Terug naar stadsplattegrond
Kralingen-Crooswijk
Overzicht 2020
20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Overzicht 2019
17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitVoorbereidingsbesluit actualisate Wro 1 juli 2019

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 juli 2019 verloopt het voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2018 dat de gemeenteraad op 14 juni 2018 heeft vastgesteld. Omdat nog niet voor alle gronden van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan is vastgesteld, is het noodzakelijk dat per 1 juli 2019 een nieuw voorbereidingsbesluit in werking treedt, zodat ongewenste ontwikkelingen voorkomen kunnen worden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

16-05-2019 besluitAanwijzing gronden ex art. 2 en 5 Wet Voorkeursrecht gemeenten voor het project Nieuw Kralingen

Op 19 februari jl. heeft het college besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen voor de duur van drie maanden. Aan de gemeenteraad is gevraagd om het voorkeursrecht definitief tevestigen voor de duur van in beginsel drie jaar.

Bekijk document

21-03-2019 besluitWegonttrekking Parkshuttlebaan tussen metrostation Kralingsze Zoom en Capelle a.d. IJssel

Het betreft een in overleg met de gemeente Capelle aan den IJssel ingestoken wegontftekkingsprocedure op basis van artikel 9 Wegenwet. Een besluit is noodzakelijk om realisatie van de Vervoersknoop Rivium geen vertraging op te laten lopen, met aanzienlijk hogere kosten tot gevolg. Eenzelfde wegonttrekkingsprocedure wordt in de gemeente Capelle aan den IJssel gestart.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Boulevard Kralingen 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffiti verwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

14-06-2018 besluitGebiedsvisie Nieuw Kralingen

De gebiedsvisie Nieuw Kralingen is aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling, evenals de hoofdlijnen van een samenwerkingsovereenkomst inclusief de financiële risico’s. De gebiedsvisie Nieuw Kralingen is gebaseerd op de concept-gebiedsvisie Nieuw Kralingen, die op 24 oktober 2017 is vrij gegeven voor participatie. Daarover is de raad op 1 november geïnformeerd (raadsbrief 17bb7165). De voorliggende vast te stellen visie is op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van de participatie en vanwege voortschrijdend inzicht. Deze wijzigingen worden in dit voorstel toegelicht. De hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst beschrijft de kaders waarbinnen de afspraken met de ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour BV nader worden uitgewerkt. Aan deze hoofdlijnen zijn enkele financiële risico’s verbonden die in het voorstel zijn toegelicht.

Bekijk document

14-06-2018 besluitVoorbereidingsbesluit Actualisatie Wet ruimtelijke ordening

Dit een voorbereidingsbesluit: Bij de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is bepaald dat gemeenten vanaf 1 juli 2013 moeten beschikken over bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan tien jaar. Samenhangend met deze actualisatieplicht, is in de Invoeringswet behorende bij de Wro geregeld dat bestemmingsplannen die nog gebaseerd zijn op de Woningwet (1901) op 1 juli 2013 van rechtswege zijn vervallen (hierna: Woningwetplannen). Het betreft - kort gesteld - veelal uitbreidingsplannen die vóór 1965 tot stand zijn gekomen. Het onderhavige voorbereidingsbesluit strekt er toe de ruimtelijke gevolgen van het vervallen van Woningwetplannen in Rotterdam te minimaliseren door een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Door het voorbereidingsbesluit ontstaat een aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een omgevingsvergunning worden verleend. Aanvragen voor niet gewenste ontwikkelingen moeten worden aangehouden zolang het voorbereidingsbesluit van kracht is. De aanvragen worden te zijner tijd beoordeeld als er weer een bestemmingsplan of beheersverordening geldt. Voor twee van de vier gebieden is het op dit moment niet zeker of er op 1 juli 2018 sprake zal zijn van een vastgesteld bestemmingsplan. Het betreft het plangebied van het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied en het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk”. Het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied” is op 23 januari 2018 al vrijgegeven door het college voor vaststelling. De raadsbehandeling daarvan is echter over de raadsverkiezingen heen getild. Voor het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk” is er naar alle waarschijnlijkheid wel al sprake van een ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal echter niet voor 1 juli 2018 zijn vastgesteld. Voor de twee overige gebieden is op 1 juli 2018 geen sprake van een vastgesteld plan. Het betreft de zuidwest punt van Hoek van Holland en het gebied Boezembocht-Veilingterrein (ontwikkeling Nieuw-Kralingen). Er wordt wel verwacht dat er op 1 juli 2018 voor beide plannen een ontwerp ter inzage zal liggen. Om risico’s te beperken zal het voorbereidingsbesluit toch voor al deze vier gebiedengenomen worden.

Bekijk document

24-05-2018 besluitBestemmingsplan Struisenburg

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen iedere tien jaar te actualiseren. Het doel van de actualisatie is het verankeren van de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het plangebied.

Bekijk document

21-02-2018 besluitIntrekken Verordening Bedrijven Investeringszones Pothof en Boulevard Kralingen

Zeven BlZ-verordeningen zijn op 12 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De wet bepaalt dat na de vaststelling per Bl-zone er een draagvlakmeting zal worden gehouden onder alle bijdrageplichtigen in het gebied. Pas bij voldoende steun onder hen zal de verordening in werking treden. Inmiddels heeft de draagvlakmeting voor BlZ Rotterdam 2018 plaatsgevonden en is de uitslag van de draagvlakmeting op 4 december 2017 bekend gemaakt. Twee initiatief nemende ondernemersverenigingen, betreffende bedrijventerrein Pothof (Rozenburg) en Boulevard Kralingen (dat wil zeggen: Goudse Rijweg, Vlietlaan, Frits Ruysstraat en omgeving) zijn er niet in geslaagd genoeg draagvlak te creëren voor een BlZ. Hierdoor dienen twee door de raad vastgestelde verordeningen te worden ingetrokken.

Bekijk document

01-02-2018 besluitBestemmingsplan Kralingse Zoom

De nu geldende bestemmingsplannen voor het gebied Kralingse Zoom zijn aan vernieuwing toe. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. De doelstelling is om in 2017 een vastgesteld bestemmingsplan \"Kralingse Zoom\" te hebben, waarin de kaders voor de gewenste ruimtelijke situatie en de mogelijke ontwikkelingen wettelijk zijn verankerd. Het bestemmingsplangebied kan worden getypeerd als gemengd gebied met kantorenen bedrijvengebied Brainpark, universiteitscampus Woudestein, woningbouw Noordelijk en Midden Niertje en het openbaar vervoersknooppunt Kralingse Zoom. Het gebied ligt direct aan de autosnelweg A16.

Bekijk document

Overzicht 2017
30-11-2017 besluitGebiedsbestemmingsplan beschermd stadsgezicht Kralingen

Op 28 juni 2016 is er besloten tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het voeren van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzake het concept ontwerpbestemmingsplan \\\"Beschermd Stadsgezicht Kralingen”. Vervolgens is er op 4 april 2017 besloten het ontwerpbestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Kraiingen” ter inzage te leggen. Het plangebied is iets groter dan het plangebied van het vorige, ter plaatse geldende bestemmingsplan met dezelfde naam, omdat het door het Rijk vastgestelde beschermde stadsgebied aan de randen iets groter blijkt te zijn dan het vorige plan. De grenzen van het vorige plan hielden rekening met de destijds in voorbereiding zijnde plannen. Het nieuwe plan omvat het beschermde stadsgebied volledig. Het plangebied ligt tussen de Kralingse Plaslaan/ Kralingseweg, Burgemeester Oudlaan, Oostzeedijk/Honingerdijk, Voorschoterlaan, Oudedijk en Mecklenburglaan.

Bekijk document

30-11-2017 besluitBestemmingsplan Crooswijk
07-09-2017 besluitBestemmngsplan Kralingseveer

Actualisatie van het bestemmingsplan

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
08-09-2016 besluitVerklaring van geen bedenkingen voor het plan Studentenhuisvesting Tramkeerlus Eerste Fase hoek Burgemeester Oudlaan/Abram van Rijckevorselweg

Door Bond Development B.V. is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan voor het project “Tramkeerlus Eerste Fase, Burg. Oudlaan”. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een woongebouw ten behoeve van studentenhuisvesting op een locatie direct ten zuiden van de tramlus aan de Burgemeester Oudlaan. Het woongebouw zal bestaan uit 280 zelfstandige wooneenheden, verdeeld over acht bouwlagen. Op de begane grond zijn gezamenlijke voorzieningen gepland, zoals bergruimten, fietsenstallingen e.d. De aanvraag past niet in het in 1997 vastgestelde bestemmingsplan “Kralingse Zoom”, omdat de nu geldende bestemming “Groenaanleg” geen woningen toestaat. In verband daarmee is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

Bekijk document

07-04-2016 besluitBestemmingsplan Leonidas

De bouwlocatie Leonidas ligt in de oksel van de Abram van Rijckevorselweg en de Kralingse Zoom. In het bestemmingsplan DWL-de Esch, dat op 24 november 2011 is vastgesteld, is hier een ontwikkeling van maximaal 100 woningen voorzien. Daarbij was als gevolg van geluidscontouren geen woonbouw mogelijk in het noordelijk puntje van het plangebied. Omdat toen nog niet duidelijk was hoe de ontwikkeling van het Leonidas-gebied zou zijn, is op dat moment afgezien van nadere uitwerking van het gebied ten noorden van de betreffende geluidscontouren. Voor het gehele (Leonidas-)gebied wordt een nieuw bestemmingsplan voorgesteld om zodoende alle zaken, die nu nog geregeld worden via het privaatrecht, zoals bebouwingsnormen, in de toekomst te kunnen toetsen via het publieksrecht. In dit nu voorliggende nieuwe bestemmingsplan wordt voorgesteld het aantal van 100 woningen in het gebied terug te brengen tot maximaal 46 woningen; dit om zo te kunnen inspelen op zowel de vraag naar vrije kavels als de wens om een natuurlijke (groene) wijk te realiseren. Omdat door gewijzigde (milieu-)regelgeving woningbouw in de noordelijke punt inmiddels wel mogelijk is, wordt in het nu voorliggende plan ook woningbouw mogelijk gemaakt op de zeven noordelijke kavels (de zgn. 3e fase). Dit gebeurt onder de voorwaarde (opgenomen in de Regels) dat een geluidsscherm wordt aangelegd. Dit geluidsscherm zal worden gerealiseerd voor 1 juni 2016, dus ruim voordat de bouw van de 3e fase van start gaat.

Bekijk document

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Paradijshof

Nieuw Crooswijk is aangemerkt als één van de negentien herstructureringsgebieden in Rotterdam. In deze gebieden wordt door middel van herstructurering getracht de wijk aantrekkelijker te maken, zodat bewoners met een midden en hoger inkomen zich in de wijk vestigen. In 2005 is hiervoor het Masterplan Nieuw Crooswijk vastgesteld. Sindsdien ondergaat Nieuw Crooswijk een metamorfose naar een groene stadswijk met ruime straten, nieuwe woningen en alle denkbare voorzieningen. Deze herstructurering vindt fasegewijs plaats. Zo is een groot deel van het Wandeloordgebied en het Nieuw Trapezium gerealiseerd- Als gevolg van de marktomstandigheden is gebleken dat de oorspronkelijke plannen, zoals vastgelegd in het Masterplan, niet volledig tot uitvoering gebracht kunnen worden. Vandaar dat besloten is tot een koerswijziging, vastgelegd in het \\\\\\\\\\\\\\\"Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk\\\\\\\\\\\\\\\", waarmee uw college op 18 juni 2013 heeft ingestemd. Deze koerswijziging heeft ook gevolgen voor het deelgebied \\\\\\\\\\\\\\\'Paradijshof\\\\\\\\\\\\\\\'. Volgens de nieuwe koers biedt de sloop van circa 180 woningen de mogelijkheid om 45 eengezinswoningen terug te bouwen. Het ontwerp-bestemmingsplan is in overeenstemming met de nieuwe koers. De sloop van de oude woningen heeft inmiddels plaatsgevonden (in de periode vanaf eind 2014). Woonstad Rotterdam is voornemens om de verkoop van de nieuwe woningen in het najar van 2016 te starten en afhankelijk van de voortgang van de verkoop, te starten met de bouw van de nieuwe woningen ín het voorjaar van 2017.

Bekijk document

28-01-2016 besluitBesluit grondexploitatie studentenwoningen Burgemeester Oudlaan

Het project is onderdeel van het masterplan Campus Woudenstein van de EUR. In het masterplan campus Woudenstein is de gehele locatie van de tramlus aan de Burgemeester Oudlaan tot aan de hoek van de Abraham van Rijckevorselweg ingevuld als bebouwing. Het gaat om 3 bouwlocaties ten behoeve van studentenhuisvesting, ca. 500 woningen in totaal. De ontwikkeling van de 2 bouwlocaties gesitueerd op de tramlus is onzeker. Realisatie daarvan is afhankelijk van de verplaatsing van de tramlus. Over de toekomstige ontwikkelingen is nu nog geen duidelijkheid te geven.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Lusthofstraat en omgeving 2016

De bedrijveninvesteringszone Lusthofstraat bestaat uit de volgende straten: Lusthofstraat 40 tot en met 98 en 124 even, 25 tot en met 101 oneven, Willem Ruyslaan 75, het winkelcentrum Van Kralingen, Chris Bennekerslaan 25 a tot en met c, parkeergarage ingang aan de Chris Bennekerslaan en de Voorschoterlaan 65 en 67. De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

09-07-2015 besluitVerklaring van geen bedenkingen tramkeerlus Bgm. Oudlaan, 1e fase

Bond Development B.V heeft een aanvraag een omgevingsvergunning ingediend ter realisatie van een gebouw voor studentenhuisvesting. De aanvraag past niet in het in 1997 vastgestelde bestemmingsplan Kralingse Zoom, omdat de nu geldende bestemming Groenaanleg geen woningen toestaat. In totaal 22 leden van de gemeenteraad hebben aangegeven dat zij een verklaring van geen bedenkingentraject willen doorlopen.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBestemmingsplan Admiraliteitskade 40-50-60

In het bestemmingsplan dat van kracht is, heeft het kantoorpand Admiraliteitskade 40-50-60 (De Admiraliteit) een kantoorbestemming. De eigenaar wil het pand herontwikkelen, met naast kantoorruimte ook de functie wonen en werkruimtes, bij multifunctioneel gebruik van de plint.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem