Terug naar stadsplattegrond
Hoek van Holland
Overzicht 2021
29-04-2021 besluitVerordeningen Bedrijven Investeringszones Rotterdam 2021

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers BI-zones in te stellen. In de raadsvergadering van 26 november 2020 zijn zeven verordeningen vastgesteld. Voor het gebied Winkelcentrum Schiebroek heeft een draagvlakmeting plaatsgevonden; de uitslag was positief. Als gevolg daarvan zal de verordening BI-zone eigenaren en gebruikers Winkelcentrum Schiebroek 2021 in werking treden. Het gebied vormt per 1 januari 2021 een BIZ. Voor de gebieden Hoek van Holland Centrum en Slinge III is de gemeenteraad gevraagd de verordeningen in te trekken. Zij hebben een verzoek ingediend bij de afdeling Economie om nu geen draagvlakmeting te laten plaatsvinden. Vanwege alle maatregelen rondom Corona achten zij het niet mogelijk om voldoende steun voor een BIZ te verkrijgen van de bijdrageplichtigen. Een aanslag voor de BIZ-heffing voor het jaar 2021 is niet wenselijk. Zij willen graag een BIZ starten per 1 januari 2022. Hiertoe zullen zij het BIZ-plan aanpassen en zal op grond daarvan een nieuwe verordening worden opgesteld voor beide gebieden. Voor de resterende gebieden zal nog draagvlakmeting plaatsvinden.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan. Elke vijf jaar wordt er een beleidsplan integriteit opgesteld. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan voor de periode tot 2025 is de door raad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarplan 2021 Bestuurlijke integriteit.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doet, in de hele organisatie. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich geregel afvraagt of iets wel of niet kan. En ook dat hij of zij zich veilig genoeg voelt om deze vragen hardop te stellen. Daar staan medewerkers niet alleen voor. De leidinggevenden zijn cruciaal voor het bevorderen van integriteit, door de kaders aan te geven, het goede gesprek te voeren en zo nodig bij te sturen. Een team van integriteitsfunctionarissen, onderzoekers en vertrouwenspersonen zet zich met voorlichting, begeleiding en onderzoek in om de integriteit in de organisatie te bevorderen. Ook zijn zij de plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen. De gemeenteraad heeft het beleidsplan Ambtelijke Integriteit (2021-2025) vastgesteld en kennis genomen van het jaarplan 2021.

Bekijk document

18-02-2021 besluitGemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

Het gemeentelijke rioleringsplan, van buis tot buitenruimte, geeft aan wat er aan ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen in het stedelijk watersysteem. aangegeven wordt wat de gemeente nu doet en wat er gang moet worden gezet om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk watersysteem in de toekomst goed blijft functioneren. Om de gevolgen van extreme neerslag te voorkomen of te beperken, speelt naast een robuust rioolstelsel ook de inrichting van de buitenruimte een steeds belangrijkere rol. De strategische opgave wordt in het plan uiteengezet en uitgewerkt in een programma tot 2025, de kosten hiervan en wat dit betekent voor de rioolheffing. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 vastgesteld.

Bekijk document

28-01-2021 besluitInkoop welzijn, WMO-maatwerkvoorziening, Wijkteams en Jeugdhulp: inkoopstrategie

Heel de Stad, het nieuwe beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026, schept een nieuw kader voor de gewenste en noodzakelijke doorontwikkeling van het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen. Het gaat om: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht) en Wijkteams. De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol om de ambities en doelen van Heel de Stad te realiseren. Samen vormen ze belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voor ieder inkoopspoor ontwikkelt de gemeente een inkoopstrategie. De inkoopstrategie bevatde vertaling van de doelen en ambities van Heel de Stad naar wat dit concreet betekent voor de inkoop. De inkoopstrategieën staan niet op zichzelf maar zijn in samenhang ontwikkeld. Het kader voor de inkoop is gebaseerd op het beleidsplan Heel de stad, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inkoop.

Bekijk document

Overzicht 2020
26-11-2020 besluitVerordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Hoek van Holland centrum 2021

Het winkelgebied Hoek van Holland Centrum omvat de Prins Hendrikstraat 193 tot en met 307 (oneven) en 204 tot en met 438 (even), Rietdijkstraat 66 tot en met 108 (even), Schoolstraat 30 tot en met 38 (even).

Bekijk document

15-10-2020 besluitReactie ontwerpbesluiten project Porthos

Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en de N.V. Nederlandse Gasunie om te komen tot een systeem dat de in de Rotterdamse haven geproduceerde CO2 moet afvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Het transport van de CO2 naar de lege gasvelden vindt plaats met behulp van een aan te leggen leiding. Omdat de Rijkscoördinatieregeling - met het oog op het versnellen van de realisatie - wordt toegepast, worden het voor de aanleg te doorlopen ruimtelijke spoor en het te doorlopen vergunningenspoor gecombineerd. De plan-MER (die het ruimtelijk spoor bevat) en de project-MER (die het vergunningspoor bevat) komen samen in een gecombineerd Mileu-effectrapport (MER). Op 11 juni 2020 werd de gemeente Rotterdam verzocht te reageren op het voorontwerp rijksinpassingsplan inzake Porthos, alhoewel de MER nog niet was bijgevoegd. In reactie hierop heeft de wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten, namens het college in een brief aan de minister van EZK van 21 juli 2020 aangegeven dat de voorgestelde planologisch inpassing akkoord was. De stukken liggen van 25 september 2020 tot 5 november 2020 ter inzage. Omdat de MER een compleet en duidelijk beeld geeft en het project Porthos past binnen het gemeentelijke beleid heeft de gemeenteraad besloten om in in een reactie waardering uit te spreken voor het MER en aan te geven dat het project vanuit Rotterdam wordt ondersteund. De gebiedscommissies Rozenburg en Hoek van Holland zijn geïnformeerd over de te verzenden reactie.

Bekijk document

01-10-2020 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland - buitengebied, bestuurlijke lus

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State van 8 april 2020 moest het bestemmingsplan Hoek van Holland - Buitengebied binnen een termijn van 26 weken worden hersteld. Het betreft hier een reparatie van het bestemmingsplan in opdracht van de Raad van State. Het gebrek dat hersteld dient te worden, betreft het alsnog duidelijk weergeven van de relatie van de voormalige agrarische bedrijfswoningen met het bijbehorende agrarische bedrijf. Het reparatiebesluit betreft uitsluitend de voormalige agrarische bedrijfswoningen, die als specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning zijn aangeduid.

Bekijk document

02-07-2020 besluitBestemmingsplan Korrelbeton, fase 1

Dit bestemmingsplan maakt fase 1 van de herontwikkeling van het Korrelbetoncomplex in Hoek van Holland mogelijk. Het complex bestaat uit zes bouwblokken met 158 woningen. Het complex is echter zowel bouw- als woontechnisch verouderd. Woningbouwvereniging Hoek van Holland wil de woningen daarom gefaseerd vervangen. Fase 1 betreft de meest westelijke bouwblokken gelegen aan de Prins Hendrikstraat en de Jolinkstraat. Deze bouwblokken met 66 woningen zijn al gesloopt. De herontwikkeling behelst de realisatie van maximaal 76 nieuwe levensloopbestendige sociale huurappartementen. De bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter.

Bekijk document

02-07-2020 besluitBestemmingsplan August Reitsmahuis Nieuwlandsedijk 160

Het August Reitsmahuis aan de Nieuwlandsedijk 160 in Hoek van Holland is een voormalig Natuurvriendenhuis dat werd beheerd door het NIVON. Het pand staat al een aantal járen leeg. De gemeente Rotterdam, die eigenaar is van het pand, wil het pand in de verkoop brengen voor een hotel- en horecafunctie. Een dergelijke functie sluit aan bij het beleid om van Hoek van Holland een 4- seizoenenbadplaats te maken. In het 2018 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Hoek van Holland - Buitengebied heeft het pand als bestemming Maatschappelijk. De aan de raad voorgestelde ontwikkeling kwam te laat om nog te worden meegenomen in dat bestemmingsplan. Om de gewenste hotel- en horecafunctie planologisch mogelijk te maken is een wijziging van genoemd bestemmingsplan nodig.

Bekijk document

20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Overzicht 2019
17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitVoorbereidingsbesluit actualisate Wro 1 juli 2019

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 juli 2019 verloopt het voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2018 dat de gemeenteraad op 14 juni 2018 heeft vastgesteld. Omdat nog niet voor alle gronden van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan is vastgesteld, is het noodzakelijk dat per 1 juli 2019 een nieuw voorbereidingsbesluit in werking treedt, zodat ongewenste ontwikkelingen voorkomen kunnen worden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

16-05-2019 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland Zuidwest

Voor het plangebied van het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Zuidwest geldt geen planologisch kader meer. Tot 1 juli 2018 gaf de Bouwverordening nog een ruim kader, maar sindsdien zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening komen te vervallen. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. Doelstelling is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitHerziening en samenvoeging grondexploitatie Waterwegcentrum Hoek van Holland

De grondexploitatie Waterwegcentrum is ontstaan vanuit de ambitie van Hoek van Holland om zich te ontwikkelen tot een kwalitatiet hoogwaardige vierseizoenenbadplaats met een vitale, zelfredzame en zelfvoorzienende woongemeenschap. Deze ambities vertalen zich in verschillende opgaves voor het gebied, onder meer in het investeren in wonen. Naast verbetering van de bestaande woningvoorraad is ook ingezet op het bouwen van woningen. De locatie aan de Langeweg is één van de plekken waar deze woningen gebouwd kunnen worden. Met ontwikkeling op deze locatie worden 150 woningen toegevoegd in Hoek van Holland. Vorig jaar is het ontwikkelproces voortgezet om te komen tot de voorbereiding en realisatie van nieuwe woningen aan de Langeweg. Op basis van de marktconsultatie en nieuwe beleidskaders zijn de randvoorwaarden voor zover noodzakelijk aangevuld, geactualiseerd en vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. De Nota vormt nu de basis voor de volgende stap in het ontwikkelproces: de selectie van een partij die de grond aankoopt en een plan gaat realiseren. Voordat de grond verkocnt wordt is het wenselijk de financiële kaders vast te stellen door middel van het vaststellen van de herziene grondexploitatie WaterwegCentrum inclusief deelexploitatie Langeweg.

Bekijk document

20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

28-06-2018 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland - Buitengebied

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Het plangebied is het buitengebied rondom de kern Hoek van Holland. Het noordelijke en oostelijke gedeelte van het plangebied bestaan voornamelijk uit glastuinbouwgebied, grenzend aan het glastuinbouwgebied van de gemeente Westland. De noordelijke plangrens is de gemeentegrens met Westland. De oostelijke plangrens wordt gevormd door de Bonnenpolder (onderdeel van het project Oranjebonnen). Het westelijke gedeelte van het plangebied betreft de kuststrook met duinen, strand en zee. In dit gedeelte van het gebied liggen verspreid diverse functies, waaronder een camping strandpaviljoens, strandhuisjes, enkele woningen e.d. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door het tracé van de (verlengde) Hoekse lijn en de woonkern Hoek van Holland. Een groot gedeelte van het plangebied behoort tot het Natura2000-gebied Solleveld - Kapittelduinen. In dit bestemmingsplan Hoek van Holland - Buitengebied is beoogd een oplossing te vinden voor de jarenlang durende bestaande, illegale situaties en een einde te maken aan de rechts onzekere situatie van deze specifieke gevallen. Omdat in beginsel sprake is van een glastuinbouwgebied en het niet de bedoeling is om de (toekomstige) bedrijfsvoering van glastuinbouwbedrijven te frustreren, zijn uitsluitend deze specifieke 28 bestaande gevallen beoordeeld. In het bestemmingsplan wordt geen ruimte geboden voor nieuwe gevallen van omzetting naar burgerwoningen.

Bekijk document

14-06-2018 besluitVoorbereidingsbesluit Actualisatie Wet ruimtelijke ordening

Dit een voorbereidingsbesluit: Bij de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is bepaald dat gemeenten vanaf 1 juli 2013 moeten beschikken over bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan tien jaar. Samenhangend met deze actualisatieplicht, is in de Invoeringswet behorende bij de Wro geregeld dat bestemmingsplannen die nog gebaseerd zijn op de Woningwet (1901) op 1 juli 2013 van rechtswege zijn vervallen (hierna: Woningwetplannen). Het betreft - kort gesteld - veelal uitbreidingsplannen die vóór 1965 tot stand zijn gekomen. Het onderhavige voorbereidingsbesluit strekt er toe de ruimtelijke gevolgen van het vervallen van Woningwetplannen in Rotterdam te minimaliseren door een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Door het voorbereidingsbesluit ontstaat een aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een omgevingsvergunning worden verleend. Aanvragen voor niet gewenste ontwikkelingen moeten worden aangehouden zolang het voorbereidingsbesluit van kracht is. De aanvragen worden te zijner tijd beoordeeld als er weer een bestemmingsplan of beheersverordening geldt. Voor twee van de vier gebieden is het op dit moment niet zeker of er op 1 juli 2018 sprake zal zijn van een vastgesteld bestemmingsplan. Het betreft het plangebied van het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied en het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk”. Het bestemmingsplan “Hoek van Holland - Buitengebied” is op 23 januari 2018 al vrijgegeven door het college voor vaststelling. De raadsbehandeling daarvan is echter over de raadsverkiezingen heen getild. Voor het bestemmingsplan “Oostpoldersedijk” is er naar alle waarschijnlijkheid wel al sprake van een ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal echter niet voor 1 juli 2018 zijn vastgesteld. Voor de twee overige gebieden is op 1 juli 2018 geen sprake van een vastgesteld plan. Het betreft de zuidwest punt van Hoek van Holland en het gebied Boezembocht-Veilingterrein (ontwikkeling Nieuw-Kralingen). Er wordt wel verwacht dat er op 1 juli 2018 voor beide plannen een ontwerp ter inzage zal liggen. Om risico’s te beperken zal het voorbereidingsbesluit toch voor al deze vier gebiedengenomen worden.

Bekijk document

Overzicht 2017
06-04-2017 besluitBestemmingsplan H6-weg

Hoek van Holland is vanaf het noorden bereikbaar via de N211 en vanaf het westen via de Maasdijk/Hoeksebaan met een aansluiting op de N220/A20. Het bestemmingsverkeer voor het strand en Stena Line rijdt hierbij grotendeels door het centrum van het dorp. Om de dorpskern te ontlasten van dit doorgaand verkeer, is aan de zuidzijde van het centrum de zogenaamde ‘H6-weg’ voorzien tussen de Hoeksebaan en de Harwichknoop. De weg sluit daarbij aan op de in 2010-2013 gerealiseerde \'Verlengde Langeweg’ tussen de Langeweg en de aansluiting op de Harwichweg. Vanwege de ruimtelijke samenhang was het wenselijk om realisatie van de H6-weg gelijktijdig met de ombouw van de Hoekse Lijn uit te voeren. Het project betreft een samenwerking tussen de Provincie Zuid Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden) met als doel om Hoek van Holland en het Westland beter te ontsluiten.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

23-02-2017 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland Spoorverlenging

Om de ombouw van trein naar metro van de Hoekse Lijn en de verlenging daarvan mogelijk te maken moeten ruimtelijke besluiten worden genomen. Ten behoeve daarvan zijn door de gemeente Rotterdam halfweg 2015 de ontwerpbestemmingsplannen “Hoek van Holland Spoorverlenging” en \' Hoek van Holland - Bedrijventerrein, 1e herziening” samen met het ontwerp-milieueffectrapport HoeKse Lijn ter inzage gelegd. Door de aanleg van de Van Dixhoorndriehoek is in de járen zeventig het strand meer dan een kilometer van het huidige station Hoek van Holland Strand komen te liggen. Gezien de bestuurlijke wens om Hoek van Holland te laten uitgroeien tot een vierseizoenenbadplaats is het plan om de Hoekse Lijn te verlengen richting kustlijn. Het college heeft in 2015 besloten om daarbij de eerdere spoorverlenging nog eens met 180 meter te verlengen en het eindstation direct aan het strand te plaatsen. De Hoekse Lijn biedt tevens een mogelijkheid om een deel van het huidige parkeer- en vervoersprobleem tijdens topdagen aan het strand op te vangen. Het plangebied wordt gevormd door het nieuwe tracé van de spoorweg tussen station Hoek van Holland Haven tot en met de aanlanding van het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand op het plein Badweg.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland bedrijventerrein

Inhoud ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Hoek van Holland, 1e herziening. Voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar een lightrail systeem (metro) moet het station Hoek van Holland Haven worden aangepast. Het perron wordt ingekort naar 90 meter, rechtgetrokken, verhoogd en dichter tegen de rails aangelegd. Om die reden is een aanpassing van het eerdere bestemmingsplan noodzakelijk. De aanpassingen aan het station maken ook een aantal ingrepen in de buitenruimte noodzakelijk. De voornaamste aanpassing is dat het spoor niet meer aan de westkant maar aan de oostkant door autoverkeer moet worden gepasseerd richting het StenaLine-terrein. Aan de westzijde van het station is alleen nog maar een overgang voor langzaam verkeer voorzien. Aan de oostzijde van het station, ten noorden van de toekomstige metrolijn, is een nieuwe P&R plaats voorzien. Bij deze ingrepen wordt rekening gehouden met de (mogelijk) toekomstige aansluiting van de H6-weg. In de periode van ombouw van het station wordt een tijdelijke halte circa 200 meter oostwaarts gerealiseerd bij het oude, historische stationsgebouw. Deze tijdelijke voorziening maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan omdat deze geheel binnen de bestaande bestemming spoorverkeer kan worden opgelost.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

23-04-2015 besluitRapport Rekenkamer Gemodder in de polder

Onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam naar het besluitvormingsproces rond de gebiedsontwikkeling van de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. De raad wordt gevraagd de hoofdconclusies en aanbevelingen over te nemen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitEerste wijziging Verordening winkeltijden Rotterdam 2014

Deze wijziging maakt winkelen mogelijk op zon- en feestdagen van 08.00 - 12.00 uur voor gebieden met bijzondere toeristische aantrekkingskracht, en wel voor Hoek van Holland strand en Rotterdam Centrum.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVoorbereidingsbesluit Stationsweg Hoek van Holland

Dit een voorbereidingsbesluit: In afwachting van een vast te stellen bestemmingsplan voorkomt dit voorbereidingsbesluit ongewenste ruimtelijke ontwikkelen op de desbetreffende gronden aan de Stationsweg.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

02-10-2014 besluitBestemmingsplan Dirk van den Burgweg, tweede herziening

Sprake is van een wijziging van een planregel in het bestemmingsplan en een wijziging in de plankaart die hiermee samenhangt. Zo wordt het mogelijk flexibel om te gaan met uitwisselen van het aantal woningen tussen deelgebieden. Met de gewijzigde juridische regeling heeft het plan meer flexibiliteit om het woningbouwproject L\\\'Avenue (ten noorden van Hoek van Holland) tot afronding te brengen.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland - Bedrijventerreinen

Het gaat om het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan (met aanvulling van de bedrijvenlijst en de plantoelichting en aanpassing van een naam); dit als gevolg van een tussen uitspraak van de Raad van State.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem