Terug naar stadsplattegrond
Charlois
Overzicht 2021
29-04-2021 besluitVerordeningen Bedrijven Investeringszones Rotterdam 2021

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers BI-zones in te stellen. In de raadsvergadering van 26 november 2020 zijn zeven verordeningen vastgesteld. Voor het gebied Winkelcentrum Schiebroek heeft een draagvlakmeting plaatsgevonden; de uitslag was positief. Als gevolg daarvan zal de verordening BI-zone eigenaren en gebruikers Winkelcentrum Schiebroek 2021 in werking treden. Het gebied vormt per 1 januari 2021 een BIZ. Voor de gebieden Hoek van Holland Centrum en Slinge III is de gemeenteraad gevraagd de verordeningen in te trekken. Zij hebben een verzoek ingediend bij de afdeling Economie om nu geen draagvlakmeting te laten plaatsvinden. Vanwege alle maatregelen rondom Corona achten zij het niet mogelijk om voldoende steun voor een BIZ te verkrijgen van de bijdrageplichtigen. Een aanslag voor de BIZ-heffing voor het jaar 2021 is niet wenselijk. Zij willen graag een BIZ starten per 1 januari 2022. Hiertoe zullen zij het BIZ-plan aanpassen en zal op grond daarvan een nieuwe verordening worden opgesteld voor beide gebieden. Voor de resterende gebieden zal nog draagvlakmeting plaatsvinden.

Bekijk document

29-04-2021 besluitBestemmingsplan Driemanssteeweg 15

Hornbach heeft het voornemen om nabij de entree van het bedrijventerrein Charloisse Poort een bouw- en tuinmarkt met drive-in en parkeerplaatsen te realiseren. In het bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is aan het betreffende perceel Driemanssteeweg 15 echter een bedrijfsbestemming toegekend die een dergelijke detailhandelsfunctie niet toestaat. Het bedrijventerrein Charloisse Poort ligt aan de zuidrand van het stadsdeel Charlois, daar waar de Groene Kruisweg aansluit op Rijksweg A15. Het bedrijventerrein kent één hoofdweg, de Driemanssteeweg, met aan weerszijden een brede variëteit aan bedrijven en enkele zijstraten. De locatie Driemanssteeweg 15 bevindt zich aan de westzijde, nabij de entree van het terrein. Het bestemmingsplan Driemanssteeweg 15 maakt een (éénlaagse) bouwmarkt mogelijk met een bruto vloeroppervlak (bvo) van maximaal 10.500 m2, een tuincentrum met een maximale oppervlakte van 4.600 m2 bvo (bestaande uit een gebouw van maximaal 2.600 m2 bvo, een overkapping van maximaal 750 m2 bvo en een onoverdekte buitenruimte van maximaal 1.250 m2 bvo), een drive-in met een oppervlakte van 5.300 m2 bvo en niet-zelfstandige horeca met een maximale oppervlakte van 250 m2 met de daarbij behorende parkeerplaatsen.

Bekijk document

18-03-2021 besluitBestemmingsplan Tarwewijk

Dit bestemmingplan maakt deel uit van het programma ter actualisering van de Rotterdamse bestemmingsplannen. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan krijgt het gebied een actueel planologisch kader. De vorm van het kader voldoet aan de landelijke technische eisen.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan. Elke vijf jaar wordt er een beleidsplan integriteit opgesteld. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan voor de periode tot 2025 is de door raad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarplan 2021 Bestuurlijke integriteit.

Bekijk document

18-02-2021 besluitBeleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doet, in de hele organisatie. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich geregel afvraagt of iets wel of niet kan. En ook dat hij of zij zich veilig genoeg voelt om deze vragen hardop te stellen. Daar staan medewerkers niet alleen voor. De leidinggevenden zijn cruciaal voor het bevorderen van integriteit, door de kaders aan te geven, het goede gesprek te voeren en zo nodig bij te sturen. Een team van integriteitsfunctionarissen, onderzoekers en vertrouwenspersonen zet zich met voorlichting, begeleiding en onderzoek in om de integriteit in de organisatie te bevorderen. Ook zijn zij de plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen. De gemeenteraad heeft het beleidsplan Ambtelijke Integriteit (2021-2025) vastgesteld en kennis genomen van het jaarplan 2021.

Bekijk document

18-02-2021 besluitGemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

Het gemeentelijke rioleringsplan, van buis tot buitenruimte, geeft aan wat er aan ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen in het stedelijk watersysteem. aangegeven wordt wat de gemeente nu doet en wat er gang moet worden gezet om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk watersysteem in de toekomst goed blijft functioneren. Om de gevolgen van extreme neerslag te voorkomen of te beperken, speelt naast een robuust rioolstelsel ook de inrichting van de buitenruimte een steeds belangrijkere rol. De strategische opgave wordt in het plan uiteengezet en uitgewerkt in een programma tot 2025, de kosten hiervan en wat dit betekent voor de rioolheffing. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 vastgesteld.

Bekijk document

28-01-2021 besluitAanwijzing Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten Carnisse

Op 3 november 2020 is besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht van het gebied Eilandenbuurt, Wieringerstraat en Walchersestraat. De gemeenteraad heeft besloten om het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

28-01-2021 besluitInkoop welzijn, WMO-maatwerkvoorziening, Wijkteams en Jeugdhulp: inkoopstrategie

Heel de Stad, het nieuwe beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026, schept een nieuw kader voor de gewenste en noodzakelijke doorontwikkeling van het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen. Het gaat om: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht) en Wijkteams. De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol om de ambities en doelen van Heel de Stad te realiseren. Samen vormen ze belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voor ieder inkoopspoor ontwikkelt de gemeente een inkoopstrategie. De inkoopstrategie bevatde vertaling van de doelen en ambities van Heel de Stad naar wat dit concreet betekent voor de inkoop. De inkoopstrategieën staan niet op zichzelf maar zijn in samenhang ontwikkeld. Het kader voor de inkoop is gebaseerd op het beleidsplan Heel de stad, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inkoop.

Bekijk document

Overzicht 2020
17-12-2020 besluitBestemmingsplan Carnisse Poort

De revitalisering van Hart op Zuid is, mede met het oog op de doelstellingen uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, momenteel in volle gang. Vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de wijk Carnisse en de voorzieningen van Hart van Zuid, profiteert de wijk in onvoldoende mate mee. Vandaar dat het wenselijk is om een nieuwe directe verbinding te realiseren. Deze is voorzien in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein. Het bestaande bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe, waardoor een herziening daarvan noodzakelijk is. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Het ontwerpbestemmingsplan Carnisse Poort heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, te weten van 17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020. De raad is gevraagd het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Bekijk document

17-12-2020 besluitAanwijzing straten Rotterdamwet

Rotterdam kent straten en buurten met een stapeling aan problemen. Buurten met sociaal-economische problemen, problemen met de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en problemen met de veiligheid. Het zijn kwetsbare minder veerkrachtige buurten. Buurten waar overlast en criminaliteit niet alleen het recht op het ongestoord woongenot verstoort, maar bovendien door de beperkte veerkracht de leefbaarheid in gevaar brengt. Buurten waar overlast en criminaliteit ook als ongewenst voorbeeld dienen voor opgroeiende kinderen en jongeren. Door de inzet van maatregelen uit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), in combinatie met andere genomen maatregelen wordt probleemcumulatie in deze buurten tegengegaan en loopt het professionele apparaat, zoals politie, onderwijzers, wijkzorg, woningcorporaties etc. minder risico op overbelasting en kan deze de reeds bestaande problematiek meer effectief te lijf gaan. Uiteindelijke doel is om de beoogde Rotterdamse buurten weer leefbaarder te maken. De gemeenteraad heeft besloten om aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om in een aantal met name genoemde straten op grond van artikel 5, lid 3 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aan te wijzen als gebied waarin woningzoekenden op grond van de artikelen 10 en 10a van genoemde wet gescreend kunnen worden op basis van politiegegevens voor de duur van ten hoogste vier jaar, ingaande per 1 april 2021. Verder is besloten om aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om in de specifiek genoemde straten op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aan te wijzen als gebied waarin aan woningzoekenden op grond van artikel 9 van genoemde wet voorrang gegeven kan worden voor de duur van ten hoogste vier jaar, ingaande per 1 april 2021.

Bekijk document

17-12-2020 besluitOpenen grondexploitatie integrale aanpak Fazantstraat in Carnisse

Via het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zal - in lijn van de ambities zoals vastgelegd het Werkprogramma NRPZ Wonen 2019-2022 - de komende jaren in Carnisse ingezet worden op een aantrekkelijkere woonomgeving voor alle bewoners. Het college heeft op 22 september jl. besloten tot aanwijzing van een gebied in en rond de Fazantstraat voor een grondige integrale aanpak in het kader van het NPRZ. Het gemeenteraad heeft dit besluit bekrachtigd, om de uitvoering van het project Fazantstraat te starten en de grondexploitatie de status van uitvoering toe te kennen.

Bekijk document

17-12-2020 besluitVogebuurt - Fazantstraat; aanwijzing vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten

Op 22 september 2020 heeft het college van B & W besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht voor de integrale aanpak van het gebied Vogelbuurt - Fazantstraat voor de duur van 3 maanden. De gemeenteraad heeft besloten om het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

26-11-2020 besluitVerordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers winkelgebied Slinge III 2021

Het winkelgebied Slinge Ill omvat de Langenhorst 237 tot en met 387 (oneven), Schere 1 tot met 19 (oneven) en 2 tot en met 14 (even), Slinge 25 tot en met 431 (oneven), Vaerhorst 2 tot en met 24 (even).

Bekijk document

12-11-2020 besluitWensen en bedenkingen leningsfaciliteit Ahoy B.V.

De gemeenteraad heeft met dit besluit vastgelegd geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorgenomen besluit tot het verstrekken van een lening aan Ahoy B.V. met een omvang van maximaal 2,4 miljoen euro.

Bekijk document

20-02-2020 besluitVerordening wijziging bevoorschottingsregels in BIZ-verordeningen

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Overzicht 2019
12-12-2019 besluitNPRZ grondexploitatie Urkersingel

Via het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zal - in lijn van de ambities in de Woonvisie Rotterdam 2030 - in Carnisse meer differentiatie in de woningvoorraad ontstaan. Met als gevolg een meer aantrekkelijke woonomgeving. Het project Urkersingel is een project in uitvoering binnen dit programma. De gemeenteraad is gevraagd te besluiten om de grondexploitatie voor dit project de status van uitvoering te geven.

Bekijk document

17-10-2019 besluitVerordening beheer ondergrond Rotterdam

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

03-10-2019 besluitVerordening BIZ Charloisse Poort 2020

Het aangewezen gebied omvat de Driemanssteeweg, Aploniastraat, Charloisse Lagedijk nummers 638, 642, 940, 946 en 952, Zuiderparkweg 612, 616 en 620 en de adressen en huisnummers van de te realiseren bebouwing op de nieuwbouwlocaties vallend binnen het BIZ gebied. Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken. Een leefbare bedrijfsomgeving heeft invloed op de leefbaarheid van het omliggende gebied; burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkeien. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving. Gezamenlijke investeringen liggen voor de hand, omdat dit synergievoordelen oplevert en het effect van de investeringen groter wordt.

Bekijk document

27-06-2019 besluitWet voorkeursrecht gemeenten Carnisse Poort

Op 2 april jl. heeft het college besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht voor de herontwikkeling van het gebied Carnisse Poort voor de duur van drie maanden. Aan de gemeenteraad is gevraagd het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

27-06-2019 besluitStart grondexploitatie sloop en nieuwbouw woningen van Swietenstraat / Goereesestraat Carnisse

De gemeenteraad is gevraagd aan de grondexploitatie van Carnisse Poort de status van uitvoering te geven en vast te stellen dat de investeringen in de grondexploitatie verband houden met de ontwikkeling. Apart is aan de gemeenteraad het raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten Carnisse Poort voorgelegd.

Bekijk document

27-06-2019 besluitMeerjarig beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitWet voorkeursrecht gemeenten Mijnkintbuurt blok 3

Op 12 maart jl. is door het college besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht ten behoeve van de herontwikkeling van het gebied Mijnkintbuurt blok 3 voor de duur van 3 maanden. Aan de gemeenteraad is gevraagd om het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

06-06-2019 besluitKredietaanvraag project Mijnkintbuurt blok 3

De gemeenteraad is gevraagd een investeringskrediet toe te kennen van 12,7 mln euro voor de verwerving van 132 wooneenheden in het project Mijnkintbuurt blok 3, een project waarvoor geen gemeentelijke grondexploitatie wordt gevoerd.

Bekijk document

06-06-2019 besluitUitvoeren business case sloop respectievelijk nieuwbouw van 132 woningen Mijnkintbuurt blok 3

De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met het in uitvoering nemen van de business case Mijnkintbuurt blok 3. Apart zijn aan de gemeenteraad het raadsvoorstel tot vestiging van het voorkeursrecht gemeenten op deze locatie en een voorstel tot het vrijgeven van een verwervingskrediet voorgelegd. Het project is gelegen in de Tarwewijk, één van de 7 focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Bekijk document

06-06-2019 besluitVerlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

16-05-2019 besluitBestemmingsplan Charloisse Lagedijk 427

In het geldende bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is aan enkele percelen een wijzigingsbevoegdheid toegekend. Daarmee is het mogelijk om de geldende bestemming, ‘Recreatie - Nutstuin, te wijzigen in een bestemming Woongebied. Eén van de percelen betreft het perceel Charloisse Lagedijk 427. De eigenaresse van deze kavel wenst echter op een andere kavel één woning te realiseren. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat deze woning alleen gebouwd mag worden, als een bestaande, niet vergunde schuur op het perceel Charloisse Lagedijk 427 wordt gesloopt. Omdat de geldende bestemming de bouw van de beoogde woning evenmin toestaat, is een herziening van dat plan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Ook wordt met dit bestemmingsplan voldaan aan een andere door de gemeente Rotterdam gestelde voorwaarde, namelijk dat de van toepassing zijnde wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het perceel Charloisse Lagedijk 427 komt te vervallen.

Bekijk document

11-04-2019 besluitWerkprogramma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Wonen 2019-2022

Het NPRZ-bestuur waarin de verschillende partners, waaronder de gemeente, vertegenwoordigd zijn, stelt elke vier jaar het Uitvoeringsplan vast. Dit is in november 2018 voor de periode 2019-2022 vastgesteld. In dit Werkprogramma wordt uiteengezet hoe de gemeente haar aandeel in de pijler Wonen de komende vier jaar oppakt. Het werkprogramma biedt daarmee een nadere invulling en verfijning van het Uitvoeringsplan.

Bekijk document

21-02-2019 besluitAanwijzing gronden wet voorkeursrecht gemeenten voor project Urkersingel

Op 27 november 2018 is besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht voor de herontwikkeling van het gebied Urkersingel (18bb008880). Aan de gemeenteraad is gevraagd om het voorkeursrecht definitief te vestigen.

Bekijk document

Overzicht 2018
20-12-2018 besluitVerlenging werkingsduur beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

20-12-2018 besluitGrondexploitatie Windpark Charloisse Poort

In het plangebied aan de westzijde van het zoekgebied voor windenergie Charloisse Poort wordt 1 reguliere (3.2 MW aan opgesteld vermogen) windturbine gerealiseerd.

Bekijk document

29-11-2018 besluitBestemmingsplan Lage Weide

Het (ontwerp)bestemmingsplan “Lage Weide” beoogt 11 zorgwoningen mogelijk te maken en een (medisch) kinderdagcentrum (in combinatie met medische-/behandelruimten) op de locatie Lage Weide aan de Charloisse Lagedijk Het gaat daarbij om nieuwbouw voor de herhuisvesting van ca. 80 cliënten van ASVZ. ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Deze cliënten zijn nu gehuisvest op verschillende adressen die samen worden aangeduid als locatie Lombardijen. Deze locatie is ca. 20 jaar in gebruik en voldoet niet meer aan de huidige eisen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitOnteigening voor uitvoering bestemmingsplan Carnisse

De noodzaak is aanwezig om de onteigeningsprocedure te voeren voor de percelen met opstallen die zijn opgenomen in de lijst van te onteigenen onroerende zaken. De gemeente heeft met de eigenaren van de in de lijst opgenomen percelen c.a. tot nu onderhandelingen gevoerd (en voert deze nog steeds) om te trachten de percelen c.a. langs minnelijke weg tijdig en voor een volledige schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet te verwerven. Het besluit betreft vaststelling van het Kavelpaspoort 2e Carnissestraat 4 t/m 34, kenmerk: KVP-2e Carnissestraat, Versie 1.0. d.d. 7 september 2018. Het gaat verder om indiening van een verzoek om onteigening bij de Kroon van de onroerende zaken aangegeven op de bij dit besluit behorende grondplantekening en vermeld op de ook bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en/of beperkte rechten voor de uitvoering van het bestemmingsplan Carnisse, krachtens artikel 77, lid 1, sub 1, van de Onteigeningswet, ten name van de gemeente Rotterdam.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Asterloplein 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffiti verwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitVerordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers winkelgebied Plein 53 2019

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers Bedrijveninvesteringszones (Bl-zones) in te stellen. De BIZ-wet bepaalt: Een Bedrijveninvesteringszone is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied, waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De basis van een Bedrijveninvesteringszone is een plan van aanpak (BIZ-plan) van de ondernemers bestaande uit activiteiten die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: inhuur van gezamenlijke surveillance diensten, camerabewaking, evenementen, een website, extra schoonmaken of graffitiverwijdering. Ondernemers bepalen zelf of zij in hun gebied die gezamenlijke investeringen willen doen.

Bekijk document

18-10-2018 besluitBestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal

Het ontwerp-bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal heeft van 10 november 2017 tot en met 21 december 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 62 zienswijzen ingekomen. De gemeenteraad is gevraagd het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1. Wet Ruimtelijke Ordening vast te stellen.

Bekijk document

28-06-2018 besluitGrondexploitatie ASVZ (Charlois)

De grondexploitatie ASVZ openen en de status uitvoering toekennen. In het plangebied worden 11 zorgwoningen en een medisch kinderdagverblijf gerealiseerd. ASVZ ligt ten zuiden van de wijk Pendrecht in Rotterdam-Zuid in de Charloisse Lagedijk zone). Het plangebied van de ASVZ is circa 31.430 m2 groot. Het totale plan omvat de ontwikkeling van 11 zorgwoningen en een medisch kinderdagverblijf. Het project ASVZ maakt deel uit van een groter plangebied: de Lage Weide. In de stedenbouwkundige visie is hier woningbouw geprogrammeerd. Naast de 11 zorgwoningen en het medisch kinderdagverblijf van zorginstelling ASVZ kunnen op termijn 150 tot 175 woningen in het resterende gebied worden ontwikkeld. Deze verdere ontwikkeling staat financieel los van het project ASVZ. Zorginstelling ASVZ heeft op korte termijn behoefte aan een nieuwe locatie; uit onderzoek blijkt dat vestiging van ASVZ op de Lage Weide mogelijk is. Het bieden van ruimte voor maatschappelijke zorg is een van de door de gemeente overgenomen overheidstaken. Het parkeren bij ASZV wordt op maaiveld gerealiseerd. In het openbaar gebied wordt het parkeren voor hulpverleners, bewoners en bezoekers gerealiseerd. Dit op verzoek van ASVZ vanwege de bereikbaarheid met name in de nacht. De wens is om het parkeren dicht bij de woningen te hebben.

Bekijk document

24-05-2018 besluitBestemmingsplan Mijnkintbuurt, fase 1

De Mijnkintbuurt is centraal gelegen in de Tarwewijk, direct ten zuiden van de Maashaven. Het plangebied omvat niet de gehele buurt, maar alleen de bouwblokken die zijn gelegen tussen de Mijnkintstraat, Polslandstraat, Bas Jungeriusstraat en Spruytstraat. Deze straten vormen de grenzen van het plangebied. Door aan de woningvoorraad in de Mijnkintbuurt meer diversiteit toe te voegen, in combinatie met een aantrekkelijke woonomgeving, ontstaat een structurele verbetering van de woonomgeving. Dit bestemmingsplan ziet toe op de eerste fase van de herstructurering van de Mijnkintbuurt: de blokken 1 en 2. De bestaande portiekwoningen worden gesloopt, zodat hier gezinswoningen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij om duurdere sociale huurwoningen.

Bekijk document

24-05-2018 besluitInvesteringskrediet voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), onderdeel wonen

De raad besluit een investeringskrediet toe te kennen van euro 23,0 mln voor de verwerving van wooneenheden NPRZ die niet onder een gemeentelijke grondexploitatie vallen. In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid worden particuliere woningen verworven ten behoeve van een grondige aanpak. Volgens BBV-regelgeving dienen aangekochte wooneenheden op de balans geregistreerd te worden onder bezittingen. Voor deze aankopen is derhalve een krediet benodigd. Momenteel wordt bij de aankopen gebruik gemaakt van een bestaand grondexploitatiekrediet.

Bekijk document

21-02-2018 besluitBestemmingsplan Zuiderpark

Met de vaststelling door de raad voldoet de gemeente aan de actaliseringseis die de wet Ruimtelijke ordening stelt voor bestemmingsplannen ouder dan tien jaar.

Bekijk document

21-02-2018 besluitWijziging Experimentenbesluit wijkraden en gelote wijkcomités

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een aantal experimenten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zes wijkcomités zijn hier een onderdeel van. Wijkcomités zijn door loting samengestelde bestuurscommissies in de wijken Pendrecht, Tarwewijk, Middelland, Oud Mathenesse/Witte dorp, Zevenkamp en Nesselande. De bepalingen hiervoor treden op 17 april 2018 in werking. In het experimentbesluit dat de oprichting van de wijkcomités bepaalt, is opgenomen dat binnen zes weken na het aantreden van de wijkraden en gebiedscommissies de wijkcomités geloot moeten zijn. Dit betekent dat de wijkcomités uiterlijk 29 mei 2018 in functie treden. O m tot een invulling van de zetels te komen is in het Experimentenbesluit opgenomen dat ons college een uitvoeringsregeling vaststelt. Om dit goed vorm te kunnen geven qua tijd en procedure, stellen wij hierbij een technische wijziging voor waarbij uw raad de benoemingsbevoegdheid voor het eigen deel overdraagt aan het college en de uitvoeringsregels eerder in werking treden, zodat tijdig met de loting gestart kan worden. Ervaring met een vergelijkbaar experiment in Groningen leert ons dat er voor het werven van de kandidaten, zeker omdat het bij ons om zes wijken tegelijk gaat, voldoende tijd moet worden ingeruimd.

Bekijk document

01-02-2018 besluitWet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Rotterdamwet: aanwijzing diverse wijken

Aanwijzing van de wijken Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Tarwe wijk, Oud-Charlois en 5 straten in Delfshaven in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Bekijk document

Overzicht 2017
14-12-2017 besluitHet toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen (Rotterdamwet)

Het toepassen van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) inzake het screenen op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag voor verschillende straten gelegen in de gebieden Prins Alexander, Charlois, Delfshaven.

Bekijk document

30-11-2017 besluitBestemmingsplan motorstraatgebied

De nu geldende planologische kaders voor het Motorstraatgebied zijn aan vernieuwing toe. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het meerjarenprogramma voor de actualisering van bestemmingsplannen. Doelstelling van de actualisatie is een vastgesteld bestemmingsplan, waarin de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied zijn verankerd. Het plangebied ligt voor het grootste deel in de wijk Feijenoord en voor een deel in Charlois (Zuidpleingebied). Het gebied “Hart van Zuid\" ligt direct ten (zuid)westen van het plangebied. Het plangebied wordt ruwweg begrensd door de Vaanweg, Pinksteniveide, Dordtsestraatweg, Wevershoekstraat, Mijnsherenlaan, Zuidplein en de Strevelsweg.

Bekijk document

06-04-2017 besluitBeschikbaar stellen van een krediet voor de realisering van gymzaal Nieuw Dorp in Heijplaat
23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitBestemmingsplan Charloisse Lagedijk

Begrenzing plangebied Het plangebied ligt in het gebied Charlois en omvat de omgeving rond de Charloisse Lagedijk, ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk. De noordgrens van het bestemmingsplangebied ligt ter hoogte van de kruising van het treinspoor en het metrospoor met de Groene Kruisweg en volgt het tracé van de metro en het Havenspoorpad in oostelijke richting. Op het punt waar het Havenspoorpad en de gemeentegrens elkaar naderen aan de oostzijde van het plangebied (daar waar de Maeterlinckweg en het Havenspoorpad elkaar kruisen), loopt de zuidgrens via de gemeentegrens met de gemeente Barendrecht en Albrandswaard naar de westzijde van het bestemmingsplangebied. Op het punt waar de gemeentegrens de Groene Kruisweg kruist, loopt de bestemmingsplangrens noord-oostwaarts tot aan het tankstation aan de Groene Kruisweg 389. Vanaf dit punt loopt de bestemmingsplangrens parallel aan de bestemmingsplangrens van het recent onherroepelijk geworden bestemmingsplan Tracé olieleiding van Rotterdam- Meetstation-1 naar Shell Pernis, Gedeelte Charlois\' ter hoogte van de Schulpweg tot aan de kruising van het treinspoor en het metrospoor met de Groene Kruisweg.

Bekijk document

Overzicht 2016
15-12-2016 besluitGrondexploitatie 2e Carnissestraat

In het plangebied worden 16 woningen in de 2e Carnissestraat gesloopt, de fundering (op staal) is te slecht voor nerstel. De grond wordt uitgegeven aan een ontwikkelaar. Er worden 16 eengezinswoningen gebouwd. Tevens wordt de buitenruimte van de 2e Carnissestraat heringericht.

Bekijk document

29-09-2016 besluitZorg om Zuid

Besluit: l ) De navolgende hoofdconclusies van het rapport \"Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \'van de Rekenkamer Rotterdam, te onderschrijven 1 De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onden/vijsinstellingen, vertonen over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste uitvoeringsperiode. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om uiteindelijk gewenste inhoudelijke resultaten voor Zuid te bereiken. 2 Klaarblijkelijk vormen de getoonde noodzakelijke inzet en betrokkenheid van de partners geen voldoende voorwaarden voor de gewenste resultaten. Over het algemeen lopen de resultaten van het NPRZ namelijk tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend. Een zeker planningsoptimisme in het programma is hiervoor een verklaring. 3 Het is nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste inhoudelijke resultaten wel in voldoende mate zullen worden geboekt. Redenen hiervoor zijn het langetermijnperspectief van het NPRZ, de relatieve afstand van een aantal partijen tot het NPRZ, het zekere planningsoptimisme en de stijl van het programmabureau. 4 De plannings- en verantwoordingssystematiek van het NPRZ levert nog geen volledig navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. ll ) De aanbevelingen van het rapport \'Z. om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \' over te nemen:

Bekijk document

Link(s)

07-04-2016 besluitHuisvestingsvergunning Strevelsweg

De minister wordt gevraagd de even zijde van de Strevelsweg (huisnummers 4 tot en met 230) op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet, artikelen 8 en 9) aan te wijzen als gebied waarin aan woningzoekenden eisen kunnen worden gesteld.

Bekijk document

07-04-2016 besluitGrondexploitatie Bouwmarkt Brielselaan

Door de ontwikkelingen in plangebied Katendrecht wordt de daar aanwezige bouwmarkt (Karwei) verplaatst naar een locatie aan de Brielselaan. De gemeente verkoopt hier bouwrijpe grond en investeert in het bouwrijpmaken van de locatie. Er is een grondexploitatie opgesteld met daarin opgenomen de kosten en opbrengsten van deze ontwikkeling voor de gemeente. In het 2e kwartaal van dit jaar gaat de gemeente financiële verplichtingen aan. Om dit mogelijk te maken, ligt nu het voorstel voor om de grondexploitatie te openen en de status uitvoering toe te kennen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitOntwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (M4H)

Met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie M4H heeft de gemeente een goed instrument om de transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied van oud havengebied naar hét innovatieve centrum van Rotterdam voor de technologische, schone maakindustrie te bevorderen. De Ontwikkelstrategie biedt bouwstenen en spelregels om te kunnen beoordelen of nieuwe initiatieven passen bij de ambities voor het gebied en bijdragen aan gewenste ontwikkelingen.

Bekijk document

16-03-2016 besluitGrondexploitatie Merwe Vierhavens

M4H is één van de peilers van Stadshavens, één van de drie prioritaire ontwikkelingsgebieden van Rotterdam. Op basis van de ontwikkelstrategie vindt in dit gebied een transformatieproces plaats dat van groot belang is voor de nieuwe binnenstedelijke economie en bedrijvigheid. De oude havenindustrie maakt plaats voor de nieuwe maakindustrie, al dan niet in de toekomst gecombineerd met woningbouw.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBestemmingsplan Carnisse

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Het bestemmingsplan legt de huidige planologische situatie vast. Er zijn nu geen planologische ontwikkelingen voorzien. Wel wordt er in dit bestemmingsplan op meer efficiënte wijze gebruik gemaakt van de beschikbare planologische gebruiksmogelijkheden, in de vorm van flexibiliteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van enkele gemengde bestemmingen. Hierbij biedt het bestemmingsplan ruimte voor een meer flexibel gebruik van bijvoorbeeld de begane grond. Uitbreiding van detailhandel is nog maar beperkt mogelijk vanwege het Rotterdamse detailhandelsbeleid. De toegenomen flexibiliteit betreft vooral mogelijkheden zoals voor de functies praktijkruimte en dienstverlening.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

12-11-2015 besluitVaststelling structuurvisie en bestemmingsplan Project Hart van Zuid.

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

08-10-2015 besluitBurgerinitiatief wegdraaibare voetbalgoals

Op basis van het burgerinitiatief voor vier wegdraaibare voetbalgoals is er Besloten is dit verzoek te honoreren. Er wordt maximaal € 8000 (inclusief BTW) beschikbaar gesteld aan de voetbalvereniging BZC 95/Zuiderpark voor de aanschaf van vier wegdraaibare voetbalgoals.

Bekijk document

08-10-2015 besluitTijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden

Bij vaststelling van de Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam wordt de wettelijke grondslag voor de huisvestingsvergunning op grond van de Rotterdam-wet met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 hersteld. Inhoudelijk is er niets gewijzigd aan de regels voor aanvragen, verleningen en weigeringsgronden voor de huisvestingsvergunning. Deze zijn de afgelopen jaren op ruime schaal bekend gemaakt aan alle betrokkenen en daarin is niets veranderd.

Bekijk document

17-09-2015 besluitKrediet voor renovatie en restauratie van de Maastunnel

Dit gaat om een krediet van 262 miljoen euro. De Maastunnel moet uiterlijk in 2019 voldoen aan de veiligheidsregels uit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Bovendien is de tunnel na 75 jaar toe aan een grote onderhoudsingreep die vooral als doel heeft de aantasting van het beton en de wapening aan te pakken. De aanbesteding van het werk is gestart. Naar aanleiding van een second opinion is besloten de kostenraming voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel vast te stellen en voor dit bedrag een kredietbesluit aan de raad voor te leggen. Binnen afzienbare tijd worden vijf gegadigden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.

Bekijk document

09-07-2015 besluitGrondexploitatie Heijplaat Het Nieuwe Dorp

Dit betreft de overname van de exploitatie van Woonbron door de gemeente. Verder de toekenning van de status van uitvoering aan de exploitatie Heijplaat Het Nieuwe Dorp. Achtergrond is dat De gemeente in 2013 een Samenwerkingsovereenkomst en een anterieure overeenkomst met Woonbron heeft gesloten, met als doel de ontwikkeling van Het Nieuwe Dorp. Door de veranderende positie van woningbouwcoöperaties heeft Woonbron haar positie als regisseur van de ontwikkeling op Heijplaat Het Nieuwe Dorp heroverwogen. Hieruit is naar voren gekomen dat Woonbron deze rol niet meer zou moeten willen vervullen. Naar aanleiding hiervan hebben Woonbron en de gemeente samen een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Het Nieuwe Dorp uitgewerkt. Onder strikte voorwaarden wil de gemeente de regierol voor de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp van Woonbron overnemen. Voor de ontwikkeling is een nieuwe marktpartij geselecteerd.

Bekijk document

09-07-2015 besluitInvesteringskrediet percelen Van Grafstraat

Een investeringskrediet van 61,525 mln k.k. toekennen voor de aankoop van de erfpachtrechten van de percelen grond met opstallen gelegen aan de Van Graftstraat 25, 33, 35 en 37. De aankoop levert op jaarbasis een besparing op voor de gemeente Rotterdam van euro 43.551, wat in overeenstemming is met de doelstelling van de gemeente om de organisatie goed en tegen de laagst mogelijke prijs te huisvesten.

Bekijk document

07-07-2015 besluitBurgerinitiatief Vier Wegdraaibare voeltbalgoals

Dit burgerinitiatief van Sv B.Z.C. / Z|uiderpark behelst een verzoek met een gebiedsgericht karakter. Het voldoet aan de formele eisen voor indiening, zoals het vereiste aantal van 50 geldig verklaarde handtekeningen en een kostenraming.

Bekijk document

Link(s)

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWelstandsparagraaf RDM-terrein Heijplaat

Voor de voormalige scheepswerf RDM is enkele jaren geleden een transformatieproces ingezet. Een aantal oude loodsen is met respect voor het verleden gerenoveerd; andere loodsen zullen nog worden aangepakt. Voor veel loodsen zijn al nieuwe huurders gevonden. De bedoeling is om op het RDM-terrein het (haven)bedrijfsleven en scholieren te laten samenkomen. RDM Campus was een van de eerste huurders van RDM. Inmiddels is ook een groot aantal contracten gesloten met innovatieve bedrijven, met name in de maakindustrie en scheepvaart. Het RDM-terrein is in het kader van de Welstandsnota aangemerkt als ontwikkelingsgebied. Ontwikkelingsgebieden veranderen dusdanig, dat de criteria van het gebiedstype uit de Welstandsnota voor toetsing ontoereikend zijn. Daarom is een specifieke welstandsparagraaf opgesteld.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitVerordening BI-zone Charloisse Poort 2015

Het betreft het besluit tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van een bijdrage in het kader van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) en op de subsidie voor de BI-zone Charloisse Poost 2015. Charloisse Poost bestaat uit de volgende straten: Driemanssteeg, Aploniastraat, Charloisse Lagedijk 638, 642, 940, 946, 950 en 952 en Zuiderparkweg 616, 620 en nummers van te realiseren bebouwing op nieuwbouwplekken binnen dit BIZ-gebied.

Bekijk document

18-12-2014 besluitBestemmingsplan Tracé olieleiding meetstation 1 naar Shell Pernis, Charlois

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil de levensduur van het Rotterdamse olieproductieveld verlengen. Het voornemen is om een nieuwe olietransportleiding aan te leggen die de functie van de bestaande olieleiding naar Shell Raffinaderij te Pernis overneemt. Na ingebruikneming van de nieuwe leiding gaat de bestaande leiding buiten gebruik. Het nieuwe tracé wijkt af van het bestaande tracé en past niet in de van kracht zijnde bestemmingsplannen. Daarom wordt dit bestemmingsplan voorgelegd.

Bekijk document

24-11-2014 besluitBestemmingsplan Hart van Zuid, bestuurlijke lus

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 22 juni 2016 over het onlangs vastgestelde bestemmingsplan “Hart van Zuid” moet het bestemmingsplan op een aantal onderdelen worden verduidelijkt en/of verbeterd. Het betreft hier dus een technische reparatie van het bestemmingsplan in opdracht van de Raad van State.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

06-11-2014 besluitBesluit kredietactualisering Hart van Zuid

Met de integrale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid wordt een kwaliteitsimpuls beoogd. Deze moet de sociale, culturele en economische positie van de wijk, stad en regio versterken. Op 29 oktober 2013 besloot het college de aanbesteding van Hart van Zuid te gunnen aan Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling. Aansluitend besloot de raad tot kredietactualisatie die aan de gunning verbonden is voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Bij de hierop volgende nadere uitwerking van de visie door Ballast Nedam zijn, ook op verzoek van de gemeente, zaken aangepast. Deze resulteren in actualisering van het krediet van 216 mln naar 243 mln.

Bekijk document

06-11-2014 besluitCoördinatieregeling ontwikkeling van het project Hart van Zuid

Voor de realisering van het project Hart van Zuid is een aantal ruimtelijke procedures nodig, zoals bestemmingsplan, structuurvisie en bijbehorende m.e.r-procedure. De doelstellingen en uitgangspunten van deze stukken en te volgen procedures zijn weergegeven in het \\\\\\\"Startdocument Hart van Zuid\\\\\\\". Om het vergunningentraject, alsook de bestemmingsplanprocedure zelf, voor het project Hart van Zuid zo efficiënt mogelijk te doorlopen, is de gemeentelijke coördinatieregeling het meest geschikte instrument. Voor toepassing van deze regeling moet de gemeenteraad in een zo vroeg mogelijk stadium een besluit nemen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem