Terug naar stadsplattegrond
Hoogvliet
Overzicht 2021
18-02-2021 besluitBeleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan. Elke vijf jaar wordt er een beleidsplan integriteit opgesteld. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan voor de periode tot 2025 is de door raad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarplan 2021 Bestuurlijke integriteit.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doet, in de hele organisatie. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich geregel afvraagt of iets wel of niet kan. En ook dat hij of zij zich veilig genoeg voelt om deze vragen hardop te stellen. Daar staan medewerkers niet alleen voor. De leidinggevenden zijn cruciaal voor het bevorderen van integriteit, door de kaders aan te geven, het goede gesprek te voeren en zo nodig bij te sturen. Een team van integriteitsfunctionarissen, onderzoekers en vertrouwenspersonen zet zich met voorlichting, begeleiding en onderzoek in om de integriteit in de organisatie te bevorderen. Ook zijn zij de plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen. De gemeenteraad heeft het beleidsplan Ambtelijke Integriteit (2021-2025) vastgesteld en kennis genomen van het jaarplan 2021.

Bekijk document

18-02-2021 besluitGemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

Het gemeentelijke rioleringsplan, van buis tot buitenruimte, geeft aan wat er aan ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen in het stedelijk watersysteem. aangegeven wordt wat de gemeente nu doet en wat er gang moet worden gezet om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk watersysteem in de toekomst goed blijft functioneren. Om de gevolgen van extreme neerslag te voorkomen of te beperken, speelt naast een robuust rioolstelsel ook de inrichting van de buitenruimte een steeds belangrijkere rol. De strategische opgave wordt in het plan uiteengezet en uitgewerkt in een programma tot 2025, de kosten hiervan en wat dit betekent voor de rioolheffing. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 vastgesteld.

Bekijk document

28-01-2021 besluitInkoop welzijn, WMO-maatwerkvoorziening, Wijkteams en Jeugdhulp: inkoopstrategie

Heel de Stad, het nieuwe beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026, schept een nieuw kader voor de gewenste en noodzakelijke doorontwikkeling van het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen. Het gaat om: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht) en Wijkteams. De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol om de ambities en doelen van Heel de Stad te realiseren. Samen vormen ze belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voor ieder inkoopspoor ontwikkelt de gemeente een inkoopstrategie. De inkoopstrategie bevatde vertaling van de doelen en ambities van Heel de Stad naar wat dit concreet betekent voor de inkoop. De inkoopstrategieën staan niet op zichzelf maar zijn in samenhang ontwikkeld. Het kader voor de inkoop is gebaseerd op het beleidsplan Heel de stad, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inkoop.

Bekijk document

Overzicht 2020
15-10-2020 besluitHerziening grondexploitatie Stadshart Hoogvliet

De gemeenteraad is gevraagd om de grondexploitatie Stadshart te herzien. Reden is dat de uitgangspunten van de bestaande grondexploitatie Stadshart niet langer actueel waren. Met de herziening van de grondexploitatie is er een nieuw woningbouwprogramma met onderliggende ramingen opgesteld. Overeenkomstig de Verordening Financiën Rotterdam 2013 dient de gemeenteraad de wijzigingen van de grondexploitatie vast te stellen op grond van de volgende drie wijzigingen: 1. Met de herijking van de grondexploitatie Stadshart gaat Woonpark uit de grondexploitatie en worden de volgende vier deellocaties toegevoegd: Unielocatie, Stadshart West, Stadshart Noord en Endenhout 2. Programmatische scope-wijziging door toename van het nog te realiseren aantal woningen van 38 naar een totaal van 231 woningen in het sociale en middensegment. 3. Afname van het saldo netto contante waarde (NCW) met 3,3 mln.

Bekijk document

20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Overzicht 2019
28-11-2019 besluitPilot omgevingswet Besluit regelluw maken kleine bouwwerken Ommoord, Nesselande, Zevenkamp en Hoogvliet

Gemeenten gaan in 2021 werken met een omgevingsplan. Daarin worden alle gemeentelijke planologische regels en welstandseisen gebundeld. De vergunningplicht voor kleine bouwwerken en kleine aanpassingen aan woningen wordt niet langer op wetsniveau bepaald, maar door de gemeente in het omgevingsplan. Met deze proef wil Rotterdam ervaring opdoen met het regelluw maken van kleine bouwwerken en het vergroten van de betrokkenheid van direct omwonenden (eigenaren en huurders) bij het bepalen van de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Deze pilot maakt deel uit van de Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam (19bb000440). Het programma implementatie Omgevingswet kijkt mee met en stimuleert lopende trajecten binnen de gemeente die goed aansluiten op het gedachtegoed achter de Omgevingswet. Voor de invoering van de Omgevingswet draait het in deze trajecten niet om het behalen van fysieke resultaten, maar om het leren hoe de Omgevingswet ons in staat stelt om op een andere manier stad te maken. De inzichten die de pilot oplevert worden met de gemeenteraad gedeeld. De implementatie van de Omgevingswet vraagt immers om een veranderstrategie waarbij de gemeenteraad nauw betrokken moet zijn.

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitHerziening grondexploitatie Maaslanden Hoogvliet

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de grondexploitatie Maasranden te herzien; dit omdat de uitgangspunten van de huidige grondexploitatie Maasranden niet langer actueel zijn. Met de herziening van de grondexploitatie zijn het woningbouwprogramma en de onderliggende ramingen geactualiseerd.

Bekijk document

21-02-2019 besluitGrondexploitatie Haifaweg Zuid

Het doel is op drie braakliggende bouwvelden een bouwplan met 24 drive-inwoningen te realiseren, passend bij de rest van de wijk Nieuw Engeland in Hoogvliet, met bijbehorende buitenruimte. De drie bouwvelden aan de Haifaweg Zuid maakten deel uit van de reeds geliquideerde GREX Nieuw Engeland. De drie bouwvelden zijn destijds bouwrijp gemaakt en sindsdien zijn de bouwvelden braak blijven liggen. Er zit geen boekwaarde meer op de percelen. Gezien de huidige positieve marktomstandigheden is het zaak de bouwvelden op korte termijn te ontwikkelen.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

18-10-2018 besluitOnteigening voor uitvoering van bestemmingsplan Mijnkintbuurt fase 1

De indiening van een verzoek om onteigening bij de Kroon. Dit gaat om de onroerende zaken c.a. die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende grondtekening en vermeld op de ook bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en/of beperkte rechten voor de uitvoering van het bestemmingsplan Mijnkintbuurt, fase 1; dit krachtens artikel 77, lid 1, sub 1, van de Onteigeningswet, ten name van de gemeente Rotterdam.

Bekijk document

Overzicht 2017
30-11-2017 besluitBestemmingsplan Marthalaan Hoogvliet
16-03-2017 besluitBestemmingsplan Hoogvliet Oudeland

Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Hoogvliet Oudeland” op 14 mei 2009, is voor de wijk Oudeland een juridisch-planologisch kader vastgelegd, dat enerzijds voorzag in een regeling voor het behoud van de bestaande situatie en anderzijds een kader bood voor de verdere herstructurering van dit deel van Hoogvliet. Mede door voortschrijdend inzicht, maar ook met het oog op het herstel van enkele omissies, dient een aantal locaties binnen het plangebied te worden herzien. Een aantal locaties kent de bestemming “groen” terwijl het feítelijk gebruik of een ontsluitingsweg betreft of een parkeerfunctie heeft. Daarnaast wordt een aanpassing doorgevoerd die van toepassing is op het gehele plangebied. De bestemming Woondoeleinden, artikel 3, lid 1 onder c is zodanig geformuleerd dat voor het parkeren van voertuigen op maaiveld niveau altijd een gebouwde voorziening moet worden gerealiseerd. Dit abuis wordt hersteld door de toevoeging “gebouwde” tussen haakjes te plaatsen. De vereiste van gebouwde parkeervoorziening wordt hiermee losgelaten; dit sluit aan op de feitelijke parkeersituatie De basis van het stemmingsplan “Hoogvliet Oudeland” blijft ongewijzigd.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
28-01-2016 besluitBesluit herijking grondexploitatie Oudeland

De nieuwe grondexploitatie/plankaart 2015 heeft ruimte voor ca. 491 woningen. Hiervan zijn reeds 151 woningen gebouwd, en er zullen er nog ca. 340 gebouwd worden. Er zit een zekere mate van flexibiliteit in het woningbouwprogramma, met een bandbreedte op het geprognosticeerde aantal te bouwen woningen, omdat de bouwvelden in de plankaart een variabele invulling kennen. Rijwoningen, twee- en/of drie-onder-een-kapwoningen of vrije woningkavels zijn mogelijk. Om toch rust en structuur in de wijk te houden en zo kwaliteit te realiseren, is de voorwaarde dat de woningen binnen de stempels vallen, de zogenoemde \\\'molenwiekjes\\\', Een stempel waarbij er wordt gewerkt met woningen in korte rijtjes die telkens negentig graden ten opzichte van elkaar zijn gedraaid. Door deze variabele invulling van de woningvarianten ontstaat een bandbreedte van het totaal aantal te bouwen woningen in plaats van een vastgelegd planaanbod. De bovenkant van de bandbreedte wordt gevormd door te kiezen voor bijna geheel aan eengezinsrijwoningen als invulling voor alle bouwvelden en komt daarmee uit op nog 351 te bouwen woningen. De onderkant van de bandbreedte wordt gevormd door te kiezen voor de dure kavels en woningtypen, en komt daarmee uit op nog 221 te bouwen woningen.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitHerijking grondexploitatie Stadshart Hoogvliet

Het schrappen van de deelplannen Aveling Zuid (77 gestapelde woningen), Unielocatie (70 eengezinswoningen) en het schrappen van het programma van deelplan Stadshart Zuid (126 woningen, ca. 8.000 m2 BVO maatschappelijke voorzieningen en halfverdiepte parkeergarage) betekent 273 woningen en ca. 8.000 m2 BVO maatschappelijke voorzieningen minder te realiseren binnen de grondexploitatie ten opzichte van het programma in de structuurschets 2012. Hierbij is er binnen de grondexploitatie ruimte voor de ontwikkeling van 38 woningen (resterende deelplan Woonpark). Stadshart Zuid blijft wel als ontwikkellocatie (zonder programma) in de grondexploitatie opgenomen en biedt mogelijkheid voor ontwikkeling op initiatief van een marktpartij.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem