijgt het gebied een actueel planologisch kader. De vorm van het kader voldoet aan de landelijke technische eisen. Op 22 januari 2019 is besloten tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het voeren van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzake het concept ontwerpbestemmingsplan Cool. Het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige bestemmingsplan vast. Het plan biedt, net als het vorige, vooral voor gemengde bebouwing diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor veranderingen. In dit bestemmingsplan zijn wel opnieuw de wijzigingsbevoegdheden voor hoogbouw van respectievelijk 100 meter (Cinerama-locatie) en 150 meter (GGD-locatie) uit het vorige bestemmingsplan opgenomen. De grootschalige woningbouwontwikkelingen, die vooral in het Baankwartier plaatsvinden (Baantoren, Maasbode, Downtown) zijn / worden buiten dit nieuwe bestemmingsplan om mogelijk gemaakt met aparte (lopende) procedures; en wel via afwijkingsprocedure, wijzigingsplan of projectbestemmingsplan, waarbij maatwerk geleverd kan worden voor wat betreft milieu-onderzoeken, participatie e.d.

Bekijk document

Link(s)

18-03-2021 besluitBestemmingsplan Rotterdam Central District

Het opstellen van bestemmingsplan Rotterdam Central District gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma actualisering bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Rotterdam Central District wordt globaal begrensd door de Provenierswijk aan de noordzijde van het spoor, het Schiekadeblok en de Schiekade aan de oostzijde. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door het Weena. Ter hoogte van de Kruiskade loopt de bestemmingsplangrens over het Weena tot aan het Kruisplein. Aan de westzijde van het plangebied ligt de Statentunnel en grenst het gebied aan het Oude Westen. Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok en het Groot Handelsgebouw worden aparte bestemmingsplannen opgesteld. Op 12 december 2019 heeft het college van B&W besloten tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het voeren van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzake het concept ontwerp bestemmingsplan Rotterdam Central District. Met dit bestemmingsplan worden de bestaande structuur en functies in het gebied vastgelegd. Het bestemmingsplan faciliteert ook de ontwikkeling van een nieuw gebouw op het Delftseplein. De basis voor deze ontwikkeling is gelegd in het Ambitiedocument tender Delftseplein. De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 ingestemd met de start van de tenderprocedure. De definitieve gunning was in maart 2020 aan ontwikkelaar Provast met het planconcept Tree House.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan. Elke vijf jaar wordt er een beleidsplan integriteit opgesteld. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan voor de periode tot 2025 is de door raad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarplan 2021 Bestuurlijke integriteit.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doet, in de hele organisatie. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich geregel afvraagt of iets wel of niet kan. En ook dat hij of zij zich veilig genoeg voelt om deze vragen hardop te stellen. Daar staan medewerkers niet alleen voor. De leidinggevenden zijn cruciaal voor het bevorderen van integriteit, door de kaders aan te geven, het goede gesprek te voeren en zo nodig bij te sturen. Een team van integriteitsfunctionarissen, onderzoekers en vertrouwenspersonen zet zich met voorlichting, begeleiding en onderzoek in om de integriteit in de organisatie te bevorderen. Ook zijn zij de plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen. De gemeenteraad heeft het beleidsplan Ambtelijke Integriteit (2021-2025) vastgesteld en kennis genomen van het jaarplan 2021.

Bekijk document

18-02-2021 besluitGemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

Het gemeentelijke rioleringsplan, van buis tot buitenruimte, geeft aan wat er aan ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen in het stedelijk watersysteem. aangegeven wordt wat de gemeente nu doet en wat er gang moet worden gezet om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk watersysteem in de toekomst goed blijft functioneren. Om de gevolgen van extreme neerslag te voorkomen of te beperken, speelt naast een robuust rioolstelsel ook de inrichting van de buitenruimte een steeds belangrijkere rol. De strategische opgave wordt in het plan uiteengezet en uitgewerkt in een programma tot 2025, de kosten hiervan en wat dit betekent voor de rioolheffing. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 vastgesteld.

Bekijk document

18-02-2021 besluitVerklaring van geen bedenkingen project Coolsingel 75

Novaform Vastgoedontwikkeling heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het project Coolsingel 75. Het project beoogt de sloop van het voormalig kantoorgebouw De Utrecht en de nieuwbouw van een woongebouw met 114 appartementen en een commerciële plint. Ook wordt een stallingsgarage voor auto’s en fietsen gerealiseerd. Het plan past binnen het bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel van 17 oktober 2019. De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 19 augustus 2020 echter delen van het bestemmingsplan vernietigd en een voorlopige voorziening getroffen waardoor geen woningbouw is toegestaan. De gemeenteraad is opgedragen om binnen 52 weken het bestemmingplan te herstellen. Om het project te verwezenlijken, is daarom een uitgebreide procedure vereist. Twaalf leden van de gemeenteraad hebben aangegeven dat zijn een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen-traject willen doorlopen. Daartoe is gemeenteraad gevraagd om deze verklaring in ontwerp vast te stellen. Na de terinzagelegging van dit besluit en een reactie van het college van B&W op eventueel ingekomen zienswijzen, wordt de gemeenteraad gevraagd om te besluiten tot een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

28-01-2021 besluitOngegrond verklaren bezwaren voorkeursrecht Schiekadeblok

De gemeenteraad heeft besloten bezwaren tegen het besluit tot het vestigen van het voorkeursrecht Schiekadeblok ongegrond te verklaren

Bekijk document

28-01-2021 besluitInkoop welzijn, WMO-maatwerkvoorziening, Wijkteams en Jeugdhulp: inkoopstrategie

Heel de Stad, het nieuwe beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026, schept een nieuw kader voor de gewenste en noodzakelijke doorontwikkeling van het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen. Het gaat om: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht) en Wijkteams. De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol om de ambities en doelen van Heel de Stad te realiseren. Samen vormen ze belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voor ieder inkoopspoor ontwikkelt de gemeente een inkoopstrategie. De inkoopstrategie bevatde vertaling van de doelen en ambities van Heel de Stad naar wat dit concreet betekent voor de inkoop. De inkoopstrategieën staan niet op zichzelf maar zijn in samenhang ontwikkeld. Het kader voor de inkoop is gebaseerd op het beleidsplan Heel de stad, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inkoop.

Bekijk document

Overzicht 2020
26-11-2020 besluitVernieuwing Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot vernieuwing van de Centrale Bibliotheek overeenkomstig het voorstel van het college van B&W, inclusief buitenruimte, publieke fietsenstalling en optioneel de stadsmuseale functie en dit verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp en dit daarna voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Verder heeft de gemeenteraad besloten tot het verlenen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3,52 mln. voor het uitwerken van de opgave tot een voorlopig ontwerp van de Bibliotheek, openbare fietsenstalling, interieur, tijdelijke huisvesting, stadsmuseale functie en buitenruimte. Samen met het eerdere versterkte krediet komt hiermee het voorbereidingskrediet uit op € 3,98 mln.

Bekijk document

02-07-2020 besluitRenovatie Museum Boijmans Van Beuningen

De gemeenteraad heeft besloten om voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen te kiezen voor de uitwerking van een ontwerp met perspectief op ambitie in de toekomst. Dit uitgaand van het taakstellend investeringsbudget van 169 mln. euro (exclusief btw, prijspeil einde werk) en de huidige mogelijkheden van de externe bijdragen. Verder heeft de gemeenteraad besloten het college de volgende opdracht te geven. Ten eerste om architect Mecanoo in samenwerking met de gemeentelijke projectorganisatie een ontwerp uit te laten werken voor een technisch hersteld, verduurzaamd en toekomstbestendig museum met behoud van belangrijke delen van de ambitie en daarin rekening houdend met de mogelijkheid tot stapsgewijze realisering van de volledige ambitie in de toekomst. Ten tweede om dit ontwerp met de externe bijdragen en de businesscase van het museum in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad te presenteren. Ten derde wordt de fondsenwerving voortgezet.

Bekijk document

18-06-2020 besluitVoorbereidingsbesluit Schiekadeblok

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 juli 2020 verviel het door de gemeenteraad op 6 juni 2019 genomen voorbereidingsbesluit ‘Schiekadeblok’. Daarom was het noodzakelijk dat de gemeenteraad een nieuw voorbereidingsbesluit nam dat per 1 juli 2020 in werking treedt. Dit omdat op die datum nog geen bestemmingsplan is vastgesteld.

Bekijk document

23-04-2020 besluitCoördinatie regeling Wet Ruimtelijke Ordening project Downtown in Baankwartier

De initiatiefnemer van het bouwproject voor de Downtown in het Baankwartier heeft verzocht de in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegde coördinatieregeling toe te passen. De reden voor het toepassen van de coördinatieregeling ligt in de totale tijdwinst die voor het doorlopen van de procedures te behalen zijn. Het plan omvat de sloop van de bestaande bebouwing, bestaande uit een hotel (Baan 14-20), zorgwoningen die door Antes zijn gehuurd van Havensteder (Baan 32), enkele door Havensteder verhuurde bedrijfsruimten en een aantal woningen ter hoogte van Baan 36 en de adressen Hoornbrekerstraat 13 en 17. De nieuwbouw betreft een mix van appartementen, bestaande uit studio’s voor Antes, huurwoningen voor Havensteder en vrije sector huur en koop. De maximale bouwhoogte betreft 75 meter en het gehele project behelst 193 woningen, verdeeld over een bruto vloeroppervlak van circa 18.000 m2 bvo.

Bekijk document

23-04-2020 besluitVerklaring van geen bedenkingen woontoren Downtoren (voorheen De Havenmeester)

De Havenmeester Rotterdam B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een woontoren aan de Baan 14-36. De aanvraag past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet een uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevolgd. In dat geval schrijft artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht voor dat de gemeenteraad dient te verklaren dat tegen het afwijken van het bestemmingsplan geen bedenkingen bestaan. Dit is de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

20-02-2020 besluitGedeeltelijke intrekking structuurvisie Rotterdam Central District (RCD) voor het onderdeel Schiekadeblok

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Schiekadeblok zijn ten opzichte van de Structuurvisie RCD uit 2011 ingrijpend gewijzigd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 27 november 2018 het Ambitiedocument Schiekadeblok vastgesteld waarin nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen. Op 19 juni 2019 heeft wethouder Kurvers in de commissie BWB toegezegd nader onderzoek te laten doen naar hogere ambities voor het Schiekadeblok inclusief het betrekken van de spoorstrook. In deze context zijn op 26 november 2019 de particuliere gronden in het Schiekadeblok voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) van toepassing is. De gemeenteraad heeft besloten om dit definitief te vestigen.

Bekijk document

20-02-2020 besluitInvesteringskrediet WvG gebiedsontwikkeling Schiekadeblok

De gemeenteraad heeft besloten een investeringskrediet toe te kennen van 22,7 mln. Indien dit van toepassing is, kan worden overgegaan tot aankoop van de panden in het Schiekadeblok waarop de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft gevestigd.

Bekijk document

Overzicht 2019
17-10-2019 besluitBestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel

De gemeenteraad is gevraagd het bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel opnieuw vast te stellen; dit overeenkomstig het voorstel tot herstel van het bestemmingsplan ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Raad van State op 27 maart 2019. .

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerklaring van geen bedenkingen woontoren Havenmeester

De gemeenteraad is gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een woontoren in het Baankwartier (De Havenmeester).

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

03-10-2019 besluitBestemmingsplan 150kV kabeltracé Rotterdam - Centrum - Marconiplein

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat de voorgenomen aanleg van de 150 kV-verbinding niet mogelijk is binnen de huidige kaders.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ Eigenaren Nieuwe Binnenweg Centrum 2020

Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

27-06-2019 besluitExtra uitvoeringskrediet nieuwbouw Leuvepaviljoen

Aan de Schiedamsedijk staan momenteel drie paviljoens in eigendom van de gemeente Rotterdam. Daarin zijn de werkplaatsen van het Maritiem Museum Rotterdam, twee horecagelegenheden en een winkel gevestigd. De bestaande paviljoens voldoen niet meer aan de eisen van nu. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de huidige drie paviljoens te vervangen door één compact toonaangevend paviljoen: het Leuvepaviljoen. Hierdoor wordt meer zicht vanaf de Schiedamsedijk op het water gecreëerd. In het paviljoen komen het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf, de werkplaatsen van het Maritiem Museum Rotterdam en twee horecaruimtes. De bijzondere vormgeving van het paviljoen aan de buitenkant en een aantrekkelijk en divers programma binnen, maken de plek al aantrekkelijker. Daarnaast wordt de bijbehorende buitenruimte omgevormd tot een mooi groen verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar de gebiedsontwikkeling van de Schiedamsedijk. Aan de gemeenteraad is gevraagd een extra uitvoeringskrediet ter hoogte van 1.7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe Leuvepaviljoen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitToepassen coördinatieregeling Wro op project Baantoren

De gemeenteraad heeft op 27 november 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het project Baantoren. Dit betekent dat de raad akkoord is met de realisatie van een woontoren met maximaal 204 appartementen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd ook de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor dit project. De reden voor het toepassen van de coordinatieregeling tigt in de totale tijdwinst die voor het doorlopen van de procedures gehaald kan worden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

31-01-2019 besluitAanwijzing renovatie Museum Boijmans van Beuningen als risicovol project

Bij de bespreking van het raadsvoorstel over de scenariokeuze voor de aanpak van de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen heeft de gemeenteraad de motie Vreugdenhil e.a. aangenomen. Deze houdt in dat deze renovatie als risicovol project wordt aangewezen.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitOntwerp verklaring van geen bezwaar woontorens Baankwartier (Baantoren)

Powerhouse Company heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een woontoren aan de Baan (2) 4-12. Blekerstraat 12 (en 20) en Hoornbrekersstraat 5-9. (Kadastraal bekend onder: Rotterdam 4E afd AG 1258 A1-A5 en Rotterdam 4E afd AG 1895 A1-A8). De aanvraag past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet een uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevolgd. In dat geval schrijft artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht voor dat de gemeenteraad dient te verklaren dat tegen het afwijken van het bestemmingsplan geen bedenkingen bestaan. Dit is de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Hoogkwartier 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Rotterdam Centrum 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting); instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Centrum 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Oude Binnenweg 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: Een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Witte de WIthstraat 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting0 instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

28-06-2018 besluitVoorbereidingsbesluit Schiekadeblok

Dit een voorbereidingsbesluit: In Rotterdam Central District (RCD) liggen enkele ontwikkellocaties waaronder het Schiekadebiok. Dit gebied iigt tussen de Schiekade, de Delftsestraat, het Delftseplein en het spooremplacement. Voor dit gebied wordt een nieuw stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Voor het Schiekadeblok is geen bestemmingsplan van kracht. Momenteel is er voor de gemeente Rotterdam, in geval van particulier eigendom, geen mogelijkheid om eventuele niet gewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Op 1 juli 2018 verloopt het voorbereidingsbesluit Schiekadeblok dat de gemeenteraad op 22 juni 2017 heeft vastgesteld. Omdat voor het gebied nog geen bestemmingsplan is vastgesteld, is het noodzakelijk een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen zodat ongewenst ontwikkelingen te voorkomen zijn.

Bekijk document

24-05-2018 besluitKrediet voor realisatie Leuvepaviljoen

Betreft het besluit tot het verlenen van het benodigde uitvoeringskrediet voor de realisatie van het Leuvepaviljoen aan de Schiedamsedijk. Hier staan momenteel drie paviljoens in eigendom van de gemeente. Het is de ambitie om deze te vervangen door één compact toonaangevend paviljoen. Het Havenbedrijf vestigt hier het Haveninformatiepunt (HIP). Voor het Maritiem Museum worden werkplaatsen gerealiseerd die toegankelijk zijn voor het publiek. Ook worden twee horecaruimtes ontwikkeld. Om het plan te kunnen realiseren, is de toekenning van een uitvoeringskrediet van euro 3,4 mln noodzakelijk. De investering wordt gedekt door de huurinkomsten.

Bekijk document

21-02-2018 besluitStart tenderprocedure Delftseplein

Start van de selectieprocedure voor de bebouwing van de gemeentelijke ontwikkellocatie Delftseplein (Rotterdam Central District)

Bekijk document

21-02-2018 besluitVoorbereidingskrediet renovatie Museum Boijmans Van Beuningen

Het college heeft besloten de verdere voorbereiding te starten voor het te nemen besluit over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Dat besluit wordt genomen door het nieuwe college op basis van een aantal beslisdocumenten die nu worden uitgewerkt. Om te zorgen dat de verdere planvorming kan doorgaan, wordt nu een eerste voorbereidingskrediet aangevraagd van 2016 tot en met medio 2018. De raad besluit over het voorstel om een voorbereidingskrediet toe te kennen van 2,9 miljoen.

Bekijk document

01-02-2018 besluitBestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel

Het nieuwe bestemmingsplan betreft het voorliggende bestemmingsplan. Dit voorliggende bestemmingsplan is in de basis gelijk aan het op 18 februari 2016 vastgestelde bestemmingsplan, maar is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op onderdelen herzien. De onderdelen die naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State herzien zijn, betreffen de planregels in de bestemming \"Centrum-1\". Deze planregels zien op het toelaten van de functies detailhandel en dienstverlening, horeca en kantoren. Hierna zal onder Aanpassingen op deze wijzigingen ingegaan worden. Het plangebied ligt in het gebied het centrum van Rotterdam en wordt ruwweg begrensd door het Weena, de Schiekade, het spoor, het Haagseveer, het Rodezand, de Blaak, de Karei Doormanstraat, het Schouwburgplein, de Mauritsweg en het Kruisplein.

Bekijk document

Overzicht 2017
04-07-2017 besluitBestemmingsplan Haringvliet

De huidige bestemmingsplannen in het plangebied zijn ouder dan tien jaar. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen iedere tien jaar te actualiseren. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. Begrenzing plangebied De plangrens is gelijk aan de plangrens van het vorige bestemmingsplan \\\"Haringvliet\\\". Aan de noordzijde vormt het hart van de Burgemeester van Walsumweg de begrenzing van het bestemmingsplan, in het oosten het Boerengat, in het zuiden het hart van de Nieuwe Maas en in het westen de Oudehaven en het hart van de Koestraat.

Bekijk document

04-07-2017 besluitKredietverlening appartementsrechten Weena 745

De appartementsrechten Weena 745 maken onderdeel uit van het Weenahofcomplex en is bekend als de Miniworldlocatie. De gemeente Rotterdam heeft in 2012 overeenstemming bereikt met Habejo over de verkoop van de appartementsrechten Weena 745 in het Weenahof, waarbij Miniworld de huurder werd van Hajebo. De feítelijke levering neeft plaats gevonden in december 2013. Bij levering hebben kostenverrekeningen plaats gevonden.

Bekijk document

22-06-2017 besluitVoorbereidingsbesluit Schiekadeblok

Dit een voorbereidingsbesluit: ln Rotterdam Central District (RCD) zijn enkele ontwikkellocaties gelegen, waaronder het Schiekadeblok. Dat gebied is gelegen tussen de Schiekade, de Delftsestraat, het Delftseplein en het spooremplacement. Voor dit gebied wordt een nieuw stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Voor het Schiekadeblok is geen bestemmingsplan van kracht. Momenteel is er voor de gemeente Rotterdam, in geval van particuliere eigendom, geen mogelijkheid om eventuele niet gewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Om als gemeente ongewenste ontwikkelingen te voorkomen stellen wij u voor om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de particuliere percelen van het Schiekadeblok. Gelijktijdig zal gestart worden met het opstellen van bestemmingsplan, waarin de uiteindelijke stedenbouwkundige plannen worden opgenomen.

Bekijk document

01-06-2017 besluitWijziging bestemmingsplan collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen

Het Erasmus MC heeft beroep ingesteld tegen het op 13 oktober 2016 vastgestelde bestemmingsplan en bezwaar op de op 3 oktober 2016 verstrekte omgevingsvergunning. in overleg zijn wij tot overeenstemming met hen gekomen, zodat zij hun beroep en bezwaar zullen intrekken. Afgesproken is dat er twee tekstuele aanpassingen in het bestemmingsplan worden voorgelegd ter vaststelling door uw raad. Met deze tekstuele aanpassingen wordt expliciet vastgelegd dat niet alleen bij de bouw maar ook bij de exploitatie de privacy gewaarborgd blijft.

Bekijk document

16-03-2017 besluitBestemmingsplan Dijkzigt

Het plangebied van het bestemmingsplan Dijkzigt is grotendeels gelegen in gebied Centrum en voor een klein deel in gebied Delfshaven. Het plangebied ligt tussen de Rochussenstraat, Westersingel, Westzeedijk en Coolhaven en heeft uitlopers naar Claes de Vrieselaan, De Vliegerstraat, Lieve Verschuierstraat, Hondiusstraat en Snellinckstraat. Het gebied omvat onder meer het Museumpark, het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam. De plangrenzen zijn zo gekozen dat het plan aansluit op de geldende bestemmingsplannen: Oude Westen, Cool, Scheepvaartkwartier, Lloydkwartier, Delfshaven, en Middelland I Het Nieuwe Westen, het Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Coolhaven.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitMini-enquête Boompjeskade

Voor de enquête Boompjeskade is onderstaande zoekvraag geformuleerd: Hoe verhoudt de oprichting van de vastgoedorganisatie‘ zich tot de fraudezaak Boompjeskade en de afwikkeling tot in de periode 2016? 1. Op welke wijze is de centrale vastgoedorganisatie tot stand gekomen? Welke bestuurlijke en ambtelijke keuzes hebben gedurende de periode vanaf de oprichting tot in 2016 al dan niet invloed gehad op de ontwikkeling van de Vastgoedorganisatie? 3. Welke administratieve, financiéle, bestuursmatige, organisatorische en juridische aspecten hebben er mogelijk toe geleid dat een fraudezaak zoals deze heeft kunnen ontstaan? 4. Hoe is ambtelijk en bestuurlijk geacteerd om tot een optimale afwikkeling van deze zaak te komen? 5. Welke aanbevelingen en aanvullende maatregelen kan de commissie doen om herhaling te voorkomen, op basis van het onderzoek en de beantwoording van de vragen een tot en met vier?

Bekijk document

Overzicht 2016
15-12-2016 besluitHerinrichting Coolsingel

Er is een investeringskrediet van C 58,1 mln verstrekt ten behoeve van de herinrichting van de Coolsingel. Na de herinrichting is de verkeerscapaciteit van de Coolsingel lager. Een deel van het verkeer dat een herkomst of bestemming in de Binnenstad heeft, zal alternatieve routes nemen om bijvoorbeeld bij de parkeergarages te komen. Het doorgaande verkeer zal vaker via de s-Gravendijkwal of de Mariniersweg/ Goudsesingel rijden. Sommige straten zullen een toename van het autoverkeer laten zien, andere een afname. Het bestaande netwerk kan deze wijzigingen aan. Reistijden zullen naar verwachting op een aantal routes licht toenemen. Verwacht wordt dat het regionale verkeersnetwerk na 2020, door de realisatie van de Blankenburgtunnel en de aanleg van de A13/16, verder de Rotterdamse Ruit en Binnenstad zal ontlasten.

Bekijk document

15-12-2016 besluitCollectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen

De grondexploitatie dient tijdig te worden geopend voor de levering van de bouwrijpe grond voor de start van de bouw. De gestelde eis van 700Zo voorverhuur van de depots aan particuliere verzamelaars is nog niet volledig ingevuld. De onzekerheid als gevolg van de door derden ingediende bezwaren bij de Raad van State, het gegeven dat de potentiële gegadigden nu nog geen helder beeld kunnen vormen van de mogelijke depots, en het feit dat het gebouw pas over ca. drie jaar kan worden gebruikt, maken het lastig voor potentiële verzamelaars om nu een bindende handtekening te zetten. Er is echter wel ruime interesse.

Bekijk document

15-12-2016 besluitOnttrekking deel van de Steigersgracht voor realisatie Rif010

Voor de realisatie van het stadsinitiatief Rif010 is het noodzakelijk dat een deel van de Binnenrotte aan het waterareaal wordt onttrokken om daar de watersportvoorziening voor het goifsurfen van Rif010 aan te leggen. Om dit ook juridisch correct vorm te geven is het thans wenselijk dat u als raad deze onttrekking in een besluit vastlegt. Het project Rif010 is voorzien in een deel van de Binnenrotte waar geen scheepvaart of pleziervaart mogelijk is. De Binnenrotte loopt namelijk dood bij de Blaak en bij de Meent is de doorvaartmogelijkheid belemmerd door een vaste brug en beperkte vaardiepte door het dak van de spoortunnel. De watersportvoorziening is ingepland in een doodlopende arm van dit deel van de Binnenrotte. Het water is ondiep en alleen bevaarbaar voor de bootjes van Kids Marina. Om deze bootjes de gelegenheid te blijven geven de Binnenrotte te bevaren, is bij de Vlasmarktbrug een geul vrijgehouden zodat na realisatie van Rif010 de doorgang naar de Wezenburg vrij blijft.

Bekijk document

24-11-2016 besluitBedrijveninvesteringszone BIZ Kruiskade 2017

Het nieuwe BIZ-gebied Kruiskade beoogt een looptijd van 5 jaar. De maximale looptijd is ook 5 jaar, een kortere periode is dus mogelijk. Qua heffingsystematiek kan worden gekozen voor een vaste bijdrage of een percentage van de WOZ-waarde, al dan niet voorzien van een minimum en maximum bijdrage. BIZ Kruiskade heeft gekozen voor een vast bedrag per jaar van 6 1.565,00.

Bekijk document

13-10-2016 besluitAanpassingen bestemmingsplan Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen

De aanpassingen aan het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn noodzakelijk om het (aangepaste) bestemmingsplan Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief, onherroepelijk vast te stellen. De Raad van State heeft de gemeenteraad een drietal aanpassingen opgelegd inzake het eerder door u vastgestelde bestemmingsplan ‘Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen’. De overige bezwaren tegen het bestemmingsplan heeft de Raad van State ongegrond verklaard.

13-10-2016 besluitNota openbare toiletvoorzieningen (Zeiknota)

Rotterdam wil een attractieve en gastvrije stad zijn. Onderdeel van de gastvrijheid zijn een toegankelijke, schone, hele en veilige stad. Openbare toiletvoorzieningen op locaties waar veel mensen verblijven, horen hier ook bij. Echter, Rotterdam heeft een beperkt aantal openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. De afgelopen periode is hiervoor door diverse partijen zoals het college, de stadsmarinier, ondernemers, burgers, en ambtenaren aandacht voor gevraagd. Deze vragen betreffen het onderhoud en beheer van de huidige voorzieningen, de functionaliteit van de huidige voorzieningen, verzoeken en noodzaak tot uitbreiding in het uitgaansgebied (o.a. Witte de Withstraat, Binnenrotte en Oude Haven) en de wens te komen tot een visie voor de gehele stad met specifieke aandacht voor de binnenstad ten aanzien van openbare en openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. In deze nota staat de vraag centraal of we in Rotterdam (meer) openbare toiletvoorzieningen willen en zo ja aan welke randvoorwaarden ze moeten voldoen. Als doelgroepen worden onderscheiden mannen, vrouwen, gehandicapten, ouderen en baby’s.

08-09-2016 besluitBestemmingsplan Gedempte Zalmhaven

Het nu vooriiggende ontwerpbestemmingsplan \"Gedempte Zalmhaven\" beoogt een woontoren mogelijk te maken met een hoogte van ca. 190 meter (de opgenoemde Zalmhaventoren), met een architectonische afwerking tot ca. 215 meter. Ten westen van deze toren zullen twee lagere woongebouwen van maximaal 70 meter worden gerealiseerd bovenop een onderbouw van 5 bouwlagen. In de plint van de onderbouw is ruimte voor (commerciële) voorzieningen, waaronder horeca. Het (ontwerp)bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven\" maakt maximaal 485 woningen mogelijk. In de hoogbouw is het mogelijk een hotel te realiseren met maximaal 288 kamers, bij gebruikmaking hiervan zal het aantal woningen maximaal 375 bedragen Daarnaast maakt het (ontwerp)bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” maximaal 7.700 m2 bruto vloeroppervlak aan commerciële ruimten mogelijk, zoals maatschappelijke voorzieningen, cultuur en ontspanning, kleinschalige bedrijfsactiviteiten, kantoren (maximaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) per vestiging) en horeca (maximaal 1.000 m2 bvo). Binnen het plangebied zijn 531 parkeerplaatsen voorzien.

Bekijk document

02-06-2016 besluitBestemmingsplan Forum

Projectbeschrijving/lnhoud nieuw plan Forum betreft een bouwproject dat bestaat uit 4 samenhangende onderdelen. Beeldbepalend is de renovatie van het voormalige ABN AMRO-gebouw (rijksmonument). Verder wordt de oude kantoortoren getransformeerd tot 103 huurwoningen. De ruimte tussen het oude ABN AMRO-gebouw tot de uitbreiding van de Lijnbaanwinkels wordt de winkel van Primark. Tot slot wordt de bebouwing aan de Lijnbaan als onderdeel van het nieuwe plan herontwikkeld en aan de achterzijde uitgebreid. Al met al betreft het een uitgebreid programma met in totaal ca. 60.000 mz bruto vloeroppervlak (bvo) met een diversiteit aan functies (winkels, kantoor, wonen, horeca).

Bekijk document

02-06-2016 besluitBestemmingsplan Westzeedijk 399

De eigenaar van het voormalige reclasseringsgebouw aan de Westzeedijk 399 is voornemens het reeds geruime tijd leegstaande pand, met een verhuurbaar oppervlak van circa 3.232 m2, te herontwikkelen tot een woongebouw met een aantal commerciële ruimten. De herontwikkeling sluit aan op de ambitie van de gemeente Rotterdam om bestaande leegstand van met name kantoren terug te dringen en te komen tot de ontwikkeling van attractieve woonmilieus.

Bekijk document

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Lijnbaan-Coolsingel

Door vaststelling van dit bestemmingsplan voldoet de gemeente aan de eis tot actualisering zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding van het plan

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Liskwartier

Het ontwerpbestemmingsplan houdt in grote lijnen de gedetailleerde bestemmingen van het vorige bestemmingsplan aan. Het plan laat op beperkte schaal bedrijven toe. Bouwhoogten worden gemaximeerd, afhankelijk van de maatvoering van bouwblokken. In bepaalde gemengde bestemmingen is kleinschalige detailhandel toegestaan, in enkele gevallen ook meer grootschalig, conform de huidige situatie. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende verkeersbestemmingen en de groene hoofdstructuur wordt bestemd. Ook maakt het bestemmingsplan gebruik van zogenoemde dubbelbestemmingen. Met deze dubbelbestemmingen wordt het medegebruik voor ondergrondse leidingen, archeologische waarden en de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht planologisch geregeld.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

Overzicht 2015
26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

05-11-2015 besluitBestemmingsplan Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen

Voor de voorgenomen ontwikkeling van een gebouw waarin een deel van de kunstcollectie van het Museum Boijmans Van Beuningen wordt opgeslagen en dat toegankelijk is voor het publiek (het Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen) is een nieuw (project)bestemmingsplan noodzakelijk.

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

17-09-2015 besluitKrediet voor renovatie en restauratie van de Maastunnel

Dit gaat om een krediet van 262 miljoen euro. De Maastunnel moet uiterlijk in 2019 voldoen aan de veiligheidsregels uit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Bovendien is de tunnel na 75 jaar toe aan een grote onderhoudsingreep die vooral als doel heeft de aantasting van het beton en de wapening aan te pakken. De aanbesteding van het werk is gestart. Naar aanleiding van een second opinion is besloten de kostenraming voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel vast te stellen en voor dit bedrag een kredietbesluit aan de raad voor te leggen. Binnen afzienbare tijd worden vijf gegadigden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitBestemmingsplan Waterstad

Het plan wordt in het noorden begrensd door de Blaak, in het oosten door de Koestraat, Spanjaardsbrug en Willemsbrug, in het zuiden door de Nieuwe Maas en in het westen door de Schiedamsedijk . Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Dit geactualiseerde bestemmingsplan faciliteert verschillende ontwikkelingen. Dit gaat om uitbreiding van scheepshelling Koningspoort; sloep- en plezierjachthaven nabij de Red Apple (bij kop Wijnhaveneiland); bouwmogelijkheden aan de Verlengde Willemsbrug / Vissteeg / Gapersteeg (de zogeheten Domuslocatie); en ontwikkel- en transformatiemogelijkheden aan de Boompjes (het Waterfront).

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding van het plan

04-06-2015 besluitOnderzoek Rekenkamer over Wereldmuseum

Met dit onderzoek, genaamd Wereld van verschil, beoogt de rekenkamer na te gaan of de gemeente Rotterdam en de stichting wereldmuseum zich hebben gehouden aan de afspraken die bij de verzelfstandiging van het Wereldmuseum zijn gemaakt en na te gaan of de governance rond het wereldmuseum voldoende heeft gefunctioneerd.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

28-05-2015 besluitGemeentelijke coördinatieregeling Forum Rotterdam

De initiatiefnemer van het bouwproject Forum Rotterdam heeft verzocht de in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegde coördinatieregeling toe te passen. Forum Rotterdam betreft een bouwproject in het stadshart met verschillende samenhangende onderdelen. Om dit bouwproject uit te voeren, is een aantal verschillende besluiten nodig voordat de uitvoering kan beginnen. Deze kennen alle een eigen procedure en doorlooptijd en verschillende momenten waarop iets over het project wordt besloten. Sommige besluiten kunnen zelfs niet worden genomen dan nadat een ander besluit in werking is getreden. Hierdoor ontstaat vertraging, terwijl de initiatiefnemer juist zo snel mogelijk zijn voornemen wil uitvoeren. De Wro biedt de mogelijkheid om de besluitvorming over dit bouwproject te vereenvoudigen en te versnellen in de vorm van het toepassen van de coördinatieregeling. In deze regeling blijven de oorspronkelijke bestuursorganen bevoegd om te beslissen. Ook de kaders waaraan moet worden getoetst, blijven in stand. Coördinatie in deze regeling heeft met name tot doel dat alle voor het project benodigde besluiten gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWelstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan

Met de welstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan en aansluitend het aanwijzen van het gebied als ontwikkelingsgebied, krijgt de Commissie voor Welstand en Monumenten een toetsingskader. Hiermee kan zij de ambitie die de gemeente en belanghebbenden hebben voor de Lijnbaan op een pragmatische wijze ondersteunen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitVerordening BI-zone eigenaren West Kruiskade 2015

Deze verordening regelt de heffing en invordering van een bijdrage aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) en subsidie voor de betrokken eigenaren in het gebied (West Kruiskade en omgeving). Heffingsplichtigen zijn alle eigenaren van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BI-zone. De BIZ heeft -als aanvulling op de gemeentelijke inzet - als doel het realiseren van een aantrekkelijker verblijfsklimaat en economische ontwikkeling op de West Kruiskade en omgeving Dit door onder andere: een representatieve en veilige winkelstraat met een aangenaam verblijfsklimaat voor pandeigenaren, ondernemers en consumenten; profilering van de winkelstraat; ?ersterken van ondernemersklimaat; aantrekken van nieuwe ondernemers binnen een brancheringsplan en verbeteren bereikbaarheid van het gebied.

Bekijk document

18-12-2014 besluitBestemmingsplan Westewagenstraat 62-80

Voor de voorgenomen herontwikkeling van een deel van de Westewagenstraat is een nieuw bestemmingsplan nodig. Aanleiding is dat de eigenaar twee leegstaande kantoorpanden wil slopen om daar woongebouwen te ontwikkelen, met in de plint een kleinschalig en gevarieerd winkel- en horecaprogramma. Dit draagt bij aan een levendig en gevarieerd centrum.

Bekijk document

18-12-2014 besluitVerordening BI-zone gebruikers West Kruiskade 2015

De verordening regelt de bijdragen van en subsidie aan gebruikers in de bedrijven investeringszone West Kruiskade en omgeving. Met gebruiker worden bedoeld: zij die in de zone een onroerend goed-zaak gebruiken die niet als woning zijn aan te merken. In aanvulling op activiteiten van de gemeente stellen de gebruikers zich ten doel het realiseren van een aantrekkelijker verblijfsklimaat en economische ontwikkeling op de West Kruiskade e.o.. Dit door onder andere: realiseren van een representatieve en veilige winkelstraat met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten; profilering van de winkelstraat; versterken ondernemersklimaat; aantrekken van nieuwe ondernemers binnen het brancheringsplan en verbeteren bereikbaarheid van het gebied.

Bekijk document

18-12-2014 besluitEerste wijziging Verordening winkeltijden Rotterdam 2014

Deze wijziging maakt winkelen mogelijk op zon- en feestdagen van 08.00 - 12.00 uur voor gebieden met bijzondere toeristische aantrekkingskracht, en wel voor Hoek van Holland strand en Rotterdam Centrum.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document



Besluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem