Terug naar stadsplattegrond
Havengebied en Maasvlakte
Overzicht 2019
28-11-2019 besluitHavenverordening Rotterdam 2020

In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis wordt het nautisch beheer uitgeoefend door de Havenmeester van Amsterdam of de Havenmeester van Rotterdam. Vanuit die Havenmeesters is de wens geúit om zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken om tot gelijkluidende regelgeving in de havens in die gemeenten te komen. Dit vanuit de gedachte om het voor de omgeving en voor de klanten van deze zeehavens eenvoudiger en duidelijker te maken, wanneer zij de havens bezoeken (zij hebben dan niet telkens met andere regelgeving te maken). En vanuit de gedachte om interne efficiency te realiseren door onder andere kennisuitwisseling tussen de havens te bevorderen. De divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam hebben gewerkt aan de herziening van de Havenverordening (verder: Havenverordening) voor zowel het Noordzeekanaalgebied als de regio Rotterdam/Drechtsteden. Hiervoor hebben de Havenverordeningen een grondige wijziging ondergaan en zijn waar mogelijk de artikelen voor beide verordeningen gelijkluidend gemaakt.

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitRuimtelijk raamwerk Merwe-Vierhavens

Merwe-Vierhavens (kortweg M4H) vormt samen met RDM Rotterdam het Makers District. Gemeente en Havenbedrijf willen M4H ontwikkelen tot innovatief woonwerkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Een energiek district met impact op zowel stad als haven. Het ruimtelijk raamwerk vertaalt deze ambitie naar een ruimtelijk en programmatisch beeld voor M4H. Daarmee vormt het ruimtelijk raamwerk het kader voor alle ruimtelijke en programmatische relevante aspecten van deze gebiedsontwikkeling tot 2035 met een doorkijk naar 2050.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitDefinitieve verklaring van geen bezwaar (2e) verbinding Suurhoffbrug

Rijkswaterstaat heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een tweede brug over het Hartelkanaal, naast de bestaande Suurhoffbrug). Deze aanvraag past niet in het huidige bestemmingsplan Op 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor dit initiatief afgegeven. Deze ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen. De gemeenteraad is gevraagd zich uit te spreken over het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitWegonttrekking deel Van Maasdijkweg en Geyssendorfferweg

In verband met een terreinuitgifte aan DHG en Delin Capital is het noodzakelijk een gedeelte aan de Van Maasdijkweg en Geyssendorfferweg aan de openbaarheid te onttrekken. Op 20 december 2018 (gepubliceerd in het Gemeenteblad op 2 januari 2019) heeft de gemeenteraad besloten om het deel aan de van Maasdijkweg en Geyssendorfferweg ter hoogte van het perceel van DHG te onttrekken.

Bekijk document

11-04-2019 besluitInitiatiefvoorstel Ontgassen goed geregeld

In dit voorstel dat aan de raad is voorgelegd met positief besluit staat een pleidooi om in samenwerking met de Minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W een pilot voor een verbod op varend ontgassen in de regio Rotterdam-Rijnmond en ook voor de gehele Krimpenerwaard in te voeren. En tegelijkertijd is de raad gevraagd met deze pilot ook een pilot van minstens twee jaar in te voeren om beperkingen weg te nemen voor het plaatsen, testen en het volledig in gebruik nemen van ontgassingsinstallaties. Hierbij is de inzet, in samenwerking met de staatssecretaris van I&W, de uitstoot te oormerken als restproduct en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland het vergunningstraject zo eenvoudig mogelijk te houden. Ook is gevraagd om in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam geschikte locaties toe te wijzen, in kaart te brengen welke bedrijven hieraan willen meewerken en het maken van een sluitend administratiesysteem.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitOnttrekking gedeeltes Van Maasdijkweg en de Geyssendorfferweg

Het gaat om wegonttrekkingsprocedures op basis van artikel 9 van de Wegenwet. Dit in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam NV. De raad is gevraagd nu een besluit te nemen om de voortgang in de projecten van het Havenbedrijf te waarborgen. Bij de gemeenteraad ligt de bevoegdheid om een besluit tot wegonttrekking te nemen.

20-12-2018 besluitOnttrekking gedeelte Merseyweg aan het openbaar verkeer

Wegonttrekkingsprocedures op basis van artikel 9 Wegenwet. Dit in overleg met het Havenbedrijf. De raad is gevraagd nu hierover te besluiten om de voortgang in de projecten van het Havenbedrijf te waarborgen. Bij de gemeenteraad ligt de bevoegdheid om een besluit tot wegonttrekking te nemen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerklaring van geen bedenkingen (tijdelijke) verbinding naast de Suurhoffbrug

Rijkswaterstaat heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een (tijdelijke) brug over het Hartelkanaal, naast de bestaande Suurhoffbrug (OMV. 18.08.00197). Deze aanvraag past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de afwijking van het bestemmingsplan die hiervoor nodig is.

Bekijk document

06-09-2018 besluitLigging veiligheidscontour Eemhaven-Distripark Albrandswaard

Met het vaststellen van de contour wordt duidelijk tot waar het plaatsgebonden risico vanuit het havengebied wordt begrensd en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat geen onnodige beperking wordt gelegd op de bebouwingsmogelijkheden in de omliggende gemeenten en de bedrijven in de haven. De veiligheidscontour strekt zich ook uit tot het vast te stellen bestemmingsplan Waal-Eemhaven. Voor Waalhaven wordt op een later moment een veiligheidscontour vastgesteld. In het voortraject heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Albrandswaard waarover de veiligheidscontour loopt. Daarbij is rekening gehouden met bekende ontwikkelingsplannen in de omgeving. In de ontwerpbestemmingsplannen zijn de woonvoorwaarden opgenomen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de contour.

Bekijk document

06-09-2018 besluitBestemmingsplan Maasvlakte 2

Het bestemmingsplan maakt deel uit van het programma ter actualisering van de Rotterdamse bestemmingsplannen. Doel is om het gebied van een actueel planologisch kader te voorzien. Het bestemmingsplan Maasvlakte 2, dat is vastgesteld op 22 mei 2008 (hierna te noemen BP MV2(2008), was het eerste bestemmingsplan voor dit plangebied. De aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 is in 2013 voltooid. In de járen daarna zijn onder andere twee containerterminals, een bedrijf voor offshore windturbines en olie- en gasplatforms, diverse ontsluitingen en infrastructurele voorzieningen gerealiseerd. Delen van deze ontwikkelingen pasten niet binnen BP MV2 (2008). Daarna zijn tot nu 10 partiële wijzigingen en 5 afwijkingen van het plan in werking getreden. Daarnaast is ook een aantal nieuwe ontwikkelingen voorzien die niet passen in het BP MV2 (2008). Dit is, samen met de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen, de reden voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. “Bestemmingsplan Maasvlakte 2 (2018)”; hierna te noemen BP MV2 (2018).

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven

Dit bestemmingsplan maakt deel uit van het programma voor actualisering van Rotterdamse bestemmingsplannen. Doel is dat het gebied een actueel planologisch kader heeft. Voor het grootste deel van het plangebied gelden beheersverordeningen die in 2013 zijn vastgesteld. Voor een aantal ontwikkelingen in het gebied is het wenselijk om over een actueel bestemmingsplan te beschikken en daarmee het gebruik van de gronden in het plangebied op een realistische, flexibele en duurzame manier vast te leggen. Zo kunnen toekomstige ontwikkelingen in de Waal - Eemhaven in goede banen worden geleid en ongewenste ontwikkelingen tegengegaan.

Bekijk document

Link(s)

21-02-2018 besluitWijziging Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Periodiek wordt de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 gewijzigd. De voorliggende wijziging is ingegeven door recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de toename van het gebruik van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas). Ook wordt voorgesteld enkele meldingen af te schaffen en één nieuwe melding in de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 op te nemen.

Bekijk document

Overzicht 2016
24-11-2016 besluitGeurverordening t.b.v. de drijvende boerderij Floating Farm in de Merwe-Vierhavens

Bij DCMR is een initiatief aangemeld om op een drijflichaam in de Merwehaven een tijdelijke veehouderij te realiseren. Dit initiatief, bekend onder de naam “Floating Farm”, betreft een rundveestal voor maximaal 40 melkkoeien en een kippenhouderij voor maximaal 6.000 legkippen, beide met bijbehorende voorzieningen. Het wettelijk toetsingskader ten aanzien van geurhinder, maakt het oprichten van de drijvende boerderij in de Men/vehaven niet (zonder meer) mogelijk. De schaal van de drijvende boerderij staat echter niet in verhouding tot de omvang van de productie van veehouderijen waarvoor de regelgeving is geschreven. Om deze reden ziet DCMR aanleiding om af te wijken van de standaardwaarden ten aanzien van de aan te houden afstanden en toegestane geurbelasting, temeer daar een geurarm stalsysteem wordt toegepast. De vast te stellen geurverordening voorziet hierin. Het initiatief om tijdelijk een drijvende boerderij genaamd “Floating Farm\" in de Merwehaven te realiseren, past goed binnen de plannen voor M4H zoals weergegeven in de Ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens. In deze ontwikkelstrategie wordt immers aangegeven dat in M4H o.a. wordt gestreefd naar het faciliteren en stimuleren van innovatieve, experimentele bedrijven. De drijvende boerderij is zo’n innovatief en experimenteel bedrijf De boerderij zal ook worden gebruikt voor voorlichting, onderwijs en research en op relatief kleine schaal zullen dagverse producten worden verkocht. Dit zal naar verwachting publiek naar dit deel van de stad trekken en zorgen voor meer naamsbekendheid voor M4H.

Bekijk document

12-05-2016 besluitWegonttrekking deel van de d\'Arcyweg

Het laatste gedeelte van de d’Arcyweg betreft een zogenaamde “doodlopende” weg. Deze weg leidt naar de toegangspoort voor bijzondere transporten van het terrein wat in erfpacht is uitgegeven aan BP (hierna: Terrein). Dit deel van de d’Arcyweg heeft geen andere openbare functie dan ontsluiting van bestemmingsverkeer van dit bedrijf en dan uitsluitend het zwaar transport dat het bedrijfsterrein niet via de hoofdingang kan bereiken. Door het hierboven omschreven gedeelte van de d’Arcyweg aan het openbaar verkeer te onttrekken, wordt een extra barrière opgeworpen tussen bedrijfsterrein en openbaar terrein waarmee de (externe) veiligheid van het gebied kan worden vergroot.

Bekijk document

12-05-2016 besluitWegonttrekking deel van de Maasvlakteweg

Het laatste gedeelte van de Maasvlakteweg betreft een zogenaamde “doodlopende” weg. Deze weg leidt naar de toegangspoort van het terrein dat in erfpacht is uitgegeven aan MOT (hierna: Terrein). Dit deel van de Maasvlakteweg heeft geen andere openbare functie dan ontsluiting van bestemmingsverkeer van dit bedrijf en als keerlus. Door het hierboven omschreven gedeelte van de Maasvlakteweg aan het openbaar verkeer te onttrekken, wordt een extra barrière opgeworpen tussen bedrijfsterrein en openbaar terrein waarmee de (externe) veiligheid van het gebied kan worden vergroot.

Bekijk document

07-04-2016 besluitBestemmingsplan Scheurkade

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de locatie aan de Prof. Gerbrandyweg. Het terrein ligt in het Botlekgebied ten oosten van Rozenburg. De voorgenomen activiteit is de realisatie van een aanmeervoorziening langs het Scheur, met laad- en losfaciliteiten voor de op- en overslag van K3-producten. Deze ontwikkeling was nog niet voorzien in de tijd dat het bestemmingsplan Botlek-Vondeíingenplaat werd opgesteld; dit plan is eind 2013 is vastgesteld. Het terrein zal door het Havenbedrijf bouwrijp worden opgeleverd en vervolgens door een nader te selecteren partij ontwikkeld worden. De ontwikkelaar zal de definitieve inrichting bepalen, het bestemmingsplan dient dan ook flexibel van aard te zijn. De voorgenomen realisatie van de aanmeervoorziening is mede ingegeven door de huidige nautische drukte in de Botlek en dan met name de Sint-Laurenshaven. Door de extra overslagmogelijkheid wordt een deel van het scheepvaartverkeer verplaatst waardoor de in en uitvaarbewegingen in de Sint-Laurenshaven afnemen en de nautische veiligheid verbeterd. Door de extra capaciteit voor het lossen van K3- vloeistoffen zal er ook deels extra scheepvaart ontstaan omdat de overslagcapaciteit als geheel in de haven van Rotterdam toeneemt.

Bekijk document

16-03-2016 besluitOntwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (M4H)

Met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie M4H heeft de gemeente een goed instrument om de transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied van oud havengebied naar hét innovatieve centrum van Rotterdam voor de technologische, schone maakindustrie te bevorderen. De Ontwikkelstrategie biedt bouwstenen en spelregels om te kunnen beoordelen of nieuwe initiatieven passen bij de ambities voor het gebied en bijdragen aan gewenste ontwikkelingen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitGrondexploitatie Merwe Vierhavens

M4H is één van de peilers van Stadshavens, één van de drie prioritaire ontwikkelingsgebieden van Rotterdam. Op basis van de ontwikkelstrategie vindt in dit gebied een transformatieproces plaats dat van groot belang is voor de nieuwe binnenstedelijke economie en bedrijvigheid. De oude havenindustrie maakt plaats voor de nieuwe maakindustrie, al dan niet in de toekomst gecombineerd met woningbouw.

Bekijk document

Overzicht 2015
09-07-2015 besluitInvesteringskrediet percelen Van Grafstraat

Een investeringskrediet van 61,525 mln k.k. toekennen voor de aankoop van de erfpachtrechten van de percelen grond met opstallen gelegen aan de Van Graftstraat 25, 33, 35 en 37. De aankoop levert op jaarbasis een besparing op voor de gemeente Rotterdam van euro 43.551, wat in overeenstemming is met de doelstelling van de gemeente om de organisatie goed en tegen de laagst mogelijke prijs te huisvesten.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

23-04-2015 besluitBestemmingsplannen Botlek-Vondelingenplaat, Europoort - Landtong en Maasvlakte 1

Deze drie bestemmingsplannen zijn op 19 december 2013 door de raad vastgesteld. De raad is gevraagd deze op bestemmingsplanen op enkele onderdelen gewijzigd vast te stellen vanwege uitspraken van Raad van State. Voor de Gasunie is een aantal gewenste aanpassingen niet opgenomen. Voor Vopak is een aantal locaties ten onrechte niet met de functieaanduiding Specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen op de verbeelding opgenomen. Eén bestemming is niet geheel juist op de verbeelding opgenomen. De Raad van State heeft in zijn uitspraken de raad opgedragen om met inachtneming van deze uitspraken een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze drie bestemmingsplannen en deze op onderdelen gewijzigd vast te stellen.

Bekijk document

Link(s)

Aanpassing verbeelding

29-01-2015 besluitWegonttrekking Digna Johannaviaduct

Hierdoor wordt de realisering mogelijk van de voorgenomen sloop van genoemd viaduct, zoals is bedoeld in het Tracébesluit Maasvlakte-Vaanplein A15 van de minister van Infrastructuur en Milieu op 1 maart 2010. Het besluit betekent dat het viaduct in 2015 wordt gesloopt. De weg wordt daarmee dan feitelijk aan de openbaarheid onttrokken.

Bekijk document

Link(s)

Kaart wegonttrekkingsbesluit

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitZesde wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Om het scheepvaartverkeer in de haven veilig en efficiënt af te wikkelen, zijn voor bepaalde handelingen of activiteiten regels nodig. De Rotterdamse Havenbeheersverordening is belangrijke regelgeving voor een veilige haven. De zesde wijziging van de verordening is bedoeld om de overslag van gevaarlijke stoffen tussen schepen op de boeienspannen en palenligplaatsen verder te regelen.

Bekijk document

02-10-2014 besluitWegonttrekking gedeelte Ophemertstraat

Het laatste gedeelte van de doodlopende Ophemerstraat onttrekken aan het openbaar verkeer.

Bekijk document

11-09-2014 besluitBesluit vaststelling Maasvlakteverordening 2014

Voorgesteld wordt een Verordening Maasvlakte vast te stellen. Deze verordening verplicht eigenaren en bestuurders van een vrachtauto zich te registreren indien zij de Maasvlakte willen oprijden. Deze registratie is nodig om de handhaving van het Wegverkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2014 van Nederlandse en buitenlandse kentekens op een gelijkwaardige manier te kunnen uitvoeren.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBesluit wegontrekking Tweedweg

Het gedeelte van het parkeerterrein aan de Tweedweg tussen de Clydeweg en de A15 in het Botlekgebied aan het openbaar verkeer onttrekken.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBesluit wegonttrekking Aziëweg

Het gedeelte van de Aziëweg tussen de Euromaxterminal (Euromax) en de Gateterminal (Gate) aan het openbaar verkeer onttrekken.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBesluit Wegonttrekking Eemhavenweg

Het laatste deel van de Eemhavenweg aan het openbaar verkeer onttrekken.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem