Terug naar stadsplattegrond
Feijenoord
Overzicht 2020
23-04-2020 besluitMasterplan Rijnhaven

Met het Masterplan Rijnhaven wordt de ambitie uitgesproken om het gehele Rijnhavenbekken in de komende járen te ontwikkelen tot een nieuw stuk centrumstad met een uniek stadspark. De gemeenteraad is gevraagd het masterplan vast te stellen. wij u het Masterplan aan ter vaststelling.

Bekijk document

20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

20-02-2020 besluitAangepast Coördinatiebeleid voor Feyenoord City

Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad, tegelijk met het vaststellen van de Gebiedsvisie Stadionpark, een coördinatiebesluit voor Feyenoord City genomen (18bb742). Het op 1 februari 2018 genomen coördinatiebesluit was ruim geformuleerd. Recente jurisprudentie vereist dat de te nemen (ontwerp)besluiten specifieker worden benoemd in het coördinatiebesluit indien niet alle ontwerpbesluiten gelijktijdig in procedure worden gebracht. Het nemen van een coördinatiebesluit is de bevoegdheid van de gemeenteraad. In dit geval kan geen gebruik worden gemaakt van de in de Coördinatieverordening Rotterdam opgenomen algemene coördinatiebevoegdheid, omdat voor de ontwikkeling van Feyenoord City een milieueffectrapportage wordt opgesteld. De eerdergenoemde Coördinatieverordening eist dan een (expliciet) besluit van de gemeenteraad.

Bekijk document

Overzicht 2019
12-12-2019 besluitBestemmingsplan Blok S, Parkstad Zuid

De gemeente en Vestia hebben in de samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt afgesproken om voor een deel van de huidige bewoners van de Tweebosbuurt nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat om een gebouw dat in het stedenbouwkundige plan wordt aangeduid als Blok S, met maximaal 150 woningen en een levendige plint met commerciële voorzieningen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De gemeenteraad is gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

Bekijk document

12-12-2019 besluitOnteigening ten behoeve van uitvoering bestemmingsplan Bloemhof

Dit gaat om een plan voor de onteigening van de Dahliastraat 18a tot en met 32, de Jasmijnstraat 62a tot en met 68b en de Lange Hilleweg 15a tot en met 27c.

Bekijk document

28-11-2019 besluitMasteroplan Feyenoord City en wegonttrekking deel Korte Stadionweg (en bijbehorende straten)

Feyenoord City betreft de ontwikkeling van een nieuw stadion, de ontwikkeling van het omliggende gebied, herstructurering van De Kuip en de uitvoering van een mobiliteitsprogramma en een sociaal-economisch programma. Op 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke Position Paper Feyenoord City vastgesteld. In de haalbaarheidsstudie aan dit besluit ten grondslag lag, was een concept-Masterplan voor de gebiedsontwikkeling. Dit concept-Masterplan heeft de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas uitgewerkt tot een definitief Masterplan Feyenoord City en dit ter vaststelling aan het gemeentebestuur aangeboden De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft in de aanbiedingsorief van het Masterplan bevestigd dat er sprake is van een robuuste grondexploitatie. Op 15 oktober jl. heft de stichting besloten dit Masterplan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitWet voorkeursrecht gemeenten Groningerstraat

Op 12 maart jl. is door het college besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht voor de herontwikkeling van het gebied Groningerstraat voor de duur van drie maanden. Aan de gemeenteraad is gevraagd om het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitStart grondexploitatie voor sloop en nieuwbouw woningen en bedrijfsruimten Beijerlandselaan en Groningerstraat

Via het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zal in lijn met de ambities zoals vastgelegd in de Woonvisie Rotterdam 2030 de komende járen in Hillesluis meer differentiatie in de woningvoorraad ontstaan. Gevolg is een meer aantrekkelijke woonomgeving. De raad is gevraagd om de uitvoering van het project Groningerstraat te starten en de grondexploitatie de status van uitvoering te geven. Het saldo van de grondexploitatie heeft een voorcalculatorisch tekort van ca. 3,3 mln (netto contante waarde), inclusief onzekerheidsreserve. Ter financiering van dit tekort verzoeken wij u om 3,3 mln voor dit project te reserveren in de bestemmingsreserve NPRZ.

Bekijk document

11-04-2019 besluitWerkprogramma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Wonen 2019-2022

Het NPRZ-bestuur waarin de verschillende partners, waaronder de gemeente, vertegenwoordigd zijn, stelt elke vier jaar het Uitvoeringsplan vast. Dit is in november 2018 voor de periode 2019-2022 vastgesteld. In dit Werkprogramma wordt uiteengezet hoe de gemeente haar aandeel in de pijler Wonen de komende vier jaar oppakt. Het werkprogramma biedt daarmee een nadere invulling en verfijning van het Uitvoeringsplan.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

20-12-2018 besluitHerziene grondexploitatie Katendrecht

De uitgangspunten van de opende grondexploitatie zijn niet langer actueel. Met de herziening is het programma geactualiseerd en zijn de onderliggende ramingen geactualiseerd.

Bekijk document

29-11-2018 besluitGrondexploitatie Tweebosbuurt en toekennen status uitvoering

Openen van de grondexploitatie Tweebosbuurt en de status van uitvoering toekennen.

29-11-2018 besluitSamenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt

Dit betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Vestia.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Hart van Katendrecht 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffiti-verwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

24-05-2018 besluitInvesteringskrediet voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), onderdeel wonen

De raad besluit een investeringskrediet toe te kennen van euro 23,0 mln voor de verwerving van wooneenheden NPRZ die niet onder een gemeentelijke grondexploitatie vallen. In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid worden particuliere woningen verworven ten behoeve van een grondige aanpak. Volgens BBV-regelgeving dienen aangekochte wooneenheden op de balans geregistreerd te worden onder bezittingen. Voor deze aankopen is derhalve een krediet benodigd. Momenteel wordt bij de aankopen gebruik gemaakt van een bestaand grondexploitatiekrediet.

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Zuiderpark

Met de vaststelling door de raad voldoet de gemeente aan de actaliseringseis die de wet Ruimtelijke ordening stelt voor bestemmingsplannen ouder dan tien jaar.

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Bloemhof

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar.

Bekijk document

01-02-2018 besluitGebiedsvisie Stadionpark

De gebiedsvisie Stadionpark onderscheidt drie gebieden: 1. Waterfront: een gebied met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, en recreatie; 2. Sportstad: een gebied voor actief sporten, recreatie en hoogwaardig wonen; 3. Feyenoord City: een gebied met een nieuw stadion en een herontwikkelde Kuip. De ambitie is om van “Stadionpark” een aantrekkelijk stadsdeel met een grote meerwaarde vooi de stad en de omliggende wijken te maken. Voor de omliggende wijken moet het gebied ruimte voor vrijetijdsbesteding bieden en daarmee bijdragen aan de woonkwaliteit. Hiervoor is een duidelijke en aantrekkelijke structuur, met veel ruimte voor groen, sport en bewegen nodig. Er wordt ingezet op een mix van functies en twee herkenbare delen: het Waterfront en de Sportstad.

Bekijk document

01-02-2018 besluitWet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Rotterdamwet: aanwijzing diverse wijken

Aanwijzing van de wijken Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Tarwe wijk, Oud-Charlois en 5 straten in Delfshaven in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Bekijk document

Overzicht 2017
30-11-2017 besluitBestemmingsplan motorstraatgebied

De nu geldende planologische kaders voor het Motorstraatgebied zijn aan vernieuwing toe. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. Het plangebied ligt voor het grootste deel in de wijk Feijenoord en voor een deel in Charlois (Zuidpleingebied). Het gebied “Hart van Zuid\" ligt direct ten (zuid)westen van het plangebied. Het plangebied wordt ruwweg begrensd door de Vaanweg, Pinksteniveide, Dordtsestraatweg, Wevershoekstraat, Mijnsherenlaan, Zuidplein en de Strevelsweg.

Bekijk document

01-06-2017 besluitGrondexploitatie Dahliablok Bloemhof
11-05-2017 besluitGemeentelijke positie ten aanzien van Feijenoord City
16-03-2017 besluitBestemmingsplan woningbouw Stampioenstraat

Dit project is onderdeel van het programma Zelfbouw Rotterdam en heeft als basis het collegeakkoord 2014-2018. Hierin is aangegeven dat de gemeente streeft naar variatie en differentiatie in wijken qua woningvoorraad en bevolkingssamenstelling. Hierbij dient ruimte te worden gegeven aan innovatieve ideeën en mogelijkheden om deze ideeën te realiseren. Dit wordt bereikt door ruimte te geven aan kleine marktpartijen, gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap en het vrij aanbieden van kavels. Met het programma Zelfbouw Rotterdam zet de gemeente zich in om de woningbouwproductie door particulier opdrachtgeverschap te vergroten.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
13-10-2016 besluitBestemmingsplan Woningbouw Kaappark

In 2014 is er een inventarisatie gemaakt van mogelijke kavels voor collectief/gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap. In Feijenoord zijn daarbij twee kansrijke kavels gevonden. Een van deze kavels betreft onderhavige projectlocatie. De kavels zijn vervolgens ambtelijk besproken met het gebied en opgenomen in het programma zelfbouw Rotterdam. Algemene doelstelling van het programma is om in 2018 100Zo van de nieuwbouwwoningen met zelfbouw te realiseren. Met het nu voorliggende bestemmingsplan “Woningbouw Kaappark” wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van het programma Zelfbouw Rotterdam. Het bestemmingsplan “Woningbouw Kaappark” biedt de planologische verankering voor een woonprogramma bestaande uit minimaal 1 en maximaal 4 woningen. De maximale bouwhoogte bedraagt 12,5 meter. Het Kaappark bevindt zich aan de zuidzijde van het schiereiland Katendrecht. Het park wordt aan de noordzijde begrenst door de Tolhuislaan en de Katendrechtsestraat. Tussen twee U-vormige appartementencomplexen bevindt zich een derde wooncomplex dat zich uitstrekt langs de Katendrechtsehof, Tolhuislaan en Tolhuisbocht. Laatstgenoemde betreft een toegangspad naar het Kaappark. Dit pad vormt de oostgrens van het plangebied. De noordgrens wordt gevormd door het bestaande wooncomplex. De overige grenzen bestaan uit de toekomstige perceelsgrenzen.

13-10-2016 besluitBestemmingsplan Kop van Feijenoord

De huidige bestemmingsplannen in het plangebied zijn ouder dan tien jaar. De doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan is een nieuw planologisch en juridisch kader voor het gebied voor de komende tien jaar. Het plangebied is opgedeeld in twee delen: * Deel 1 wordt globaal begrensd door de Nassaukade, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Rosestraat, Spoorweghaven, Laan op Zu‘d, Lodewijk Pincoffsweg Levie Vorstkade, De Nieuwe Maas. » Deel 2 omvat een stuk spooremplacement, het Varkenoordseviaduct, een stuk 2e Rosestraat en een deel van de locatie van de voormalige tramremise. In het bestemmingsplan Kop van Feijenoord iiggen o.a. de bebouwing rondom hei W.G Witteveenplein, de Vuurplaat, de Spoorweghaven, Entrepot- en Binnenhaven, en een deel van de Laan op Zuid Het oude plan voor deze gebieden is Kop van Zuid uit 1991 Dit plan is gebruikt om het nieuwe stedelijke gebied te ontwikkelen en geeft op hoofdlijnen aan waar woningen en andere functies kunnen worden gebouwd. Het plan Kop van Zuid is nu verouderd en te globaal voor het inmiddels ontwikkelde gebied. In het nieuwe plan Kop van Feijenoord wordt in de woongebieden de huidige situatie bestemd, met een onderscheid in wonen, tuin, groen en parkeergarage. Vooral langs de Laan op Zuid, de Vuurplaat en het Entrepotgebied hebben de gebouwen een gemengde bestemming gekregen. Op de begane grond zijn hier o.a. kleine kantoren, bedrijven en horeca toegestaan en daarboven woningen. Detailhandel is alleen toegestaan in de winkelgebieden langs de Vuurplaat en in het Entrepotgebied.

29-09-2016 besluitZorg om Zuid

Besluit: l ) De navolgende hoofdconclusies van het rapport \"Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \'van de Rekenkamer Rotterdam, te onderschrijven 1 De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onden/vijsinstellingen, vertonen over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste uitvoeringsperiode. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om uiteindelijk gewenste inhoudelijke resultaten voor Zuid te bereiken. 2 Klaarblijkelijk vormen de getoonde noodzakelijke inzet en betrokkenheid van de partners geen voldoende voorwaarden voor de gewenste resultaten. Over het algemeen lopen de resultaten van het NPRZ namelijk tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend. Een zeker planningsoptimisme in het programma is hiervoor een verklaring. 3 Het is nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste inhoudelijke resultaten wel in voldoende mate zullen worden geboekt. Redenen hiervoor zijn het langetermijnperspectief van het NPRZ, de relatieve afstand van een aantal partijen tot het NPRZ, het zekere planningsoptimisme en de stijl van het programmabureau. 4 De plannings- en verantwoordingssystematiek van het NPRZ levert nog geen volledig navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. ll ) De aanbevelingen van het rapport \'Z. om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \' over te nemen:

Bekijk document

Link(s)

08-09-2016 besluitBestemmingsplan Havenlofts Nassauhaven

De zogenaamde ‘Kop van Feijenoor?, gelegen op de linker Maasoever, betreft het gebied dat globaal wordt begrensd door het tunneltracé aan de westzijde en de Nieuwe Maas aan de oostzijde. Centraal in het gebied is een tweetal havens gelegen, de Persoonshaven en de Nassauhaven, die beide niet meer als zodanig in gebruik zijn. Van oorsprong waren hier vooral fabrieken gesitueerd, maar deze zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw grotendeels verplaatst. De havens hebben hierdoor geen functie meer, waardoor een wat verlaten uitstraling is ontstaan. Het idee is om de haven weer bij de stedelijke omgeving te betrekken. Met de herinrichting van het aangrenzende park, toevoegen van natuurvriendelijke oever aan de westzijde én maximaal 18 drijvende loftwoningen wordt de Nassauhaven onderdeel van de stedelijke omgeving en krijgt dit bekken een nieuwe toekomst. Daarnaast is de Nassauhaven aangewezen als stedelijke proeftuin voor drijvend bouwen (waaronder waterwonen). Hiermee doet Rotterdam ervaring op ten behoeve van een grootschaligere toepassing (op termijn). Dit is wenselijk omdat Rotterdam een deltastad is en zich verder buitendijks wil verdichten met het oog op klimaatadaptatie. Plangebied De Nassauhaven is de meest oostelijke haven op de ‘Kop van Feijenoor?. De zuidzijde van de haven wordt gevormd door de Jalonstraat. Aan de westzijde bestaat de grens uit de woonbebouwing aan de weg Nassauhaven en aan de oostzijde vormt het Nassauhavenpark de grens. Het plangebied betreft echter alleen het water met zijn taluds tussen de Jalonstraat en de Nassaubrug.

Bekijk document

12-05-2016 besluitVoorbereidingskrediet Huis op Zuid

Een voorbereidingskrediet toegekend van € 2,0 mln ten behoeve van de nieuwbouw Huis op Zuid aan de Laan op Zuid tussen de Brede Hilledijk en de Paul Krügerstraat. Het Huis op Zuid bestaat uit circa 24 appartementen in de vrije-sector, een zwembad met een 25 meter bad en een instructiebad; een sporthal bestaande uit 3 zaaldelen en sport gerelateerde horeca, de basisschool ‘Nelson Mandela’ ter vervanging van het zwembad Afrikaanderwijk, de Afrikaanderhal en de huidige basisschool. Het Huis op Zuid heeft een sleutelfunctie in het Nationaal programma Rotterdam-Zuid. Het verbindt de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid.

Bekijk document

07-04-2016 besluitGrondexploitatie Parkstad

Het plangebied Afrikaanderwijk Oost wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Parkstad.

Bekijk document

07-04-2016 besluitHuisvestingsvergunning Strevelsweg

De minister wordt gevraagd de even zijde van de Strevelsweg (huisnummers 4 tot en met 230) op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet, artikelen 8 en 9) aan te wijzen als gebied waarin aan woningzoekenden eisen kunnen worden gesteld.

Bekijk document

07-04-2016 besluitGrondexploitatie Bouwmarkt Brielselaan

Door de ontwikkelingen in plangebied Katendrecht wordt de daar aanwezige bouwmarkt (Karwei) verplaatst naar een locatie aan de Brielselaan. De gemeente verkoopt hier bouwrijpe grond en investeert in het bouwrijpmaken van de locatie. Er is een grondexploitatie opgesteld met daarin opgenomen de kosten en opbrengsten van deze ontwikkeling voor de gemeente. In het 2e kwartaal van dit jaar gaat de gemeente financiële verplichtingen aan. Om dit mogelijk te maken, ligt nu het voorstel voor om de grondexploitatie te openen en de status uitvoering toe te kennen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitOntwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (M4H)

Met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie M4H heeft de gemeente een goed instrument om de transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied van oud havengebied naar hét innovatieve centrum van Rotterdam voor de technologische, schone maakindustrie te bevorderen. De Ontwikkelstrategie biedt bouwstenen en spelregels om te kunnen beoordelen of nieuwe initiatieven passen bij de ambities voor het gebied en bijdragen aan gewenste ontwikkelingen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitGrondexploitatie Merwe Vierhavens

M4H is één van de peilers van Stadshavens, één van de drie prioritaire ontwikkelingsgebieden van Rotterdam. Op basis van de ontwikkelstrategie vindt in dit gebied een transformatieproces plaats dat van groot belang is voor de nieuwe binnenstedelijke economie en bedrijvigheid. De oude havenindustrie maakt plaats voor de nieuwe maakindustrie, al dan niet in de toekomst gecombineerd met woningbouw.

Bekijk document

18-02-2016 besluitBesluit Putsebocht

Het project Putsebocht maakt deel uit van de verbeteringsopgave voor de wijk Bloemhof en in bredere perspectief voor de stadswijken op Zuid. Het doel van deze opgave is het vervangen van de kleine woningen door grotere grondgebonden eengezinswoningen met tuin en parkeren op binnenterrein. Dit om wooncarrière binnen de wijk mogelijk te maken. De vervanging van de woningen op de Putsebocht draagt bij aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de volgende beleidsstukken: Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Gebiedsvisie Bloemhof Prestatieafspraken Gebiedsplan

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

18-02-2016 besluitGrondexploitatie Katendrecht

In het kader van de gebiedsontwikkeling is geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte (o.a. Deliplein, Kaappark, gezondheidscentrum, brede school en Chinese kerk). Daarnaast heeft een metamorfose in het woningaanbod plaatsgevonden: van volledige nieuwbouw, gerenoveerde bestaande woningen tot aanbod van kluswoningen. Tot slot wordt ingezet op het behoud en hergebruik van bebouwing met cultuurhistorische waarde (Fenixloodsen, pakhuis Santos). De aanleg van de Rijnhavenbrug, een langzaam verkeer verbinding naar Wilhelminapier en Centrum, heeft een belangrijke stap betekend voor de gebiedsontwikkeling. Als gevolg van de herontwikkeling is het vertrouwen in het gebied hersteld en heeft Katendrecht nieuwe bewoners, ondernemers, culturele instellingen (theater Walhalla, circusopleiding Codarts) en veel bijzondere horeca aan zich kunnen binden. Er is een mix van oud en nieuw en diversiteit van bewoners en functies, hoogstedelijk en groen ontstaan in het gebied. Bovendien heeft de aanpak geleid tot waardecreatie en een enorme verbetering in leefbaarheid en veiligheid. Naast fysieke ingrepen is veel aandacht geweest vanuit Politie en opbouwwerk voor de begeleiding en aanpak van sociale problemen. Op Katendrecht is een fors ontwikkelpotentieel beschikbaar. Vanaf 2014 is de aantrekkende woningmarkt voelbaar en is er een duidelijk toegenomen belangstelling onder zowel eindgebruikers als investerende partijen. Sinds de kredietcrisis is het areaal nieuw benodigd kantooroppervlak sterk afgenomen. Nieuwe kantooroppervlakte wordt uitsluitend toegestaan in geselecteerde kantoorlocaties. Katendrecht is daar geen onderdeel van. De reductie aan programmatische mogelijkheden levert op niveau van de deelprojecten complicatiesvoor de plintinvulling, en voor de gewenste levendigheid en publieksaantrekkelijkheid van de plint. Op Grex-niveau heeft de beperking in het programma een reductie van de potentiële grondwaarde tot gevolg. Dit zijn belangrijke aanleidingen geweest die nopen tot actualisatie van de grondexploitatie.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitKindercampus Bloemhof

De ontwikkeling van de Kindercampus Bloemhof bestaat uit de renovatie van de bestaande gebouwen van de Bloemhofschool, de Oranjeschool en het STEK gebouw en de nieuwbouw van CBS De Sleutel en een dubbele gymzaal. In het Convenant financiële impuls Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid is afgesproken dat Woonstad Rotterdam de financiering van de nieuwbouw op zich zal nemen. Woonstad zal eigenaar worden van de nieuwbouw en deze aan de gemeente verhuren. De grond voor de nieuwbouw zal aan Woonstad worden uitgegeven. Deze gronduitgifte maakt het openen van een grondexploitatie noodzakelijk.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

12-11-2015 besluitVaststelling structuurvisie en bestemmingsplan Project Hart van Zuid.

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

08-10-2015 besluitTijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden

Bij vaststelling van de Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam wordt de wettelijke grondslag voor de huisvestingsvergunning op grond van de Rotterdam-wet met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 hersteld. Inhoudelijk is er niets gewijzigd aan de regels voor aanvragen, verleningen en weigeringsgronden voor de huisvestingsvergunning. Deze zijn de afgelopen jaren op ruime schaal bekend gemaakt aan alle betrokkenen en daarin is niets veranderd.

Bekijk document

17-09-2015 besluitBestemmingsplan De Ruyterstraat 36

Op de hoek van De Ruyterstraat en de Marinestraat aan de oostkant van het Rotterdamse Noordereiland ligt een kavel die al jaren onbebouwd is. In het kader van het project Zelfbouw Rotterdam, waarbij geïnteresseerden een pand geheel naar eigen wensen kunnen bouwen, is het voornemen deze kavel in eigendom uit te geven. Hier kan een gemengd programma worden gerealiseerd, bestaande uit minimaal 4 en maximaal 10 woningen en, enkel op de begane grond, de mogelijkheid van kantoor- of bedrijfsruimte.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

09-07-2015 besluitBestemmingsplan Sportcampus Rotterdam

De ambitie met het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels is fors. Rond 2030 is Stadionpark een embleem van Rotterdam, met een stadion en internationale bekendheid door de evenementen die er plaatsvinden. Een gebied met een brede sportcultuur, met aandacht voor diversiteit, multifunctionaliteit, meer bewegen en een actieve leefstijl. De ontwikkeling van het gebied wordt in twee fasen uitgevoerd. In juni 2013 is het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels vastgesteld; november 2013 heeft de gemeenteraad krediet verstrekt voor de Sportcampus en Park de Twee Heuvels fase 1. Met een eigen planologische procedure en verantwoording, wordt de ontwikkeling ingezet van de Sportcampus fase 1, het Top- en Breedtesportcluster. Met als doel diversificatie van het sportaanbod, aansluiten bij veranderingen in vrijetijds- en sportgedrag, de mix van breedte- en topsport, tussen georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, waardoor een verhoging van de sportparticipatie op Zuid bereikt wordt en een meer gezonde, actieve bevolking. Het nieuwe bestemmingsplan dient de vernieuwing van het sportpark qua gebruik en bouwmogelijkheden mogelijk te maken. De in dit bestemmingsplan voorgestelde nieuwe ontwikkelingen zijn afgeleid van het Masterplan Sportcampus Rotterdam en Park de Twee Heuvels en het bijbehorende Addendum op het masterplan. Het plangebied omvat ruwweg het oostelijk deel van sportpark Varkenoord en ligt tussen de Coen Moulijnweg, Stadionlaan, Buitendijk en het noord-zuidpad op het complex Varkenoord.

Bekijk document

Link(s)

Afbeelding

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

23-04-2015 besluitBestemmingsplan Startmotor

De bouwplanlocatie ligt in het Motorstraatgebied. De voorziene bestemming past niet in het bestaande bestemmingsplan Vreewijk. Startmotor maakt een gebouw mogelijk van 13 bouwlagen voor 550 units voor jongeren, studenten en jonge werkenden en ondersteunende voorzieningen. Daarnaast maakt het bestemmingsplan een parkeerkelder mogelijk met 135 parkeerplaatsen. Op het dak van het gebouw zijn groen-, sport- en recreatiemogelijkheden voorzien. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Vreewijk; daarom is het bestemmingsplan Startmotor voorgelegd.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding plan Startmotor

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
24-11-2014 besluitBestemmingsplan Hart van Zuid, bestuurlijke lus

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 22 juni 2016 over het onlangs vastgestelde bestemmingsplan “Hart van Zuid” moet het bestemmingsplan op een aantal onderdelen worden verduidelijkt en/of verbeterd. Het betreft hier dus een technische reparatie van het bestemmingsplan in opdracht van de Raad van State.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

06-11-2014 besluitBesluit kredietactualisering Hart van Zuid

Met de integrale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid wordt een kwaliteitsimpuls beoogd. Deze moet de sociale, culturele en economische positie van de wijk, stad en regio versterken. Op 29 oktober 2013 besloot het college de aanbesteding van Hart van Zuid te gunnen aan Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling. Aansluitend besloot de raad tot kredietactualisatie die aan de gunning verbonden is voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Bij de hierop volgende nadere uitwerking van de visie door Ballast Nedam zijn, ook op verzoek van de gemeente, zaken aangepast. Deze resulteren in actualisering van het krediet van 216 mln naar 243 mln.

Bekijk document

06-11-2014 besluitCoördinatieregeling ontwikkeling van het project Hart van Zuid

Voor de realisering van het project Hart van Zuid is een aantal ruimtelijke procedures nodig, zoals bestemmingsplan, structuurvisie en bijbehorende m.e.r-procedure. De doelstellingen en uitgangspunten van deze stukken en te volgen procedures zijn weergegeven in het \\\\\\\"Startdocument Hart van Zuid\\\\\\\". Om het vergunningentraject, alsook de bestemmingsplanprocedure zelf, voor het project Hart van Zuid zo efficiënt mogelijk te doorlopen, is de gemeentelijke coördinatieregeling het meest geschikte instrument. Voor toepassing van deze regeling moet de gemeenteraad in een zo vroeg mogelijk stadium een besluit nemen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.

Bekijk document

15-07-2014 besluitBasisscholen Noordereiland en De Pijler

Besluiten tot fusie tussen openbare basisscholen Noordereiland en De Pijler met ingang van 1 augustus 2014. Waarbij onderwijsvoorziening De Pijler behouden blijft en die van Noordereiland wordt gesloten; kinderen Noordereiland worden gehuisvest in hoofdgebouw en dependance van De Pijler.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem