Terug naar stadsplattegrond
Overschie (inclusief Spaansepolder)
Overzicht 2019
27-06-2019 besluitEerste partiële herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Noordwest

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële Herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest heeft van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze binnengekomen. De gemeenteraad is gevraagd het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

31-01-2019 besluitReparatie bestemmingsplan natuur- en recreatiegebied Schieveen

Met het besluit tot vaststelling van de reparatie van het bestemmingsplan komt de gemeenteraad tegemoet aan een uitspraak van de Raad van State.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

29-11-2018 besluitWijziging bestemmingsplan Overschie; bestuurlijke lus

De raad is gevraagd het op 14 december 2017 vastgestelde bestemmingsplan \'Overschie’ gewijzigd vast te stellen; dit vanwege een uitspraak van de Raad van State. Dit door op de verbeelding van het bestemmingsplan Overschie, een deel van de bestemming groen aan te passen naar de bestemmingen woningen en tuin en de plantoelichting van het bestemmingsplan daarop aan te passen.

Bekijk document

27-09-2018 besluitOntwikkeling Tollenslocatie Spaanse Polder

Sinds enkele járen is een stadsmarinier als onderdeel van integraal beleid voor de ondermijningsaanpak ingezet. Om deze ontwikkelingen in de Spaanse Polder duurzaam te borgen wordt nu ingezet op een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief van de Spaanse Polder. Aan de hand van specifieke sleutelprojecten in het gebied wordt deze ruimtelijk economische ontwikkeling geïnitieerd. De ontwikkeling van de Tollenslocatie is aangemerkt als een sleutelproject. Vanuit het oogpunt van zowel de aanpak van veiligheid als het effect van een vliegwiel voorde ruimtelijk economische ontwikkeling, is het raadzaam om goede initiatieven in het beginstadium van de kentering in het gebied te faciliteren. De sleutelpositie is gerelateerd aan de intentie om, waar mogelijk, te komen tot een verkaveling die zowel beantwoordt aan de wensen van zittende bedrijven, maar ook aantrekkelijk is voor nieuw te vestigen ondernemers.

Bekijk document

28-06-2018 besluitWelstandsparagraaf A16 Rotterdam

Vaststellen van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. Deze dienst als kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten bij de toetsing van omgevingsvergunningsplichtige bouwaanvragen bij de realisatie van de A16 Rotterdam. Tijdens de ter inzageleggingsperiode van 13 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 zijn in Rotterdam geen reacties ontvangen op het concept van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg-Schiebroek hebben advies uitgebracht. De adviezen hebben geen invloed op de Ínhoud van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De adviezen worden meegenomen bij de daarvoor bestemde inrichtingsplannen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt, conform de adviezen, vastgehouden aan de afspraken met Rijkswaterstaat in het vervolgtraject. Doordat er geen wijzigingen zijn in de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam is het document ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, conform het collegebesluit waarover de raad op u 4 oktober 2017 (17bb7924) is geïnformeerd.

Bekijk document

Overzicht 2017
17-12-2017 besluitBestemmingsplan Overschie
07-09-2017 besluitActualisatie masterplan 16Hoven

De bestemmingsplannen Polder Zestienhoven (2007) en HSL-Overschie (2000) worden met dit besluit geactualiseerd. Zij worden voor de overzichtelijkheid gecombineerd tot één nieuw bestemmingsplan. De planning sluit aan op het door het ministerie van l&M te nemen Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, dat naar verwachting medio 2018 in werking zal treden. Het Luchthavenbesluit geldt als voorbereidingsbesluit voor omringende bestemmingsplannen, die binnen een jaar daarna moeten zijn aangepast aan de implicaties van het Luchthavenbesluit. Door stapsgewijs aan te sluiten op de planning Luchthavenbesluit wordt stagnatie in de ontwikkeling van Park 16Hoven tot een minimum beperkt. De Actualisatie Masterplan 16Hoven bevat de uitgangspunten voor het bestemmingplan en de Startnotitie bestemmingsplan Zestienhoven.

Bekijk document

16-03-2017 besluitBestemmingsplan Natuur- en recreatiegebeid Schieveen

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitBestemmingsplannen Rotterdam The Hague Airport en parapluherziening geluidzone RTHA

Plangebied bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport” Hei plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam Tne Hague Airport” wordt Degrensd door de verkeersaders \'Doenkade\', de A13 en de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Aan de noordkant grenst het plangebied aan de open Schieveense Polder. De zuid- en westkant wordt begrensd door de woongebieden van het gebied Overschie. Ten zuidoosten ligt het bedrijventerrein Zestienhoven. Het plangebied van het bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzone RTHA” betreft de partiële herziening van een tweetal bestemmingsplannen (“Polder Zestienhoven” en “Doenkade-N209ll”) en is gelegen ten noorden, zuiden en oosten van het plangebied van bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport\". Plangebied bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzone RTHA\". De parapluherziening regelt de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein op Rotterdam The Hague Airport, voorzover gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport”.

Bekijk document

Overzicht 2016
24-11-2016 besluitScopewijziging grondexploitatie revitalisering Spaanse Polder fase 2

In navolging op de eerste fase van de revitalisering van het bedrijventerrein Spaanse Polder (oktober 2009), is in november 2009 fase 2 ingezet voor een verdere optimalisatie van het gebied. Binnen fase 2 zijn projecten opgenomen gericht op de ontwikkeling van gronden, herinrichten van openbaar gebied en (strategische) verwerving. Herinrichting Schuttevaerweg gefaseerd in 2017 en 2018 Herinrichting Alblasstraat gefaseerd in 2017 Optimalisatie openbaar gebied in aansluiting op ontwikkeling GLS gefaseerd in 2016 Doelgericht verwervingsbudget 20152019 gefaseerd in 2016-2019 Branding en acquisitie 2015-2019 gefaseerd in 2016-2019 Beheerbudget (kleinschalige functionele wijzigingen) 2016-2020 gefaseerd in 2016-2020

Bekijk document

12-05-2016 besluitBestemmingsplan Schieveen woningen Oude Bovendijk

Voor de voorgenomen ontwikkeling van woningen aan de Oude Bovendijk en de Hofweg is een nieuw (project)bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan Schieveen woningen Oude Bovendijk voorziet in een juridisch planologische regeling voor de woningen aan de Oude Bovendijk en de Hofweg, zoals deze in het stedenbouwkundig plan zijn opgenomen. In vergelijking met het oude, vernietigde bestemmingsplan is de realisatie van het natuur- en recreatiegebied niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Met betrekking tot de planvorming van dit deel van polder Schieveen bestaat op enkele onderdelen nog geen helderheid. Vandaar dat voor het natuur- en recreatiegebied een apart bestemmingsplan zal worden opgesteld. Tevens is ten opzichte van het vernietigde bestemmingplan scherper aangegeven hoeveel woningen er gerealiseerd kunnen worden (e.e.a. conform het stedenbouwkundig plan).

Bekijk document

12-05-2016 besluitBestemmingsplan Franciscus

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de huidige situatie vast. Stadzicht Het bestemmingsplan maakt één nieuwe ontwikkeling met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. Deze ontwikkeling betreft een uitbreiding van woonzorgoentrum Stadzicht met een gebouw voor palliatieve zorg. AVS Germinalterrein Na het vertrek van de voetbalvereniging AVS Germinal hebben de sportvelden thans een functie meer. Gezocht wordt naar een nieuwe functie op deze locatie. In het beleidsstuk \"Overschiese Kleiweg e.o. Toekomstvisie \" (d.d. 2 juli 1997. bestuurlijk vastgesteld door de toenmalige deelgemeente Overschie), zijn diverse opties voor herontwikkeling van dit terrein geschetst. Qua mogelijke bestemmingen zijn benoemd: wonen, maatschappelijke voorzieningen en groenrecreatie, al dan niet in combinatie. Op dit moment is er nog geen concreet nieuw initiatief voor deze Iocatie. Voor de gemeente heeft herontwikkeling van deze locatie geen prioriteit. Daarom is ervoor gekozen de locatie te bestemmen overeenkomstig de huidige situatie namelijk als \"Groen\". Als zich nieuwe initiatieven aandienen waarvoor deze locatie in principe geschikt zou kunnen zijn, zal daarvoor een apart traject worden doorlopen. Omwonenden zullen in dat geval in de vroege planfase worden betrokken bij het opstellen van het ruimtelijk programmatisch kader.

Bekijk document

12-05-2016 besluitCoördinatieregeling bouwplan Skaeve Huse

Voor de bouw van Skaeve Huse is een tweetal besluiten nodig. Het gaat om de uitwerking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Deze besluiten kennen allebei een eigen procedure en doorlooptijd. Door de procedures afzonderlijk te doorlopen, is er sprake van een opeenvolging van momenten waarop een besluit over het project wordt genomen. De omgevingsvergunning kan daarbij niet eerder worden verleend dan nadat het uitwerkingsplan in werking is getreden. Omdat de algemene ruimtelijke ordeningsaspecten in een andere procedure worden afgehandeld dan bijvoorbeeld de welstandsbeoordeling en/of de exacte wijze waarop de door het uitweringsplan geboden mogelijkheden worden ingevuld, leidt dit tot een noodzaak voor derdebelanghebbenden om twee maal zienswijzen in te dienen cq. bezwaar te maken om de dor ons college te nemen besluiten getoetst te krijgen. De Wro biedt de mogelijkheid om deze besluitvorming te vereenvoudigen en ook te versnellen door het toepassen van de coördinatieregeling. Voor derdebelanghebbenden als bewoners en ondernemers geeft dit naar ons oordeel meer duidelijkheid. Bij het in procedure gaan van de uitwerking is bijvoorbeeld direct duidelijk hoe het bouwplan er uitziet. Hierdoor is het mogelijk gerichter te reageren op de plannen. Wanneer na zienswijzen, beroep wordt ingediend, volgt directe behandeling bij de Raad van State. Men hoeft zich dan slechts op één rechterlijke procedure te richten.

Bekijk document

17-03-2016 besluitOmzetting 70 koopappartementen in 49 markthuur- en 21 koopappartementen in project Park 16Hoven - bouwplan Amvest

Het bouwplan van Amvest in Park 16Hoven betreft de ontwikkeling van 70 appartementen en circa 813 m2 bedrijfsruimte/ maatschappelijke voorzieningen, waaronder een kinderdagverblijf (KDV) aan de Tinbergenlaan en van der Duijn van Maasdamweg. Het KDV is momenteel noodgedwongen tijdelijk gehuisvest in een deel van de basisschool en in een (tijdelijke)noodvoorziening in de wijk

Bekijk document

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Natuurcompensatie A4 Delft Schiedam (A4DS)

Het plangebied ligt op de grens van het grondgebied van Midden - Delfland en Rotterdam, direct ten noordwesten van het buurtschap Zweth. De gronden zijn kadastraal bekend als Overschie, sectie F, nummer 111. Het betreft hier het perceel direct ten zuiden van het voormalige boerderijcomplex Vijverschie op het adres Schieweg 212. Dit perceel ligt ingeklemd tussen de Schieweg I Delftse Schie aan de oostzijde en de spoorlijn Rotterdam - Delft aan de westzijde. De plangrenzen volgen de kadastrale grenzen, waarbij deze grens aan de noordzijde samenvalt met de gemeentegrens.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Spaanse Polder deelgebied 1 2016

Deelgebied 1 van de Bedrijven investeringszone Spaansepolder bestaat uit de volgende straten: alle huisnummers van de Amstelstraat , Meijestraat en Spaarnestraat; verder de Overschieseweg tussen de Matlingeweg en de Schie, Schuttevaerweg tussen de Industrieweg en de Matlingeweg, Industrieweg tussen de Matlingeweg en Vlaardingweg, Vlaardingweg tussen de Matlingeweg en de Spaanse brug (oneven), Groothandelsmarkt, de adressen van objecten met postadres Groothandelsmarkt en een ingang aan de Spaarnestraat-Meijerstraat, zoals Groothandelsmarkt 181 en 201. De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan aanpak.

Bekijk document

17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Spaanse Polder deelgebied 2 2016

Deelgebied 2 van de Bedrijven investeringszone Spaanse Polder bestaat uit de volgende straten: alle huisnummers van de Bornissestraat, Breevaartstraat, Gantelstraat:, Keenstraat, Linschotenstraat, Loetestraat en Pelsertstraat; verder de Schuttevaerweg tussen de Vlaardingweg en de Giessenweg, Industrieweg tussen Vlaardingweg en de Giessenweg, Vlaardingweg tussen de Matlingeweg en de Spaansebrug (even), Giessenweg tussen de Matlingeweg en de Schie (oneven, noordelijk van de A20), Matlingeweg tusen de Vlaardingweg en de A20 (even). De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak.

Bekijk document

17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Spaanse Polder deelgebied 3 2016

Deelgebied 3 van de Bedrijven investeringszone Spaanse Polder bestaat uit de volgende straten: alle huisnummers van de Weerestraat, de Graafstroomstraat, Gaagstraat, Dulderstraat en de Alblasstraat; en verder de Schuttevaerweg tussen de Giessenweg en de Schie, de Industrieweg tussen de Giessenweg en de Schuttevaerweg en ten slotte de Giessenweg tussen de Matlingeweg en de Schie (even, zuidelijk van de A20). De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak.

Bekijk document

17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Spaanse Polder deelgebied 4 2016

Deelgebied 4 van de Bedrijven investeringszone Spaanse Polder bestaat uit de volgende straten: alle huisnummers in de Hontsloostraat, Galateestraat, Almstraat, Vliststraat, Sonnemerestraat en van de Strickledeweg alle nummers binnen gemeentegrenzen van Rotterdam. Verder alle huisnummers in de Swaneblakestraat, Thurledeweg en Keersopstraat; en verder de Overschieseweg tussen de Vlaardingweg en de Matlingeweg, Vlaardingweg tussen de gemeentegrens Schiedam en Matlingeweg en ten slotte de Matlingeweg tussen de Vlaardingweg en de A20 (oneven). De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

17-09-2015 besluitBestemmingsplan Ecopassages Hofwijk

De realisatie van de ecopassage maakt deel uit van het programma \\\\\\\'Groenblauw Lint\\\\\\\', Dit is voortgekomen uit het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS), die is opgesteld voor de doortrekking van de A4 Delft - Schiedam. De aanpassingen die voor de passage nodig zijn aan het weg- en dijkprofiel bij de Delftse Schie passen niet binnen de de bestaande bestemmingsplannen. Met dit bestemmingsplan wordt de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBufferzone Van Nellefabriek

Dit een voorbereidingsbesluit: De gemeenteraad moet nog een actueel bestemmingsplan vaststellen. In afwachting hiervan voorkomt het voorbereidingsbesluit dat op de gronden die hierop betrekking hebben zo hoog kan worden gebouwd, dat de bestaande zichtlijnen op de Van Nellefabriek worden aangetast

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem