Terug naar stadsplattegrond
Delfshaven
Overzicht 2020
20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Overzicht 2019
28-11-2019 besluitHerziening grondexploitatie Vierhavenstrip

De programmatische wijziging voor de ontwikkellocaties Kop en Staart binnen de grondexploitatie Vierhavenstrip was aanleiding om de herziening aan de gemeenteraad voor te leggen. Binnen de lopende grondexploitatie worden meer dan 120 woningen toegevoegd. Met het vaststellen van de herziening van de grondexploitatie Vierhavenstrip, kunnen de ontwikkellocaties Kop en Staart ter uitvoering worden gebracht. Daarmee worden circa 250 woningen toegevoegd aan het stedelijk programma.

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

03-10-2019 besluitIn behandeling nemen van burgerinitiatief Verkeersveiligheid Claes de Vrieselaan

De Verordening lnspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 bepaalt dat de gemeenteraad, binnen 13 weken nadat het burgerinitiatief in behandeling is genomen, over het burgerinitiatief beraadslaagt en een besluit neemt. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd. Er is gevraagd om ernaar te streven dat de beraadslaging en de besluitvorming over dit burgerinitiatief in de vergadering van 12 december a.s. kan plaatsvinden.

Bekijk document

03-10-2019 besluitBestemmingsplan 150kV kabeltracé Rotterdam - Centrum - Marconiplein

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat de voorgenomen aanleg van de 150 kV-verbinding niet mogelijk is binnen de huidige kaders.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ Eigenaren Middellandstraat 2020

Het aangewezen gebied omvat de 1e Middellandstraat 49 tot en met 127 en 68 tot en met 134, 2e Middellandstraat 1 tot en met 27 en 2 tot en met 62, Middellandplein alle huisnummers, Witte van Haemstedestraat 29, 42 en 44, Joost van Geelstraat 2 en 4, \\\\\\\'s-Gravendijkwal 1 tot en met 3, Henegouwerlaan 91, Jan Sonjéstraat 2, Bellevoysstraat 1 en 2, Claes de Vrieselaan 1, Hendrick Sorchstraat 2 tot en met 4 en ten slotte de Heemraadssingel 124 en 128. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ eigenaren West-Kruiskade 2020

Het aangewezen gebied omvat de West-Kruiskade, Westersingel 1A en 18, 1e Middellandstraat 2 tot en met 66 en 1 tot en met 43, Diergaardesingel 93 tot en met 101, Zijdewindestraat 165, Van Speykstraat 2 tot en met 10, Josephstraat 1 tot en met 9 en 2 tot en met 4, Josephlaan 1 tot en met 37 en 4 tot en met 40, Kruisplein 151 tot en met 157, Tiendplein en Adrianastraat 4 tot en met 6.Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de Iokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van beiang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omiiggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ gebruikers en eigenaren Nieuwe Binnenweg Delfshaven 2020

Het aangewezen gebied omvat de Nieuwe Binnenweg 184 tot en met 466 en 185 tot en met 575, de hoekpanden ’s Gravendijkwal 119, Heemraadsplein 23 en Rochussenstraat 515. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor kianten. Voor de lokaie overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ gebruikers Middellandstraat 2020

Het aangewezen gebied is de Middellandstraat, omvattend de 1e Middellandstraat 49 tot en met 127 en 68 tot en met 134, 2e Middellandstraat 1 tot en met 27 en 2 tot en met 62, Middellandplein alle huisnummers, Witte van Haemstedestraat 29, 42 en 44, Joost van Geelstraat 2 en 4, \'s-Gravendijkwal 1 tot en met 3, Henegouwerlaan 91, Jan Sonjéstraat 2, Bellevoysstraat 1 en 2, Aleidisstraat 88, 103 en 105, Claes de Vrieselaan 1, Hendrick Sorchstraat 2 tot en met 4, Heemraadssingel 124 en 128. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaiiteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor kianten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwaiitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ gebruikers West-Kruiskade 2020

Het aangewezen gebied is de West-Kruiskade en omgeving, bestaand uit de straten West-Kruiskade, Westersingel 1A en 13, 1e Middellandstraat 2 tot en met 66 en 1 tot en met 43, Diergaardesingel 93 tot en met 101, Zijdewindestraat 165, Van Speykstraat 2 tot en met 10, Josephstraat 1 tot en met 9 en 2 tot en met 4, Josephlaan 1 tot en met 37 en 4 tot en met 40, Kruisplein 151 tot en met 157, Tiendplein en Adrianastraat 4 tot en met 6. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgeiegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen Iiggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

27-06-2019 besluitRuimtelijk raamwerk Merwe-Vierhavens

Merwe-Vierhavens (kortweg M4H) vormt samen met RDM Rotterdam het Makers District. Gemeente en Havenbedrijf willen M4H ontwikkelen tot innovatief woonwerkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Een energiek district met impact op zowel stad als haven. Het ruimtelijk raamwerk vertaalt deze ambitie naar een ruimtelijk en programmatisch beeld voor M4H. Daarmee vormt het ruimtelijk raamwerk het kader voor alle ruimtelijke en programmatische relevante aspecten van deze gebiedsontwikkeling tot 2035 met een doorkijk naar 2050.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

16-05-2019 besluitProgrammawijziging nieuwbouw Lloydkwartier

De uitgangspunten van de grondexploitatie Lloydkwartier zijn niet langer actueel. Met de herziening van de grondexploitatie zijn het woningbouwprogramma en de onderliggende ramingen geactualiseerd. Volgens de Verordening Financiën Rotterdam 2013 moet de Gemeenteraad nieuwe grondexploitaties in uitvoering nemen, en de wijzigingen hiervan vaststellen. Het Lloydkwartier is een gebiedsontwikkeling bestaande uit verschillende bouwplanontwikkelingen - locaties. Voor een aantal bouwlocaties is sprake van een functiewijziging en / of een wijziging van het aantal te realiseren woningen.

Bekijk document

21-03-2019 besluitIntrekken verordening Bedrijveninvesteringszones Delfshaven, Stadionweg en Veranda Rotterdam 2019

De volgende drie verordeningen worden ingetrokken omdat er onder de bijdrageplichtigen niet voldoende draagvlak voor is: de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Delfshaven 2019, de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Stadionweg 2019 en de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Veranda 2019.

Bekijk document

21-03-2019 besluitOntwerpbestemmingsplan Oud Mathenesse

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig, omdat het plan uit 2008 niet gemaakt is volgens de nieuwe landelijke standaard en niet meer actueel is.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Delfshaven 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

24-05-2018 besluitOnttrekking fietspad Coolhaven aan het verkeer

Op 28 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Coolhaven vastgesteld. Naast de ontwikkeling van maximaal 520 woningen en commerciële ruimtes behelst dit plan een kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied aan de G.J. de Jonghweg en aan de zijde van de ’s-Gravendijkwal. De omgevingsvergunning voor het realiseren van het bouwplan is op 4 december 2017 verleend. In het kader van de start van de werkzaamheden is de raad wordt gevraagd te besluiten het fietspad Coolhaven bovenlangs’ ten westen van de ’s-Gravendijkwal, ten zuiden van het benzinestation tot aan het Droogieever Fortuynplein te onttrekken aan het openbaarverkeer conform artikel 9 van de Wegenwet.

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Schiemond

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar.

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Ferro-locatie

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan worden de beoogde danceclub en aanvullende functies in de Ferrofabriek juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling om de leegstaande Ferro-fabriek aan de Keileweg (ten dele) te herontwikkelen tot danceclub en evenementenlocatie voor onder andere workshops, tentoonstellingen en bijeenkomsten. Het gaat in beginsel om een tijdelijk initiatief met een looptijd van 5 tot 8 maximaal jaar. Via een openbare inschrijvingsprocedure zal er een exploitant gezocht worden. Het gebruik van een deel van de fabriek als danceclub en evenementenlocatie is echter in strijd met de ter plaatse geldende beheersverordening \'Keileweg en omgeving\'. Dit bestemmingsplan is bedoeld om het beoogde gebruik juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Bekijk document

21-02-2018 besluitWijziging Experimentenbesluit wijkraden en gelote wijkcomités

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een aantal experimenten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zes wijkcomités zijn hier een onderdeel van. Wijkcomités zijn door loting samengestelde bestuurscommissies in de wijken Pendrecht, Tarwewijk, Middelland, Oud Mathenesse/Witte dorp, Zevenkamp en Nesselande. De bepalingen hiervoor treden op 17 april 2018 in werking. In het experimentbesluit dat de oprichting van de wijkcomités bepaalt, is opgenomen dat binnen zes weken na het aantreden van de wijkraden en gebiedscommissies de wijkcomités geloot moeten zijn. Dit betekent dat de wijkcomités uiterlijk 29 mei 2018 in functie treden. O m tot een invulling van de zetels te komen is in het Experimentenbesluit opgenomen dat ons college een uitvoeringsregeling vaststelt. Om dit goed vorm te kunnen geven qua tijd en procedure, stellen wij hierbij een technische wijziging voor waarbij uw raad de benoemingsbevoegdheid voor het eigen deel overdraagt aan het college en de uitvoeringsregels eerder in werking treden, zodat tijdig met de loting gestart kan worden. Ervaring met een vergelijkbaar experiment in Groningen leert ons dat er voor het werven van de kandidaten, zeker omdat het bij ons om zes wijken tegelijk gaat, voldoende tijd moet worden ingeruimd.

Bekijk document

01-02-2018 besluitWet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Rotterdamwet: aanwijzing diverse wijken

Aanwijzing van de wijken Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Tarwe wijk, Oud-Charlois en 5 straten in Delfshaven in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Bekijk document

Overzicht 2017
14-12-2017 besluitHet toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen (Rotterdamwet)

Het toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) inzake het screenen op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag voor verschillende straten gelegen in de gebieden Prins Alexander, Charlois, Delfshaven.

Bekijk document

01-06-2017 besluitGrondexploitatie Coolhaven

In 2010 is het Masterplan Coolhaven vastgesteld om op de “Provisoriurrí’-locatie woningbouw te realiseren in combinatie met de herstructurering van de buitenruimte rond de locatie aan de G.J. de Jonghweg. Op 15 april 2014 is met Ontwikkelings- en Bouwcombinatie MICO V.O.F. (heden Coolhaven V.O.F.) een intentieovereenkomst en grondreservering overeengekomen om het gebied Coolhaven te ontwikkelen. Doelstelling van het project is het aantrekken van midden- en hoge inkomens in het gebied Coolhaven door het faciliteren van de realisatie van een nieuwe stadswijk als onderdeel van de binnenstad. Hierbij is een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving van groot belang. Het plan bestaat uit ongeveer 300 appartementen bovenop een parkeergarage, aangevuld met kantoren, horeca en detailhandel en een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte.

Bekijk document

16-03-2017 besluitWegontttrekking 1e en 2e Staringstraat

Het project Staringbuurt betreft de laatste grote herstructurering in de wijk Spangen. Het bestaat uit de renovatie van ca. 120 woningen en de vervanging van ca. 200 woningen door ongeveer 100 nieuwe eengezinswoningen. In de eerste fase van de planontwikkeling zijn 86 woningen gesloopt (de sloop heeft plaatsgevonden in de periode september - december 2016), gevolgd door bouwrijp maken en vervolgens start nieuwbouw in september 2017. In de zomer van 2017 start vervolgens de sloop van nog eens 75 woningen in fase 2, gevolgd door het bouwrijp maken en nieuwbouw van die fase. Op bijgaande situatietekeningen wordt een overzicht gegeven van de te onttrekken 1e en 2e Staringstraat.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Overzicht 2016
24-11-2016 besluitGeurverordening t.b.v. de drijvende boerderij Floating Farm in de Merwe-Vierhavens

Bij DCMR is een initiatief aangemeld om op een drijflichaam in de Merwehaven een tijdelijke veehouderij te realiseren. Dit initiatief, bekend onder de naam “Floating Farm”, betreft een rundveestal voor maximaal 40 melkkoeien en een kippenhouderij voor maximaal 6.000 legkippen, beide met bijbehorende voorzieningen. Het wettelijk toetsingskader ten aanzien van geurhinder, maakt het oprichten van de drijvende boerderij in de Men/vehaven niet (zonder meer) mogelijk. De schaal van de drijvende boerderij staat echter niet in verhouding tot de omvang van de productie van veehouderijen waarvoor de regelgeving is geschreven. Om deze reden ziet DCMR aanleiding om af te wijken van de standaardwaarden ten aanzien van de aan te houden afstanden en toegestane geurbelasting, temeer daar een geurarm stalsysteem wordt toegepast. De vast te stellen geurverordening voorziet hierin. Het initiatief om tijdelijk een drijvende boerderij genaamd “Floating Farm\" in de Merwehaven te realiseren, past goed binnen de plannen voor M4H zoals weergegeven in de Ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens. In deze ontwikkelstrategie wordt immers aangegeven dat in M4H o.a. wordt gestreefd naar het faciliteren en stimuleren van innovatieve, experimentele bedrijven. De drijvende boerderij is zo’n innovatief en experimenteel bedrijf De boerderij zal ook worden gebruikt voor voorlichting, onderwijs en research en op relatief kleine schaal zullen dagverse producten worden verkocht. Dit zal naar verwachting publiek naar dit deel van de stad trekken en zorgen voor meer naamsbekendheid voor M4H.

Bekijk document

16-03-2016 besluitOntwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (M4H)

Met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie M4H heeft de gemeente een goed instrument om de transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied van oud havengebied naar hét innovatieve centrum van Rotterdam voor de technologische, schone maakindustrie te bevorderen. De Ontwikkelstrategie biedt bouwstenen en spelregels om te kunnen beoordelen of nieuwe initiatieven passen bij de ambities voor het gebied en bijdragen aan gewenste ontwikkelingen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitGrondexploitatie Merwe Vierhavens

M4H is één van de peilers van Stadshavens, één van de drie prioritaire ontwikkelingsgebieden van Rotterdam. Op basis van de ontwikkelstrategie vindt in dit gebied een transformatieproces plaats dat van groot belang is voor de nieuwe binnenstedelijke economie en bedrijvigheid. De oude havenindustrie maakt plaats voor de nieuwe maakindustrie, al dan niet in de toekomst gecombineerd met woningbouw.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBesluit BI-zone Kruiskade 2016

Deze Bedrijveninvesteringszone bestrijkt de gehele Kruiskade. De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemersverenigingen voor ondernemers Bl-zones in te stellen. Deze activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een Bl-zone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief samen willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van verkeersvoorzíeningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering, promotie en marketing en het vergroten van de veiligheid door extra beveiligings- en bewakingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bl-zone is een plan van aanpak

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

08-10-2015 besluitTijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden

Bij vaststelling van de Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam wordt de wettelijke grondslag voor de huisvestingsvergunning op grond van de Rotterdam-wet met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 hersteld. Inhoudelijk is er niets gewijzigd aan de regels voor aanvragen, verleningen en weigeringsgronden voor de huisvestingsvergunning. Deze zijn de afgelopen jaren op ruime schaal bekend gemaakt aan alle betrokkenen en daarin is niets veranderd.

Bekijk document

17-09-2015 besluitKrediet voor renovatie en restauratie van de Maastunnel

Dit gaat om een krediet van 262 miljoen euro. De Maastunnel moet uiterlijk in 2019 voldoen aan de veiligheidsregels uit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Bovendien is de tunnel na 75 jaar toe aan een grote onderhoudsingreep die vooral als doel heeft de aantasting van het beton en de wapening aan te pakken. De aanbesteding van het werk is gestart. Naar aanleiding van een second opinion is besloten de kostenraming voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel vast te stellen en voor dit bedrag een kredietbesluit aan de raad voor te leggen. Binnen afzienbare tijd worden vijf gegadigden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

23-04-2015 besluitBestemmingsplan Westzeedijk 387

Het geldende bestemmingsplan Delfshaven staat de realisatie van woningen in het pand niet toe. Om die gewenste herontwikkeling mogelijk te maken, is herziening van dat plan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding plan

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

16-10-2014 besluitBestemmingsplan Lloydkwartier

Het geldende bestemmingsplan is verouderd. De Wet Ruimtelijke Ordening, die 1 juli 2008 in werking is getreden, verplicht gemeenten verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. Het bestemmingsplan Lloydkwartier voorziet hierin. Het faciliteert nieuwe woongebieden op Lloydpier en Müllerpier, bedrijvenbestemming op de Schiehaven-Noordlocatie, horeca in het Lloydkwartier en kinderdagverblijven.

Bekijk document

Link(s)

Plankaart Lloydkwartier

05-06-2014 besluitToekenning investeringskrediet verbouwing MAASpodium

MAAStd ontvangt in het kader van het Cultuurplan 2013-2016 structurele subsidie voor het programmeren en produceren van theater- en dansvoorstellingen voor een jong publiek. Hiervoor zijn verschillende volwaardige zalen nodig. Zo is een verbouwingsplan van MAASpodium aan de St. Jobsweg 3-7 ontwikkeld. Om deze verbouwing mogelijk te maken is het nodig dat de gemeente een groot deel, 1,2 mln, voor zijn rekening neemt en deze door verhoging van de kostendekkende huur aan de St. MAAStd in rekening brengt.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem