Terug naar stadsplattegrond
Prins Alexander
Overzicht 2020
20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

30-01-2020 besluitToepassen coördinatieregeling project Aafje Kralingseweg 466-468

Het college verzocht de gemeenteraad om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor dit project. De reden hiervoor is de tijdwinst die voor het doorlopen van de procedures gehaald kan worden. Het plan heeft betrekking op het ontwikkelen en realiseren van één van de verpleegtehuizen van Aafje. De locatie waar de nieuwbouw is geprojecteerd, wordt begrensd door de Prlns Alexanderlaan en de Kralingseweg in Rotterdam.

Bekijk document

30-01-2020 besluitOntwerpverklaring van geen bedenkingen realisatie verpleeghuis door Stichting Aafje

Stichting Aafje heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een verpleeghuis aan de Kralingseweg 466-468. Deze aanvraag past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moet een uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevolgd. In dat geval schrijft artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht voor dat de gemeenteraad moet verklaren dat tegen het afwijken van het bestemmingsplan geen bedenkingen bestaan. Dit is de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

Overzicht 2019
12-12-2019 besluitBestemmingsplan Ommoord

De nu geldende bestemmingsplannen voor het gebied Ommoord zijn aan vernieuwing toe. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. De doelstelling is om in 2019 een vastgesteld bestemmingsplan Ommoord te hebben, waarin de kaders voor de gewenste ruimtelijke situatie en de mogelijke ontwikkelingen wettelijk zijn verankerd.

Bekijk document

28-11-2019 besluitPilot omgevingswet Besluit regelluw maken kleine bouwwerken Ommoord, Nesselande, Zevenkamp en Hoogvliet

Gemeenten gaan in 2021 werken met een omgevingsplan. Daarin worden alle gemeentelijke planologische regels en welstandseisen gebundeld. De vergunningplicht voor kleine bouwwerken en kleine aanpassingen aan woningen wordt niet langer op wetsniveau bepaald, maar door de gemeente in het omgevingsplan. Met deze proef wil Rotterdam ervaring opdoen met het regelluw maken van kleine bouwwerken en het vergroten van de betrokkenheid van direct omwonenden (eigenaren en huurders) bij het bepalen van de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Deze pilot maakt deel uit van de Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam (19bb000440). Het programma implementatie Omgevingswet kijkt mee met en stimuleert lopende trajecten binnen de gemeente die goed aansluiten op het gedachtegoed achter de Omgevingswet. Voor de invoering van de Omgevingswet draait het in deze trajecten niet om het behalen van fysieke resultaten, maar om het leren hoe de Omgevingswet ons in staat stelt om op een andere manier stad te maken. De inzichten die de pilot oplevert worden met de gemeenteraad gedeeld. De implementatie van de Omgevingswet vraagt immers om een veranderstrategie waarbij de gemeenteraad nauw betrokken moet zijn.

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

03-10-2019 besluitBestemmingsplan Het Lage land - Oosterflank

De nu geldende bestemmingsplannen Het Lage Land / Oud Prinsenland en Oosterflank-Woonwijk zijn niet meer actueel en dienen in overeenstemming te worden gebracht met de landelijke regeling (SVBP 2012). Ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen zijn er een aantal kleinschalige ontwikkelingen, vooral bestaande uit wijzigingen van kantoor- en bedrijfsbebouwing naar woningen. Naast de ontwikkelingen wordt in het bestemmingsplan geborgd hoe wordt omgegaan met de cultuurhistorie. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitProgrammabegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke gemeenteraden voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2018. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen Regio Rijnmond is ingesteld. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitRecreatiekader Rottemeren Ruimte voor groenblauwe toekomst

Het gebied Rottemeren bevindt zich in een dynamische omgeving. Er staan verschillende ontwikkelingen op stapel en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving is hoog. Meer inwoners betekent een toenemende recreatievraag, waardoor het aantal bezoekers zal stijgen. De \\\\\\\'beschikbaarheid van groene Iandschappen en recreatiegebieden wordt in de toekomst steeds belangrijker voor een goed en gezond woon- en Ieefklimaat. Deze en andere ontwikkeiingen zoals klimaatopgaven, gezondheid maar bijvoorbeeld ook essentaksterfte vragen om een nieuwe kijk en samenhangende visie op het Rottemeren-gebied. Voor Rotterdam biedt de visie ook aanknopingspunten om binnenstedelijk deel van de Rotte zoals belegd in het Programma Rivieroevers te verbinden met de buitengebieden. Bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren in 2018 was er nog geen actueel recreatiekader beschikbaar. Het voorliggende recreatiekader vormt hiervoor de basis en voor een uitwerking in ontwikkelingsplan en uitvoeringsagenda. Het vaststellen van het recreatiekader is een bevoegdheid van de raden van de deelnemers namelijk Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Op 22 november is het concept kader gepresenteerd tijdens een gezamenlijke technische sessie aan de raden van de gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap Rottemeren.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

27-09-2018 besluitBestemmingsplan reparatie bestemmingsplan Alexanderknoop

Het vaststellen van het bestemmingsplan “Reparatie bestemmingsplan Alexanderknoop\" is noodzakelijk vanwege de uitspraak van de Raad van State van 22 november 2017 over het bestemmingsplan “Alexanderknoop”. In deze uitspraak van de Raad van State is het plandeel met betrekking tot het winkelcentrum Alexandrium I (de bestemming “Centrum - 1” en artikel 38 lid 1 (wijzigingsbevoegdheid m.b.t. de bestemming “Centrum - 1”) vernietigd. In deze uitspaak is de gemeente opgedragen om voor het plandeel \'Centrum -1’ binnen één jaar na deze uitspraak een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Bekijk document

21-02-2018 besluitWijziging Experimentenbesluit wijkraden en gelote wijkcomités

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een aantal experimenten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zes wijkcomités zijn hier een onderdeel van. Wijkcomités zijn door loting samengestelde bestuurscommissies in de wijken Pendrecht, Tarwewijk, Middelland, Oud Mathenesse/Witte dorp, Zevenkamp en Nesselande. De bepalingen hiervoor treden op 17 april 2018 in werking. In het experimentbesluit dat de oprichting van de wijkcomités bepaalt, is opgenomen dat binnen zes weken na het aantreden van de wijkraden en gebiedscommissies de wijkcomités geloot moeten zijn. Dit betekent dat de wijkcomités uiterlijk 29 mei 2018 in functie treden. O m tot een invulling van de zetels te komen is in het Experimentenbesluit opgenomen dat ons college een uitvoeringsregeling vaststelt. Om dit goed vorm te kunnen geven qua tijd en procedure, stellen wij hierbij een technische wijziging voor waarbij uw raad de benoemingsbevoegdheid voor het eigen deel overdraagt aan het college en de uitvoeringsregels eerder in werking treden, zodat tijdig met de loting gestart kan worden. Ervaring met een vergelijkbaar experiment in Groningen leert ons dat er voor het werven van de kandidaten, zeker omdat het bij ons om zes wijken tegelijk gaat, voldoende tijd moet worden ingeruimd.

Bekijk document

11-01-2018 besluitBestemmingsplan Prinsenland

De huidige bestemmingsplannen in het plangebied zijn ouder dan tien jaar. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen iedere tien jaar te actualiseren. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. Het plangebied ligt in het gebied Prins Alexander. Tot het plangebied behoren de woonwijken Prinsenland en \'s-Gravenland en de kantorenwijk Brainpark III. Het plangebied wordt begrensd door rijksweg A16 aan de westzijde, het Prinsenpark aan de noordzijde en de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel aan de oost- en zuidzijde.

Bekijk document

Overzicht 2017
14-12-2017 besluitHet toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen (Rotterdamwet)

Het toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) inzake het screenen op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag voor verschillende straten gelegen in de gebieden Prins Alexander, Charlois, Delfshaven.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
08-09-2016 besluitBestemmingsplan Alexanderknoop

Het bestemmingsplan legt voornamelijk de huidige situatie vast. Een tweetal ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, te weten de revitalisering van het openbaar vervoersstation Rotterdam Alexander en de voltooiing (fase 3b) van het Lotus-kantorencomplex. De mogelijkheden voor uitbreiding van het winkelcentrum Alexandrium 1/Shopping Mali zijn opnieuw opgenomen in dit bestemmingsplan. De transformatie van het kantoorpand aan de Marten Meesweg 50 naar onderwijs is mogelijk gemaakt met een omgevìngsvergunning (op basis van een afwijkingsprocedure), die op 13 maart 2015 is verleend en in dit bestemmingsplan als bestaande situatie is opgenomen.

Bekijk document

07-07-2016 besluitGrondexploitatie Kamgras

De grondexploitatie Kamgras is geopend en de status uitvoering is er toegekend. In het plangebied worden 24 koop eengezinswoningen gerealiseerd. De gemeente verkoopt hier bouwrijpe grond en investeert in het bouwrijp maken van de locatie. Er is een grondexploitatie opgesteld met daarin opgenomen de kosten en opbrengsten van de ontwikkeling door de gemeente.

Bekijk document

Overzicht 2015
26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

24-04-2014 besluitVoorbereidingsbesluit Oosterflank-Woonwijk

Dit een voorbereidingsbesluit: Het bestemmingsplan van 29 januari 2009 kent geen sluitende regeling voor het bebouwen van gronden die een bestemming als tuin hebben. Actualisering is nog niet aan de orde. De raad nam 25 april 2013 een voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkeling tegen te gaan. Dit vervalt op 1 mei 2014. In afwachting van een nieuw voorbereidingsbesluit is de raad gevraagd een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem