Terug naar stadsplattegrond
IJsselmonde
Overzicht 2019
27-06-2019 besluitBestemmingsplan IJsselmonde Noord

Met de vaststelling van het bestemmingsplan IJsselmonde Noord krijgt het gebied een actueel planologisch kader. De vorm van het kader voldoet aan de landelijke technische eisen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitOpenen grondexploitatie Smeetsland Noord

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder zijn voornemens om 263 tot 290 woningen te realiseren op een braakliggend terrein in IJsselmonde. Er is een grondexploitatie opgesteld met daarin de kosten en opbrengsten van deze ontwikkeling voor de gemeente. Om het project mogelijk te maken vragen wij u de grondexploitatie Smeetsland Noord te openen en de status uitvoering toe te kennen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

16-05-2019 besluitBestemmingsplan Koninginneweg 2a

Dit bestemmingsplan biedt de planologische verankering voor de herontwikkeling van een bedrijfsperceel aan de Koninginneweg 2a naar een woongebied van 13 woningen in IJsselmonde. Hiertoe wordt de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt.

Bekijk document

16-05-2019 besluitBegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2022 gem. regeling Nieuw Reijerwaard

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zond, zoals dit wettelijk is vereist, bij brief van 25 maart 2019 de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de geactualiseerde grondexploitatie van 12 oktober 2018 (geheim) aan Rotterdam. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 31, lid 3 van de GRNR, kan de gemeenteraad op de hiervoor genoemde stukken haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

Bekijk document

11-04-2019 besluitWerkprogramma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Wonen 2019-2022

Het NPRZ-bestuur waarin de verschillende partners, waaronder de gemeente, vertegenwoordigd zijn, stelt elke vier jaar het Uitvoeringsplan vast. Dit is in november 2018 voor de periode 2019-2022 vastgesteld. In dit Werkprogramma wordt uiteengezet hoe de gemeente haar aandeel in de pijler Wonen de komende vier jaar oppakt. Het werkprogramma biedt daarmee een nadere invulling en verfijning van het Uitvoeringsplan.

Bekijk document

21-03-2019 besluitIntrekken verordening Bedrijveninvesteringszones Delfshaven, Stadionweg en Veranda Rotterdam 2019

De volgende drie verordeningen worden ingetrokken omdat er onder de bijdrageplichtigen niet voldoende draagvlak voor is: de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Delfshaven 2019, de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Stadionweg 2019 en de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Veranda 2019.

Bekijk document

21-03-2019 besluitWijziging Welstandsnota Rotterdam in belang van ontwikkeling Feyenoord City

Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied met gebiedstype Stedelijke knooppunten en daartoe de betreffende gebiedstypenkaart en Welstandsniveaukaart in de Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te wijzigen.

Bekijk document

21-02-2019 besluitVoorbereidingsbesluit bestemmingsplangebied Feyenoord City

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemmingsplangebied Feyenoord City (18bb742). Dit besluit trad op 1 maart 2018 in werking (1 dag na publicatie) en zal op 1 maart 2019 vervallen. Om als gemeente in dit gebied ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is de gemeenteraad voorgesteld nogmaals een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit om de periode tussen het vervallen van het huidige voorbereidingsbesluit op 1 maart 2019 en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City te overbruggen. Naar verwachting zal in 2019 het ontwerpbestemmingsplan voor het bestemmingsplangebied Feyenoord City ter inzage worden geiegd. Door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ontstaat voorbereidingsbescherming.

Bekijk document

Link(s)

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitBestemmingsplan Oostpoldersedijk

Er geldt tot nu geen bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oostpoldersedijk. Met het vaststellen van het bestemmingsplan krijgt dit gebied voor het eerst een ruimtelijk juridische regeling. Een regeling die actueel is, en digitaal voor iedereen beschikbaar.

Bekijk document

20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

29-11-2018 besluitBestemmingsplan ontwikkellocaties Sagenbuurt

Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van vier locaties in de naoorlogse wijk de Sagenbuurt en aan de Cranendonckweg in Oud-IJsselmonde. De herontwikkeling van de Sagenbuurt betreft de sloop van 141 beneden-bovenwoningen en de realisatie van 86 eengezinswoningen in de sociale huursector. De herontwikkeling van het plandeel Cranendonckweg behelst de sloop van 36 duplexwoningen en de nieuwbouw van 19 eengezinswoningen in de sociale huursector.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Prinsenplein 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffiti verwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Stadionweg 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Veranda 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

27-09-2018 besluitBestemmingsplan Zuiddiep

De locatie van het bestemmingsplan Zuiddiep behoort tot de directe omgeving van de beoogde gebiedsontwikkeling die bekend staat als Stadionpark. Dit gebied bestaat uit diverse deel(gebieds)ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Sportcampus en Feyenoord City. Om de transformatie van dat gebied op gang te brengen is verplaatsing van een aantal bedrijven noodzakelijk, de omgeving van de Kreeksehaven biedt daar uitstekende mogelijkheden voor. Voor deze (her)huisvesting van bedrijven, waaronder een brandstofverkooppunt en een oplaadpunt voor elektrische voertuigen is een nieuw bestemmingsplan nodig.

14-06-2018 besluitVoorbereidingsbesluit Actualisatie Wet ruimtelijke ordening

Dit een voorbereidingsbesluit: Bij de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is bepaald dat gemeenten vanaf 1 juli 2013 moeten beschikken over bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan tien jaar. Samenhangend met deze actualisatieplicht, is in de Invoeringswet behorende bij de Wro geregeld dat bestemmingsplannen die nog gebaseerd zijn op de Woningwet (1901) op 1 juli 2013 van rechtswege zijn vervallen (hierna: Woningwetplannen). Het betreft - kort gesteld - veelal uitbreidingsplannen die vóór 1965 tot stand zijn gekomen. Het onderhavige voorbereidingsbesluit strekt er toe de ruimtelijke gevolgen van het vervallen van Woningwetplannen in Rotterdam te minimaliseren door een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Door het voorbereidingsbesluit ontstaat een aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een omgevingsvergunning worden verleend. Aanvragen voor niet gewenste ontwikkelingen moeten worden aangehouden zolang het voorbereidingsbesluit van kracht is. De aanvragen worden te zijner tijd beoordeeld als er weer een bestemmingsplan of beheersverordening geldt. Voor twee van de vier gebieden is het op dit moment niet zeker of er op 1 juli 2018 sprake zal zijn van een vastgesteld bestemmingsplan. Het betreft het plangebied van het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied en het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk”. Het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied” is op 23 januari 2018 al vrijgegeven door het college voor vaststelling. De raadsbehandeling daarvan is echter over de raadsverkiezingen heen getild. Voor het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk” is er naar alle waarschijnlijkheid wel al sprake van een ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal echter niet voor 1 juli 2018 zijn vastgesteld. Voor de twee overige gebieden is op 1 juli 2018 geen sprake van een vastgesteld plan. Het betreft de zuidwest punt van Hoek van Holland en het gebied Boezembocht-Veilingterrein (ontwikkeling Nieuw-Kralingen). Er wordt wel verwacht dat er op 1 juli 2018 voor beide plannen een ontwerp ter inzage zal liggen. Om risico’s te beperken zal het voorbereidingsbesluit toch voor al deze vier gebiedengenomen worden.

Bekijk document

24-05-2018 besluitBestemmingsplan IJsselmonde-centrum, 1e partiële herziening

Met de vaststelling van deze partiële herziening worden storende fouten hersteld uit het vijfjaar geleden vastgestelde bestemmingsplan. Door de fouten te herstellen is het niet nodig dat burgers hun recht moeten halen door middel van planschadeprocedures.

Bekijk document

24-05-2018 besluitInvesteringskrediet voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), onderdeel wonen

De raad besluit een investeringskrediet toe te kennen van euro 23,0 mln voor de verwerving van wooneenheden NPRZ die niet onder een gemeentelijke grondexploitatie vallen. In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid worden particuliere woningen verworven ten behoeve van een grondige aanpak. Volgens BBV-regelgeving dienen aangekochte wooneenheden op de balans geregistreerd te worden onder bezittingen. Voor deze aankopen is derhalve een krediet benodigd. Momenteel wordt bij de aankopen gebruik gemaakt van een bestaand grondexploitatiekrediet.

Bekijk document

24-05-2018 besluit Nieuw Reijerwaard: zienswijze begroting 2019 en meerjarenbegroting

De raad is gevraagd de zienswijze op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijenlvaard, zoals verwoord in de brief aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijen/vaard van 25 april 2018 (18bb3125), vast te stellen.

Bekijk document

01-02-2018 besluitBestemmingsplan Noorderhelling

Het (ontwerp)bestemmingsplan “Noorderhelling” biedt in eerste instantie de mogelijkheid om bestaande, in de buurt van het plangebied Noorderhelling gevestigde bedrijven, te herhuisvesten. Het gaat hierbij om kleinschalige bedrijvigheid en de verplaatsing van de Gamma, die nu nog gevestigd is aan de Koperslagerstaat 9. De verplaatsing van deze bedrijven biedt ruimte ten behoeve van de ontwikkeling van Feyenoord City Ook wanneer de bedrijven uit het gebied van Feyenoord City niet voor deze locatie kiezen voor herhuisvesting, is de Noorderhelling een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Voor dit gebied heeft al eerder, in 2010, een vergelijkbaar ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Door vertraging in de planvorming rond het stadionpark destijds is dat bestemmingsplan echter niet vastgesteld. Het plangebied ligt in IJsselmonde. Het plangebied ligt aan de Stadionweg, die weg vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. Direct ten zuiden van het plangebied is het tracé van de tram gesitueerd. Dit tracé vormt tevens de noordelijke grens van de woonwijk Sportdorp. Noorderhelling is op dit moment een grotendeels geasfalteerd gebied, ingericht als parkeerterrein voor P&R en evenementen. Het meest oostelijk deel van de Noorderhelling is geen onderdeel van het plangebied. Voor dit deel wordt in een later stadium een projectbestemmingsplan opgesteld, afhankelijk van de keuze om daar woningen of bedrijven te ontwikkelen.

Bekijk document

Overzicht 2017
07-09-2017 besluitGrondexploitatie Noorderhelling-Zuiddiepje

Het plangebied wordt voorbereid voor het ontwikkelen van bedrijven, een (te verplaatsen) bouwmarkt, een Drandstofpunt en een laadstation voor elektrische auto’s. Hiermee krijgt het laatste braakliggende deel van bedrijventerrein Stadionweg, het Zuiddiepje, een invulling en wordt de Noorderhelling in ontwikkeling gebracht. Op 11 mei de raaad ingestemd met de ontwikkeling van Feyenoord City. Met deze grondexploitatie wordt ruimte gecreëerd voor het huisvesten van bedrijven die op dit moment zijn gehuisvest op de beoogde stadionlocatie.

Bekijk document

01-06-2017 besluitBestemmingsplan Oud-IJsselmonde

Actualisering, die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Een aantal bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan zijn opgenomen, kunnen niet worden uitgevoerd zonder dat door de raad in samenhang met het bestemmingsplan tevens een zogenoemd Stap 3-besluit wordt genomen om hiermee wettelijke milieutechnische belemmeringen op het gebied van geluid, die het realiseren van de bouwplannen en dus het uitvoeren van het bestemmingsplan onmogelijk maken, op te heffen.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitBestemmingsplan Beverwaard

Het plangebied van het bestemmingsplan Beverwaard ligt tussen de Oostdijk, het Dijkje (tevens gemeentegrens met Ridderkerk), de Groeninx van Zoelenlaan, de Rijksweg A16 en de Arthurweg. De begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente IJsselmonde ligt binnen het gebied. Het bestemmingsplan heeft géén betrekking op de tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Edo Bergsmaweg in de zuidpunt van de wijk Beverwaard. De Edo Bergsmaweg ligt buiten het plangebied. Bovendien is slechts een tijdelijke omgevingsvergunning voor deze opvang verleend. Wanneer deze opvang wel binnen het plangebied had gelegen, was deze dus ook niet meegenomen in een nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Bekijk document

Overzicht 2016
15-12-2016 besluitMasterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels

De definitieve gebiedsvisie Stadionpark is aangepast op basis van de participatie, uitwerking van het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels en de locatiekeuze voor een nieuw stadion voor Feyenoord met bijbehorende gebiedsontwikkeling. Naast de aanleg van een parkstructuur op de Sportcampus en de herinrichting van Park de Twee Heuvels worden drie sportcomplexen in de komende drie jaar gerealiseerd: 1. Gemeentelijke sportcomplex met gecombineerd gebruik van Hockeyclub Feyenoord en de voetbalverenigingen Overmaas en fusieclub FC IJsselmonde. 2. Sportcomplex voor de Sportclub Feyenoord (amateurs) gecombineerd met de jeugdopleiding van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Feyenoord. 3. Trainingscomplex voor de profvoetballers van de BVO Feyenoord. Daarnaast voorziet het Masterplan in realisatie van het volgende programma in de komende vijftien jaar: » Woningen: 687 woningen (grondgebonden en appartementen) * Horeca 1.500 m2 * Leisure I onderwijs 24.500 m2 « Kantoor 3.500 m2

Bekijk document

13-10-2016 besluitBestemmingsplan Reijeroord

Het nieuwe bestemmingsplan Reijeroord betreft een deel van Groot IJsselmonde Zuid met de zuidpunt van Beverwaard. Het gebied iigt ten zuiden van de Reyendijk en Groeninx van Zoelenlaan en grenst in net westen aan Hordijkerveld en verder aan de gemeente Ridderkerk met het buitengebied van de polder Reijerwaard, het Knooppunt Ridderkerk en het Bedrijventerrein Cornelisland. Het nieuwe bestemmingsplan voor Reijeroord legt in ieder geval de planologische situatie van de op dit moment geldende bestemmingsplannen en gevoerde afwijkingsprocedures vast. Het bestemmingsplan gaat niet over de mogelijke realisatie van een tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Edo Bergsmaweg. De Edo Bergsmaweg iigt weliswaar in net plangebied, maar de procedure voor de vergunning voor een tijdeli|ke opvang voor asielzoekers loopt buiten dit bestemmingsplan om, omdat het gaat om een tijdelijke gebruikswijziging. Het plan biedt, net als vorige bestemmingsplannen, vooral voor de reeds bestaande gemengde bebouwing en bedrijfsbestemmingen diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor veranderingen en ontwikkelingen.

29-09-2016 besluitZorg om Zuid

Besluit: l ) De navolgende hoofdconclusies van het rapport \"Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \'van de Rekenkamer Rotterdam, te onderschrijven 1 De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onden/vijsinstellingen, vertonen over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste uitvoeringsperiode. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om uiteindelijk gewenste inhoudelijke resultaten voor Zuid te bereiken. 2 Klaarblijkelijk vormen de getoonde noodzakelijke inzet en betrokkenheid van de partners geen voldoende voorwaarden voor de gewenste resultaten. Over het algemeen lopen de resultaten van het NPRZ namelijk tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend. Een zeker planningsoptimisme in het programma is hiervoor een verklaring. 3 Het is nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste inhoudelijke resultaten wel in voldoende mate zullen worden geboekt. Redenen hiervoor zijn het langetermijnperspectief van het NPRZ, de relatieve afstand van een aantal partijen tot het NPRZ, het zekere planningsoptimisme en de stijl van het programmabureau. 4 De plannings- en verantwoordingssystematiek van het NPRZ levert nog geen volledig navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. ll ) De aanbevelingen van het rapport \'Z. om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \' over te nemen:

Bekijk document

Link(s)

08-09-2016 besluitBestemmingsplan Pascalkwartier fase 2 Rotterdam

Onderhavig bestemmingsplan biedt de planologische verankering voor de realisatie van de tweede fase ontwikkeling Pascalkwartier in de wijk Lombardijen in het gebied IJsselmonde. Het totale project omvat 104 woningen. Fase 1 is inmiddels uitgevoerd, waarbij 54 grondgebonden aaneengesloten woningen zijn gerealiseerd. In fase 2 worden 50 grondgebonden woningen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een bredere mix van woningtypen in dorpse sfeer en groene omgeving, gericht op hoge en middelhoge inkomensgroepen. Fase 2 wordt voor een klein deel, vier woningen, gerealiseerd op basis van het vigerende bestemmingsplan. Het onderhavige bestemmingsplan behelst de realisatie van 46 grondgebonden woningen. Met de realisatie wordt voorzien in de doelstelling het eigen woningbezit en het aanbod grote woningen voor gezinnen uit verschillende inkomenscategorieën te vergroten.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBestemmingsplan Kreekhuizen

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen ouder zijn dan tien jaar. Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige bestemmingsplan vast. Het plan biedt, net als het vorige, vooral voor gemengde bebouwing diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor veranderingen.

Bekijk document

Link(s)

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

12-11-2015 besluitVaststelling structuurvisie en bestemmingsplan Project Hart van Zuid.

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

09-07-2015 besluitBestemmingsplan Sportcampus Rotterdam

De ambitie met het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels is fors. Rond 2030 is Stadionpark een embleem van Rotterdam, met een stadion en internationale bekendheid door de evenementen die er plaatsvinden. Een gebied met een brede sportcultuur, met aandacht voor diversiteit, multifunctionaliteit, meer bewegen en een actieve leefstijl. De ontwikkeling van het gebied wordt in twee fasen uitgevoerd. In juni 2013 is het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels vastgesteld; november 2013 heeft de gemeenteraad krediet verstrekt voor de Sportcampus en Park de Twee Heuvels fase 1. Met een eigen planologische procedure en verantwoording, wordt de ontwikkeling ingezet van de Sportcampus fase 1, het Top- en Breedtesportcluster. Met als doel diversificatie van het sportaanbod, aansluiten bij veranderingen in vrijetijds- en sportgedrag, de mix van breedte- en topsport, tussen georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, waardoor een verhoging van de sportparticipatie op Zuid bereikt wordt en een meer gezonde, actieve bevolking. Het nieuwe bestemmingsplan dient de vernieuwing van het sportpark qua gebruik en bouwmogelijkheden mogelijk te maken. De in dit bestemmingsplan voorgestelde nieuwe ontwikkelingen zijn afgeleid van het Masterplan Sportcampus Rotterdam en Park de Twee Heuvels en het bijbehorende Addendum op het masterplan. Het plangebied omvat ruwweg het oostelijk deel van sportpark Varkenoord en ligt tussen de Coen Moulijnweg, Stadionlaan, Buitendijk en het noord-zuidpad op het complex Varkenoord.

Bekijk document

Link(s)

Afbeelding

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

06-11-2014 besluitMotie-Weerdmeester & Bereikbaarheid IJsselmonde

Inzake bereikbaarheid van IJsselmonde met tramlijn 20. Op 8 oktober 2014 is het afdoeningvoorstel van het college van B&W (14bb4140) ter afdoening van de motie-Weerdmeester e.a.(14bb2224) in de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD)besproken. Aan het einde van het debat bracht de voorzitter het afdoeningvoorstel in stemming. De stemmen staakten. De voorzitter concludeerde daarop dat de commissie EHMD adviseerde het voorstel door te geleiden naar de raad ter finale besluitvorming.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem