Besluiten gemeentebreed

Hieronder ziet u de resultaten van uw zoekopdracht.  Klik op een onderwerp om verder te lezen.

De raad heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco over te nemen en voor de duur van 15 jaar een bestemmingsreserve Fonds Vitale kerngebieden te vormen. Doel: door het verwerven van bedrijfspanden bijdragen aan herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten het Regionaal Beleidsplan 2022 t/m 2026 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te stellen.

Bekijk document

Met de Tweede herziening van de Begroting 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2021 plaats.

Bekijk document

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. Deze Begroting 2022 is een verdere actualisatie hiervan, waarin de laatste inzichten zijn verwerkt en enkele aanvullende accenten zijn gelegd. Deze contouren en de nieuwe inzichten zijn verder uitgewerkt in de vastgestelde gemeentelijke begroting 2022.

Bekijk document

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven. Ten eerste gebruikersbelasting. Dit is een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak gebruikt die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht. Ten tweede eigenarenbelasting. Dit is een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Bekijk document

Onder de naam belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten worden ter zake van binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven. Ten eerste gebruikersbelasting. Dit is een sbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht. Ten tweede eigenarenbelasting, Dit is een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bekijk document

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die in deze verordening worden genoemd, met de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam logiesbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bekijk document

Het verlenen van kwijtschelding geschiedt uitsluitend met betrekking tot aanslagen afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaal 76,5% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2022 kwijtschelding verleend.

Bekijk document

Deze belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruik maakt van een perceel waarvoor volgens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Bekijk document

Onder de naam bedrijfsreinigingsrechten worden rechten geheven voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen en voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn. leder bedrijf wordt vermoed zich van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, voornemens te zijn zich daarvan te ontdoen of zich daarvan te moeten ontdoen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Bekijk document

Rioolheffing is een directe belasting ter bestrijding van de kosten voor de gemeente van de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Zo ook de kosten voor de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bekijk document

Onder de naam parkeerbelasting worden de volgende belastingen geheven. Ten eerste een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Ten tweede een belasting voor het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze.

Bekijk document

Onder de naam rechten markten worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Dit gaat over het ter beschikking stellen van een staanplaats. Verder het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het verrichten van een inschrijving als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Ten slotte het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van een warenmarkt op basis van artikel 14 van de Marktverordening Rotterdam 2017.

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting standplaatsen wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, voor zover die voorwerpen van een standplaats deel uitmaken.

Bekijk document

Onder de naam rechten openbare werken worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. En verder voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of gebruik van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex. Verder ook voor het door of vanwege het gemeentebestuur verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam leges Publiekszaken worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Verder voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt precariobelasting geheven voor het innemen van een ligplaats met een woonschip op een aangewezen ligplaatsgebied binnen de gemeente; dit indien en voor zover de ligplaats gelegen is in water waarbij de ondergrond ervan eigendom is van de gemeente Rotterdam en het water voor de openbare dienst is bestemd. .

Bekijk document

Onder de naam leges omgevingsvergunning worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

In de vergadering van de gemeenteraad op 23 juni 2016 is toegezegd dat het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed door middel van een raadsvoorstel wordt aangeboden; dit om na bespreking in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte als kader vast te stellen.

Bekijk document

Evenals bij de vorige verkiezingen is aan de gemeenteraad voorgesteld om voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 16 maart 2022 deel te nemen aan het experiment van het ministerie van BZK voor de centrale stemopneming. Op grond van artikel 2 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming kan de minister, na instemming van de betrokken gemeenteraden, gemeenten aanwijzen waar een experiment wordt gehouden. Een centrale stemopname houdt in dat het tellen van de stemmen deels op dezelfde dag in het stembureau plaatsvindt en deels de volgende dag op een centrale locatie. Op het stembureau zelf wordt er geteld op lijstniveau door de stembureauleden. De verwachting is dat de voorlopige uitslag rond 23.00 uur bekend gemaakt kan worden. De volgende dag (17 maart 2022) worden in een centrale locatie (Ahoy) de stemmen geteld op kandidaatniveau. De gemeenteraad heeft besloten met dit experiment in te stemmen.

Bekijk document

In maart 2020 is het initiatiefvoorstel van mw. A. Kockelkoren (GroenLinks), Fysiek toegankelijke stad voor iedereen (20bb3356) ingediend in de gemeenteraad. In het initiatiefvoorstel worden maatregelen voorgesteld om versneld te komen tot een toegankelijke en inclusieve stad. Het document richt zich specifiek op fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte, voorzieningen, woningen en andere gebouwen in Rotterdam. De gemeenteraad heeft besloten het college van B & W op te dragen een projectmanager voor toegankelijkheid aan te stellen voor ten minste een jaar. Vanuit een coördinerende rol gaat deze manager verschillende werkzaamheden verrichten en werken aan toegankelijkheid van de stad voor iedereen.

Bekijk document

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben grote gevolgen gehad voor de horeca in 2020. Op grond van de Verordening Precario- en Reclamebelasting wordt onder de naam Precario een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Dit gaat onder meer om terrassen op gemeentegrond. Het wijzigen van de verordening Precario- en Reclamebelasting 2021 is het vervolg van de tegemoetkomende maatregelen in verband met Covid-19, waartoe is besloten bij de behandeling van het Herstelplan Horeca. Aangezien de verordening wordt ingetrokken op 31 december 2021, was het wenselijk om voor 31 december 2021 de wijzigingen door te voeren. De gemeenteraad heeft de gewijzigde verordening vastgesteld. Voor de verordening 2020 geldt overigens dat deze is ingetrokken, maar van toepassing blijft op belastbare feiten die zich in 2020 hebben voorgedaan. Om die reden heeft het college besloten een coulancebeleid toe te passen om toch aan de wensen van de gemeenteraad tegemoet te komen.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft het volgende besloten naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel van de raadsleden Leewis (Groen LInks) en Van Eikeren (PvdA). In lijn van het gelijkstrekkend voorstel dat is aangenomen in Hamburg heeft de gemeenteraad het college verzocht om nog in deze collegeperiode samen met de Senaat van de Stadtstaat Freie Hansestadt Hamburg een conferentie te organiseren van alle relevante havens van de Noord Range, met inbegrip van de essentiële havenorganisaties. Verder om tijdens deze conferentie van concrete maatregelen ter bescherming van het klimaat in de Noord Range havens een thema te maken. Ook om zich in het kader van de conferentie in te zetten voor een set van bindende maatregelen voor de bescherming van het klimaat in de Noord Range-havens, zoals bedoeld in het World Ports Climate Action Program. Bovendien om zich gezamenlijk met de Senaat van de Stadtstaat Freie Hansestadt Hamburg in te zetten voor het bindende karakter van deze maatregelen in heel Europa bij de Europese Commissie. Verder om De andere havensteden uit te nodigen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Ten slotte om het Havenbedrijf Rotterdam dringend te verzoeken om met Hamburg Port Authority een overeenkomst te sluiten.

Bekijk document

De raad heeft het college eind 2020 opdracht gegeven om het scenario WLQ+ in het kader van de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) verder uit te werken. WLQ+ staat voor Warmtelinq+, een leiding die via Den Haag naar Leiden warmte uit Rotterdam zou moeten leveren. Begin juni is het onderhandelingsresultaat aan de gemeenteraad gepresenteerd. Geconstateerd is dat er nog verschillende voorwaarden waren die door externe partners verder ingevuld zouden moeten worden voordat de Rotterdamse gemeenteraad een besluit kan nemen. Met de raadsinformatiebrief ‘Toekomst Warmtebedrijf Rotterdam – uitkomsten onderhandelingen WLQ+‘ (21bb12575) is de gemeenteraad geïnformeerd over de invulling van deze voorwaarden en de conclusies die het college daaraan verbindt. Het blijkt dat de conditionele voorwaarden voor de gemeente Rotterdam onvoldoende zijn ingevuld. Om die reden heeft de raad negatief besloten over het toekomstscenario WLQ+ voor het WbR en te besluiten om vanuit de gemeentelijke rol geen invulling te geven aan het realiseren van WLQ+ scenario en de daarbij behorende herstructurering van WbR.

Bekijk document

Op 17 juni 2021 heeft uw raad geamendeerd de kaders van het bestuursmodel Wijk aan zet vastgesteld. Daarbij is het college opgedragen besluiten uit te werken in regelgeving. De gemeenteraad heeft de verordening op de wijkraden 2022 vastgesteld.

Bekijk document

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad geamendeerd de kaders van het bestuursmodel Wijk aan zet vastgesteld. Daarbij is en het college opgedragen besluiten uit te werken in regelgeving. De gemeenteraad heeft het kiesreglement wijkraden 2022 vastgesteld.

Bekijk document

Op 17 juni 2021 heeft uw raad geamendeerd de kaders van het bestuursmodel Wijk aan zet vastgesteld. Daarbij is het college opgedragen besluiten uit te werken in regelgeving. De gemeenteraad heeft de verordening geldelijke voorziening wijkraden 2022 vastgesteld.

Bekijk document

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zond, zoals wettelijk is vereist, de gemeenteraad bij brief van 12 augustus 2021 de tweede begrotingswijziging 2021 van de GRNR met de tussentijdse rapportage 1 2021. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31, lid 3 van de GRNR kan de gemeenteraad zijn reactie op de hiervoor genoemde stukken kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GRNR. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de reactie van de gemeenteraad is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen over de tweede begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

Bekijk document

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de Eerste herziening 2021 in de raadsvergaderingen van 6 en 8 juli jl. is in het ontwerpbesluit per abuis de tabel met daarin de baten / lasten van het programma Openbare orde en veiligheid niet opgenomen. Op de website en alle overige documentatie van de Eerste Herziening 2021 is dit wel correct weergegeven. De gemeenteraad heeft besloten met een herzien besluit eze omissie te herstellen.

Bekijk document

Met de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 is de taak Beschermd Wonen overgekomen naar de gemeenten. Beschermd Wonen is een maatwerkvoorziening in de Wmo voor mensen met een psychosociale beperking die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en 24-uurstoezicht nodig hebben. Omdat overdracht naar alle gemeenten in 2015 nog niet mogelijk was, is Beschermd Wonen inclusief het bijbehorende budget tijdelijk ondergebracht bij 43 centrumgemeenten. De centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk hebben voor de uitvoering van de taak Beschermd Wonen in 2017 het Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 vastgesteld (hierna te noemen: het regionaal beleidsplan). Het regionaal beleidsplan en de daaraan gekoppelde mandatering aan gemeente Rotterdam lopen af op 31 december 2020. De gemeenteraad heeft besloten de looptijd van het regionaal beleidsplan en de daarbij behorende mandatering te verlengen tot en met 31 december 2021.

Bekijk document

Het geven van een zienswijze op de programmabegroting en meerjarenbegroting van de Grondbank is een jaarlijks terugkerende actie op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank. Rotterdam maakt jaarlijks van dit recht gebruik. De gemeenteraad heeft besloten akkoord te gaan met de ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2024 van de Grondbank en de hierop betrekking hebbende zienswijzebrief hierover te doen uitgaan.

Bekijk document

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad de bedragen vastgesteld die in 2020 zijn gemaakt voor het opsporen en ruimen van Conventionele Explosieven uit de Tweede wereldoorlog. Dit was nodig om een aanvraag in te kunnen dienen bij het Rijk voor een bijdrage uit de Bommenregeling. Bij de controle van de jaarrekening is de onderbouwing van de bedragen in dit besluit gecontroleerd. Hierbij bleken twee van de onderliggende facturen van een project van een derde partij, met een totaal bedrag van f 44.921, niet te voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Bij navraag bij het Rijk bleek dat om de aanvraag voor de bijdrage uit de bommenregeling te kunnen corrigeren, een nieuw raadsbesluit nodig is. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de in 2020 gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk waren.

Bekijk document

De coronapandemie heeft een grote impact op de Rotterdamse horeca. De strenge maatregelen als gevolg van de lockdowns, met de algehele sluiting van de horeca in de periode maart - juni 2020, gevolgd door de tweede sluiting sinds half oktober 2020 in het bijzonder, zorgden voor veel economische schade. Het water staat veel Rotterdamse horecaondernemers tot aan de lippen of gaat daar al overheen. De schuldenlast loopt almaar op. Met het Ondersteuningsplan Horeca zet het stadsbestuur zich in voor het economisch herstel van de branche. In dit kader wordt op verschillende manieren ingezet op ondersteuning. Zoals het halveren van de leges in 2021 voor bijschrijving van beheerders / leidinggevenden. Verder de verlenging van de exploitatievergunning met één jaar en de kraskaarten (verlaatje, ontheffing geluid, para commercieel en lichtje) zijn voor het jaar 2021 gratis beschikbaar gesteld. De komende járen wordt, los van de CPI-trend, verder geen legesverhoging toegepast. Deze maatregelen worden gezien de gelijke situatie met de horecabranche eveneens doorgevoerd voor seksinrichtingen en speelautomatenhallen. Voor het halveren van de leges voor het bijschrijven van beheerders en het gratis aanbieden van de kraskaart in 2021 was het noodzakelijk de hoogte van de leges te wijzigen in de Algemene legesverordening 2021. Deze wijziging is aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Bekijk document

Er waren enkele redenen om de gemeenteraad te vragen om de Verordening 2019 aan te passen. De VNG heeft eind 2020 een nieuwe modelverordening gepubliceerd waarin enkele noodzakelijke aanpassingen zijn opgenomen, zoals de invoering van de achterstandsscores in plaats van de leerlinggewichten in het primair onderwijs. Verder zitten in de Verordening 2019 enkele omissies die aangepast dienden te worden. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Rotterdam 2021 is een aanpassing van de Verordening 2019 op bovengenoemde punten. De gemeenteraad heeft deze vastgesteld.

Bekijk document

Er is in Rotterdam geen vastgesteld beleid voor bezonning / schaduweffecten en de effecten op bestaande woningen. De enige uitzondering hierop is de afspraak die gemaakt is met de Provenierswijk bij het vaststellen van het stedenbouwkundigplan 2007 en het zogenoemde sunspot beleid voor hoogbouw, hoogbouwvisie 2019. Bij gebrek aan beleid wordt als leidraad gekeken naar de TNO-richtlijnen voor bezonning uit 1960. De TNO-richtlijn is ooit bedacht voor het woningwaardesysteem en nooit bedoeld voor het afwegen van nieuwe bouwinitiatieven. Belangrijk gegeven is ook dat het bouwbesluit niet toetst (en nooit heeft gedaan) op direct zonlicht, maar op daglichttoetreding. Concreet betekent dit dat elke nieuw opgeleverde woning georiënteerd op het noorden en noordoosten in de meeste gevallen al niet voldoet aan de TNO-richtlijn. Bij elk nieuwbouw initiatief in de buurt van deze woningen leidt dit tot overschrijding van de TNO-richtlijn. Het blijven vasthouden aan een TNO-richtlijn in relatie tot de verdichtingsopgaven in de stad zal hiermee automatisch leiden tot veel conflicten met betrekking tot de bestaande bebouwing of zelfs het onmogelijk maken van ontwikkelingen in bepaalde gebieden. Uitgangspunt van dit afwegingskader is om tot een goed evenwicht te komen tussen het beschermen van de kwaliteiten van de bestaande stad én het mogelijk maken van nieuwbouw in de stad. De gemeenteraad heeft het afwegingskader bezonning vastgesteld.

Bekijk document

Met de Voorjaarsnota 2021 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2022-2025 ziet. Separaat ligt ook een raadsvoorstel Eerste Herziening van de Begroting 2021 voor over het huidige jaar 2021.

Bekijk document

Tweemaal per jaar rapporteert de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Halverwege het jaar betreft dit het jaarverslag en de eerste voortgangsrapportage. Aan het eind van het jaar de tweede voortgangsrapportage en de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar. De gemeenteraad heeft kennis genomen van het door de stichting BOOR aangeboden jaarverslag 2020 en de eerste voortgangsrapportage (na drie maanden) 2021. De gemeenteraad heeft het jaarverslag 2020 van de stichting BOOR goedgekeurd.

Bekijk document

Met dit initiatiefvoorstel beoogde het raadslid mevrouw Van Groningen (VVD) het herstel van een fout in een wijzigingsvoorstel bi het onderwerp Transitievisie Warmte. Met dit voorstel en ontwerpbesluit, overgenomen door de raad, is dit hersteld.

Bekijk document

Met het vastgestelde hotelbeleid heeft de gemeente de ambitie om nieuwe hotels meer te spreiden over de stad. Daarbij is, vanuit het streven naar een goede balans tussen rust en reuring, de gemeenteraad nadrukkelijk voorgesteld om de mogelijkheden voor nieuwe hotels in het centrum (buiten het gedefinieerde business district en het Rijnhavenkwartier) te beperken, met name in de woongebieden in het centrum, zoals Cool, het Oude Westen en Waterstad. Het nieuwe hotelbeleid dient enerzijds als voorzienbaar kader voor actualisatie van bestemmingsplannen en anderzijds als richtinggevend kader bij de beoordeling van nieuwe initiatieven.

Bekijk document

In het beleidsplan Heel de Stad, door de gemeenteraad vastgesteld op 28 januari en 4 februari 2021, zijn de ambities vastgelegd voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in Rotterdam. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen, te weten: welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp (deels regionaal en lokaal ingekocht). De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol in het realiseren van de ambities en doelen van Heel de Stad. Samen vormen de inkoopsporen belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Op 28 januari en 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie Inkoopstrategieën Heel De Stad - Overkoepelende uitgangspunten voor de inkoopstrategieën van de inkoopsporen Welzijn, Wmo-Maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp (hierna: Kadernotitie) vastgesteld, evenals de Inkoopstrategie Welzijn en de Inkoopstrategie Wmo-maatwerkondersteuning. De aanbesteding Welzijn is gestart op 23 april 2021 en de aanbestedingen voor Wmo-maatwerkondersteuning zijn gestart op 20 mei 2021. De gemeenteraad kreeg nu ook de uitwerking van de inkoopstrategieën voor Wijkteams en de lokaal ingekochte Jeugdhulp ter vaststelling voorgelegd. Voor deze inkoopsporen vormt naast Heel de stad, ook de Regiovisie Nabij en Passend, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 29 april jl., een belangrijk kader. Daarnaast is bij de inkoop van Wijkteams en Jeugdhulp ook nadrukkelijke aandacht voor de aanbevelingen uit het rapport Een kind is geen kavel. De start van de inkoop van wijkteams staat gepland in het derde kwartaal van 2021 en de start van de inkoop van jeugdhulp staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.

Bekijk document

Dit initiatief van twee Rotterdamse ingezetenen (op 22 juni 2021) gaat het om voorkomen van vervuiling op de Centrum markt en is ondertekend met 28 geverifieerde handtekeningen. Het voldoet aan de formele vereisten voor het indienen van een burgerinitiatief. Het is aan te merken als een burgerinitiatief voor een gebied, waarvoor 25 handtekeningen van ingezetenen van 14 jaar en ouder vereist zijn. De gemeenteraad heeft besloten dit burgerinitiatief in behandeling te nemen.

Bekijk document

Met de Eerste Herziening van de Begroting 2021 is aan de gemeenteraad gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2021 plaats. Separaat is ook een raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd over de meerjarige ontwikkeling. ontwikkelingen.

Bekijk document

Het eigen investerend vermogen van de gemeente is opgebouwd uit drie investeringsruimten. Ten eerste de investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties. Ten tweede de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, passend bij de verwachte groei van de stad. En als derde de extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, als gevolg van de verkoop van Eneco. Het eigen investerend vermogen dient als hefboom voor het aantrekken van investerend vermogen van andere partijen. Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 vastgesteld. Hiermee is de investeringsruimte voor nieuwe investeringen geborgd, passend bij de verwachte groei van de stad. Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de kaders voor aanwending van de verkoopopbrengst Eneco vastgesteld. Nu zijn aan de gemeenteraad voorstellen gedaan om de investeringsruimte voor de vervanging, renovatie of restauratie van het huidige bezit te borgen, op een wijze die past bij goed rentmeesterschap, ofwel: de basis op orde. Met een besluit over deze voorstellen is de ambitie voltooid om de investeringsruimte van de gemeente Rotterdam structureel te borgen.

Bekijk document

De desbetreffende investeringsvoorstellen zijn verbonden met de voorjaarsnota 2021. Met de vaatstelling van deze voorjaarsnota besluit de gemeenteraad over de inzet van gemeentelijke middelen. De aanwending van de opbrengst uit de verkoop van het aandeel Eneco maakt hiervan deel uit. De gemeenteraad heeft in dit verband kennis genomen van het rapport ‘Investeringsvoorstellen voorjaarsnota 2021’ van de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco. Verder heeft de gemeenteraad besloten om - met inachtneming van het advies van de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco - drie investeringsvoorstellen te dekken met de verkoopopbrengst Eneco. Dit betreft een kapitaalstorting Stedin (maximaal 100 mln. euro), publiek-private aanpak op schulden via SIFR (2,5 mln. euro) en cofinanciering rijksgelden voor groeisteun innovatieve bedrijven (7,68 mln. euro).

Bekijk document

Tot het jaar 2009 werd de grondprijs voor sociale huurwoningen, als onderdeel van de nota Grondprijsbeleid, elk jaar door het College van B&W vastgesteld. Sindsdien is de grondprijs voor sociale huurwoningen niet meer aangepast. Na 2013 heeft de gemeente Rotterdam haar grondprijsbeleid niet meer geactualiseerd. In 2015 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van het gemeentelijk grondprijsbeleid teruggenomen; dit door middel van vaststelling van de Verordening financiën Rotterdam 2013. Vooruitlopend op een nieuw op te stellen nota Grondbeleid, en de verdere uitwerking daarvan op onderdelen, heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2022 de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verhogen naar 105 en 94 euro (exclusief btw) per m2 bruto vloeroppervlak voor respectievelijk een- en meergezinswoningen. Verder heeft de gemeenteraad besloten jaarlijks een correctie van de grondprijzen voor sociale huurwoningen toe te passen vanaf 1 januari 2023 voor de ontwikkeling van de inflatie in het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Bekijk document

Recreatieschappen zijn formele samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Recreatieschap Rottemeren wordt gevormd door de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het recreatieschap omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin onder andere de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Het recreatieschap heeft als opdracht deze gebieden te beheren en te onderhouden namens de deelnemers. Jaarlijks wordt een ontwerp programmabegroting aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2021. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen is ingesteld. Medio april heeft de gemeente de concept jaarrekening 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022 van het Recreatieschap Rottemeren ontvangen. Volgens de Wet Gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad gelegenheid geboden om over de ontwerp programmabegroting een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet voor de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur worden ontvangen door het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren, en wel voor 5 juli 2021. De gemeenteraad heeft besloten een zienswijze in te dienen.

Bekijk document

De gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de gemeenteraad de conceptbegroting voor 2022 voorgelegd. De gemeenteraad kan een reactie op de concept-begroting geven als voorbereiding op de besluitvorming door het algemeen bestuur van de DCMR. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde DCMR-begroting 2022, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomsten van de Rotterdamse begrotingsbehandeling.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 vast te stellen. Onderdeel van het vaststellingsbesluit is de intrekking van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019. Het onderzoek Schaarste in de Rotterdamse woningvoorraad (met terugwerkende kracht) ligt ten grondslag aan de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019.

Bekijk document

Het opstellen van een Doelgroepenverordening middensegment is een van de maatregelen die zijn aangekondigd in het Actieplan Middenhuur. Met deze verordening kan invulling worden gegeven aan de wens om meer sociale koop en middensegment huur te realiseren en te waarborgen. De gemeenteraad heeft deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft de verordening Starterslening Rotterdam vastgesteld. Aanvullende voorwaarde is dat de toepassing beperkt is tot de leeftijdsgroep 18-35 jaar. .

Bekijk document

Wijk aan zet gaat voor een belangrijk deel over meer zeggenschap over de inzet van middelen, van geld, in de wijk. De zeggenschap in de wijk wordt op op verschillende manieren versterkt. Het huidige bestel van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités wordt afgeschaft. In totaal 39 gekozen wijkraden in de stad gaan de bewoners in de wijk vertegenwoordigen. .

Bekijk document

.De gemeenteraad heeft besloten int stemmen met het onderhandelingsresultaat en daarmee een intentie uitgesproken, onder andere naar partners toe, om op basis van het tot nu toe bereikte onderhandelingsresultaat door te gaan met uitwerking van het WLQ+ scenario, met inachtneming van bestaande opschortende voorwaarden. Verder heeft de raad het college opdracht gegeven om voor 1 oktober 2021 te komen tot definitieve uitwerkingen van het scenario WLQ+ en dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten de komende zes maanden onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een kwaliteitsslag in het Museumpark. De ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen maakt hier integraal deel van uit. Daarmee heeft de gemeenteraad besloten ermee akkoord te gaan dat op een later moment de keuze wordt gemaakt n tussen het ambitie- en basis+- scenario.

Bekijk document

Via de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af over het beleid dat in 2020 is gevoerd en over de besteding van de bij Begroting en Herzieningen 2020 vastgestelde middelen. De Jaarstukken 2020 zijn opgesteld volgens de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Onderdeel van het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de volgens het BBV voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans, de toelichtingen hierbij, en de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. De externe accountant (PwC) heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2020, inclusief baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat vastgesteld.

Bekijk document

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft de gemeenteraad, zoals wettelijk is vereist, bij brief van 1 april 2020 de eerste begrotingswijziging 2021 aangeboden. Daarbij ook de conceptbegroting 2022 met de meerjarenbegroting 2023-2025 van de GRNR. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen aangaande de eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 met de meerjarenbegroting 2023-2025.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten de gecombineerde zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 en de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 vast te stellen en te versturen naar het Algemeen bestuur van de MRDH.

Bekijk document

Rotterdam streeft ernaar om in de toekomst zo weinig mogelijk hemelwater naar de rioolwaterzuivering af te voeren en de overlast en schade bij extreme neerslag te beperken. Daarbij is het belangrijk private percelen actief te betrekken bij de verwerking van het hemelwater. Een belangrijk instrument is hiervoor de hemelwaterverordening. Dit zijn belangrijke principes In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Hierin zijn beleidsregels opgenomen over de gevallen waarin met een omgevingsvergunning of met een ontheffing kan worden afgeweken van de verplichtingen in de verordening. Bij rioolprojecten vindt er altijd participatie met bewoners plaats. De Hemelwaterverordening Rotterdam, maakt het mogelijk om voor de scheiding van vuil afvalwater en ‘schoon’ hemelwater bij rioolvervangingsprojecten van de gemeente particuliere eigenaren van bestaande bouw te verplichten hun riool aan te sluiten op schoonwater-riool. De gemeenteraad heeft besloten de Hemelwaterverordening Rotterdam vast te stellen.

Bekijk document

De RES 1.0 beschrijft de regionale invulling van de (inter)nationale CO2-energiedoelen. De lokale invulling aan de energietransitie krijgt vorm in het Rotterdams Duurzaamheidskompas en het Rotterdams Klimaatakkoord. Daar komen alle duurzaamheidsambities van Rotterdam samen. De stappen die de gemeente zet op weg naar een klimaat neutrale samenleving in 2050, zijn overgenomen in de RES 1.0. Daarmee zijn het beleid en de ambities ook regionaal verankerd. Voorafgaand aan het opstellen van de RES 1.0 heeft het college de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités gevraagd te adviseren op de concept RES (20bb5189). Op basis daarvan heeft het college in juni 2020 een eerste concept zienswijze opgesteld. De Concept RES en de concept zienswijze zijn op 2 september 2020 besproken in de commissie voor Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) en in de raadsvergadering van 10 september 2020. De gemeenteraad heeft besloten de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Rotterdam Den Haag vast te stellen.

Bekijk document

De energietransitie vraagt om grote aanpassingen van het energiesysteem. Regionale netbeheerders, zoals Stedin, zullen grote investeringen moeten doen om bestaande netten in korte tijd uit te breiden, te verslimmen en te verzwaren. Alleen zo kan worden voldaan aan de sterk stijgende vraag naar duurzame energie. Stedin en haar aandeelhouders hebben dit probleem al begin 2019 onderkend en zijn sindsdien, ondersteund door externe adviseurs, met elkaar in gesprek om te werken aan de invulling van de financieringsopgave. Stedin heeft haar investeringsramingen en financiële prognoses voor de lange termijn gedeeld met de aandeelhouders. Externe adviseurs zijn ingeschakeld om de investeringsramingen en prognoses te onderzoeken. De conclusie is dat, naast alle andere maatregelen die worden getroffen, een versterking van het eigen vermogen van Stedin met 200 miljoen euro wenselijk is en ook financieel het meest gunstige scenario voor de aandeelhouders. Rotterdam is een van de 44 gemeentelijke aandeelhouders van Stedin met een aandelenpercentage van 31,69 procent. Aandeelhouders is gevraagd aan te geven voor welk bedrag zij maximaal willen intekenen op de aandelenuitgifte. De gemeenteraad heeft op voorstel van het college besloten voor een bedrag van maximaal 100 miljoen euro in te schrijven op de nieuwe aandelen. Ook heeft de raad besloten tot vaststelling van het Publiek Kader voor het beheer van de gemeentelijke deelneming in Stedin Holding NV.

Bekijk document

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers BI-zones in te stellen. In de raadsvergadering van 26 november 2020 zijn zeven verordeningen vastgesteld. Voor het gebied Winkelcentrum Schiebroek heeft een draagvlakmeting plaatsgevonden; de uitslag was positief. Als gevolg daarvan zal de verordening BI-zone eigenaren en gebruikers Winkelcentrum Schiebroek 2021 in werking treden. Het gebied vormt per 1 januari 2021 een BIZ. Voor de gebieden Hoek van Holland Centrum en Slinge III is de gemeenteraad gevraagd de verordeningen in te trekken. Zij hebben een verzoek ingediend bij de afdeling Economie om nu geen draagvlakmeting te laten plaatsvinden. Vanwege alle maatregelen rondom Corona achten zij het niet mogelijk om voldoende steun voor een BIZ te verkrijgen van de bijdrageplichtigen. Een aanslag voor de BIZ-heffing voor het jaar 2021 is niet wenselijk. Zij willen graag een BIZ starten per 1 januari 2022. Hiertoe zullen zij het BIZ-plan aanpassen en zal op grond daarvan een nieuwe verordening worden opgesteld voor beide gebieden. Voor de resterende gebieden zal nog draagvlakmeting plaatsvinden.

Bekijk document

In juni 2013 heeft de gemeenteraad de klachtenverordening vastgesteld. In de praktijk is gebleken dat deze verordening de klachtenbehandelaar geen houvast geeft om tot goede klachtbehandeling te komen. Daarnaast is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht leidend voor de klachtbehandeling door de gemeente. Dit maakt een klachtenverordening overbodig. Daarom is ervoor gekozen om een Concernkader klachtbehandeling op te stellen. Dit kader zal de verordening vervangen en is opgesteld in goede samenwerking met de klachtencoördinatoren uit de gehele organisatie, een aantal klachtbehandelaars, gemeentelijke juristen en de gemeentelijke ombudsman.

Bekijk document

De regiovisie jeugdhulp vormt het kader waarmee de gemeenten en de aanbieders in de komende járen vorm en ínhoud gaan geven aan de transformatie van de jeugdhulp in Rijnmond. De visie is richtinggevend voor de volgende regionale inkoop van jeugdhulp, die ingaat per 2023. Rotterdam behoudt als gemeente de ruimte om eigen keuzes te maken voor de wijze waarop we de lokale infrastructuur, en de wijkteams als belangrijk onderdeel daarbinnen, organiseren. Samen met het beleidsplan Heel de stad en de aanbevelingen uit het rapport Een kind is geen kavel, vormt de regiovisie jeugdhulp het kader waarbinnen de inkoop van de lokale jeugdhulp plaatsvindt.

Bekijk document

Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om hoogwaardige topsportevenementen te acquireren. Specifiek genoemd werd onder andere de Grand Départ van de Tour de France, en dat voor de jaren 2023, 2024 of 2025. Gelet op de gevolgen van de coronapandemie, zoals het verschuiven van de bidprocedure en de grootste internationale sportevenementen, ligt de focus van het bid op de Grand Départ inmiddels op 2024 of 2025. Om hiervoor in aanmerking te (blijven) komen, is in april 2021de toestemming van de gemeenteraad nodig voor het indienen van het bid en de daaruit volgende financiële gevolgen, te weten een gemeentelijke bijdrage van 14,9 miljoen. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten.

Bekijk document

De Sportnota 2021+ is opgesteld met input van diverse gemeentelijke clusters, directies en afdelingen, zoals Onderwijs, Cultuur, Publieke Gezondheid, Welzijn & Zorg, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Werk & Inkomen en de gebiedsorganisaties. Naast interne input en consultatie zijn partners buiten de gemeente betrokken. Prominent zijn de drie grootste Rotterdamse uitvoeringsorganisaties in de sport betrokken (Sportsupport, Sportbedrijf en Topsport). In enkele digitale sessies zijn diverse andere partners betrokken zoals Sportfondsen, Optisport, Rotterdamse sportondernemers en diverse sportverenigingen, Albeda College, SportMee, Feyenoord, Sparta en Excelsior (zowel betaald voetbal als maatschappelijk verantwoord ondernemen), Krajicek en Cruijff Foundations, Mulier Instituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse nationale sportbonden. Met de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport is in september vorig jaar het proces naar de nieuwe sportnota doorgesproken; voor deze raadscommissie is op 17 februari jl. een technische sessie georganiseerd en zijn veel inhoudelijke vragen beantwoord. Op 3 maart 2021 is het concept van de sportnota door de commissie ZOCS besproken. De gemeenteraad heeft de Sportnota 2021+ vastgesteld.

Bekijk document

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft de wijze van verslaglegging voor van gemeenten en provincies. De gemeenteraad is gevraagd om volgens de regelgeving de omvang van de grondexploitatie vast te stellen. Verder de langere doorlooptijd dan tien jaar voor diverse grondexploitaties te bekrachtigen en ten slotte in te stemmen met het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties. De voorgelegde besluiten zijn noodzakelijk voor de Jaarstukken 2020, maar konden niet eerder al aan de gemeenteraad voorgelegd worden om zo accuraat mogelijk te zijn.

Bekijk document

Periodiek wordt de Havenverordening Rotterdam 2020 gewijzigd. De aan de gemeenteraad voorgelegde wijziging is ingegeven door twee recente ontwikkelingen. Dit gaat om de motie Verantwoord sjorren en het fosfine incident op het binnenvaartschip de Fox dat eind 2019 plaatsvond in Nieuwegein, waarbij enkele personen aan boord van het schip (zwaar) gewond zijn geraakt. Daarnaast zijn een aantal technische wijzigingen voorgesteld waarmee onjuistheden zijn gecorrigeerd of teksten verduidelijkt.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft op basis van dit initiatiefvoorstel-Van Groningen e.a. besloten het college op te dragen een reeks aanvullende maatregelen te treffen om de horeca, zodra de landelijke maatregelen dit toestaan, te helpen sterker uit deze crisis te laten komen.

Bekijk document

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde Bommenregeling in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan een vergoeding van 68% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 april te zijn gebeurd. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet, achteraf, in een raadsbesluit worden bekrachtigd dat de gemeenteraad verklaart dat de in het voorgaande jaar gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van CE uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk waren.

Bekijk document

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang (Wko) in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen ouders een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang. Voor de doelgroep die de kinderopvang nodig heeft vanwege een sociaal-medische indicatie (SMI) zoals bedoeld in artikel 1.12 Wko, heeft het rijk geen voorwaarden of beperkingen opgelegd aan de vormgeving van het gemeentelijk beleid voor de doelgroep sociaal-medische indicatie (SMI). De VNG heeft wel in een handreiking richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de kinderopvang SMI. Het benodigde budget voor kinderopvang voor de doelgroep sociaal-medische indicatie is wel door de wetgever toegevoegd aan de algemene middelen van het gemeentefonds. Deze verstrekking aan gemeenten via het gemeentefonds wordt aangemerkt als een algemene uitkering, waaraan geen voorwaarden worden gesteld. Het rijk heeft dus geen voorwaarden of beperkingen opgelegd aan de vormgeving van het gemeentelijk beleid voor de doelgroep SMI. In Rotterdam zijn de regels voor verlening van een tegemoetkoming voor SMI kinderopvang vastgelegd in de Verordening tegemoetkoming kosten SMI kinderopvang Rotterdam 2018. Deze verordening is dus een regeling voor inwoners van de gemeente Rotterdam die op grond hiervan een eenmalige subsidie kunnen ontvangen in de tegemoetkoming van de gemaakte kinderopvangkosten. Deze verordening gaat dus niet in op de regelgeving rondom de kinderopvang zelf en is niet van toepassing op de kinderopvanginstellingen. De verordening gaat in op de eisen en voorwaarden waaraan ouders / verzorgers moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke gemeentelijke tegemoetkoming.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft in 1998 besloten om, samen met de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat en de raden van negentien andere gemeenten (alle gelegen langs het tracé van de HSL-Zuid, de A16 of de A4), de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 aan te gaan (hierna GR Schadeschap HSL-Zuid). In artikel 23 eerste lid van de GR Schadeschap HSL-Zuid is bepaald dat de regeling van rechtswege eindigt op 1 januari 2021. Op 26 oktober jl. vroeg het bestuur van het Schadeschap aan de minister en de colleges van alle deelnemende partijen of zij akkoord wilden gaan met verlenging van de regeling met vijf jaar, onderbouwd met een aantal argumenten. Ook stelde het bestuur van het Schadeschap in de brief een drietal relatief kleine aanpassingen voor. Een ervan is het gevolg van het feit dat de burgemeester van Zoeterwoude heeft aangegeven uit de GR te willen treden omdat uit deze gemeente volgens haar geen (aanvullende) schadeverzoeken te verwachten zijn. Zoeterwoude wordt derhalve niet langer genoemd als deelnemende gemeente. De twee andere aanpassingen betreffen teksten die overeenkomen met een eerder door de gemeenten Zoetermeer, Moerdijk en Lansingerland ingediend amendement waardoor de informatievoorziening aan de raden van de deelnemende gemeenten beter is beschreven. In aanvulling op de brief van 26 oktober jl. meldde het bestuur van het Schadeschap in november dat op grond van artikel 1, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet alleen de colleges, maar ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten akkoord moeten zijn. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Bekijk document

Op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, Participatiewet bestaat de mogelijkheid één of twee maal per jaar een premie te verstrekken aan bijstandsgerechtigden zonder dat dit op de uitkering in mindering moet worden gebracht. De premie mag alleen uitgekeerd worden als gebleken is dat dit bijdraagt aan de arbeidsinschakeling van de betreffende werkzoekende. Om de verstrekking van een werkpremie mogelijk te maken, moet de verordening de mogelijkheid daartoe bieden. Op dit moment is dat niet het geval en is er geen grondslag voor het uitkeren van een premie aanwezig. Het is daarom noodzakelijk om de Participatieverordening Rotterdam 2015 aan te passen. De wens van de initiatiefnemers om per 1 januari 2021 met de Werkpremie te starten was geen haalbare datum. Het ontwikkelen van de processen, het inrichten van de ICT en het opstellen van de nadere regels konden niet tussen het aannemen van het initiatiefvoorstel op 1 oktober 2020 en de streefdatum van 1 januari 2021 worden gerealiseerd. De andere reguliere datum van wijziging van regelgeving, 1 juli, werd te laat bevonden door de wethouder W&I en initiatiefnemers. Bij de beoordeling van het initiatiefvoorstel is afgesproken dat de werkpremie per 1 april 2021 start om sneller een stimulans te kunnen bieden bij parttime betaald werk. Om deze reden is de afspraak gemaakt de ingangsdatum van de Werkpremie op 1 april 2021 vast te stellen, afwijkend van de standaard wijzigingsdata van regelgeving. De gemeenteraad heeft ingestemd met de gewijzigde Participatieverordening.

Bekijk document

De Schaatsbaan Rotterdam is door de maatregelen met betrekking tot COVID-19 in financiële nood geraakt en heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om financiële steun om een faillissement te voorkomen. Aan de gemeenteraad is het voorstel gedaan om een voorschot te verstrekken van 450.000 euro Dit vooruitlopend op een subsidie die in een later stadium wordt verstrekt en een aanvraag van de gemeente op de nog vast te stellen landelijke regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden.

Bekijk document

In dit Initiatiefvoorstel van de leden Van Schaik en Eerdmans van de fractie Leefbaar Rotterdam zijn voorstellen gedaan voor besteden van gelden in het kader van Koers van de Stad (begroting 2021). Het gaat om middelen voor een dagje op zijn Rotterdams voor ouderen, voor de Dierenambulance Rotterdam en een campagne over het recht van afvalligheid en gewetensvrijheid.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten een Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco in te stellen. Deze commissie heeft tot taak erop toe te zien dat de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco voldoet aan een reeks specifieke uitgangspunten.

Bekijk document

De Rekenkamer Rotterdam heeft op 12 november jl. het rapport met de titel Gefundeerd bouwen, over een onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft besloten de hoofdconclusies van het rapport te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen en de raad uiterlijk over een half jaar te rapporteren over de voortgang.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten de conclusies van het rapport met de titel Opsporing Verzocht! Hoe gaat het nu met de Rotterdamse adresonderzoeken? van de gemeentelijke Ombudsman te onderschrijven en de aanbevelingen aan het college over te nemen en de gemeenteraad over de uitvoering daarvan over een half jaar te rapporteren.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten een bedrag van 6 miljoen euro toe te voegen aan de cultuurbegroting 2021 voor het verlenen van noodsteun in de maanden januari tot en met april 2021. Het gaat om noodsteun aan de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties en een aantal nader te definiëren privaat gefinancierde culturele organisaties die beschouwd kunnen worden als cruciaal voor de Rotterdamse culturele infrastructuur en de speerpunten in het Rotterdamse cultuurbeleid. Dit gebeurt vooruitlopend op de integrale afweging bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Bekijk document

Per 1 januari 2021 is de Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de uitwisseling van persoonsgegevens in werking getreden. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten vanaf deze datum om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. De gemeenteraad heeft deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 - 2023 Deel 1 (Analyse en Ambitie) is door de raad in juni 2019 vastgesteld. Deel 2 (Projecten en Maatregelen) volgde in mei 2020 en is de concrete uitwerking hiervan in projecten en maatregelen. In het Integraal Huisvestingsplan Gym 2021 (verder IHP Gym) is hoofdstuk 6 (lokalen bewegingsonderwijs) uitgewerkt in concrete projecten, waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van de stad.

Bekijk document

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan. Elke vijf jaar wordt er een beleidsplan integriteit opgesteld. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan voor de periode tot 2025 is de door raad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarplan 2021 Bestuurlijke integriteit.

Bekijk document

Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doet, in de hele organisatie. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich geregel afvraagt of iets wel of niet kan. En ook dat hij of zij zich veilig genoeg voelt om deze vragen hardop te stellen. Daar staan medewerkers niet alleen voor. De leidinggevenden zijn cruciaal voor het bevorderen van integriteit, door de kaders aan te geven, het goede gesprek te voeren en zo nodig bij te sturen. Een team van integriteitsfunctionarissen, onderzoekers en vertrouwenspersonen zet zich met voorlichting, begeleiding en onderzoek in om de integriteit in de organisatie te bevorderen. Ook zijn zij de plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen. De gemeenteraad heeft het beleidsplan Ambtelijke Integriteit (2021-2025) vastgesteld en kennis genomen van het jaarplan 2021.

Bekijk document

Het gemeentelijke rioleringsplan, van buis tot buitenruimte, geeft aan wat er aan ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen in het stedelijk watersysteem. aangegeven wordt wat de gemeente nu doet en wat er gang moet worden gezet om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk watersysteem in de toekomst goed blijft functioneren. Om de gevolgen van extreme neerslag te voorkomen of te beperken, speelt naast een robuust rioolstelsel ook de inrichting van de buitenruimte een steeds belangrijkere rol. De strategische opgave wordt in het plan uiteengezet en uitgewerkt in een programma tot 2025, de kosten hiervan en wat dit betekent voor de rioolheffing. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 vastgesteld.

Bekijk document

Op 27 oktober jl. is de gemeenteraad voorgesteld het college een mandaat te geven om, in het kader van de toekomst van het WBR, onderhandelingen te voeren. Deze onderhandelingen dienen om tot de voorkeursoplossingsrichting WLQ+ te komen (20bb16090). Hiertoe vinden gesprekken plaats tussen de convenantpartners EZK, Provincie Zuid-Holland, Gasunie, WBR en de Leidse regio 2. Als onderdeel van het totale onderhandelingsresultaat is inmiddels een overeenkomst gesloten tussen de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Hierover is de gemeenteraad per brief op 19 januari geïnformeerd. Op 12 november heeft de gemeenteraad het eerder genoemde mandaat vastgesteld met een looptijd tot 1 januari 2021. Op 19 januari heeft de raad de laatste voortgangsbrief ontvangen. Hierin is gemeld dat de betrokken partijen extra tijd nodig hebben om tot nadere overeenstemming te komen over de invulling van de overeenkomsten. In het bij deze brief voorgelegde besluit is de gemeenteraad gevraagd het mandaat te verlengen tot 1 mei dit jaar. Door dit raadsvoorstel en conceptbesluit vast te stellen, heeft de gemeenteraad het mandaat aan het college om tot een onderhandelingsresultaat te komen verlengd, en dat onder de geldende randvoorwaarden.

Bekijk document

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2020 vastgesteld. Op 18 juni 2020 heeft de raad de eerste wijziging op deze verordening vastgesteld. De verordening AOW- en Jeugdtegoed heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen om deel te nemen aan activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De verordening AOW- en Jeugdtegoed 2020 heeft een looptijd van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. In deze verordening is opgenomen dat het tegoed vervalt op 1 maart 2021. Deze wijziging van de verordening AOW- en Jeugdtegoed 2020 is noodzakelijk om de juridische basis te verlenen om het saldo van het op de Rotterdampas gestorte tegoed 2020 over te zetten naar de nieuw aan te schaffen Rotterdampas 2021 en daarmee ook besteedbaar te maken in 2021.

Bekijk document

De verordening AOW- en Jeugdtegoed heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen om deel te nemen aan activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De verordening 2020 heeft een looptijd van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. Door het vaststellen van de verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2021 is er een nieuwe grondslag voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2022.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van het raadslid Karremans (VVD) besloten het College van B&W te verzoeken om de aanpak voort te zetten zoals gestart in de pilot in hot spot gebied Feijenoord, alsook de dossiervorming van restaurants waarvan wordt geconstateerd dat hun bezorgers op regelmatige basis verkeersregels overtreden en (of) ongelukken veroorzaken. Verder het College van B&W te verzoeken deze aanpak ook in andere gebieden uit te rollen indien daar aanleiding toe is.

Bekijk document

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten Diergaarde Blijdorp een voorschot te betalen in twee tranches van respectievelijk 4 mln. (begin november 2020) en 6 mln. op een nog te verstrekken lening van 10 mln, waarbij die lening gebaseerd zou zijn op een nog vast te stellen Verordening Corona-noodsteun. Deze nieuwe verordening is aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Bekijk document

Bij de behandeling van de begroting 2021 is het amendement Waarborg Dierenambulance Rotterdam aangenomen. In dit amendement is er Dierenambulance Rotterdam genoemd terwijl er Dierenambulance Rotterdam en omstreken had moeten worden. De gemeenteraad heeft besloten naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Van Schaik en Eerdmans deze onjuistheid te herstellen.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten om de vier aanbevelingen in het initiatiefvoorstel Meedraaien aan de top: tijd voor de volgende tik op het glazen plafond!, van de leden Zeegers en Achbar, uit te voeren. En om jaarlijks in het beheersverslag Deelnemingen over de uitvoering van de aanbevelingen aan de gemeenteraad te rapporteren.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten het Rotterdamse beleidsplan voor Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 en de Lokale Agenda Toegankelijkheid vast te stellen. Dit beleidsplan en de maatregelen daarin richten zich op gelijke kansen voor alle Rotterdammers, en in het bijzonder op drie groepen: De jonge Rotterdammers, Rotterdammers in een kwetsbare positie en Oudere Rotterdammers die langer thuis wonen.

Bekijk document

Heel de Stad, het nieuwe beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026, schept een nieuw kader voor de gewenste en noodzakelijke doorontwikkeling van het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen 2022 en 2023 start de nieuwe inkoopperiode voor de vier grote inkoopsporen. Het gaat om: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht) en Wijkteams. De vier grote inkoopsporen vervullen een belangrijke rol om de ambities en doelen van Heel de Stad te realiseren. Samen vormen ze belangrijke schakels in de totale gemeentelijke inzet op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voor ieder inkoopspoor ontwikkelt de gemeente een inkoopstrategie. De inkoopstrategie bevatde vertaling van de doelen en ambities van Heel de Stad naar wat dit concreet betekent voor de inkoop. De inkoopstrategieën staan niet op zichzelf maar zijn in samenhang ontwikkeld. Het kader voor de inkoop is gebaseerd op het beleidsplan Heel de stad, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inkoop.

Bekijk document

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote gevolgen gehad voor de horeca in 2020. Op grond van de Verordening precario- en reclamebelasting wordt onder de naam Precario een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Dit gaat onder meer om terrassen op gemeentegrond. Terwijl het terrasseizoen een jaarlijks tarief kent maar feitelijk loopt van 1 april 2020 tot 1 november 2020, was er sprake van een verbod om terrassen te gebruiken in de periode tussen 17 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 en in de periode van 14 oktober tot 31 december 2020. Dit betekent dat het gebruik van terrassen gedurende 40 procent van het reguliere terrasseizoen is verboden. Om die reden is besloten om de tarieven voor het |aar 2020 met 40 procent te verminderen. Om duidelijk aan te geven dat dit een incidentele vermindering is, is de vermindering in een nieuw lid van art. 5 van de verordening opgenomen. Het wijzigen van de verordening Precario- en Reclamebelasting is aldus het vervolg van de tegemoetkomende maatregelen in verband met Covid-19. Aangezien de verordening wordt ingetrokken op 31 december 2020 was het wenselijk om voor 31 december 2020 de wijzigingen door te voeren.

Bekijk document

Evenals bij vorige verkiezingen is het voorstel gedaan om ook voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 deel te nemen aan het experiment van Binnenlandse Zaken 8i Koninkrijksrelaties voor de Centrale Stemopneming. Een centrale stemopname houdt in dat het tellen van de stemmen deels op dezelfde dag in het stembureau plaatsvindt en deels de volgende dag op een centrale locatie. Op het stembureau zelf wordt er geteld op lijstniveau. De volgende dag worden in een centrale locatie de stemmen geteld op kandidaatsniveau. De centrale stemopneming maakt het vaststellen van de uitslag transparanter (geïnteresseerd publiek kan aanwezig zijn) en de kans op fouten is kleiner als er op een later moment geteld wordt in plaats van op de dag van de verkiezingen zelf. Tijdens deze dag worden alle stemmen op kandidaatsniveau vastgesteld, per stembureau, en vervolgens opgenomen in de software van de Kiesraad. OSV. Hiermee wordt de definitieve uitslag van Rotterdam vastgesteld.

Bekijk document

Aan de gemeenteraad is een aantal stukken van stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam voorgelegd. Dit gaat om stukken uit de jaarcyclus van planning en control: ter kennisname de tweede voortgangsrapportage 2020 en ter goedkeuring het jaarplan 2021 en begroting 2021 tot en met 2025.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2020 de baten en lasten per programma voor de periode 2020-2024 vastgesteld. De 10-maandsrapportage 2020 is een actualisatie van het lopende boekjaar 2020. In deze actualisatie zijn begrotingsmutaties verwerkt die de volgende achtergronden kennen: 1. Nieuwe inzichten met daarbij een minimale omvang van 0,5 mln (bijvoorbeeld de recente cijfers aangaande het gemeentefonds). 2. Het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheden. Daarnaast zijn er risico’s waarover de raad moet worden geïnformeerd maar waarvoor nog geen begrotingswijzigingen zijn voorgesteld. Inzake Corona is ook een risico opgenomen. De effecten van Corona zijn zo veel mogelijk verwerkt. De mate waarin de nieuwe periode van strenge(re) contact beperkende maatregelen nog in 2020 leiden tot hogere lasten en lagere inkomsten, hangt van veel factoren af en laat zich in een aantal gevallen niet goed ramen. Daarom is ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening bij de 10-maandsrapportage 2020 een aanvullend besluit aan de gemeenteraad gevraagd. De gemeenteraad heeft ingestemd met het doen van een hogere onttrekking dan begroot aan de bestemmingsreserve WMO en Jeugdhulp ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid wanneer de rijksoverheid geen compensatie verstrekt.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten een investeringskrediet van 1,5 mln euro toe te kennen voor de bouw van een ICT-applicatie. Dit is een applicatie voor de verwerking van aanvragen voor evenementen en horeca.

Bekijk document

Met dit initiatiefvoorstel pleit de indiener voor een fatsoenlijk budget voor scholing voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en werkgevers om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Bekijk document

De raad heeft besloten tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 ( APV) . De APV wordt aangepast in verband met respectievelijk de invoering van een verbod op het dragen van colors van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG, een verhuurdersvergunning voor woningverhuur, de mogelijkheid om bepaalde locaties tijdelijk af te sluiten voor het publiek en verder een nieuwe A+ evenementencategorie. Voorziene inwerkingtreding van de gewijzigde APV: 1 januari 2021.

Bekijk document

In Rotterdam leven zorgen over de mate waarin de toenemende verkamering van woningen de balans in de woningvoorraad bedreigt. In 2019 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen over dit onderwerp. Op 11 april 2019 nam de raad de motie Legaal en illegale verkamering en de motie Halt aan de ongebreidelde verkamering van gezinswoningen aan. Beide moties riepen op om te komen tot nieuwe voorstellen voor het reguleren van kamerbewoning. Dit is bovendien voor de gemeenteraad de aanleiding geweest om voor de wijken waar de toename van de verkamering het sterkst lijkt een voorbereidingsbesluit te nemen. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd dat het nog in 2020 met een voorstel zou komen voor een nieuw stelsel voor regulering van kamerbewoning. De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar kamerbewoning in Rotterdam. Op basis daarvan is een voorstel opgesteld voor een nieuw stelsel van regulering dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Bekijk document

Rotterdam kent straten en buurten met een stapeling aan problemen. Buurten met sociaal-economische problemen, problemen met de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en problemen met de veiligheid. Het zijn kwetsbare minder veerkrachtige buurten. Buurten waar overlast en criminaliteit niet alleen het recht op het ongestoord woongenot verstoort, maar bovendien door de beperkte veerkracht de leefbaarheid in gevaar brengt. Buurten waar overlast en criminaliteit ook als ongewenst voorbeeld dienen voor opgroeiende kinderen en jongeren. Door de inzet van maatregelen uit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), in combinatie met andere genomen maatregelen wordt probleemcumulatie in deze buurten tegengegaan en loopt het professionele apparaat, zoals politie, onderwijzers, wijkzorg, woningcorporaties etc. minder risico op overbelasting en kan deze de reeds bestaande problematiek meer effectief te lijf gaan. Uiteindelijke doel is om de beoogde Rotterdamse buurten weer leefbaarder te maken. De gemeenteraad heeft besloten om aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om in een aantal met name genoemde straten op grond van artikel 5, lid 3 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aan te wijzen als gebied waarin woningzoekenden op grond van de artikelen 10 en 10a van genoemde wet gescreend kunnen worden op basis van politiegegevens voor de duur van ten hoogste vier jaar, ingaande per 1 april 2021. Verder is besloten om aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om in de specifiek genoemde straten op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aan te wijzen als gebied waarin aan woningzoekenden op grond van artikel 9 van genoemde wet voorrang gegeven kan worden voor de duur van ten hoogste vier jaar, ingaande per 1 april 2021.

Bekijk document

Om een voetbalstadion (of wijziging daarvan) al dan niet in combinatie met woningbouw mogelijk te maken, moet worden onderzocht of sprake is van een akoestisch aanvaardbare situatie. Bij voetbalstadions waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is (hierna: milieuvergunningsplichtige voetbalstadions) werd door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam voor de beoordeling van de geluidsituatie eerder aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Zoals de handreiking zelf ook aangeeft, is het voor een gemeente niet verplicht om hierbij aansluiting te zoeken, maar kan de gemeente ook eigen gemeentelijk geluidbeleid vaststellen. Bij ruimtelijke plannen of besluiten wordt door de gemeente Rotterdam doorgaans aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. Het is voor een gemeente wederom niet verplicht om hierbij aansluiting te zoeken. Beide toetsingskaders bieden onvoldoende mogelijkheden om de hiervoor genoemde stedelijke kwaliteit te realiseren. De gemeente Rotterdam kiest daarom voor een eigen afwegingskader aangaande het aspect geluid voor het toestaan van voetbalstadions of uitbreidingen daarvan in de nabijheid van nieuwe woningbouw en voor het toestaan van nieuwe woningbouw nabij voetbalstadions. Dit geluidbeleid gaat enkel over de directe geluidbelasting afkomstig van voetbalwedstrijden en geluidevenementen in voetbalstadions voor nieuw te realiseren woningen en gaat dus niet over indirecte hinder (inclusief geluid afkomstig van bronnen in de openbare ruimte), cumulatie van geluid en de geluidbelasting voor buitenruimten, waar mensen zich doorgaans langere tijd kunnen bevinden, zoals balkons en tuinen. Daarnaast is dit beleid niet van toepassing op bestaande woningen nabij voetbalstadions.

Bekijk document

Recreatieschappen zijn formele samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Recreatieschap Rottemeren wordt gevormd door de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het recreatieschap omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Het recreatieschap heeft als opdracht deze gebieden te beheren en onderhouden namens de deelnemers.

Bekijk document

Op 31 januari 2019 is de motie Onderzoek naar ketenaanpak huisel?k geweld (19bb11513) raadsbreed aangenomen. Deze motie sprak uit dat in opdracht van de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek zou worden uitgevoerd naar het functioneren van de keten Huiselijk geweld in Rotterdam en wat de oplossingsrichtingen zijn voor de grote knelpunten. Daarbij is aangetekend dat partijen in de keten bij dit onderzoek worden betrokken. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond en op 24 juni jl. na presentatie en toelichting aan achtereenvolgens raadsleden en bestuurders van partijen in de keten, vergezeld door een professional, openbaar gemaakt. Het rapport, de conclusies en aanbevelingen zijn woensdag 8 juli 2020 en 14 oktober 2020 besproken in de commissie Zorg Onderwijs Cultuur en Sport (ZOCS), waarbij ook leden van de commissie Veiligheid en Bestuur zijn uitgenodigd. De gemeenteraad heeft besloten de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten de nota Stad in transitie cultuur in verandering, Cultuurplan 2021-2024\' vast te stellen. Verder is het college opgedragen om in de periode 2021 tot en met -2024 uitvoering te geven aan de speerpunten, zoals verwoord in de nota, te weten: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, en over de uitvoering daarvan te rapporteren in de Cultuurverkenning 2021 en 2023.

Bekijk document

De raad heeft besloten het voorstel voor een Rotterdamse investeringsmotor en de te hanteren spelregels over te nemen. De Rotterdamse investeringsmotor vervangt het Investeringsfonds Rotterdam.

Bekijk document

De verkoop van het aandelenpakket Eneco heeft Rotterdam ca. 1,3 miljard opgeleverd. Tegenover deze forse incidentele opbrengst staat het wegvallen van het jaarlijkse dividend vanuit Eneco. De verkoopopbrengst biedt de stad extra investeringsruimte. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen binnen welke kaders de investeringsruimte wordt benut. De gemeenteraad heeft besloten een voorstel voor de kaders voor aanwending van de verkoopopbrengst Eneco over te nemen, en dit op een wijze die past bij de moties die hierover door de raad zijn aangenomen.

Bekijk document

Onder de naam belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten worden voor binnen de gemeente gelegen ruimten twee belastingen geheven. Dit betreft een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte gebruikt, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht. Dit betreft ook een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bekijk document

Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsbrief 2020 vastgesteld. Hierin zijn de contouren geschetst hoe de stad door de economische, sociale en maatschappelijke crisis kan worden geleid. Deze contouren en de nieuwe inzichten zijn verder uitgewerkt in de gemeentelijke begroting voor 2021 die aan de gemeenteraad ter besluitvorming is voorgelegd.

Bekijk document

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam logiesbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bekijk document

Bij deze verordening gaat het om kwijtschelding bij aanslagen in de gebruikersbelasting van de onroerendezaakbelastingen‚ de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en de afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaal 76,5% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2021 kwijtschelding verleend.

Bekijk document

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

Bekijk document

Onder de naam belasting reinigingsrechten worden rechten geheven inzake het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Daarbij is ook inbegrepen het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven voor de bestrijding van de kosten die voor de gemeente hieraan verbonden zijn. Het gaat ten eerste om de kosten van de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, almede zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het betreft ten tweede om de inzameling van afvloeiend hemelwater en verwerking van het ingezamelde afvalwater. Ten derde het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bekijk document

Het college van burgemeester en wethouders kan op een aanvraag, schriftelijk of via internet, een vergunning verlenen voor het parkeren op parkeerplaatsen bij parkeerapparatuur of parkeerplaatsen voor belanghebbenden.

Bekijk document

Onder de naam rechten markten worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit: a. het ter beschikking stellen van een staanplaats; b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het verrichten van een inschrijving als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel; c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van de warenmarkt op basis van artikel 14 van de Marktverordening Rotterdam 2017

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting standplaatsen wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, voor zover die voorwerpen van een standplaats deel uitmaken.

Bekijk document

Onder de naam rechten openbare werken worden rechten geheven voor: a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; b. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematoriumcomplex. Dat geldt ook voor diensten door of vanwege het gemeentebestuur in verband met de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex die in deze verordening worden genoemd, en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam leges Publiekszaken worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt precariobelasting geheven voor het innemen van een ligplaats met een woonschip op een aangewezen ligplaatsgebied binnen de gemeente, indien en voor zover het een ligplaats is waarvan de ondergrond eigendom is van de gemeente Rotterdam en het water voor de openbare dienst is bestemd.

Bekijk document

Onder de naam leges omgevingsvergunning worden rechten geheven voor het genot van in de verordening genoemde diensten die door of namens het gemeentebestuur worden verstrekt, inclusief de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

De gemeenteraad is door middel van een voorstel gevraagd mandaat te geven voor uitwerking van de voorkeursoplossingsrichting voor het Warmtebedrijf Rotterdam binnen kaders van tijd en geld.

Bekijk document

Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe Handboek Beheer Ondergrond Rotterdam in werking. In de huidige Telecommunicatieverordening Rotterdam ontbreekt de verwijzing naar het nieuwe Handboek Beheer Ondergrond Rotterdam. Met deze wijziging klopt de verwijzing in de verordening weer.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft met dit besluit vastgelegd geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorgenomen besluit tot het verstrekken van een lening aan Ahoy B.V. met een omvang van maximaal 2,4 miljoen euro.

Bekijk document

De afgelopen maanden is er meer zicht gekomen op de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. De GGD heeft alle zeilen bijgezet voor het inrichten van de teststraten en alle logistiek die daarbij komt kijken. Er is hard gewerkt om de stad anderhalve meter proof te maken. De coronacrisis zorgt voor een krimp in de economie en heeft grote impact op ondernemers en werknemers. Iedereen die geraakt is door deze crisis wordt zo goed mogelijk ondersteund door het Coronaloket, de TOZO-regeling en, als dat nodig is, begeleid naar nieuw werk. In de Tweede herziening van de begroting 2020 wordt zichtbaar waar we op dit moment staan als stad.

Bekijk document

Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed, dat jaarlijks verschijnt bij de jaarrekening. Het is een van de resultaten uit de cyclus Portefeuillesturing, die de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld. Het meerjarenperspectief geeft inzicht in actuele marktontwikkelingen en duidt toekomstige kansen en risico’s in de gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille.

Bekijk document

De Wet WOZ regelt de bepaling en vaststelling van de waarde van onroerende zaken voor de belastingheffing door Rijk, gemeenten en waterschappen, waaronder ookde onroerende- zaakbelastingen.

Bekijk document

In 2008 heeft de gemeenteraad de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam 2008 vastgesteld. Nadien is die verordening op enkele ondergeschikte punten gewijzigd. Gebleken is dat die verordening opnieuw aanpassingen behoefde. Gelet op het grote aantal voorgestelde wijzigingen is besloten aan de gemeenteraad een geheel nieuwe verordening ter besluitvorming voor te leggen.

De gemeenteraad heeft de 21 conclusies uit het eindrapport onderschreven en de aanbevelingen hieruit vastgesteld.

Bekijk document

In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad Thuis in Rotterdam - Addendum Woonvisie 2030 (verder: Addendum) vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat in lijn met de Woonvisie 2030 hard wordt doorgewerkt aan het realiseren van meer balans in de woningvoorraad, woningen klaar te maken voor de toekomst en te gaan bouwen voor alle Rotterdammers. Sinds de vaststelling zijn belangrijke stappen gezet in het realiseren van de ambities van het Addendum. Denk aan het vaststellen en uitrollen van het Actieplan Middenhuur en het Actieplan coöperatieve woonvormen, het vaststellen en verder doorpakken op de Strategische Verkenning Verstedelijking en het basisdocument Omgevingsvisie De Veranderstad. Ook zijn met partners belangrijke afspraken gemaakt waarmee zij hun rol pakken in de realisatie van de ambities uit het Addendum. Denk aan de bestuurlijke overeenkomst Wijken in Balans met de woningcorporaties, de Prestatieafspraken 2020 - 2021, het Langer Thuis akkoord met zorg-, welzijns- en ontwikkelende partijen en corporaties. En meer recent het Doorbouwmanifest Rotterdam met de partijen verenigd in het Platform Ontwikkeling Rotterdam, in het licht van COVID-19 en als aanvulling op het Woningbouwakkoord uit 2018. Hoewel de focus sterk op de uitvoering ligt, was er toch aanleiding om het Addendum opnieuw bij de gemeenteraad te agenderen. De koers en de ambities blijven gelijk. Er bleken wel enkele aanpassingen nodig. Kort samengevat gaat het om: - aanpassen van de ijkpunten beschikbaarheid in lijn met het amendement ‘Zekerheden inbouwen sociale voorraa? (19bb16134); - aanpassen van de sociale koopgrens en jaarlijkse indexatie in lijn met de regio Rotterdam; - verwerken van de definitieve cijfers over de woningvoorraad in het startjaar 2017.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het door Stichting BOOR aangeboden jaarverslag en de eerste voortgangsrapportage (na drie maanden) over 2020. Besloten is het jaarverslag 2019 BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) goed te keuren. Verder wordt het gesprek met BOOR aangegaan om tot planlastvermindering van de voortgangsrapportages te komen. Overeenkomstig het verzoek van stichting BOOR is ten slotte besloten de toezegging over de wijze van sturen van ouderbetrokkenheid, de toezegging identiteit in openbaar onderwijs en de toezegging 19bb24801 aan de subcommissie BOOR af te doen.

Bekijk document

Op 19 november 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over het project Architect aan zet. Bij deze gelegenheid is aangegeven dat het college opdracht heeft gegeven tot het voorbereiden van een verordening waarin de aanpak van Architect aan zet wordt uitgewerkt. De gemeenteraad heeft de uitwerking van de Ontwerpverordening Architect vastgesteld. Met deze Ontwerpverordening wil de gemeente ervaring opdoen met het vergunningvrij bouwen van kleine bouwwerken en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren, architecten en direct omwonenden bij bouwinitiatieven. Architect aan zet sluit goed aan op het gedachtegoed van de Omgevingswet die in staat stelt om op een andere manier de stad te maken. Architect aan zet betekent een versnelling van de bouwproductie van kleinere opgaven, met behoud van kwaliteit. Daardoor vindt ook een versnelling van de transformatie van de stad plaats. Tegen die achtergrond is de timing gunstig en kan Architect aan zet als crisismaatregel beschouwd worden.

Bekijk document

Gewoonlijk rapporteert het college met de voorjaarsnota de gemeenteraad over de voortgang van de lopende programmabegroting. De nieuwe beleidsvoornemens worden voorgesteld, met de bijbehorende activiteiten en de middelen die meerjarig benodigd zijn. Vanwege de huidige realiteit met diverse onzekerheden rondom de Coronacrisis is de Voorjaarsnota dit jaar anders van aard. In plaats van een uitgebreide Voorjaarsnota kreeg de gemeenteraad de eerste herziening 2020 en voorjaarsbrief aangeboden. In de eerste herziening wordt gerapporteerd over de voortgang en vindt actualisatie plaats van de begroting 2020-2023 voor het lopende begrotingsjaar.

Bekijk document

Gewoonlijk rapporteert het college met de voorjaarsnota de gemeenteraad over de voortgang van de lopende programmabegroting. De nieuwe beleidsvoornemens worden voorgesteld, evenals de bijbehorende activiteiten en de middelen die meerjarig benodigd zijn. Vanwege de huidige realiteit met diverse onzekerheden rondom de Coronacrisis is de Voorjaarsnota dit jaar anders van aard. In plaats van een uitgebreide Voorjaarnota is de gemeenteraad de eerste herziening 2020 en voorjaarsbrief aangeboden. In de voorjaarsbrief wordt, mede op basis van het rapport, getiteld Rotterdam uit de crisis: Inventarisatie van opstart maatregelen voor de stad Rotterdam in tijden van Covid 19, richting gegeven aan het herstel van Rotterdam. Met de in de brief benoemde richting en uitgangspunten wilde het college met de raad in gesprek voordat deze worden uitgewerkt in de gemeentelijke begroting van 2021.

Bekijk document

In deze beleidsnota zijn de contouren van het beoogde investeringsbeleid op bondige wijze uitgewerkt tot een set beleidsuitgangspunten en beleidsregels. De beleidsnota dient als basis voor het investeringsvoorstel voor nieuwe investeringen 2020, dat de gemeenteraad bij de programmabegroting 2021 krijgt aangeboden. .

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2021 het Investeringsfonds Rotterdam op te heffen en de Rotterdamse Investeringsmotor te introduceren. De bestemmingsreserve van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt opgeheven en de daarin gereserveerde middelen en investeringen worden gestort in de bestemmingsreserve van de Rotterdamse Investeringsmotor.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2021 uit de investeringsruimte voor nieuwe investeringen een vast bedrag beschikbaar te stellen voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen. Ook is besloten de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO-fonds) geleidelijk te laten leeglopen, om deze daarna op te heffen.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 unaniem de motie-Simons Naar bloei door groei aangenomen. In de maanden november en december 2019 heeft een werkgroep bij de raadsfracties geïnventariseerd welke knelpunten de fracties ervaren en welke mogelijkheden zij zien om de ondersteuning van de raad te versterken. Ook binnen de griffie is een inventarisatie uitgevoerd. De gemeenteraad heeft besloten de aanbevelingen van de werkgroep over te nemen.

Bekijk document

Een coulanceregeling is bedoeld om eventuele liquiditeitsproblemen - die ontstaan zijn door de coronacrisis - bij geldnemers tijdelijk te verlichten. Een deel van de leningen is verstrekt onder de Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014. Om een coulanceregeling te kunnen toepassen, wordt gebruikt gemaakt van de in art. 19 opgenomen hardheidsclausule: het afwijken van de verordening vereist goedkeuring van de gemeenteraad. Goedkeuring die gegeven is. Ook heeft gemeenteraad het college de mogelijkheid gegeven dezelfde coulanceregeling van toepassing te verklaren op alle nog lopende leningen die zijn verstrekt voor de inwerkingtreding van de Verordening leningverstrekking en garantieverlening 2014.

Bekijk document

Recreatieschappen zijn formele samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Het Recreatieschap Rottemeren wordt gevormd door de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het recreatieschap omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Het recreatieschap heeft als opdracht deze gebieden te beheren en te onderhouden namens de deelnemers. Jaarlijks wordt een ontwerp programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2020. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen is ingesteld. Er zijn inhoudelijk geen bijzonderheden te vermelden. Registratienummer cluster:

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten om voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen te kiezen voor de uitwerking van een ontwerp met perspectief op ambitie in de toekomst. Dit uitgaand van het taakstellend investeringsbudget van 169 mln. euro (exclusief btw, prijspeil einde werk) en de huidige mogelijkheden van de externe bijdragen. Verder heeft de gemeenteraad besloten het college de volgende opdracht te geven. Ten eerste om architect Mecanoo in samenwerking met de gemeentelijke projectorganisatie een ontwerp uit te laten werken voor een technisch hersteld, verduurzaamd en toekomstbestendig museum met behoud van belangrijke delen van de ambitie en daarin rekening houdend met de mogelijkheid tot stapsgewijze realisering van de volledige ambitie in de toekomst. Ten tweede om dit ontwerp met de externe bijdragen en de businesscase van het museum in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad te presenteren. Ten derde wordt de fondsenwerving voortgezet.

Bekijk document

De mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de programmabegroting en meerjarenbegroting van de Grondbank is een jaarlijks terugkerende actie op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank. Rotterdam maakt jaarlijks van dit recht gebruik. Volgens artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden en de provinciale staten van de deelnemers. Volgens de zienswijzeprocedure worden de gemeenteraad van Rotterdam en de andere deelnemers in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 en ontwerp meerjarenbegroting 2022-2024 van de Grondbank. Het algemeen bestuur van de Grondbank vergadert in juli over de uitkomsten van de besluitvorming van de zienswijzen. Zij vraagt de gemeenteraad Rotterdam de reactie op de ontwerp programmabegroting 2021 en ontwerp meerjarenbegroting 2022-2024 van de Grondbank vóór 1 juli 2020 kenbaar te maken,

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten het dagelijks bestuur van de DCMR als zienswijze kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de voorgestelde DCMR begroting 2021. Dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomsten van de Rotterdamse begrotingsbehandeling.

Bekijk document

Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie Jeugdtegoed ook voor werkenden (19bb23194) aangenomen. Hierin werd het college gevraagd te onderzoeken of het Jeugdtegoed ook beschikbaar kan worden gesteld aan huishoudens met oudere kinderen (12 tot 18 jaar) met een inkomen van 110 tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Het college heeft de raad geïnformeerd dat het mede met gebruikmaking van de aanvullende rijksmiddelen voor kinderen in armoede mogelijk is ook aan deze doelgroep het Jeugdtegoed beschikbaar te stellen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken dient de verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2020 gewijzigd te worden. De raad heeft hiermee ingestemd.

Bekijk document

Deze verordening regelt de toewijzing en verdeling van alle sociale corporatiewoningen binnen de 14 aangesloten gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) en vormt de basis onder het regionale aanbodinstrument Woonnet Rijnmond. Alle 14 gemeenteraden moeten een nieuwe gelijkluidende verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 opstellen en vaststellen voor 1 juli 2020. De gemeenteraad heeft deze vastgesteld.

Bekijk document

In de Jaarstukken 2019 van de Gemeente Rotterdam legt het college verantwoording af over het beleid dat in 2019 is gevoerd en over de besteding van de bij Begroting en Herzieningen 2019 vastgestelde middelen.

Bekijk document

De COR kwam tot de conclusie dat de gemeenteraad de rekening van 2019 kan vaststellen, met kennisneming van het oordeel van de accountant. Naar aanleiding van haar onderzoek adviseert de COR de gemeenteraad om de COR-aanbevelingen bij de jaarrekening 2019 over te nemen. De raad heeft hiertoe besloten. Met het vaststellen van de rekening verleent de Raad decharge aan het college voor het gevoerde financieel beheer in 2019, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Bekijk document

Een vijftien-puntenplan van het raadslid Eerdmans om het wapengeweld in Rotterdam tegen te gaan. De gemeenteraad heeft het college en de burgemeester het plan over te nemen en de actiepunten, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft, uit te voeren.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met het voorstel om een APV-wijziging vast te stellen waarmee een lokaal vuurwerkverbod wordt ingevoerd.

Bekijk document

De European Broadcasting Union (EBU) heeft besloten om het ESF 2020 in verband met de coronacrisis te verplaatsen naar 2021. De organiserende omroepen vinden het logisch dat Rotterdam ook volgend jaar gaststad van het ESF zal zijn. De gemeente is gevraagd om uiterlijk vóór eind april een definitief besluit te nemen over medewerking aan het ESF 2021. De gemeenteraad heeft besloten hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Bekijk document

In dit initiatiefvoorstel worden aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse vlag als symbool van saamhorigheid van alle Rotterdammers, meer plek te geven in de publieke ruimte.

Bekijk document

Tien jaar geleden was de gedachte dat net aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen in Rotterdam zouden afnemen. De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland stuurden actief op krimp en transformatie van werklocaties. De wereld is sindsdien veranderd. De afgelopen vijf jaar nam het aantal inwoners met circa 22.000 toe tot bijna 640.000. Deze groei zet door. Het aantal banen groeide de afgelopen periode met ruim 29.000 en bedraagt nu bijna 375.000 - en volgens de Erasmus Universiteit komen daar tot 2035 55.000 tot 70.000 banen bij. Rotterdam groeit - en is in toenemende mate van belang voor de werkgelegenheid in de regio. Groei van Rotterdam is geen doei op zich; de opgave is het stimuleren van een goede groei. Want de beschikbare ruimte in de stad staat onder druk. Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er niet alleen ruimte nodig voor wonen, voorzieningen en verblijven, maar ook voor werken. In andere grote steden zijn bedrijven al de stad uitgedrukt. Rotterdam kan dit voorkomen door actieve sturing op behoud en versterking van kantoren en bedrijfsruimte. Een goede basis hiervoor is de Roadmap Next Economy. Ontwikkelingen in de markt vragen ook om gemeentelijk ruimtelijk-economisch beleid voor kantoren en bedrijfsruimte. Kennisintensieve kantoren vestigen zich steeds vaker in Rotterdam, bij voorkeur op centraal gelegen, goed bereikbare locaties nabij openbaar vervoersknooppunten - in combinatie met woningen en voorzieningen: bedrijven vestigen zich op locaties dichtbij (potentiële) werknemers, leveranciers en klanten. Daarnaast stelt de nieuwe economie nieuwe eisen aan vestigingsplaatsen. De nota’s Kantoren en Bedrijfsruimte Rotterdam geven richting aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe kantoren- en bedrijfslocaties op de lange termijn.

Bekijk document

De gemeenteraad is gevraagd het Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelatie vast te stellen. Hierin staan de leidende principes van de raad over het aangaan, beheren en afstoten van verbonden partijen. Ook biedt het beleidskader handvatten voor de governance van diverse partijen waarmee de gemeente samenwerkt, bijvoorbeeld vanwege een subsidie- of inkooprelatie. Hiernaast is ter kennisname de zogeheten Fondsenstrategie van de gemeente Rotterdam gestuurd, waarlangs - in lijn van de wens van de raad - toekomstige (private) initiatieven worden getoetst.

Bekijk document

Op 21 februari 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2019 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen om deel te kunnen nemen aan activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De huidige verordening heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020. Door het vaststellen van de verordening 2020 is er een nieuwe grondslag voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.

Bekijk document

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het de gemeenteraad mogelijk om op verzoek van ondernemers zogenoemde bedrijveninvesteringszones in te stellen. Rotterdam heeft inmiddels 29 BIZ-gebieden. Voor 21 gebieden is eerder een verordening vastgesteld door de gemeenteraad met daarin opgenomen de manier van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen. Voor de acht gebieden die op 1 januari 2020 een BIZ hebben gevormd zijn in 2019 verordeningen al vastgesteld zonder deze regeling. Voor deze acht gebieden is de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De bevoorschotting en verrekening wordt, evenals de belastingheffing, uitgevoerd door Burgerzaken en Belastingen. Deze verordening is noodzakelijk voor de uitvoering van een onderdeel van de motie “Het BIZ Best Simpel”, die op 7 november 2019 door een meerderheid in de raad is aangenomen. Om op korte termijn de wijze van bevoorschotting en verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de BIZ-gelden te wijzigen, heeft de raad deze verordening vastgesteld.

Bekijk document

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde Bommenregeling in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan een vergoeding van 70 procent van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 april aanstaande te gebeuren.

Bekijk document

In juli 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid uitgebracht.Dit nieuwe kader betekent dat een andere koers is ingezet. Vanaf het begin van deze eeuw heeft een aantal instanties zich uitgesproken over het mensenrechtelijk kader dat voor woonwagenbewoners geldt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid verdient. Daarna heeft ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman zich uitgesproken dat Rijk en gemeenten te kort schieten in het voldoende erkennen en faciliteren van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Deze uitspraken zijn het uitgangspunt geweest voor het nieuwe Rijkskader. Het Rijkskader verplicht gemeenten om het aantal woonwagenstandplaatsen in overeenstemming te brengen met de behoefte aan standplaatsen in de gemeente. De gemeenteraad heeft het beleidsplan vastgesteld.

Bekijk document

Op 30 juni 2020 vervalt de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 van rechtswege, nadat deze in 2019 was verlengd met één jaar tot deze datum. Dat jaar is benut voor een evaluatie van de huidige en het opstellen van een nieuwe verordening, waarvan de uitkomsten nu ter visie worden voorgelegd.De gemeenteraad is gevraagd de zienswijze van Rotterdam op de concept-verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vast te stellen.

Bekijk document

De Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) is een uitwerking van bestaand beleid voor mobiliteit zoals geformuleerd in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) en de OV-visie 2040. Daarnaast geeft de RMA invulling aan diverse kernopgaven van de Rotterdamse Omgevingsvisie. In de verdere uitwerking van deze Omgevingsvisie Rotterdam zal deze RMA als belangrijke bouwsteen worden meegenomen.

Bekijk document

In genoemde verordening heeft de raad regels gegeven over inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda. In deze verordening staat het begrip ingezetene centraal. Gebleken is evenwel dat dat begrip niet in de verordening is gedefinieerd, wat wel noodzakelijk is. Met dit aangenomen voorstel is dit hersteld.

Bekijk document

Sinds 1 januari 2015 bestaat er een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling in de centrumgemeentelijke regio Rotterdam. Vanuit het Rijk is de opdracht gegeven om deze regiovisie te vernieuwen, met als doel meer regionale samenhang en sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit het nationaal programma Geweld hoort nergens thuis is ook de opdracht gegeven om de doelen uit dit programma te vertalen naar regionale actieplannen. De drie centrumgemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond, Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard, hebben samen een vernieuwde Regiovisie 2020-2023, inclusief regionaal actieplan, opgesteld en daarmee een impuls gegeven aan de regionale samenwerking.

Bekijk document

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard heeft de gemeenteraad per brief d.d. 13 november 2019 verzocht een besluit te nemen over de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Het college van B&W had op 14 januari 2020 al ingestemd met deze voorgestelde wijziging.

Bekijk document

De gemeente Rotterdam zal bij bijeenkomsten die zij organiseert het concept Carnivoor? Geef het door! invoeren. Dit houdt in: standaard plantaardig voedsel aanbieden aan genodigden. Dit doet geen afbreuk aan keuzevrijheid. Bij het accepteren van een uitnodiging voor een bijeenkomst kan een ieder zelf aangeven aanvullend of ter vervanging vlees, vis of zuivel bij de maaltijd te wensen. Zo kan er ook nog eens efficiënter ingekocht worden.

Bekijk document

De commissie Zorg Onderwijs Cultuur en Sport (ZOCS) heeft gekozen voor het houden van hoorzittingen met het domein van de jeugdhulp om direct antwoord te krijgen op hoe het toegaat in de praktijk van de jeugdhulp en waar het momenteel knelt en klemt. Hiermee wil de commission ZOCS een handreiking doer veer een beter gesprek over dit onderwerp in de gemeenteraad en, vooral, semen met de wethouder komen tot een gezamenlijke inzet op (voorwaarden veer) verbeteringen in de uitvoering van specialistische en forensische jeugdhulp.

Bekijk document

Naast de voortgangsrapportage 2019 en het jaarplan 2020 heeft de stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aan de gemeenteraad ook de uitvoeringsagenda 2020 en de begroting 2020 tot 2024 voorgelegd voor goedkeuring. Ook zijn enkele wijzigingen in de statuten voorgelegd.

Bekijk document

Tijdens het raadsdebat op 12 november 2019 is de motie Enquete Warmtebedrijf (19bb23564) aangenomen. In deze motie is gevraagd om een raadsvoorstel voor te bereiden met daarin de definitieve onderzoeksvragen, een voorstel voor de samenstelling van de onderzoekscommissie en de duur van de onderzoeksperiode. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd: hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?

Bekijk document

Op 18 juli 2019 heeft wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport de uitgangspunten voor Gezond010: het akkoord (19bb19164) aan de commissie voor Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport ((ZOCS) gestuurd. De afgelopen periode hebben gemeente en partners deze uitgangspunten verder uitgewerkt in wat nu voorligt: Gezond010: het akkoord. In Gezond010: het akkoord werken gemeente Rotterdam en partners in de stad samen aan gezonde en vitale Rotterdammers.

Bekijk document

Op 1 januari 2020 treedt de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR) in werking. De VBOR is een actualisatie van de Leidingenverordening 2015 en stelt de gemeente in staat om het gebruik van de ondergrond, op het gebied van telecomkabels en -leidingen beter te faciliteren. In de VBOR is een verplichting opgenomen tot het leveren van tekeningen van aanleggegevens van ondergrondse infra die op basis van deze regelgeving is vergund. De gemeente ontvangt en verwerkt revisies digitaal. In de Telecommunicatieverordening 2015 ontbreekt deze verplichting. Toch wil de gemeente op dezelfde manier omgaan met wijzigingen van de infrastructuur van de telecomnetwerken. Daarom wordt de genoemde verplichting in de VBOR nu ook opgenomen on de Telecomverordening. De gemeente wil dat de verplichting nu ook geldt voor telecomkabels- en leidingen vanaf 1 januari 2020.

Bekijk document

Na de opheffing van de stadsregio Rotterdam hebben de 14 gemeenten in de regio Rotterdam besloten tot voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van wonen. Hiertoe is in 2015 een bestuursovereenkomst gesloten. De overeenkomst kende een looptijd tot 1 juli 2019 en is door alle deelnemende gemeenten met maximaal een jaar verlengd, in afwachting van een nieuwe bestuursovereenkomst 2020-2024. De nieuwe bestuursovereenkomst die nu voorligt, is nodig om aan de voortgezette samenwerking een juridische verankering te bieden. De nieuwe bestuursovereenkomst zal op 1 januari 2020 in werking treden en voor vier jaar worden aangegaan, met de mogelijkheid tot verlenging.

Bekijk document

De planschadebevoegdheid van de huidige gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4 moet gewijzigd worden. Door een wetswijziging is deze bevoegdheid op grond van artikel 6-1 Wet op de ruimtelijke ordening niet meer toegekend aan de gemeenteraad maar aan het college. Om rechtmatige besluiten te kunnen nemen over afhandeling van schadeclaims die zijn ingediend door toedoen van de aanleg van de HSL Zuid, A16 en A4 is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling op dit punt nodig.

Bekijk document

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) per 1 januari 2020 aangaande meldplicht huwelijksstoeten van voertuigen op of aan de weg.

Bekijk document

Dit gaat onder meer om een wijziging waarmee wordt verduidelijkt dat een ventverbod mogelijk is voor een bepaalde categorie diensten of producten. En verder onder andere een verduidelijking dat ook in de afvalstoffenverordening bepalingen kunnen worden opgenomen voor het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Bekijk document

Per 1 januari 2020 wordt wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 doorgevoerd aangaande een verbod tot het oplaten van ballonnen. Onder ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, sfeerballon, geluksIampion, Thaise wensballon, papierballon en geluksballon, dan wel een voorwerp dat door middel van open vuur of gas opstijgt en zonder storing wegdrijft.

Bekijk document

De raad is gevraagd te besluiten om in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 een vergunningstelsel te introduceren voor het aanbieden van deelvoertuigen op de weg.

Bekijk document

De leges voor het in behandeling nemen van aanvragen op het terrein van vergunningen voor deelmobiliteit zijn met het raadsbesluit opgenomen in de tarieventabel van de legesverordening.

Bekijk document

De gemeenteraad is gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen en de onderbouwing te verduidelijken, om te kunnen blijven handhaven. Dit ook gelet op enkele lopende zaken in hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bekijk document

De laatste hoogbouwvisie was de herziene hoogbouwvisie 2011, met vooral de focus op de binnenstad. Met de verstedelijkingsopgaven waar Rotterdam nu voor staat , zijn andere plekken in de stad ook genoemd als hoog stedelijke woon- (en werk-)milieus. Verder is er de afgelopen periode veel aandacht geweest voor eenzaamheid en anonimiteit. In samenwerking met onder andere de politie, directie Veilig en Bouw en Woningtoezicht is er in de hoogbouwvisie 2019 een nieuw hoofdstuk toegevoegd over wat er gebeurt in een gebouw. Hoe geef je vorm aan ontmoeting en gemeenschap? Ook hebben zaken zoals energie, multifunctionele daklandschappen, vergroening en circulair denken een prominentere rol gekregen in de nieuwe hoogbouwvisie.

Bekijk document

De raad is gevraagd aanbevelingen over geheimhouding vast te stellen. Het uitgangspunt is dat informatie voor de raad gemeenteraad maximaal openbaar beschikbaar is voor Rotterdammers.

Bekijk document

Bij de begroting 2020 heeft de gemeenteraad de baten en lasten per programma voor de periode 2019-2023 vastgesteld. De 10-maandsrapportage 2019 is een actualisatie van het lopende boekjaar.

Bekijk document

Het Warmtebedrijf zal bij de aandeelhouders een verzoek indienen voor liquiditeitssteun in 2020. De gemeenteraad is gevraagd te besluiten om onder voorwaarden getrancheerd 15 miljoen euro aan kapitaal te verstrekken aan Warmtebedrijf Holding ter aanvulling van de liquiditeitsbehoefte in 2020.

Bekijk document

In de Wet algemene regels herindeling (hierna: Arhi) is vastgelegd dat grenscorrecties bij besluit van Provinciale Staten slechts op één moment per jaar -1 januari - doorgevoerd kunnen worden. De Wet Arhi schrijft in artikel 5 een speciale voorbereidingsprocedure voor indien gemeenten voornemens zijn een grenscorrectie vast ie stellen. Ter voorbereiding van de herindeling heeft de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 juni 2019 het herindelingsontwerp voor de grenscorrectie met de gemeente Lansingerland vastgesteld en voor een periode van acht weken (van 26 juli tot en met 19 september 2019) gelijktijdig met de gemeente Lansingerland ter inzage gelegd. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels verwerkt in de nu voorliggende herindelingsregeling. Om Provinciale Staten in staat te stellen het herindelingsbesluit voor het einde van 2019 te nemen, was het noodzakelijk - gelet op de doorlooptijd van de procedurele stappen - om de herindelingsregeling vast te stellen.

Bekijk document

Gemeenten gaan in 2021 werken met een omgevingsplan. Daarin worden alle gemeentelijke planologische regels en welstandseisen gebundeld. De vergunningplicht voor kleine bouwwerken en kleine aanpassingen aan woningen wordt niet langer op wetsniveau bepaald, maar door de gemeente in het omgevingsplan. Met deze proef wil Rotterdam ervaring opdoen met het regelluw maken van kleine bouwwerken en het vergroten van de betrokkenheid van direct omwonenden (eigenaren en huurders) bij het bepalen van de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Deze pilot maakt deel uit van de Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam (19bb000440). Het programma implementatie Omgevingswet kijkt mee met en stimuleert lopende trajecten binnen de gemeente die goed aansluiten op het gedachtegoed achter de Omgevingswet. Voor de invoering van de Omgevingswet draait het in deze trajecten niet om het behalen van fysieke resultaten, maar om het leren hoe de Omgevingswet ons in staat stelt om op een andere manier stad te maken. De inzichten die de pilot oplevert worden met de gemeenteraad gedeeld. De implementatie van de Omgevingswet vraagt immers om een veranderstrategie waarbij de gemeenteraad nauw betrokken moet zijn.

In 2020 wordt het Jeugdtegoed verhoogd met 100 naar 500 euro per jongere in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze verhoging is opgenomen in begroting 2020. Bij de behandeling van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2020 wordt de gemeenteraad hierover nader worden geïnformeerd. Om aansluiting te krijgen met het verhoogde bedrag voor deze kwetsbare doelgroep en om continuïteit te garanderen, is besloten dit onderdeel van het Jeugdtegoed al in 2019 naar 500 euro per jongere te brengen. Het verhoogde bedrag zal in december worden toegevoegd aan het Jeugdtegoed voor de doelgroep 12- tot 18-jarigen op de Rotterdampas. Omdat de verhoging ingaat in 2019 moest de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2019 worden gewijzigd.

Bekijk document

Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen en het crematoriumcompiex genoemd in deze verordening, en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam leges Publiekszaken worden rechten geheven voor door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, het verrichten van handelingen een aanvraag van een Nederlandseidentiteitskaart of een reisdocument, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

De gemeente Rotterdam heeft een omvangrijke grondexploitatie- en vastgoedportefeuille met plannen en objecten verspreid over de stad. Grondexploitaties worden ingezet ten behoeve van gebiedsontwikkeling; gemeentelijk vastgoed wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. De kansen en risico’s in de gemeentelijke portefeuille wijzigen als gevolg van de actuele marktontwikkelingen. Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed geeft jaarlijks inzicht in deze ontwikkelingen en doet op basis van scenario’s voorstellen voor bijsturing in de gemeentelijke portefeuille.

Bekijk document

Gebleken is dat het om twee redenen noodzakelijk is om de Kadernota lokale lasten 2018-2022 te wijzigen. Ten eerste worden na vaststelling van de Voorjaarsnota 2019, vanaf 1 januari 2020, de hogere lasten afvalstoffenbelasting aan het tarief Afvalstoffenheffing toegerekend. Ten tweede is het kwijtscheldingspercentage voor deze heffing verhoogd van 75% voor deze collegeperiode naar 76,5% voor 2020.

Bekijk document

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. Met de Voorjaarsnota zijn de beleidsvoornemens, de bijbehorende activiteiten en de benodigde middelen voor de periode 2019 tot en met 2023 vastgesteld. In de Begroting 2020 wordt dit (meer) in detail uitgewerkt. Daarnaast worden nieuwe inzichten (meerjarig) verwerkt.

Bekijk document

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 1. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

Bekijk document

Onder de naam belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten worden ter zake van binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van vooniverpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor\'een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bekijk document

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam logiesbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bekijk document

Het verlenen van kwijtschelding geschiedt uitsluitend bij aanslagen in de gebruikersbelasting van de onroerende-zaakbelastingen, de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en de afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaal 76,5% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2020 kwijtschelding verleend.

Bekijk document

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing, bedoeld in deze verordening, wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven voor het gebruik van een perceel waarvoor krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Bekijk document

Onder de naam bedrijfsreinigingsrecht worden rechten geheven over het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen en voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven voor de bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bekijk document

Onder de naam parkeerbelasting worden de volgende belastingen geheven: 1. een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.; 2. een belasting voor het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze.

Bekijk document

Onder de naam rechten markten worden rechten geheven voor het genot van door de gemeente of het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit: a. het ter beschikking stellen van een staanplaats; b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het verrichten van een inschrijving als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel; c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van de warenmarkt volgens artikel 14 van de Marktverordening 2017.

Bekijk document

Overeenkomstig de bepalingen in deze verordening wordt onder de naam precariobelasting standplaatsen een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, voor zover die voorwerpen van een standplaats deel uitmaken.

Bekijk document

Onder de naam rechten openbare werken worden rechten geheven voor: a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; b. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt precariobelasting geheven voor het innemen van een ligplaats met een woonschip op een aangewezen ligplaatsgebied binnen de gemeente, indien en voor zover de ligplaats gelegen is in water waarbij de ondergrond ervan eigendom is van de gemeente Rotterdam en het water voor de openbare dienst is bestemd.

Bekijk document

Onder de naam leges omgevingsvergunning worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in dezeverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Daarbij kunt u denken aan bouwen, aanleggen, slopen, een uitweg maken, hebben, veranderen of gebruik daarvan veranderen, vellen van een houtopstand en een activiteit brandveilig gebruik.

Bekijk document

De ondergrond wordt steeds schaarser door de toenemende verstedelijking en verdichting, terwijl door de recente ontwikkelingen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en digitale connectiviteit de ruimteclaim voor nieuwe leidingen in de ondergrond juist steeds groter wordt. De gemeente heeft middelen tot haar beschikking nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en vanuit de regierol op het gebruik van de ondergrond, in te kunnen grijpen.

Bekijk document

In 2017 is advies gevraagd aan Pels Rijcken over de verenigbaarheid van de Rotterdamse subsidieverordening met Europese staatssteunregels. Pels Rijcken heeft daarop voorstellen gedaan de SVR 2014 aan te passen. Een aantal van de voorstellen worden in dit ontwerpbesluit meegenomen. Daarnaast is intern onderzocht of de SVR 2014 nog verdere wijzigingen behoeft zodat dit in één wijzigingsvoorstel aan de raad aangeboden kon worden. De gemeenteraad is op grond van artikel 147 van de Gemeentewet exclusief bevoegd wijzigingen van verordeningen vast te stellen.

Bekijk document

Met de vaststelling van deze nota geeft Rotterdam vorm aan het advies van de landelijke commissie Besluit Begroting en Verantwoording om één maal in de vier jaar een integrale nota over kapitaalgoederen van de gemeente op te stellen. In de nota staat beschreven wat het beleidskader is voor elk van de kapitaalgoederen, welke financiële middelen beschikbaar zijn per kapitaalgoed in de begroting 2019 en welke onderhoudsmaatregelen binnen deze beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk document

Het Rotterdamse fietsbeleid heeft, na het aflopen van het Fietsplan 2016 t/m 2018, een nieuwe koers nodig, passend bij de mobiliteitstransitie. Met de Fietskoers 2025 kiezen we ervoor om de potentie die de fiets voor de stad heeft, verder te vergroten. Want Rotterdam staat voor grote uitdagingen. De stad groeit, ruimte wordt schaarser, de economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én de ambitie is om de stad gezonder en inclusiever maken. De raad is gevraagd de nieuwe beleidspaanpak op het gebied van fietsen vast te stellen.

Bekijk document

In juli 2015 is in lijn met de aanpak Rotterdammer Gericht Werken het stedelijk kader Dóórontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening ontwikkeld en door de toenmalige raad vastgesteld. Tussen 2015 en 2018 is in lijn daarmee gewerkt aan het verbeteren van de Rotterdamse dienstverlening aan burgers en ondernemers. De uitvoering van de benoemde maatregelen zijn zoals afgesproken in 2018 afgerond. De afronding vormde een geschikt moment om opnieuw te bekijken wat nodig is voor het leveren van gemeentelijke dienstverlening passend in de huidige tijdgeest en die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen, zowel qua beleidskader als qua uitvoering. Door middel van dit voorstel is de gemeenteraad gevraagd het hernieuwde Programma Dienstverlening voor 2019-2022 vast te stellen.

Bekijk document

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge- en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke gemeenteraden voor het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een consoliderende begroting waarbij de indexering is doorgevoerd ten opzichte van 2018. Deze indexatie is overeenkomstig het advies van de financiële werkgroep die door de Kring van Gemeentesecretarissen Regio Rijnmond is ingesteld. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Bekijk document

De gemeenteraad is gevraagd om de werkingsduur van de huidige Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 te verlengen tot 1 juli 2020. Hierdoor is er voldoende gelegenheid om een zorgvuldige evaluatie van de huidige verordening te doorlopen. Ook is er dan voldoende tijd om een onderbouwing te formuleren voor het instellen van een volgende Verordening Woonruimtebemiddeling.

Bekijk document

Dit een voorbereidingsbesluit: Op 1 juli 2019 verloopt het voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2018 dat de gemeenteraad op 14 juni 2018 heeft vastgesteld. Omdat nog niet voor alle gronden van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan is vastgesteld, is het noodzakelijk dat per 1 juli 2019 een nieuw voorbereidingsbesluit in werking treedt, zodat ongewenste ontwikkelingen voorkomen kunnen worden.

Bekijk document

Het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld richt zich op het terugdringen van huiselijk geweld en seksueel geweld.

Bekijk document

Gemeente Rotterdam heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Om verwachtingen tussen gemeente en schoolbesturen goed af te stemmen en ook voorspelbaar te zijn, stelt Rotterdam een Integraal Huisvestingsplan op. De formele spelregels die daarbij van toepassing zijn, zijn vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 - 2023. Deel 1: Analyse en Ambitie wordt voorgelegd omdat dit een belangrijk vertrekpunt en kader is voor de verdere uitwerking van het IHP 2020-2023.

De nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 is aan de gemeenteraad voorgelegd omdat gemeente Rotterdam met schoolbesturen is overeengekomen om investeringen in schoolgebouwen en gymzalen voor bewegingsonderwijs op basis van genormeerde bedragen te bekostigen. De verordening is hier op aangepast.

Bekijk document

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd over een aanvraag voor opname in het Plan van nieuwe Scholen 2020-2022 (hierna: het Plan) voor het stichten van een basisschool op algemeen bijzondere grondslag door Stichting GROOS en voor het stichten van een islamitische basisschool door Stichting Recht Van Mijn Kind. In het Plan wordt daarnaast een basisschool opgenomen die eerder voor bekostiging in aanmerking is gekomen, maar waarvan het onderwijs nog niet heeft aangevangen. Het gaat om een islamitische basisschool uitgaande van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond.

Bekijk document

In de Wet algemene regels herindeling (hierna: Arhi) staat dat grenscorrecties bij besluit van Provinciale Staten slechts op één moment per jaar -1 januari - doorgevoerd kunnen worden. De Wet Arhi schrijft in artikel 5 een speciale voorbereidingsprocedure voor indíén gemeenten voornemens zijn een grenscorrectie vast te stellen. Om Provinciale Staten in staat te stellen dit besluit voor het einde van 2019 te nemen, is het noodzakelijk - gelet op de doorlooptijd van de procedurele stappen - om het herindelingsontwerp in deze fase ter inzage te leggen.

Bekijk document

Het is een wettelijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid restafval vermindert en het huishoudelijk afval zo goed mogelijk wordt gescheiden, is een gemeentelijk beleidsplan opgesteld. De periode van de vorige afvalbeleidsnota 2013-2018 is inmiddels afgelopen. Daarom is de gemeenteraad een nieuwe nota voorgelegd voor de periode 2019-2022. Deze nota bevat de doelstelling op het gebied van huishoudelijk afval en de maatregelen die de komende járen zullen worden uitgevoerd om deze doelstelling te behalen.

Bekijk document

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam zijn twee belangrijke ambities opgenomen aangaande Rotterdammers in de bijstand. Ten eerste zorgen voor maatwerk en passende dienstverlening, en een andere bejegening van Rotterdammers in de bijstand. Ten tweede er blijvend voor zorgen dat minder Rotterdammers afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; met als collegetarget voor eind 2021: 30.000 personen met een bijstandsuitkering (de beginstand in 2018 bedraagt 37.700 personen). De visie, wensen en ambities zijn bij elkaar gebundeld in de Strategiebrief. Deze brief is in oktober 2018 besproken met de raad. De uitgangspunten uit deze brief zijn of worden ingeregeld in de uitvoerende afdelingen. Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van het nieuwe kader dat hoort bij de ambities van dit college. Dit is uitgewerkt in het Meerjarig Beleidskader Participatiewet 2019-2022 Mensenwerk, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Bekijk document

Voor het bouwen van woningen op gemeentegrond geldt onder meer het huidige grond-(prijs)beleid, dat dateert uit 2013. De actualisatie van dit beleid is in voorbereiding. Later dit jaar zal de raad het volledige voorstel voor een nieuw grondbeleid voorgelegd krijgen. Vooruitlopend op de actualisatie van het grondbeleid is aan de raad een aantal wijzigingen in dit beleid voorgelegd.

Bekijk document

De gemeenteraad heeft de verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015 op 26 juni 2019 vastgesteld. Daarmee is Verordening een (1) dag te laat is vastgesteld en is de Verordening komen te vervallen. Met het voorstel een Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019, gelijkluidend aan de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015, met terugwerkende kracht voor de periode 26 juni 2019 tot en met 30 juni 2020 vast te stellen, wordt deze technische omissie uit oogpunt van rechtszekerheid hersteld en geeft het een onderbouwing voor het handelen van de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van de verordening.

Bekijk document

Het dagelijks bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas heeft de ontwerp-Programmabegroting 2020 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2021-2023 van de Grondbank aangeboden. Dit met het verzoek om een reactie op de ingezonden stukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Grondbank. Met als basis de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling artikel 26, waarin wordt verwezen naar de artikelen 58, 58B en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen waarin een en ander is vermeld. Het dagelijks bestuur zal de ingekomen reacties in juni 2019 bespreken, waarna het algemeen bestuur van de Grondbank de stukken in haar vergadering in juni 2019 zal behandelen.

Bekijk document

De gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de conceptbegroting 2020 aangeboden. De gemeenteraad is gevraagd een reactie op de conceptbegroting te geven ter voorbereiding op de besluitvorming door het algemeen bestuur van de DCMR op 3 juli 2019.

Bekijk document

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in 2013 de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam vastgesteld. De nota is op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar geldig, maar de Bodemkwaliteitskaart verliest na vijfjaar zijn geldigheid. Dit betekent dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond. De geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2). In juni 2018 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de termijn van de bodemkwaliteitskaart met vijf jaar te verlengen en dit voornemen ter inzage gelegd. Na afloop van de inzage-termijn bleek dat er geen reacties zijn gekomen.

Bekijk document

In het beleidskader armoedeaanpak Uit de knoop voor de collegeperiode 2019-2022 staat de visie op de Rotterdamse armoedeaanpak. Dit vormt tevens de basis voor de uitvoering van de integrale armoede- en schuldenaanpak.

Bekijk document

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zond, zoals dit wettelijk is vereist, bij brief van 25 maart 2019 de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de geactualiseerde grondexploitatie van 12 oktober 2018 (geheim) aan Rotterdam. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 31, lid 3 van de GRNR, kan de gemeenteraad op de hiervoor genoemde stukken haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

Bekijk document

In Rotterdam mogen winkeliers geopend zijn op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur. In het Centrum en Hoek van Holland (strandboulevard) mogen winkeliers op zon- en feestdagen al vanaf 08.00 uur geopend zijn. Afwijken van deze reguliere winkeltijden is mogelijk via een ontheffing als sprake is van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard (bijvoorbeeld bij productpresentaties, feestelijkheden of evenementen). Rotterdam kent hiermee reeds ruime winkeltijden waarbij ook gestreefd is naar een balans tussen enerzijds de levendigheid en het toeristische karakter van de stad Rotterdam en anderzijds de leefbaarheid en zondagsrust in de stad. Initiatiefnemers stellen voor om de ochtendopenstelling op zon- en feestdagen nu ook voor de overige delen van Rotterdam mogelijk te maken.

Bekijk document

Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Het college vindt dat stad en regio belang hebben bij een sterke, (internationaal concurrerende regio met goede verbindingen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wat goed is voor de regio, is goed voor Rotterdam. Dit was de leidende gedachte bij de start van de MRDH in 2015 en geldt wat het college betreft nog steeds. In lijn met de uitkomsten van de tussenevaluatie GR MRDH eind 2017 moet de rol en inzet van de MRDH passen binnen de kaders van de taken en evoegdheden zoals die zijn vastgelega in de Gemeenschappelijke regeling MRDH. De MRDH heeft twee kerntaken: Verkeer en Vervoer en Economisch vestigingsklimaat. Daarnaast fungeert de MRDH als netwerkplatform voor gemeenten. In de GR MRDH is opgenomen dat aan het begin van elke nieuwe bestuurstermijn een strategische agenda wordt opgesteld. De strategische agenda vormt het handelingsperspectief voor de MRDH en vindt zijn uitwerking in de jaarlijkse begroting en werkplannen. Per ambitie is rol en inzet van de MRDH beschreven.

Bekijk document

Op 27 maart jl. eeft het Algemeen Bestuur van de MRDH de gemeenteraad van Rotterdam uitgenodigd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor 2020. Dat is gevraagd voor de ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Er is tot 22 mei 2019 gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Bekijk document

Op 23 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Visie op Ontzamelen van gemeentelijke museumcollecties en bijbehorend Uitvoeringsprotocol vastgesteld. Met de vaststelling heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het Uitvoeringsprotocol binnen twee jaar te evalueren, ook in het kader van de herziening van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) en de ontwikkeling van de Erfgoedwet. Bij gebrek aan voldoende casuïstiek en ervaring met het protocol is besloten de evaluatie door te schuiven naar 2017. In combinatie met het afdoeningsvoorstel motie Speerpunt (17bb6269) zijn de uitkomsten van de evaluatie in oktober 2017 aan de raad gepresenteerd. In deze brief heeft het college van B&W aangekondigd het protocol in 2018 te actualiseren en de rol en functie van de Toetsingscommissie Ontzamelen te herzien.

Bekijk document

Het gebied Rottemeren bevindt zich in een dynamische omgeving. Er staan verschillende ontwikkelingen op stapel en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving is hoog. Meer inwoners betekent een toenemende recreatievraag, waardoor het aantal bezoekers zal stijgen. De \\\\\\\'beschikbaarheid van groene Iandschappen en recreatiegebieden wordt in de toekomst steeds belangrijker voor een goed en gezond woon- en Ieefklimaat. Deze en andere ontwikkeiingen zoals klimaatopgaven, gezondheid maar bijvoorbeeld ook essentaksterfte vragen om een nieuwe kijk en samenhangende visie op het Rottemeren-gebied. Voor Rotterdam biedt de visie ook aanknopingspunten om binnenstedelijk deel van de Rotte zoals belegd in het Programma Rivieroevers te verbinden met de buitengebieden. Bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren in 2018 was er nog geen actueel recreatiekader beschikbaar. Het voorliggende recreatiekader vormt hiervoor de basis en voor een uitwerking in ontwikkelingsplan en uitvoeringsagenda. Het vaststellen van het recreatiekader is een bevoegdheid van de raden van de deelnemers namelijk Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Op 22 november is het concept kader gepresenteerd tijdens een gezamenlijke technische sessie aan de raden van de gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap Rottemeren.

Bekijk document

Bij de bespreking van het herziene raadsvoorstel over de vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf (19bb948) op 7 februari jl. heeft de raad met algemene stemmen de motie Verheij ea. Warme aandacht (19bb11815) aangenomen. Deze motie heeft als strekking dat dit project wordt aangewezen als risicovol project; aan de raadsgriffie wordt gevraagd om alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen in gang te zetten. Om deze motie ten uitvoer te brengen is aan de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen.

Bekijk document

In lijn met het eerdere besluit van 29 november 2018, wil de gemeente Rotterdam ook voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 deelnemen aan het experiment van Centrale Stemopneming. Dit omdat dit de transparantie en betrouwbaarheid van de uitslag sterk bevordert. Gezien het feit dat het eerdere besluit alleen verwees naar deelname voor de Provinciale Staten - en Waterschapverkiezingen, is het nodig dat de gemeenteraad voor deze deelname nogmaals een besluit neemt.

Bekijk document

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde \'Bommenregeling\' in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam kan een vergoeding van 70 procent van de daadwerkelijke gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 april aanstaande te6 gebeuren.

Bekijk document

Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied met gebiedstype Stedelijke knooppunten en daartoe de betreffende gebiedstypenkaart en Welstandsniveaukaart in de Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te wijzigen.

Bekijk document

De regelgeving in de verordening is op enkele punten verduidelijkt of verder aangescherpt. In de toelichtende teksten zijn enkele kleine onjuistheden verwijderd. Daarom is deze aangepaste Verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Bekijk document

Dit betreft besluiten over de volgende voorgelegde stukken: voortgangsrapportage 2018, jaarplan 2019, begroting 2019-2021, strategisch beleid 2019-2021, statutenwijziging Stichting Boor en herziening van het toezichtskader gemeente Rotterdam en Stichting Boor.

Bekijk document

Het college heeft het voornemen om de lopende contracten voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Met deze maatregel beoogt het college meer rust en continuïteit in de hulpverlening aan en ondersteuning van Rotterdammers. Met het verlengen van de contracten kunnen de gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbieders hun tijd, aandacht en middelen besteden aan het optimaal ondersteunen en helpen van Rotterdammers en hoeven zij zich niet al weer bezig te houden met het binnenhalen van een nieuwe aanbesteding. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als de aanbieders de onderlinge samenwerking verder verbeteren en uitbreiden. Ondertussen werkt het college aan een nieuw, integraal beleidsplan voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Naar verwachting kan het nieuwe plan begin 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De huidige geldende beleidsplannen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en Nieuw Rotterdams Welzijn lopen voor die tijd af. Om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van geldende beleidskaders voor welzijn en jeugdhulp, wordt de raad gevraagd de looptijd van beide beleidsplannen te verlengen tot het moment waarop het nieuwe, integrale beleidsplan is vastgesteld.

Bekijk document

In 2018 heeft Rotterdam meegedaan aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om na de Gemeenteraadsverkiezingen een centrale stemopneming te doen. Het Ministerie verlengt het experiment en vraagt gemeenten kenbaar te maken of zij in 2019 mee willen doen. Gezien de positieve ervaringen van dit jaar en het feit dat er op 20 maart 2019 nogmaals een dubbele verkiezing is met een complexer en langer telproces, wil Rotterdam in 2019 opnieuw meedoen met het experiment van centrale stemopneming.

Bekijk document

In 2019 wordt het AOW-tegoed verhoogd met 75 euro naar 450 euro per huishouden. Deze verhoging is opgenomen in begroting 2019.

Bekijk document

De gemeente Rotterdam heeft een omvangrijke grondexploitatie- en vastgoedportefeuille met plannen en objecten verspreid over de stad. Grondexploitaties worden ingezet ten behoeve van gebiedsontwikkeling; gemeentelijk vastgoed wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. De kansen en risico’s in de gemeentelijke portefeuille wijzigen als gevolg van de actuele marktontwikkelingen. Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed geeft jaarlijks inzicht in deze ontwikkelingen en doet op basis van scenario’s voorstellen voor bijsturing in de gemeentelijke portefeuille.

Bekijk document

Deze kadernota geeft in principe voor deze raadsperiode antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij? Daarmee stelt de raad de kaders op voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende járen. En daarover legt het college periodiek verantwoording af richting uw raad.

Bekijk document

In de begroting worden het financieel kader uit het coalitieakkoord en de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en risico\'s verwerkt. Bij deze verwerking is gebleken dat bij het opstellen van het coalitieakkoord \"Nieuwe energie voor Rotterdam\" er een te hoge berekening is gemaakt van de omvang van de risicoreserves. Hierdoor is het weerstandsvermogen in het coalitieakkoord meerjarig te hoog gepresenteerd. Op basis van de huidige financiële inzichten is het weerstandsvermogen in deze begroting meerjarig boven de norm. Bovendien is de begroting structureel in evenwicht.

Bekijk document

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: gebruikersbelasting en eigenarenbelasting.

Bekijk document

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bekijk document

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten zoals die in de verordening staan vermeld en de daarbij horende tarieventabel.

Bekijk document

Logiesbelasting is een directe belasting voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente, tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bekijk document

Het verlenen van kwijtschelding geschiedt uitsluitend met betrekking tot aanslagen in de gebruikersbelasting van de onroerende-zaakbelastingen, de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en de afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaai 75% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2019 kwijtschelding verleend.

Bekijk document

Rioolheffing staat voor een directe belasting ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, inclusief de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en verder de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, inclusief maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bekijk document

Parkeerbelasting is belasting over een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Verder staat deze voor belasting over het parkeren van een motorvoertuig op een bij deze verordening in de daarbij aangegeven gevallen door het college van B &W te bepalen plaats, tijd en wijze.

Bekijk document

Bedoeld zijn de rechten aangaande het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, te weten: het beschikbaar stellen van een staanplaats voor de uitoefening van de markthandel; in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of verrichten van een inschrijving genoemd in de tarieventabel die bij deze verordening behoort; in behandeling nemen een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van een warenmarkt, op basis van artikel 14 van de marktverordening Rotterdam 2017/

Bekijk document

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven zoals bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing zoals bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven voor het gebruik van een perceel waarvoor krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Bekijk document

Onder de naam bedrijfsreinigingsrechten worden rechten geheven aangaande het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Dit geldt ook voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van door de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn. Iedere onderneming wordt geacht zich van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, voornemens te zijn zich daarvan te ontdoen of zich daarvan te moeten ontdoen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Bekijk document

Volgens de bepalingen in deze verordening wordt onder de naam precariobelasting standplaatsen een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, voor zover die voorwerpen van een standplaats deel uitmaken.

Bekijk document

Onder de naam rechten openbare werken worden rechten geheven voor: - het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; - het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare diensten bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Bekijk document

Onder de naam Lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en het crematorium-complex. Verder voor het door of vanwege het gemeentebestuur verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen en het crematorium-complex zoals die in deze verordening worden genoemd, met de daarbij horende tarieventabel.

Bekijk document

Onder de naam leges publiekszaken worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Wat in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Bekijk document

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt precariobelasting geheven voor het innemen van een ligplaats met een woonschip op een aangewezen ligplaatsgebied binnen de gemeente, indien en voor zover de ligplaats gelegen is in water waarbij de ondergrond ervan eigendom is van de gemeente Rotterdam en het water voor de openbare dienst is bestemd.

Bekijk document

Onder de naam leges omgevingsvergunning worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Bekijk document

Bij de vaststelling van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018 was een aantal onderwerpen nog onvoldoende uitgekristalliseerd om al te worden opgenomen in de verordening. Dat is hierbij alsnog gedaan. Tegelijk worden nieuwe wetgeving, afspraken op rijksniveau en recente jurisprudentie verwerkt. Daarnaast is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk document

Het huidige veiligheidsprogramma loopt af. Met bewoners, ondernemers en interne en externe stakeholders (onder meer politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een nieuw veiligheidsprogramma 2018-2023 ontwikkeld. Met de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is gesproken over dit programma. Op 18 januari jl. zijn de hoofdlijnen van het veiligheidsprogramma en de aanpak die het college voor ogen staat, besproken in de voormalige raadscommissie Veiligheid Organisatie Financiën. Deze hoofdlijnen zijn verder uitgewerkt in lijn met de ambities van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam\'.

Bekijk document

Uit de bestemmingsreserve Evenementenfonds een bedrag van 0,95 mln euro beschikbaar stellen voor de organisatie van het WK Vrouwen Volleybal 2022 indien dit evenement in september 2018 aan Nederland toegewezen wordt.

Bekijk document

De gemeenteraad is gevraagd akkoord te gaan met het indienen van de aanvraag bij het Rijk voor een vangnetuitkering Participatiewet over 2017. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG). Gemeenten die een tekort hebben, kunnen onder de vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 is het resultaat van de BUIG 2017 definitief. Gegeven het vastgestelde resultaat (opgave baten en lasten) op de BUIG komt de gemeente Rotterdam mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering 2017 van C 5,6 mln. De aanvraag dient met instemming van de gemeenteraad plaats te vinden.

Bekijk document

Recreatieschappen zijn samenwerkingsvormen tussen overheden gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het recreatieschap Rottemeren omvat een groot groen- en recreatiegebied aan de noordzijde van de stad Rotterdam met daarin de deelgebieden Hoge en Lage Bergse Bos, Eendragtspolder en Zevenhuizerplas. Jaarlijks wordt een ontwerpbegroting aangeboden aan de respectievelijke raden voor het indienen van een zienswijze. Eind april heeft de gemeente de concept-jaarrekening 2017 en de ontwerp programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren ontvangen. Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad gelegenheid geboden om over de ontwerp-programmabegroting een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad heeft gevraagd aan het college om een mogelijke zienswijze voor te bereiden (toezegging 18bb3078). Deze zienswijze moet het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren vóór 15 juli 2018 ontvangen.

Bekijk document

Vaststellen van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. Deze dienst als kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten bij de toetsing van omgevingsvergunningsplichtige bouwaanvragen bij de realisatie van de A16 Rotterdam. Tijdens de ter inzageleggingsperiode van 13 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 zijn in Rotterdam geen reacties ontvangen op het concept van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg-Schiebroek hebben advies uitgebracht. De adviezen hebben geen invloed op de Ínhoud van de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam. De adviezen worden meegenomen bij de daarvoor bestemde inrichtingsplannen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt, conform de adviezen, vastgehouden aan de afspraken met Rijkswaterstaat in het vervolgtraject. Doordat er geen wijzigingen zijn in de Welstandsparagraaf A16 Rotterdam is het document ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, conform het collegebesluit waarover de raad op u 4 oktober 2017 (17bb7924) is geïnformeerd.

Bekijk document

Met de vaststelling van deze parapluherzieningen wordt het Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond onderdeel van de ruimtelijke afweging.

Bekijk document

Vaststelling zienswijze op de Ontwerp-Programmabegroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2022 en het USK 2018 van de Grondbank RZG van de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank RZG, zoals verwoord in de brief aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Grondbank RZG ,en terzake uit te doen gaan.

Bekijk document

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot een eenvoudig onderzoek, overeenkomstig artikel 32a naar de opgetreden vertragingen en kostenoverschrijdingen inzake de ombouw van de Hoekse Lijn. Op 11 januari 2018 zijn de onderzoeksvragen vastgesteld, is een commissie ingesteld en zijn 5 leden benoemd. Op 15 februari 2018 is het Eindrapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, met het verzoek aan de raad om kennis te nemen van het rapport, in te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.

Bekijk document

Vaststellen van de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018. Het voorstel is in de vergadering van de gemeenteraad geamendeerd.

Bekijk document

De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst die zijn grondslag vindt in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De regeling wordt door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de samenwerkende gemeenten aangegaan. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hebben de colleges hiervoor toestemming nodig van hun gemeenteraden. Deze regeling wordt aan de gemeenteraad voorgelegd, omdat de gemeenten Rotterdam en Nissewaard een samenwerking aangaan inzake het regisseurschap op de kabels en leidingen, die liggen in het grondgebied van de gemeente Nissewaard.

Bekijk document

De eerste versie van de OV-visie die het college op 7 november 2017 aan de gemeenteraad heeft toegezonden, heeft een consultatieperiode doorlopen. Deze periode is afgerond en heeft geresulteerd in een Nota van Reactie en in de OV-visie Rotterdam 2018-2040, in een definitieve versie, die aan de raad is voorgelegd ter vaststelling.

Bekijk document

Het huidige beleidskader voor gemeentelijke vastgoed, het Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV), is in 2009 vastgesteld. De kaders die destijds zijn vastgesteld, staan nog steeds. Wel zijn in de loop van de tijd andere onderwerpen actueel geworden. In die zin is de Kadernota Vastgoed een doorontwikkeling van het bestaande MPRV. Nieuwe ontwikkelingen zijn erin opgenomen en bestaande kaders zijn waar nodig geactualiseerd en / of aangescherpt.

Bekijk document

Een van de doelen uit de Woonvisie 2030 is het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus. Hieruit volgt een stadsbrede transformatie- en herstructureringsopgave. Daarbij ligt tussen nu en 2030 de grootste nadruk op de herstructurering van Zuid, waar voor de lange termijn ambities zijn vastgelegd in \"Zuid Werkt!\", de afsprakenset waaraan onder meer het Rijk, de gemeente en corporaties zich in 2011 verbonden hebben. De herstructurering van de bestaande woningvoorraad kent veel maatschappelijke gevoeligheden, zoals ook is gebleken bij de vaststellingsprocedure van de Woonvisie 2030 en het in dat kader georganiseerde referendum. Zorgvuldige omgang met herhuisvesting en de te herhuisvesten huishoudens verdient de hoogte prioriteit. Ook is het nodig goed zicht te houden op de gevolgen van herhuisvesting voor de beschikbaarheid van woningen in de goedkope voorraad voor de regulier woningzoekenden of urgenten. Het kader Herhuisvesting bij herstructurering legt regels en spelregels rond herhuisvesting vast en is van toepassing op het hele grondgebied van Rotterdam,

Bekijk document

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam kan. net als alle andere gemeenten, een vergoeding van 70 procent van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten aanvragen bij het Rijk. Dit dient voor 1 maart 2018 te gebeuren.

Bekijk document

Op 2 februari 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten die maatscnappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De huidige verordening heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018. Door het vaststellen van de verordening 2018 wordt een nieuwe grondslag gecreëerd voor de periode van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019.

Bekijk document

In vervolg op de door uw raad aangenomen motie “Verzelfstandiging in goede staat” (nr 16bb699) zijn extra middelen voor dit doel in de MO/Sport à Cultuur begroting beschikbaar gesteld. Dit is verwerkt onder de titel “intensivering budgetten 2017-2020 voor de sportvoorzieningen”. Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2017 heeft de raad hiermee ingestemd. SO/Vastgoed dient, in het kader van haar eigenaarsrol, zorg te dragen dat de geplande voorzieningen gerealiseerd worden en vraagt zodoende het hiervoor benodigde krediet aan. Aan de raad is gevraagd een investeringskrediet te verlenen van euro 17.134.000 inclusief BTW ten laste van de budgetten sportvoorzieningen in de begroting 2017 e.v. van MO/Sport à Cultuur.

Bekijk document

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een aantal experimenten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zes wijkcomités zijn hier een onderdeel van. Wijkcomités zijn door loting samengestelde bestuurscommissies in de wijken Pendrecht, Tarwewijk, Middelland, Oud Mathenesse/Witte dorp, Zevenkamp en Nesselande. De bepalingen hiervoor treden op 17 april 2018 in werking. In het experimentbesluit dat de oprichting van de wijkcomités bepaalt, is opgenomen dat binnen zes weken na het aantreden van de wijkraden en gebiedscommissies de wijkcomités geloot moeten zijn. Dit betekent dat de wijkcomités uiterlijk 29 mei 2018 in functie treden. O m tot een invulling van de zetels te komen is in het Experimentenbesluit opgenomen dat ons college een uitvoeringsregeling vaststelt. Om dit goed vorm te kunnen geven qua tijd en procedure, stellen wij hierbij een technische wijziging voor waarbij uw raad de benoemingsbevoegdheid voor het eigen deel overdraagt aan het college en de uitvoeringsregels eerder in werking treden, zodat tijdig met de loting gestart kan worden. Ervaring met een vergelijkbaar experiment in Groningen leert ons dat er voor het werven van de kandidaten, zeker omdat het bij ons om zes wijken tegelijk gaat, voldoende tijd moet worden ingeruimd.

Bekijk document

Het beleidsplan voor de dóórontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018, “Zorg voor Elkaar”, beoogt nog meer integraliteit. afstemming en samenhang te bewerkstelligen in de hulpverlening en ondersteuning aan de volwassenen en jeugdigen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Dat is onder andere inzet geweest in de nieuwe inkoop van de 2e lijn Wmo-zorgondersteuning en jeugdhulp voor 2018-2021. Daarnaast wil het college deze dóórontwikkeling tevens tot uitdrukking laten komen door de verordeningen voor Wmo 2015 en Jeugdwet daarop aan te passen en per 1 januari 2018 samen te voegen tot één gezamenlijke verordening.

Bekijk document

Een belangrijke aanleiding om diverse zaken rondom het beheer en de verhuring van volkstuinen opnieuw te regelen, is het wegvallen van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders als beheerorganisatie. Daarnaast bereiken ons via diverse kanalen signalen over overlast op terreinen die het voor goedwillende tuinders minder plezierig maken hun hobby te beoefenen. ln een aantal gevallen zijn de feiten zo ernstig dat het oplossen er van de kracht van het bestuur van de verenigingen te boven gaat. Het concept-kader is in de afgelopen maanden om advies voorgelegd aan de gebiedscommissies. ln gebieden met veel volkstuinen zijn door een aantal commissies bijeenkomsten gehouden met volkstuinders. Begin september kwam het laatste advies binnen. Het beheerkader geeft de uitgangpunten weer die de gemeente Rotterdam hanteert op dit domein. Kernbegrippen zijn: ø kostendekkende verhuring; o beheerkader en geen beleidskader omdat de gemeente aansluiting zoekt op hetgeen vanuit de volkstuinders wordt gewenst. ø Sterkere inzet op handhaving waarbij privaatrechtelijke aanpak wordt ondersteund vanuit de publiekrechtelijke functie van de gemeente.

Bekijk document

aanpassing van de verordening gebiedscommissie voor de verkiezingen van maart 2018.

Bekijk document

Aanpassing van de regels omtrent de gebiedscommissie voor de verkiezingen van maart 2018

Bekijk document

De participatieverordening is gewijzigd op basis van beschut werk. Per 1 januari zijn de gemeenten verplicht gesteld om beschut werkplekken te realiseren en krijgen personen de mogelijkheid zelf een beoordeling beschut werk bij het UWV aan te vragen.

Bekijk document

Vastgesteld is het beleidskader detailhandel 2017 waarin de stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbestendige detailhandelstructuur is vastgesteld.

Bekijk document

In december 2012 heeft ons college het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 vastgesteld. Met de vaststelling is besloten om drie pilots uit te voeren om te kunnen beoordelen of verzelfstandiging wenselijk is van de warenmarkten en een goede kans van slagen heeft. De 3 pilots in Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie zijn in het najaar van 2016 geëvalueerd. Daarnaast is een draagvlakonderzoek gehouden onder de marktondernemers op de markten van Schiebroek, het Lage Land, Ommoord, IJsselmonde, Asterlo en Hoogvliet. Op het merendeel van deze markten bleek voldoende draagvlak te zijn om het verzelfstandigen van markten in Rotterdam mogelijk te maken. De huidige 3 pilots hebben hun vergunning en de gebruiksovereenkomsten verkregen op basis van art. 2.10 APV. Nu er voldoende draagvlak blijkt te zijn, voor het verzelfstandigen van meerdere markten in Rotterdam, is het juridisch gezien de meest correcte wijze om de mogelijkheid tot verzelfstandiging van markten op te nemen in de Marktverordening. Aangezien de 3 pilots eind 2017, op grond van Europese regelgeving, afgerond moeten worden, is het zeer wenselijk om de nieuwe Marktverordening aan u nu ter vaststelling voor te leggen. De zomerperiode 2017 zal vervolgens benut kunnen worden voor het beoordelen van vergunningaanvragen om verzelfstandigde markten te organiseren. Daarmee is het haalbaar om in het 4e kwartaal van 2017 de vergunningen af te kunnen geven.

Bekijk document

De cliëntenparticipatie is nu nog geregeld in 3 aparte, door uw raad vastgestelde verordeningen voor de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: artikel 11 van de Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015, artikel 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 en de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015. Deze drie grondslagen zijn samengebracht in één nieuwe, de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Rotterdam 2017. Door deze integrale basis wordt het domein waarbinnen de Brede Raad 010 werkt, met één verordening duidelijk. De bestaande artikelen in de verordeningen voor de Jeugdwet en Wmo 2015, alsmede de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 vervallen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

Bekijk document

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

Aanbeveling en conclusies zijn uit het rapport overgenomen. Het college rapporteert over een half jaar over de voortgang.

Bekijk document

Op 18 februari 2016 is de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2016 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, een tegoed te verstrekken. Met dit tegoed kunnen zij producten kopen die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen dan wel mogelijk maken. De huidige verordening heeft een looptijd van 1 maart 2016 tot 1 maart 2017. Door het vaststellen van de verordening 2017 wordt een nieuwe grondslag gecreëerd voor de periode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018.

Bekijk document

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om de besluitvorming ten aanzien van bouwprojecten te vereenvoudigen en te versnellen in de vorm van het toepassen van de zogenaamde coördinatieregeling. In deze coördinatieregeling blijven de oorspronkelijke bestuursorganen bevoegd om te beslissen en ook de kaders waaraan moet worden getoetst blijven in stand. Coördinatie in deze regeling ziet er vooral op toe dat alle voor het project benodigde besluiten gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. Voordat gebruik kan worden gemaakt van de coördinatieregeling dient de raad voor ieder project afzonderlijk een coördinatiebesluit te nemen waarbij wordt bepaald dat de coördinatieregeling kan worden toegepast en op welke besluiten deze coördinatieregeling betrekking heeft.

Bekijk document

Op 24 november 2015 ontving de raad het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 (raadsstuk 15bb95555) toe. Dit voorstel ís op 9 december 2015 in de commissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte besproken. Bij deze bespreking heeft Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie toegezegd de conceptvisie op een aantal punten aan te passen en na bespreking in het college opnieuw aan u voor te leggen. De huidige woonvisie dateert uit 2003 (met een tussentijdse actualisatie voor de periode 2007 - 2010). Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, andere verhoudingen tussen de belangrijkste partijen op de woningmarkt en nieuwe wet- en regelgeving vereisen een nieuwe strategie om de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad te borgen en te versterken. Deze strategie is vastgelegd in de voorgestelde nieuwe woonvisie. Een referendum is uitgevoerd om Rotterdammers de gelegenheid te geven hun mening over de Woonvisie te geven.

Bekijk document

Om tot het verhaal van de stad te komen stellen wij voor op een unieke en vernieuwende manier aan de slag te gaan. Geen dikke boekwerken, geen sturing aan de voorkant en zonder bijeenkomsten in de klassieke zaaltjes. Juist door eerst de stad in te gaan en het gesprek open en transparant te voeren, is de kans op succes groot. Wij willen horen, online en op straat, hoe burgers, bezoekers, bedrijven en instellingen de stad over 20 jaar zien. Hoe gaan wij het doen? Om daadwerkelijk alle verhalen in de stad op te halen en iedereen de kans te geven mee te doen gaan we: - 10.000 Rotterdammers spreken (via een online portal, via groepsgesprekken en via 1 op 1 gesprekken tijdens straatacties) - speciale bijeenkomsten voor ondernemers organiseren - stadsexperts uitnodigen hun mening te geven - gebruik maken van reeds lopende trajecten gericht op de toekomst. Uiteindelijk willen wij alle informatie zo gebruiken dat wat wij in gezamenlijkheid hebben opgehaald ook weer beschikbaar komt voor de stad. Zo kunnen burgers en bedrijven zien hoe hun stadsgenoten naar de toekomst kijken en hier eventueel naar handelen. De gemeente zal de opbrengst eveneens op die manier gebruiken en politieke partijen kunnen er hun voordeel mee doen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. In de bijlage bij dit raadsvoorstel is de positionering voor het Verhaal van de Stad opgenomen. Start van het gesprek? Het gesprek start medio januari 2017 met de lancering van een online platform. Tegelijkertijd vindt er een communicatiecampagne plaats om Rotterdammers te stimuleren de vragen op het platform te beantwoorden. Dan vinden ook gesprekken op straat en met verschillende groepen plaats. Medio april vindt de week van het gesprek plaats. In die week willen wij niet alleen veel gesprekken voeren, maar ook al de eerste oogst van de afgelopen maanden terugleggen.

Bekijk document

De verordening is gewijzigd daar met ingang van 1 januari 2017 alle gemeentelijke bekendmakingen elektronisch moet geschieden op www.overheid.nl.

Bekijk document

Met de horecanota wordt her voortgebouwd op de behaalde resultaten van het huidige beleid. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en een aanzienlijk deel van de lichtste horeca kan voortaan langer open zijn en bovendien een klein terras voeren zonder dat een vergunning vereist is. Dit zal de levendigheid in de stad verder versterken en de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers verder verlichten. Het vergunningstelsel is, dankzij het uitbreiden van wat zonder vergunning mogelijk is, naar beneden bijgesteld en verfijnd. Het onderscheid tussen live en niet-livemuziek komt te vervallen, om meer maatwerk te kunnen bieden zijn de exploitatietijden van binnen en buiten niet meer automatisch gekoppeld en de kortlopende exploitatievergunning past nog beter bij pop-up initiatieven. Ook de kwaliteitseisen voor terrassen zijn verder versimpeld en verruimd. Tevens verruimen we de mogelijkheden voor het gebruik van een ‘geluidje’ op het terras, mits de ondernemer ook over een evenementenvergunning beschikt; maximaal vijf maal per jaar en uiterlijk tot 23:00 uur.

De begroting voor het jaar 2017 is 10 november 2016 vastgesteld.

Bekijk document

In het plan “Zorg voor Elkaar\", het Rotterdamse plan voor de dóórontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 (hierna: Doorontwikkelplan) staan de ambities voor de komende periode verwoord. Het Doorontwikkelplan dient als inhoudelijk kader voor de dóórontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp per 2018. Dit richt zich op de thema’s versterken wijknetwerken, integrale toegang en een effectief en outreachend wijkteam. Eveneens zet Rotterdam de komende periode in op het versterken van de samenwerking over de domeinen heen: met de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Werk â Inkomen, schulddienstverlening, onderwijs en veiligheid. Onderdeel van het Doorontwikkelplan is de integrale inkoopstrategie. Met deze inkoopstrategie gaat Rotterdam verder op de weg van resultaatgerichte inkoop. Voor het deel van de inkoop van de jeugdhulp werken we dat uit met de gemeenten die onderdeel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp regio Rijnmond. Na de vaststelling van het doorontwikkelplan is er voldoende tijd en ruimte voor de uitvoering, het inkoop(traject) en de implementatie van de beschreven ambities en maatregelen.

De Sportnota 201?+ is een strategisch stedelijk beleidskader dat richting geeft aan de uitvoering van net sportbeleid in de volle breedte: aan het versterken van de breedtesport en de topsport, het sportvoorzieningenbele\'d (voor zowel binnen- als buitensport), de sportevenementen en de samenwerking met anaere sectoren zoals gezondheid, onderwijs, jeugd, buitenruimte etc Met de door de raad beschikbaar gestelde middelen wordt zo efficiënt mogelijk ingespeeld op de sport- en beweegbehoeften van de Rotterdammers en de bijdrage van sport en bewegen aan de ambities van andere portefeuilles. De Sportnota 2017*- is opgesteld in samenwerking met een groot aantal stakeholders. In samenwerKing met deze stakeholders is een langetermijnvisie op bewegen en sport en bewegen tot 2030 ontwikkeld, aan de hand waarvan de gemeentelijke inzet voor 4 jaar is bepaald.

De visie biedt een nieuw, integraal en vooral stevig fundament voor het gebruik van de openbare ruimte en de activiteiten spelen sporten, bewegen en ontmoeten. Nieuw is, dat de visie in bredere context naar het gebruik van de openbare buitenruimte kijkt. Voortaan staan dat gebruik en de (speel)activiteiten centraal. Daarnaast focust de visie op een integrale en behoeftegerichte aanpak. De visie ‘Kom op naar buiten! vormt daarmee een goede borging ter voorkoming van een kwalitatieve achteruitgang van het Rotterdamse areaal van speel- en sportvoorzieningen.

Samenwerking, co-creatie en dialoog staan aan de basis van alle werkzaamheden en initiatieven in deze nota. De opstelling van de gemeente is naar binnen en naar buiten open en op samenwerking gericht. Voor het realiseren van de doelstelling Rotterdam Vitale Stad hebben we de samenwerking binnen de gemeente en samen met de partners in de stad nodig. We zijn daarom gestart met een hernieuwd proces van dialoog en ontwikkeling. Het beleid is een continu proces, dat aan dialoogtafels vorm krijgt. De gemeente gaat op allerlei manieren ‘om de tafel’ met Rotterdammers en partners in de stad. Niet incidenteel, maar op continue basis. Dat doen we via de alliantie Werf Gezond 010, maar ook in de gebieden met de gebiedscommissies. Er zijn veel positieve ervaringen met partners binnen en buiten de gemeente opgedaan in de afgelopen járen en tijdens het maken van de nota, die zetten we door. De gemeente gaat samen met partners allianties aan om concrete afspraken te maken die een bijdrage leveren aan de doelen die we hebben gesteld. Soms gericht op alle Rotterdammers, soms op gebieden, soms op doelgroepen. Gekozen wordt voor de meest effectieve maatregel om de vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Daarnaast genereren we kennis en delen die kennis samen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Het hoofddoel van deze nota is een vitale stad met vitale burgers.

Rotterdam wil een attractieve en gastvrije stad zijn. Onderdeel van de gastvrijheid zijn een toegankelijke, schone, hele en veilige stad. Openbare toiletvoorzieningen op locaties waar veel mensen verblijven, horen hier ook bij. Echter, Rotterdam heeft een beperkt aantal openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. De afgelopen periode is hiervoor door diverse partijen zoals het college, de stadsmarinier, ondernemers, burgers, en ambtenaren aandacht voor gevraagd. Deze vragen betreffen het onderhoud en beheer van de huidige voorzieningen, de functionaliteit van de huidige voorzieningen, verzoeken en noodzaak tot uitbreiding in het uitgaansgebied (o.a. Witte de Withstraat, Binnenrotte en Oude Haven) en de wens te komen tot een visie voor de gehele stad met specifieke aandacht voor de binnenstad ten aanzien van openbare en openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. In deze nota staat de vraag centraal of we in Rotterdam (meer) openbare toiletvoorzieningen willen en zo ja aan welke randvoorwaarden ze moeten voldoen. Als doelgroepen worden onderscheiden mannen, vrouwen, gehandicapten, ouderen en baby’s.

Toevoeging van het artikel 13a Benoeming externe voorzitter. In afwijking van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, kan het college, indien dat met het oog op een goede belangenbehartiging in een gebied noodzakelijk is, te allen tijde een externe voorzitter benoemen die in de plaats komt van de door de gebiedscommissie aangewezen voorzitter en vicevoorzitters. De door het college benoemde voorzitter maakt geen deel uit van de gebiedscommissie.

Bekijk document

De acties uit het Parkeerplan voor de komende járen zijn erop gericht om de investeringen die de afgelopen járen zijn gedaan in parkeergarages zo goed mogelijk te benutten door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages. Op deze manier ontstaat ruimte om een aangename verblijfskwaliteit te realiseren, maar ook om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. In de stadswijken zal maatwerk worden toegepast om zo goed mogelijk in te spelen op wat de stad op parkeergebied vraagt en wat geboden kan worden. Aan de stadsrand worden P+R-voorzieningen verbeterd en wordt het gebruikersgemak voor reizigers verhoogd. Zoals u in dit Parkeerplan kunt lezen wordt met dit Parkeerplan naadloos aangesloten op de ambities voor Rotterdam, die zijn verwoord in het coalitieakkoord (Op Volle Kracht Vooruit), het collegeprogramma (#Kendoe) en de Stadsvisie.

Bekijk document

Op 1 februari 2016 is het OESO-rapport \'Metropolitan Review Rotterdam The Hague gepresenteerd. De OESO heeft de urgentie onderstreept om in onze regio te investeren in de economische structuurversterking. Gezien de achterblijvende groei van de werkgelegenheid, de te hoge (jeugd)werkloosheid, de noodzaak tot vernieuwing en verduurzaming van de economie en de behoefte aan topbereikbaarheid, liggen er urgente opgaven voor zowel de regio als voor Nederland. Onze regio levert immers een forse bijdrage aan de Nederlandse economie: hier wordt 220Zo van het BNP verdiend en vinden ruim 1,5 miljoen mensen een baan. Investeren in onze regio kan volgens de OESO leiden tot 2 - 4 0Zo additionele economische groei, wat zich vertaalt in substantieel meer werkgelegenheid. Het Algemeen Bestuur van de MRDH heeft deze urgentie ter harte genomen en is een proces gestart met als doel een eerste samenhangend en realiseerbaar investeringspakket gereed te hebben.

Bekijk document

Financiering van openbaar vervoer komt steeds meer onder druk te staan. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de groei van de kosten (o.a. vanwege uitbreiding van het netwerk, kwaliteitsverbetering en grootschalig meerjarig onderhoud), anderzijds door de bezuinigingen op de BDU-gelden. De inkomsten blijven daardoor ver achter op de uitgaven. Deze “wig” wordt almaar groter. (zie voor uitgebreide toelichting bijlage;” Toelichting op aangaan en verstrekken van |eningen”). Mogelijkheden om “de wig” kleiner te maken In voorgaande jaren is bezuinigd in de dienstregeling om de wig kleiner te maken. Dit is echter nog niet genoeg om de wig te dichten. in de begroting 2017 is eveneens een aanzet gemaakt om de bovenstaande wig nog kleiner te maken maar dan zonder te hoeven bezuinigen in de dienstregeling. Door de MRDH wordt voorgesteld: 1. Het vervangingsonderhoud railinfrastructuur van de RETjaar|ijks in één keer te subsidiéren. Dit Ievert een besparing op van jaarlijks € 25 min. 2. De Ieningen voor de railvoertuigen van de RET en HTM over te nemen van de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Dit Ievert een besparing op van jaarlijks € 6 mln.

Bekijk document

l De hoofdconclusies van het rapport van de Rekenkamer \"parkeren henlvaarderen, effecten, kosten en baten van betaald parkeren\" te onderschrijven. De volgende aanbevelingen van de Rekenkamer aan het college gewijzigd over te nemen

De vraagstelling voor het referendum op 30 november 2016 is als volgt vastgesteld: Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?

Bekijk document

Het verzoek van het actiecomité Woonreferendum tot het houden van een raadgevend referendum naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie en in het bijzonder de vermindering van de sociale woningvoorraad, voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014. De raad heeft besloten het raadgevend referendum te houden op woensdag 30 november 2016.

Bekijk document

De wijziging van de verordening heeft betrekking op: - de combi-arrangement (O)GGZ met kinderen in de opvang; - de blijk van waardering voor mantelzorgers; - de tegemoetkoming meerkosten zorgen - de eigen bijdrage voor de voucheregeling HHT

Bekijk document

Met de komst van de Participatiewet (hierna: wet) is op 1 januari 2015 de zogenaamde Iangdurigheidstoeslag afgeschaft. De Iangdurigheidstoeslag, die een categoriaal karakter had, is vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. Dat laatste onderdeel betekent dat er individueel getoetst moet worden of iemand in aanmerking kan komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Bekijk document

Voor het zomerreces is de voorjaarsnota behandeld (voorheen getiteld de kaderbrief en de kaderbrief). In deze rapportage wordt zichtbaar gemaakt welk effect een mutatie in het lopende boekjaar heeft op de meerjarenraming. Er wordt zichtbaar gemaakt welke keuzes er door de gemeente worden gemaakt en welk effect heft heeft op de verschillende programma\'s. De doorwerking vindt plaats in de begroting 2017.

Bekijk document

financiéle ze|fredzaamheid\' vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten: - Het verminderen van problematische en risicovolle schulden bij Rotterdammers door het bieden van ondersteuning bij het vergroten van de financiéle zelfredzaamheid; - Wanneer er toch sprake is van een problematische schuldsituatie deze Rotterdammers te ondersteunen bij het aanpakken hiervan en hiervoor de juiste ondersteuning en dienstverlening te bieden; - Rotterdammers altijd zelf verantwoordelijk zijn schulden te voorkomen of aan te pakken.

Bekijk document

Het Fietsplan is gebaseerd op drie thema\'s: fietspaden, fietsparkeren en fietsgebruik. Omdat de voorwaarden voor verbetering per gebied in de stad verschillen, zijn deze thema\'s in drie hoofdstukken ondergebracht, namelijk \'in en rond de binnenstad\', \'van en naar de wijken\' en \'van en naar de regio\'. II Om de hierin genoemde ambities op tijd te realiseren worden onderstaande maatregelen genomen: In de Binnenstad 1. Aanpak van obstakels en ontbrekende schakels; 2. Een fietsvriendelijke stadsas op de route Schiekade – Wilhelminaplein; 3. Helder en zichtbaar verbeteren van niet- of moeilijk doorfietsbare gebieden; 4. Beter benutten van de bestaande stallingsruimte; 5. Uitbreiden van het aantal fietsnietjes op plekken waar ondanks goede handhaving structureel tekort blijkt; 6. Proeftuin voor innovatie in fietsparkeren; 7. Op zoek naar meer grote fietsenstallingen, inpandig of goed in de buitenruimte; ingepast; 8. Zichtbare actie om de bestaande fietser te waarderen; 9. Meer bezoekers van de stad op de fiets; 10. Inzetten op innovatie. In en rond de wijken: 11. Verbeteren van de kwaliteit van fietspaden; 12. Meer ruimte voor de fiets; 13. Verhogen van de verkeersveiligheid; 14. Experimenteren met innovatieve instrumenten bij verkeerslichten; 15. Rotterdammers verleiden hun oude fiets in te leveren om fietsparkeergelegenheid beter te benutten; 16. Creëren inpandige buurtfietsenstallingen in samenwerking met bewoners en gebiedscommissies; 17. Verdere ontwikkeling in fietstrommels; 18. Plaatsen van extra fietsnietjes waar stelselmatig een tekort is; 19. Verbinden met Fietsen op Zuid; 20. Actieplan veilige schoolomgeving; 21. Totally traffic: veilig fietsen voor middelbare scholieren; 22. Senioren langer en met plezier op de fiets; 23. Slim combineren van onderzoeken. Van en naar de regio 24. Overleggen met omliggende gemeenten over nieuwe langeafstandsfietsroutes; 25. Voortzetten fietsveer Kralingen – Feijenoord en verkennen van mogelijkheden van nieuwe veerverbindingen; 26. Verbeteren en promoten van recreatieve routes; 27. Uitbreiden van fietsparkeermogelijkheden bij openbaar vervoer waar nodig; 28. Structureel regelen van bewaking bij stallingen aan de rand van de stad; 29. Overleggen met de Verkeersonderneming, Fietsersbond en ANWB over fietsregelingen voor werkgevers en werknemers; 30. Investeren in kleine maatregelen met groot effect in bedrijventerreinen

Bekijk document

De lijst met onderwerpen waarvoor je geen burgerinitiatief kunt indienen, wordt uitgebreid met onderwerpen die tot de competentie van een ander gemeentelijk bestuursorgaan behoren.

Bekijk document

De Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR) is bezig met het opstellen van zijn meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Het college zal dit meerjarenbeleidsplan, overeenkomstig de afspraken die bij de verzelfstandiging zijn gemaakt, toetsen aan de uitgangspunten voor het meerjaren-bibliotheekbeleid zoals deze door de gemeenteraad van Rotterdam worden vastgesteld (Oprichtingsstatuten SBR, artikel 18.1). Het college stelt de raad voor om deze uitgangspunten te actualiseren, zodat het nieuw op te stellen meerjarenbeleid aan een actueel kader kan worden getoetst. De uitgangspunten zijn voor advies aan de gebiedscommissies voorgelegd en de reacties zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.

Bekijk document

In deze collegeperiode richt het programma Duurzaam zich op onderwerpen die de Rotterdammer direct aangaan. De focus verschuift van C02-reductie naar schonere lucht, vergroening, schonere energie en energiebesparing (lastenverlichting), droge voeten en het bewuster omgaan met grondstoffen. Het programma Duurzaam beschrijft de gemeentelijke inzet in de periode 2015 tot en met 2018 en wat de gemeente Rotterdam wil doen en wil bereiken op het gebied van duurzaamheid, en uitvoering voor en met Rotterdammers. Daarbij geldt 2030 als het richtjaar. De ambitie is als volgt verwoord: Rotterdam is in 2030 hèt inspirerende voorbeeld voor andere deltasteden in de wereld die de duurzaamheidstransitie doormaken.

Bekijk document

De gemeente Rotterdam omarmt het initiatief tot kandidaatstelling voor de Expo 2025 (hierna: Expo 2025). Expo 2025 is een middel tot aanjagen en het versnellen van ruimtelijk-economische groei, investeringen en innovatie in Rotterdam en in de regio; Expo 2025 sluit aan op bestaande investeringsprogramma\'s en bestaand economisch beleid. Met andere woorden: Expo 2025 is geen doel op zich,. Het is een hulpmiddel in het streven naar een sterkere economie met meer werkgelegenheid, en naar een versterking van de economische structuur. De verbinding van Expo 2025 met de Roadmap Next Economy versnelt de transitie van de economie; deze scherpt de focus door de tijdshorizon van Expo 2025 en de betrokkenheid van bedrijfsleven, instellingen en andere overheden. De (inter)nationale aandacht die Expo 2025 genereert, verstevigt en consolideert het internationale imago van Rotterdam als innovatieve stad. Expo 2025 geeft de binnenstad een impuls qua aantrekkelijkheid, levendigheid en gezelligheid, met als positief neveneffect verlenging van de verblijfsduur van de bezoeker. Expo 2025 zal, bij uitstek in het in opkomst zijnde MerweVierhavensgebied, een voedingsbodem zijn voor nieuwe, innovatieve soorten van bedrijvigheid. Het uitgangspunt van Expo 2025 onder het label No leftovers past uitstekend bij de duurzaamheidsdoelstelling van ons college en is tegelijkertijd een bewijs van de gerealiseerde versnelling. Immers, in het post-Expo tijdperk profiteren stad en regio tastbaar van de (her)bruikbaarheid van de Expo investeringen. Expo 2025 zal een voorname rol spelen in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door het betrekken van studenten en scholieren via respectievelijk stages en leer-werkplekken en als onderdeel van het lesprogramma.

Bekijk document

Deze regeling bestaat uit het koppelen van een financieel tegoed aan de Rotterdampas. Met de Rotterdampas kan de Rotterdammer, met korting, deelnemen aan diverse sociaal- culturele activiteiten. Door de koppeling van een financieel tegoed aan de Rotterdampas wordt de doelgroep extra gestimuleerd om deel te nemen aan deze activiteiten. Voor de doelgroep minima is de Rotterdampas verkrijgbaar voor 5 euro. Voor kinderen is de Rotterdampas gratis indien de ouder een Rotterdampas heeft.

Bekijk document

In het collegeprogramma 2014-2018 is aangekondigd dat in 2015 een beleidskader gepresenteerd wordt dat maatregelen bevat om kinderen en jongeren kansrijker, gezonder en veiliger te laten opgroeien en hun ouders in hun verantwoordelijkheid te steunen. In \\\'Rotterdam Groeit: Beleidskader Jeugd 2015-2020\\\' staan kinderen, jongeren en hun gezin centraal, ieder kind verdient het om kansrijk, veilig en gezond op te groeien in Rotterdam. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dan ook dat kansen en perspectieven worden bevorderd en problemen worden voorkomen en verholpen. Een aanpak waarbij het fundament van onze inzet is gestoeld op de zogeheten risico- en beschermende factoren.

Bekijk document

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 staat beschreven hoe Rotterdam de riolering, als onderdeel van het stedelijk watersysteem, beheert in de komende planperiode en daarna en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Goed beheer van de riolering zorgt ervoor dat het stedelijk watersysteem en de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk is en blijft.

Bekijk document

Om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren, zwerfvuil tegen te gaan en het schoonmoment na inzet van onze reinigingsdienst te verlengen, is het reguleren van het aanbieden van bedrijfsafval noodzakelijk. In de tweede plaats vindt momenteel gescheiden inzameling van gft-afval plaats in wijken waar dit mogelijk is. Vanwege deze invoering en verdere uitrol van het gescheiden inzamelen van gft-afval kan minder frequent huishoudelijk restafval worden ingezameld. Deze gewijzigde frequentie is vastgelegd in de afvalstoffenverordening.

Bekijk document

Met dit onderzoek beoogt de Rekenkamer te beoordelen of de gemeente Rotterdam op adequate wijze haar afvalwater- en hemelwatertaak vervult, meer in het bijzonder of zij op adequate wijze zorgt voor het in stand houden van de riolering. Verder te beoordelen of de gemeenteraad op de juiste manier wordt geïnformeerd.

Bekijk document

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

Met de bestuursrapportages legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting in de laatste 4 maanden. Daarbij worden voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting.

Bekijk document

Vastgesteld is de uitgangspuntennota 2017-2020 met de titel Reikwijdte & Armslag, met inbegrip van de notitie met het aanvullend visiedocument van het college. Deze twee documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen zij het beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020. De uitgangspuntennota 2017-2020 vormt de basis voor het beleid van de Rotterdamse culturele instellingen, hun aanvragen voor een meerjarige subsidie in die periode en de besluitvorming over het Verdelingsvoorstel. Het is de basis voor het uitvoeringsplan voor de verdeling van de meerjaren-subsidies in de culturele sector. Ook vormt de uitgangspuntennota het inhoudelijke kader voor de beoordeling van de aanvragen door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC).

Bekijk document

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Dit gaat om een krediet van 262 miljoen euro. De Maastunnel moet uiterlijk in 2019 voldoen aan de veiligheidsregels uit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Bovendien is de tunnel na 75 jaar toe aan een grote onderhoudsingreep die vooral als doel heeft de aantasting van het beton en de wapening aan te pakken. De aanbesteding van het werk is gestart. Naar aanleiding van een second opinion is besloten de kostenraming voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel vast te stellen en voor dit bedrag een kredietbesluit aan de raad voor te leggen. Binnen afzienbare tijd worden vijf gegadigden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.

Bekijk document

Op 22 oktober 2014 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) aan de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam gevraagd om de regeling aan te passen. De aanleiding tot dit voorstel voor de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Ten eerste omdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft aangenomen en dit ook de Eerste Kamer heeft gepasseerd. In de gemeenschappelijke regeling, die op 1 januari 2012 van kracht is geworden, is opgenomen dat het rechtsgebied gewijzigd zou worden als de grenzen van het inpassingsplan bekend zijn. Deze zijn inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. Derhalve kan het rechtsgebied worden gewijzigd. Om te anticiperen op de aankomende wetswijziging en de wijziging op het rechtsgebied heeft het Dagelijks Bestuur van de GRNR besloten deze wijzigingen voor te stellen aan het Algemeen Bestuur van de GRNR. De wijziging treedt in werking nadat de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hiermee hebben ingestemd.

Bekijk document

Verzoek aan de gemeenteraad om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2015, de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

Dit is de Eerste Bestuursrapportage. Deze bestrijkt de eerste vier maanden van 2015. Met de bestuursrapportages legt het college elke vier maanden verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Daarbij worden voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de meest substantiële risico s die het financiële beeld kunnen beïnvloeden.

Bekijk document

In de nota Onderhoud Kapitaalgoederen gaat het om de kapitaalgoederen van de gemeente Rotterdam die vallen onder de begrotingsproducten Wegen en Openbare Verlichting en Groen en Water. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de landelijke commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) om ten minste één maal in de vier jaar een integrale nota over het onderhoud van de kapitaalgoederen door de gemeenteraad vast te stellen. Verder betreft het inventarisaties die zijn uitgevoerd voor alle kapitaalgoederen onder de genoemde begrotingsproducten. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen.

Bekijk document

Voor het zomerreces ontvangt de gemeenteraad van Rotterdam de zogenoende kaderbrief. In deze kaderbrief doet het College van B&W de gemeenteraad een voorstel voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Aldus kan de gemeenteraad richting geven aan de uitwerking van de gemeentelijke begroting 2016 (inclusief de meerjarencijfers) in de zomer. Eind september wordt de gemeentelijke begroting aan de gemeenteraad gezonden.

Bekijk document

De nota Integratie 010 bevat de visie van het gemeentebestuur op integratie en de bij deze nota behorende beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam 2016-2018. In de beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam staat hoe het bestuur op de onderdelen emancipatie, homo-emancipatie, discriminatiebestrijding en het uitdragen en informeren van de gedeelde norm vorm wil geven aan de uitvoering daarvan.

Bekijk document

Het beleid voor het zwemmen en voor zwembaden was, op enkele uitzonderingen na, tot maart 2014 een bevoegdheid van de deelgemeenten. Eén stedelijk beleidskader voor zwemmen en zwemvoorzieningen ontbrak. Met dit stedelijk beleidskader, met de bijbehorende beleidsregel voor door de gemeente gesubsidieerde baden, wordt beoogd de vraagstukken rondom aantal, soort en spreiding van baden, de zwemprogrammering en de bedrijfsvoering in samenhang op te lossen.

Bekijk document

Overeenkomstig de statuten legt het algemeen bestuur van de stichting BOOR het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In dit geval het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 en de 3-maandsrapportage 2015.

Bekijk document

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

De Telecommunicatieverordening regelt dat de aanbieder van telecommunicatie voorgenomen aanleg of verwijdering van kabels voor het elektronisch telecommunicatienetwerk meldt. De verordening is een gemeentelijke aanvulling op de Telecommunicatiewet. In het kader van deregulering zijn enkele voorwaarden van de verordening 2008 verwijderd; ook zijn er wijzigingen in de tekst aangebracht.

Bekijk document

De Leidingenverordening is een aantal ontwikkelingen aangepast. Verder maakt de aansluitverordening Riolering 2012 hiervan deel uit, zodat deze kan komen te vervallen.

Bekijk document

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de gemeenteraden van de 23 gemeenten verzocht om vóór 18 mei 2015 een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting voor 2016 van de MRDH.

Bekijk document

Het Actieplan Woonoverlast geeft weer hoe de gemeente Rotterdam woonoverlast aanpakt en de maatregelen die hiervoor worden gebruikt.

Bekijk document

De rekenkamer beoogt met het onderzoek Handelen in vertrouwen inzicht te bieden in de wijze waarop en de mate waarin risico’s op integriteitsschendingen in het subsidieproces in de gemeente Rotterdam zijn afgedekt. Daarbij doet zij aanbevelingen voor verbeteringen.

Bekijk document

Met dit onderzoek, genaamd Wereld van verschil, beoogt de rekenkamer na te gaan of de gemeente Rotterdam en de stichting wereldmuseum zich hebben gehouden aan de afspraken die bij de verzelfstandiging van het Wereldmuseum zijn gemaakt en na te gaan of de governance rond het wereldmuseum voldoende heeft gefunctioneerd.

Bekijk document

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat er een nota Dierenwelzijn wordt opgesteld. Voor het eerst heeft de gemeente Rotterdam een dergelijke nota opgesteld. Op 4 oktober 2014 is het concept gepresenteerd aan diverse betrokken partijen. In de maanden daarna is het concept, mede naar aanleiding van de reacties, bijgesteld tot de nota die aan de raad is voorgelegd.

Bekijk document

Sinds 2005 is erop ingezet om de luchtkwaliteit in de regio Rotterdam te verbeteren door middel van veel maatregelen. Er zijn stappen gezet, maar er is meer nodig. Voor stikstofdioxide (N02) is zeker dat er in Rotterdam niet overal tijdig aan de Europese norm zal worden voldaan; er resteren nog veel knelpunten. Dit is vrijwel volledig het gevolg van ontwikkelingen waar Rotterdam geen invloed op heeft. Daarbij gaat het om tegenvallers bij de uitstoot van de nieuwe automotoren, maar ook om de bijdrage van bronnen zoals de scheepvaart, de glastuinbouw en de rijkswegen. Eind november 2014 is de Ontwerp Koersnota vastgesteld, met daarin de doelen die dit college zich stelt en met de verschillende mogelijkheden voor pakketten aan maatregelen. Hiermee is een consultatietraject gestart. Mede op basis van de resultaten hiervan, ligt de de definitieve Koersnota voor, met daarin het pakket maatregelen dat het college voorstelt om de vastgestelde doelen te halen.

Bekijk document

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rotterdam geïnvesteerd in onderwijs door middel van programma’s als Aanval op Uitval en Beter Presteren. Dankzij de inzet van leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders, bestuurders en de gemeente, zittende onderwijsloopbanen van Rotterdamse leerlingen in de lift. Dit blijkt ook uit de Staat van het Rotterdamse onderwijs 2014, die tegelijkertijd met Leren Loont! is voorgelegd. Centraal in Leren Loont! staat het bereiken van hogere onderwijsresultaten, met name voor de basisvakken taal en rekenen. Brede vorming van leerlingen gaat echter niet alleen om cognitieve vaardigheden. Het Rotterdamse onderwijs heeft ook oog voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, cultureel bewustzijn en een gezonde leefstijl van zijn leerlingen.

Bekijk document

Het gaat om zogenoemde nadere eisen aan indiening van verzoeken aan de gemeenteraad en ingebrekestelling in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Bedoeling is dat deze elektronische verzoeken en ingebrekestellingen aansluiten bij de algemene werkwijzen van de gemeente.

Bekijk document

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

De Eerste Kamer heeft op 1juli 2014 ingestemd met de Participatiewet. Hiermee is de Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 een feit. Dit betekent dat de Wet werk en bijstand per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. In de Participatiewet is bepaald dat gemeenten per verordening vastleggen welke re-integratieondersteuning zij bieden aan de doelgroep van deze wet. Het gaat dan om personen die in staat zijn om (deels) te werken, ook personen met een arbeidsbeperking die daarvoor aangewezen zijn op ondersteuning. Jongeren met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden komen bijvoorbeeld niet langer in de Wajong terecht, maar behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. De Participatiewet en de wijzigingen die daarmee gepaard gaan, vereisen een nieuwe verordening. De verordeningsplicht geldt vanaf 1 juli 2015.

Bekijk document

Er zijn verschillende redenen om de verordening aan te passen. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Voor het huidige bestand medewerkers blijft het bepaalde in de verordening gelden. Wel moet door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 een aantal artikelen worden geschrapt of gewijzigd. Verder worden aan artikel 1 drie begripsbepalingen toegevoegd. Daarnaast moeten enkele kleine wijzigingen worden doorgevoerd omdat in de bestaande verordening wordt verwezen naar artikelen uit de Wet sociale werkvoorziening die zijn gewijzigd of ingetrokken. Ten slotte volgt een wijziging uit het feit dat in de huidige verordening wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening 2005 terwijl sinds 1januari 2014 de Subsidieverordening Rotterdam 2014 geldt. Om die redenen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld.

Bekijk document

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Op grond van de Participatiewet 2015 dient er uiterlijk per 1 juli dit jaar een Verordening Individuele Studietoeslag te zijn vastgesteld.

Bekijk document

De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet. Hiermee is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 een feit. Dit betekent dat de Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. De huidige verordeningsopdracht overcliëntenparticipatie, zoals neergelegd in artikel 47 van de WWB, komt terug in de Participatiewet in artikel 47. Door de uitbreiding van de verordeningsplicht en de inwerkingtreding van de Participatiewet is het zaak de huidige verordening aan te passen.

Bekijk document

Aanpassing is nodig door nieuwe landeljke regelgeving. Verder is er de behoefte om rechtspositionele zaken van gemeenteambtenaren buiten de openbaarheid te behandelen.

Bekijk document

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Het college van B&W wil een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen aangaan met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Deze heeft als doel de transitie Beschermd Wonen in het kader van de Wmo 2015 samen vorm te geven en zal vóór 1 april 2015 namens de betrokken gemeenten worden ondertekend. De samenwerking is nodig om ook op dit onderdeel van de Wmo 2015 invulling te geven aan een effectief, efficiënt en houdbaar stelsel van zorg, welzijn en ondersteuning waarin de eigen kracht en het oplossingsvermogen van (kwetsbare) burgers worden gestimuleerd en ondersteund.

Bekijk document

Gemeenten hebben een wettelijke taak in het bekostigen van een vervoersvoorziening voor specifieke groepen ouders/verzorgers van leerlingen die wonen binnen de gemeente. De uitvoering van deze taak is geregeld in een verordening en in het ‘Besluit Toepassing’. Deze worden aangepast onder invloed van een wetswijziging en een toezegging aan de gemeenteraad.

Bekijk document

Een van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (artikel 54, 2e lid) zo wijzigen, dat de opheffing van de Stadsregio Rotterdam zowel op 1 januari als op 1 juli 2015 van kracht kan worden. De gevraagde wijziging van genoemd artikel vloeit voort uit de landelijke besluitvorming over de afschaffing van de plusregio’s.

Bekijk document

Met het integraal huisvestingsplan geeft het college invulling aan zijn programma. Hierin is opgenomen dat er een plan komt voor de vervangingsopgave van schoolgebouwen. Daarin is de aanpak van het binnenklimaat op scholen een prioriteit. De nieuwe Verordening huisvesting schoolgebouwen is het het gevolg van nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan gebouwen van het primair onderwijs naar schoolbesturen overgeheveld. De verordening is onder andere hierop aangepast.

Bekijk document

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In het gewijzigde artikel 36 is de basis opgenomen voor individuele inkomenstoeslag. Het college heeft de bevoegdheid om deze toeslag toe te kennen aan personen die langdurig een laag inkomen hebben, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering. In het gewijzigde artikel 8 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad een verordening hiervoor moet vaststellen. Een verordening waarin de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan langdurig en laag inkomen zijn geregeld. Doelgroep zijn jonge ouders die veelal langdurig in de bijstand terecht komen doordat ze niet (gaan) studeren of met hun school stoppen vanwege beperkte financiële middelen. Met een financiële tegemoetkoming wordt beoogd te voorkomen dat deze jonge ouders afhankelijk blijven van de bijstand en langdurig een laag inkomen hebben.

Bekijk document

Deze wijziging maakt winkelen mogelijk op zon- en feestdagen van 08.00 - 12.00 uur voor gebieden met bijzondere toeristische aantrekkingskracht, en wel voor Hoek van Holland strand en Rotterdam Centrum.

Bekijk document

Het Beleidskader 2015-2019 - Met taal versta je elkaar en de bij dit kader behorende Nadere Regels taal- en rekeneducatie 2015-2019. De kern van het nieuwe beleidskader is dat taalverbetering leidt tot een concreet maatschappelijk resultaat waarbij efficiëntie en maatschappelijk rendement voorop staat. De Nederlandse taalleer je om iets te kunnen bereiken: taalverbetering is geen doel op zich. Taal is een middel om te kunnen participeren, werken, een gezond leven te leiden en een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse samenleving.

Bekijk document

De gemeentelijke ombudsman treedt ook op als gemeentelijke kinderombudsman. Verder in de verordening algemene bepalingen, onder andere over benoeming en herbenoeming, over budget, het bureau van de gemeentelijke ombudsman en taken en bevoegdheden.

Bekijk document

Per 1 januari 2015 gaan wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) in op grond van de Wet Maatregelen WWB en enkele andere wetten. In deze wet zijn wijzigingen opgenomen over het opleggen van maatregelen op een bijstandsuitkering. Deze wijzigingen vereisen aanpassing van de verordening. Verder gaat de WWB op in de Participatiewet. Deze wet verplicht ertoe verlaging van de bijstand als maatregel bij het niet nakomen van verplichtingen en andere verwijtbare gedragingen in een verordening vast te leggen.

Bekijk document

De verordening regelt dat het college een werkzoekende met een gemeentelijke uitkering een tegenprestatie kan opleggen. Daarbij moet het gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die onbeloond plaatsvinden. Deze zijn additioneel van aard.

Bekijk document

Deze wijziging heeft betrekking op incidentele ontheffing van geluidsnormen voor de horeca per 1 januari 2015, als deze uiterlijk 48 uur tevoren is aangekondigd.

Bekijk document

In de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is een kwaliteitskader voor peuterspeelzalen opgenomen. In deze wet zijn echter geen eisen gesteld aan de binnen- en buitenspeelruimte van peuterspeelzalen. Gemeenten stellen deze eisen zelf via een verordening. Rotterdam heeft deze eisen over binnen- en buitenspeelruimte opgenomen in deze verordening. Deze eisen waren ook al opgenomen in de voorgaande verordening, en de verordening kinderopvang Rotterdam 2012, vastgesteld op 11december 2012. Deze heeft in de artikelen over binnen- en buitenspeelruimte peuterspeelzalen een kleine aanpassing ondergaan.

Bekijk document

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

De jaarstukken van de deelgemeenten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Nu de deelgemeenten per 19 maart 2014 zijn opgeheven, moeten activa en passiva van de deelgemeenten worden verwerkt in de gemeentelijke beginbalans van 2014. Daartoe is het zaak dat de eindbalansen 2013 van de deelgemeenten en de Vereniging Rotterdamse Deelgemeenten zijn vastgesteld. Met de vaststelling van de bedoelde jaarstukken 2013 wordt aan deze voorwaarden voldaan. Ook wordt besloten over de bestemming van het rekeningresultaat.

Bekijk document

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Met de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor taken die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Op grond van WMO 2015 stelt de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vast. In het WMO-kader Rotterdam 2015 staat hoe de maatschappelijke ondersteuning in de stad vorm krijgt. Opgave voor de komende jaren is de kracht van bewoners en wijkvoorzieningen zo te versterken, dat er minder dure geïndiceerde zorg nodig is.

Bekijk document

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeente regels stelt over individuele voorzieningen en overige voorzieningen die het college van B&W verleent. Dat geldt ook voor de wijze waarop een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015 voorziet hierin. Hierin vindt u de vormen van jeugdzorg en regels rond de toegang hiertoe, de verdere procedure en andere bepalingen.

Bekijk document

Deze verordening heeft betrekking op maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van Rotterdam. Onderwerpen in de verordening zijn: procedure melding, onderzoek en aanvraag; inzet van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning; overige maatregelen (bijvoorbeeld voor mantelzorgers); ondersteuning in de vorm van een pgb; (eigen) bijdrage voor gebruik van voorzieningen; kwaliteitseisen klachten en inspraak; bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Bekijk document

Dit betreft aanwijzing van activiteiten door de gemeente of een gemeentelijk bedrijf als activiteiten in het algemeen belang. Dit als bedoeld in de Mededingingswet (Wet markt en overheid). In dit geval is geen sprake van wijziging van beleid of vaststelling van het algemeen belang. Dit gebeurt om dat de Wet markt en overheid dit van gemeentes vraagt in het kader van mededinging.

Bekijk document

Verbetering van particuliere woningen maakt deel uit van het stedelijk vernieuwingsbeleid dat de gemeente voert. Het wijzigen van de afspraken met het Nationaal Restauratiefonds en wijziging van de Subsidieverordening particuliere woningverbetering 2000 beogen het volgende: gestagneerde projecten uit het programma particuliere woningverbetering 2012-2018 weer vlot trekken.

Bekijk document

Betreft wijziging afspraken tussen gemeente Rotterdam en Nationaal Restauratiefonds (NRF). Deze maken het mogelijk de nog liggende projecten voor particuliere woningverbetering af te wikkelen. Het gaat hier om projecten die al voor 2013 waren aangewezen maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze worden bestempeld als restproductie omdat de regeling Particuliere Woningverbetering wordt afgebouwd. De aanwijzingslijst heeft als einddatum 31 december 2016.

Bekijk document

Het bestuurlijk belang en de maatschappelijke relevantie van kindvriendelijke wijken zijn aanleiding voor het onderzoek van de Rekenkamer. Conclusies en aanbevelingen worden voorgelegd aan de raad voor besluitvorming.

Bekijk document

Betreft vaststellen van de jaarstukken van de gemeente Rotterdam over 2013, met een positief resultaat van 127,3 mln, na reservering en voor bestemming van reserves. Betreft verder de realisatie van baten en lasten per beleidsmatige inspanning.

Bekijk document

Betreft wijziging tarieventabel behorend bij de algemene legesverordening in verband met het Verkeersbesluit Maasvlakte. Het wegverkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2014 stelt toegangseisen aan een vrachtauto waarmee men de Maasvlakte op wil rijden. Tarieven betreffen de behandeling van aanvragen voor verlenen ontheffing toegangseisen.

Bekijk document

Dit een voorbereidingsbesluit: Vrijgevallen middelen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), ten bedrage van 69,6 mln. euro, toevoegen aan de bestemmingsreserve ISV3. Uit concept-jaarstukken van 2013 blijkt een positief rekeningresultaat. Een deel hiervan betreft vrijval van ISV-subsidie. Deze is deels bestemd voor dekking van nog uit te voeren projecten waarvoor externe toezeggingen zijn gedaan die nog niet zijn geconcretiseerd. Deze zijn opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichtingen. Voor vaststelling van de jaarrekening deze vrijval storten in ISV3.

Bekijk document

Een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor het oprichten van twee nevenvestigingen van voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam.

Bekijk document

Dit een voorbereidingsbesluit: Wijzigingen om de leesbaarheid te verbeteren en technische wijzigingen. Beoogd wordt een regeling die benadeelden zekerheid verschaft op welke manier en volgens welke normen nadeelcompensatie krijgen toegekend.

Bekijk document

Betreft tweede begrotingswijziging 2014, begroting 2015 en meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. In mei 2011 maakten de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam met de Stadsregio Rotterdam en de Provincie afspraken over de Gemeenschappelijke Regeling voor het bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard.

Bekijk document

Vaststellen plan nieuwe scholen 2015-2017 met, op verzoek van de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs, een positief besluit voor stichting van een nieuwe basisschool De Passie Junior. Stichting en bekostiging van het basisonderwijs is grotendeels een verantwoordelijkheid van het Rijk. In de stichtingsprocedure is ook gemeentelijke besluitvorming aan de orde. De gemeenteraad toetst aanvragen tot stichting aan voorgeschreven wettelijke regels.

Bekijk document

Besluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit actualisatie Wet Ruimtelijke Ordening. Dit heeft betrekking op gronden in particulier eigendom waarvoor vanaf 1 juli 2013 geen bestemmingsplan meer geldt of een beheersverordening is vastgesteld. Door het voorbereidingsbesluit geldt voor deze gronden een aanhoudingsplicht bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen is deze te doorbreken en kan wel een vergunning worden afgegeven. Voor niet gewenste ontwikkelingen worden aanvragen aangehouden zolang het besluit van kracht is. Deze worden afgewezen zodra weer een bestemmingsplan geldt.

Bekijk document

De verordening 2009 is per 1 april 2013 ingetrokken en vervangen door de Verordening afstemming en handhaving WWB, IOAV, IOAZ Rotterdam 2013. Op één belangrijk punt is de verordening 2013 anders dan die van 2009: in de toelichting zijn criteria voor toepassing van verlaging van de uitkering verder uitgewerkt. Verwijtbare gedragingen staan concreet genoemd in de toelichting, direct ontleend aan beleidsregels die door de gemeenteraad van Rotterdam zijn vastgesteld.

Bekijk document