Terug naar stadsplattegrond
Hillegersberg-Schiebroek
Overzicht 2020
20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

30-01-2020 besluitBurgerinitiatief speeltuin Kleiweg

Besloten is het burgerinitiatief van mevrouw C.D.G. Jacobs-van den Berg, mevrouw E.J. de Bruin en mevrouw l.C. Hartkoorn over \'Speeltuin Kleiweg\' (19bb25471) in behandeling te nemen. Dit door vaststelling van ontwerpbesluit dat bij dit voorstel hoort. De Verordening Inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 bepaalt dat de gemeenteraad binnen dertien weken dat het burgerinitiatief in behandeling is genomen, over het burgerinitiatief beraadslaagt en een besluit neemt. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd. Hoewel de genoemde termijnen, termijnen van orde zijn, is de raad in overweging gegeven om ernaar te streven dat de beraadslaging en de besluitvorming over dit burgerinitiatief in de raadsvergadering van 2 april 2020 kan plaatsvinden.

Bekijk document

Overzicht 2019
28-11-2019 besluitGebiedsvisie Schiebroek 2030 en Ruimtelijk kader Schiebroek

Het is tien jaar geleden dat het Masterplan Schiebroek 2007 vastgesteld is. Delen van dit plan zijn uitgevoerd, maar veel ook niet. Na járen van crisis is het aantal ontwikkelingsinitiatieven in Schiebroek vanaf 2017 weer toegenomen. Een nieuwe visie is noodzakelijk om richting en een kader te bieden aan deze ontwikkelingen. Voor veel initiatieven zal een ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. De Gebiedsvisie is een integraal document waarin de perspectieven die relevant zijn voor gemeentelijk beleid benoemd zijn: zoals wonen, werken, recreëren, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid Met name in Schiebroek-Zuid liggen er kansen. Dit wijkdeel is kwetsbaar, heeft veel sociale woningen en scoort laag op de zogenoemde leefbaarometer. Daarmee is Schiebroek-Zuid vergelijkbaar met achterstandswijken op Rotterdam-Zuid. Om Schiebroek-Zuid te versterken is door de Gebiedscommissie het sociaal georiënteerde Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019 opgesteld. Deze aanpak zal conform het coalitieakkoord worden voortgezet in deze collegeperiode. Dit plan is mede aanleiding voor het opstellen van de gebiedsvisie. De Gebiedsvisie Schiebroek 2030 is integraal afgestema op het Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019 .

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ gebruikers Kleiwegkwartier 2020

Het aangewezen gebied is het Kleiwegkwartier, omvattend de straten Kleiweg 1 tot en met 177 en 2 tot en met 130, Bergpolderplein 2 tot en met 11, Rozenlaan 1 en 2, Straatweg 26 tot en met 68 en 29 tot en met 67, Uitweg 1 tot en met 21 en 24 tot en met 74, Heiligerleelaan 32. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokaie overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invioed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezameniijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

27-06-2019 besluitProgrammabegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke gemeenteraden voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2018. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen Regio Rijnmond is ingesteld. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Bekijk document

27-06-2019 besluitBestemmingsplan Schiebroek

Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de actualisatie en digitalisatie van de bestemmingsplannen Schiebroek-Noord, Schiebroek-Zuid, Doenkade - N209 en Schiebroeksepark e.o. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan krijgt het gebied een actueel planologisch kader. De vorm van het kader voldoet aan de landelijke technische eisen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitRecreatiekader Rottemeren Ruimte voor groenblauwe toekomst

Het gebied Rottemeren bevindt zich in een dynamische omgeving. Er staan verschillende ontwikkelingen op stapel en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving is hoog. Meer inwoners betekent een toenemende recreatievraag, waardoor het aantal bezoekers zal stijgen. De \\\\\\\'beschikbaarheid van groene Iandschappen en recreatiegebieden wordt in de toekomst steeds belangrijker voor een goed en gezond woon- en Ieefklimaat. Deze en andere ontwikkeiingen zoals klimaatopgaven, gezondheid maar bijvoorbeeld ook essentaksterfte vragen om een nieuwe kijk en samenhangende visie op het Rottemeren-gebied. Voor Rotterdam biedt de visie ook aanknopingspunten om binnenstedelijk deel van de Rotte zoals belegd in het Programma Rivieroevers te verbinden met de buitengebieden. Bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren in 2018 was er nog geen actueel recreatiekader beschikbaar. Het voorliggende recreatiekader vormt hiervoor de basis en voor een uitwerking in ontwikkelingsplan en uitvoeringsagenda. Het vaststellen van het recreatiekader is een bevoegdheid van de raden van de deelnemers namelijk Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Op 22 november is het concept kader gepresenteerd tijdens een gezamenlijke technische sessie aan de raden van de gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap Rottemeren.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

27-09-2018 besluitBestemmingsplan Kleiwegkwartier (herzien)

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Kleiwegkwartier” op 28 september 2017 vastgesteld. Verschillende belanghebbenden hebben tegen het besluit tot vaststelling beroep ingesteld bij de Raad van State. De beroepen gaan over drie onderwerpen. Hierover heeft de Raad van State heeft op 16 mei jl. uitspraak gedaan. Na de behandeling van het plan in de commissie BWB van 12 september jl. s tevens een omissie van beperkte omvang geconstateerd in het bestemmingsplan. De omissie is in de wethoudersbrief van 20 september jl. toegelicht. De raad is voorgesteld deze omissie te herstellen door middel van een ambtelijke aanpassing. De ambtelijke aanpassing is in het raadsvoorstel opgenomen.

Bekijk document

28-06-2018 besluitWelstandsparagraaf A16 Rotterdam

Vaststellen van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. Deze dienst als kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten bij de toetsing van omgevingsvergunningsplichtige bouwaanvragen bij de realisatie van de A16 Rotterdam. Tijdens de ter inzageleggingsperiode van 13 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 zijn in Rotterdam geen reacties ontvangen op het concept van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg-Schiebroek hebben advies uitgebracht. De adviezen hebben geen invloed op de Ínhoud van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De adviezen worden meegenomen bij de daarvoor bestemde inrichtingsplannen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt, conform de adviezen, vastgehouden aan de afspraken met Rijkswaterstaat in het vervolgtraject. Doordat er geen wijzigingen zijn in de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam is het document ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, conform het collegebesluit waarover de raad op u 4 oktober 2017 (17bb7924) is geïnformeerd.

Bekijk document

01-02-2018 besluitBestemmingsplan Philips Willemstraat 57

Aan de Philips Willemstraat 57 (Hillegersberg-Schiebroek) staat een bedrijfspand dat sinds enkele járen niet meer voor bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt. Bogor Projectontwikkeling b.v. heeft het initiatief genomen om het bedrijfspand en achterliggende perceel te herontwikkelen naar een appartementencomplex met 7 woningen. Hiertoe wordt het bestaande bedrijfspand gesloopt. De nieuwe woonbebouwing past qua functie beter in de omgeving dan een bedrijfsbestemming en doet meer recht aan de kwaliteit van de plek.

Bekijk document

Overzicht 2017
30-11-2017 besluitBestemmingsplan Honderdentienmorgen

Het huidige bestemmingsplan in het plangebied is ouder dan tien jaar. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen iedere tien jaar te actualiseren. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. In het noorden vormt de Ankie Verbeek-Ohrlaan de begrenzing, in het oosten de Grindweg en in het zuiden de Argonautenweg. In het westen ligt de begrenzing van zuid naar noord gezien op de Pieter Rosemondweg, de achtererven aan de Bernard de la Faillebocht en de Hoge Limiet. De begrenzing van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan die van het vorige gebiedsbestemmingsplan.

Bekijk document

30-11-2017 besluitBestemmingplan Molenlaankwartier en Lage Limiet

Wij stellen u voor om het bestemmingsplan \"Molenlaankwartier en Lage Limiet\" aan te passen waarbij de toekomstige monumenten en beeldbepalende panden, zoals opgesomd in bijlage 2, op de verbeelding worden opgenomen met de dubbelbestemming \"Waarde - Cultuurhistorie\" en de toelichting hierop aan te passen. Tevens stellen we u voor de toelichting aan te passen met betrekking tot het schrappen van de panden aan Liduinaplein 2 en 8 van de lijst van toekomstige gemeentelijke monumenten.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
12-05-2016 besluitBestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet

De huidige bestemmingsplannen in het plangebied zijn ouder dan tien jaar. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen iedere tien jaar te actualiseren. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. Plangrenzen De oostgrens van het bestemmingsplan ligt precies in het midden van de Rotte. Aan de zuidzijde volgt de plangrens de Strekkade over de groene parkachtige oever van de Bergse Voorplas. Aan de westzijde loopt de grens als volgt: Streksingel, Grindweg, Ankie Verbeek-Ohrlaan, Lage Limiet, Wildersebrug, Grindweg. Aan de noordzijde loopt de grens over het Marterpad- Hogelanddreef op de grens van de woonwijk en het recreatiegebied \'Het lage Bergsche Bos\'.

Bekijk document

12-05-2016 besluitBestemmingsplan Franciscus

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de huidige situatie vast. Stadzicht Het bestemmingsplan maakt één nieuwe ontwikkeling met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. Deze ontwikkeling betreft een uitbreiding van woonzorgoentrum Stadzicht met een gebouw voor palliatieve zorg. AVS Germinalterrein Na het vertrek van de voetbalvereniging AVS Germinal hebben de sportvelden thans een functie meer. Gezocht wordt naar een nieuwe functie op deze locatie. In het beleidsstuk \"Overschiese Kleiweg e.o. Toekomstvisie \" (d.d. 2 juli 1997. bestuurlijk vastgesteld door de toenmalige deelgemeente Overschie), zijn diverse opties voor herontwikkeling van dit terrein geschetst. Qua mogelijke bestemmingen zijn benoemd: wonen, maatschappelijke voorzieningen en groenrecreatie, al dan niet in combinatie. Op dit moment is er nog geen concreet nieuw initiatief voor deze Iocatie. Voor de gemeente heeft herontwikkeling van deze locatie geen prioriteit. Daarom is ervoor gekozen de locatie te bestemmen overeenkomstig de huidige situatie namelijk als \"Groen\". Als zich nieuwe initiatieven aandienen waarvoor deze locatie in principe geschikt zou kunnen zijn, zal daarvoor een apart traject worden doorlopen. Omwonenden zullen in dat geval in de vroege planfase worden betrokken bij het opstellen van het ruimtelijk programmatisch kader.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Hillegersberg 2016

Het gebied van de Bedrijven investeringszone Hillegersberg bestaat uit de Bergse Dorpsstraat 8 tot en met 142, de Weissenbruchlaan 2 tot en met 168, de Freericksplaats 1 tot en met 35, de Streksingel 1 tot en met 165, de Kerkstraat 2-11 (even en oneven) en de Argonautenweg 1 tot en met 14. De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

11-09-2014 besluitNevenvestigingen vso De Horizon

Een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor het oprichten van twee nevenvestigingen van voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam.

Bekijk document

05-06-2014 besluitVaststelling bestemmingsplan Vlinderstrik, eerste partiële herziening

De gemeenteraad heeft op 7 april 2011 het bestemmingsplan Vlinderstrik vastgesteld. Een woning aan de Wildersekade is daarin niet als woning bestemd. Met deze herziening wordt aan deze bestaande woning alsnog een woonbestemming toegekend.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem