Terug naar stadsplattegrond
Noord
Overzicht 2017
07-09-2017 besluitActualisatie masterplan 16Hoven

De bestemmingsplannen Polder Zestienhoven (2007) en HSL-Overschie (2000) worden met dit besluit geactualiseerd. Zij worden voor de overzichtelijkheid gecombineerd tot één nieuw bestemmingsplan. De planning sluit aan op het door het ministerie van l&M te nemen Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, dat naar verwachting medio 2018 in werking zal treden. Het Luchthavenbesluit geldt als voorbereidingsbesluit voor omringende bestemmingsplannen, die binnen een jaar daarna moeten zijn aangepast aan de implicaties van het Luchthavenbesluit. Door stapsgewijs aan te sluiten op de planning Luchthavenbesluit wordt stagnatie in de ontwikkeling van Park 16Hoven tot een minimum beperkt. De Actualisatie Masterplan 16Hoven bevat de uitgangspunten voor het bestemmingplan en de Startnotitie bestemmingsplan Zestienhoven.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitBestemmingsplan Blijdorp Bergpolder

Het plangebied van het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder wordt in het noorden begrensd door de meest noordelijke rijstrook van de Rijksweg A20, in het westen door het Vroesenpark en dierentuin Diergaarde Blijdorp, in het oosten is de begrenzing de Voorburgstraat (die net buiten het plangebied liggen) en in het zuiden de Walenburgerweg en de Bentincklaan.

Bekijk document

Overzicht 2016
29-09-2016 besluitCoördinatieregeling project supermarkt Noorderboulevard

Voor het realiseren van het project supermarkt Noorderboulevard is een aantal ruimtelijke procedures nodig zoals omgevingsvergunningen en een verkeersbesluit. Om het vergunningentraject voor het project zo efficiënt mogelijk te doorlopen is toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling het meest geschikte instrument. Voor toepassing van de coördinatieregeling moet uw raad in een zo vroeg mogelijk stadium een besluit nemen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.

Bekijk document

12-05-2016 besluitBestemmingsplan Franciscus

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de huidige situatie vast. Stadzicht Het bestemmingsplan maakt één nieuwe ontwikkeling met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. Deze ontwikkeling betreft een uitbreiding van woonzorgoentrum Stadzicht met een gebouw voor palliatieve zorg. AVS Germinalterrein Na het vertrek van de voetbalvereniging AVS Germinal hebben de sportvelden thans een functie meer. Gezocht wordt naar een nieuwe functie op deze locatie. In het beleidsstuk \"Overschiese Kleiweg e.o. Toekomstvisie \" (d.d. 2 juli 1997. bestuurlijk vastgesteld door de toenmalige deelgemeente Overschie), zijn diverse opties voor herontwikkeling van dit terrein geschetst. Qua mogelijke bestemmingen zijn benoemd: wonen, maatschappelijke voorzieningen en groenrecreatie, al dan niet in combinatie. Op dit moment is er nog geen concreet nieuw initiatief voor deze Iocatie. Voor de gemeente heeft herontwikkeling van deze locatie geen prioriteit. Daarom is ervoor gekozen de locatie te bestemmen overeenkomstig de huidige situatie namelijk als \"Groen\". Als zich nieuwe initiatieven aandienen waarvoor deze locatie in principe geschikt zou kunnen zijn, zal daarvoor een apart traject worden doorlopen. Omwonenden zullen in dat geval in de vroege planfase worden betrokken bij het opstellen van het ruimtelijk programmatisch kader.

Bekijk document

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Blijdorpsepolder

Dit bestemmingsplan actualiseert de in het plangebied geldende planologische regelingen, volgens eisen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Blijdorpsepolder. Daarbij worden enkele ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Bekijk document

18-02-2016 besluitBestemmingsplan Liskwartier

Het ontwerpbestemmingsplan houdt in grote lijnen de gedetailleerde bestemmingen van het vorige bestemmingsplan aan. Het plan laat op beperkte schaal bedrijven toe. Bouwhoogten worden gemaximeerd, afhankelijk van de maatvoering van bouwblokken. In bepaalde gemengde bestemmingen is kleinschalige detailhandel toegestaan, in enkele gevallen ook meer grootschalig, conform de huidige situatie. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende verkeersbestemmingen en de groene hoofdstructuur wordt bestemd. Ook maakt het bestemmingsplan gebruik van zogenoemde dubbelbestemmingen. Met deze dubbelbestemmingen wordt het medegebruik voor ondergrondse leidingen, archeologische waarden en de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht planologisch geregeld.

Bekijk document

Link(s)

Verbeelding

Overzicht 2015
26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

08-10-2015 besluitInpassingsovereenkomst A13/A16

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de inpassingsovereenkomst A13/Â16. De komst van de A13/A16 is noodzakelijk om de leefbaarheid rondom de A20 en A13 en rondom een aantal wegen van het onderliggende wegennet te verbeteren. Daarnaast biedt het een oplossing voor de structurele filevorming op de A13 en A20. Hiermee wordt de noordkant en het centrum van Rotterdam beter bereikbaar. Voor het onderliggende wegennet heeft de A13/A16 ook een positief effect. Onder andere de Molenlaan, President Rooseveltweg en Gordelweg krijgen minder verkeer te verwerken. Verder zijn onderstaande afsrpaken gemaakt: - Er een passage is over de A13/A16 tussen het Schiebroeksepark en het natuurgebied Vlinderstrik, te weten het recreaduct. - Er een tunnel op maaiveld komt in het Lage Bergse Bos, met aanbestedingsprikkels voor verdere verdiepen van deze tunnel. - Er fietspaden worden toegevoegd in de omgeving van de A13/A16 - Er natuur- en parkinrichtingen komen in de Vlinderstrik en Terbregseveld,

Bekijk document

Link(s)

09-07-2015 besluitBestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de in het plangebied geldende planologische regelingen te actualiseren, conform de eisen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en een nieuw bestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan vast te stellen.

Bekijk document

Link(s)

Plankaart

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

05-06-2014 besluitVaststelling bestemmingsplan Walenburgerweg 130

Het pand Walenburgerweg 130 staat sinds 2003 leeg en is in verval geraakt. Stichting BOOR wil het pand geschikt maken voor het Voortgezet Onderwijsschool Wolfert College. Dat kan niet in het kader van het bestaande bestemmingsplan. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit geeft inzicht in aard en omvang van het project, de wijze waarop het ruimtelijk is ingepast in de omgeving en toont de haalbaarheid van het plan aan.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem