Terug naar stadsplattegrond
IJsselmonde
Overzicht 2017
07-09-2017 besluitGrondexploitatie Noorderhelling-Zuiddiepje

Het plangebied wordt voorbereid voor het ontwikkelen van bedrijven, een (te verplaatsen) bouwmarkt, een Drandstofpunt en een laadstation voor elektrische auto’s. Hiermee krijgt het laatste braakliggende deel van bedrijventerrein Stadionweg, het Zuiddiepje, een invulling en wordt de Noorderhelling in ontwikkeling gebracht. Op 11 mei de raaad ingestemd met de ontwikkeling van Feyenoord City. Met deze grondexploitatie wordt ruimte gecreëerd voor het huisvesten van bedrijven die op dit moment zijn gehuisvest op de beoogde stadionlocatie.

Bekijk document

01-06-2017 besluitBestemmingsplan Oud-IJsselmonde

Actualisering, die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Een aantal bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan zijn opgenomen, kunnen niet worden uitgevoerd zonder dat door de raad in samenhang met het bestemmingsplan tevens een zogenoemd Stap 3-besluit wordt genomen om hiermee wettelijke milieutechnische belemmeringen op het gebied van geluid, die het realiseren van de bouwplannen en dus het uitvoeren van het bestemmingsplan onmogelijk maken, op te heffen.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

02-02-2017 besluitBestemmingsplan Beverwaard

Het plangebied van het bestemmingsplan Beverwaard ligt tussen de Oostdijk, het Dijkje (tevens gemeentegrens met Ridderkerk), de Groeninx van Zoelenlaan, de Rijksweg A16 en de Arthurweg. De begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente IJsselmonde ligt binnen het gebied. Het bestemmingsplan heeft géén betrekking op de tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Edo Bergsmaweg in de zuidpunt van de wijk Beverwaard. De Edo Bergsmaweg ligt buiten het plangebied. Bovendien is slechts een tijdelijke omgevingsvergunning voor deze opvang verleend. Wanneer deze opvang wel binnen het plangebied had gelegen, was deze dus ook niet meegenomen in een nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Bekijk document

Overzicht 2016
15-12-2016 besluitMasterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels

De definitieve gebiedsvisie Stadionpark is aangepast op basis van de participatie, uitwerking van het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels en de locatiekeuze voor een nieuw stadion voor Feyenoord met bijbehorende gebiedsontwikkeling. Naast de aanleg van een parkstructuur op de Sportcampus en de herinrichting van Park de Twee Heuvels worden drie sportcomplexen in de komende drie jaar gerealiseerd: 1. Gemeentelijke sportcomplex met gecombineerd gebruik van Hockeyclub Feyenoord en de voetbalverenigingen Overmaas en fusieclub FC IJsselmonde. 2. Sportcomplex voor de Sportclub Feyenoord (amateurs) gecombineerd met de jeugdopleiding van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Feyenoord. 3. Trainingscomplex voor de profvoetballers van de BVO Feyenoord. Daarnaast voorziet het Masterplan in realisatie van het volgende programma in de komende vijftien jaar: » Woningen: 687 woningen (grondgebonden en appartementen) * Horeca 1.500 m2 * Leisure I onderwijs 24.500 m2 « Kantoor 3.500 m2

Bekijk document

13-10-2016 besluitBestemmingsplan Reijeroord

Het nieuwe bestemmingsplan Reijeroord betreft een deel van Groot IJsselmonde Zuid met de zuidpunt van Beverwaard. Het gebied iigt ten zuiden van de Reyendijk en Groeninx van Zoelenlaan en grenst in net westen aan Hordijkerveld en verder aan de gemeente Ridderkerk met het buitengebied van de polder Reijerwaard, het Knooppunt Ridderkerk en het Bedrijventerrein Cornelisland. Het nieuwe bestemmingsplan voor Reijeroord legt in ieder geval de planologische situatie van de op dit moment geldende bestemmingsplannen en gevoerde afwijkingsprocedures vast. Het bestemmingsplan gaat niet over de mogelijke realisatie van een tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Edo Bergsmaweg. De Edo Bergsmaweg iigt weliswaar in net plangebied, maar de procedure voor de vergunning voor een tijdeli|ke opvang voor asielzoekers loopt buiten dit bestemmingsplan om, omdat het gaat om een tijdelijke gebruikswijziging. Het plan biedt, net als vorige bestemmingsplannen, vooral voor de reeds bestaande gemengde bebouwing en bedrijfsbestemmingen diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor veranderingen en ontwikkelingen.

29-09-2016 besluitZorg om Zuid

Besluit: l ) De navolgende hoofdconclusies van het rapport \"Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \'van de Rekenkamer Rotterdam, te onderschrijven 1 De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onden/vijsinstellingen, vertonen over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste uitvoeringsperiode. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om uiteindelijk gewenste inhoudelijke resultaten voor Zuid te bereiken. 2 Klaarblijkelijk vormen de getoonde noodzakelijke inzet en betrokkenheid van de partners geen voldoende voorwaarden voor de gewenste resultaten. Over het algemeen lopen de resultaten van het NPRZ namelijk tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend. Een zeker planningsoptimisme in het programma is hiervoor een verklaring. 3 Het is nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste inhoudelijke resultaten wel in voldoende mate zullen worden geboekt. Redenen hiervoor zijn het langetermijnperspectief van het NPRZ, de relatieve afstand van een aantal partijen tot het NPRZ, het zekere planningsoptimisme en de stijl van het programmabureau. 4 De plannings- en verantwoordingssystematiek van het NPRZ levert nog geen volledig navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. ll ) De aanbevelingen van het rapport \'Z. om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid\' \' over te nemen:

Bekijk document

Link(s)

08-09-2016 besluitBestemmingsplan Pascalkwartier fase 2 Rotterdam

Onderhavig bestemmingsplan biedt de planologische verankering voor de realisatie van de tweede fase ontwikkeling Pascalkwartier in de wijk Lombardijen in het gebied IJsselmonde. Het totale project omvat 104 woningen. Fase 1 is inmiddels uitgevoerd, waarbij 54 grondgebonden aaneengesloten woningen zijn gerealiseerd. In fase 2 worden 50 grondgebonden woningen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een bredere mix van woningtypen in dorpse sfeer en groene omgeving, gericht op hoge en middelhoge inkomensgroepen. Fase 2 wordt voor een klein deel, vier woningen, gerealiseerd op basis van het vigerende bestemmingsplan. Het onderhavige bestemmingsplan behelst de realisatie van 46 grondgebonden woningen. Met de realisatie wordt voorzien in de doelstelling het eigen woningbezit en het aanbod grote woningen voor gezinnen uit verschillende inkomenscategorieën te vergroten.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBestemmingsplan Kreekhuizen

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen ouder zijn dan tien jaar. Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige bestemmingsplan vast. Het plan biedt, net als het vorige, vooral voor gemengde bebouwing diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor veranderingen.

Bekijk document

Link(s)

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

12-11-2015 besluitVaststelling structuurvisie en bestemmingsplan Project Hart van Zuid.

Het project Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein en is daarmee één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Doel van dit project is om het gebied in Rotterdam een kwaliteitsimpuls te geven, te zorgen voor extra banen en voor betere voorzieningen voor de bewoners. Samen met de markt wil de gemeente een nieuw, levendig centrum ontwikkelen dat ten dienste staat van de stad, Zuid, haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren, heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven, die door Ballast Nedam is verworven. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw congrescentrum bij Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, parkeervoorzieningen, een nieuw hotel, woningbouw en vernieuwen van dit knooppunt van openbaar vervoer.

Bekijk document

09-07-2015 besluitBestemmingsplan Sportcampus Rotterdam

De ambitie met het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels is fors. Rond 2030 is Stadionpark een embleem van Rotterdam, met een stadion en internationale bekendheid door de evenementen die er plaatsvinden. Een gebied met een brede sportcultuur, met aandacht voor diversiteit, multifunctionaliteit, meer bewegen en een actieve leefstijl. De ontwikkeling van het gebied wordt in twee fasen uitgevoerd. In juni 2013 is het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels vastgesteld; november 2013 heeft de gemeenteraad krediet verstrekt voor de Sportcampus en Park de Twee Heuvels fase 1. Met een eigen planologische procedure en verantwoording, wordt de ontwikkeling ingezet van de Sportcampus fase 1, het Top- en Breedtesportcluster. Met als doel diversificatie van het sportaanbod, aansluiten bij veranderingen in vrijetijds- en sportgedrag, de mix van breedte- en topsport, tussen georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, waardoor een verhoging van de sportparticipatie op Zuid bereikt wordt en een meer gezonde, actieve bevolking. Het nieuwe bestemmingsplan dient de vernieuwing van het sportpark qua gebruik en bouwmogelijkheden mogelijk te maken. De in dit bestemmingsplan voorgestelde nieuwe ontwikkelingen zijn afgeleid van het Masterplan Sportcampus Rotterdam en Park de Twee Heuvels en het bijbehorende Addendum op het masterplan. Het plangebied omvat ruwweg het oostelijk deel van sportpark Varkenoord en ligt tussen de Coen Moulijnweg, Stadionlaan, Buitendijk en het noord-zuidpad op het complex Varkenoord.

Bekijk document

Link(s)

Afbeelding

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

06-11-2014 besluitMotie-Weerdmeester & Bereikbaarheid IJsselmonde

Inzake bereikbaarheid van IJsselmonde met tramlijn 20. Op 8 oktober 2014 is het afdoeningvoorstel van het college van B&W (14bb4140) ter afdoening van de motie-Weerdmeester e.a.(14bb2224) in de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD)besproken. Aan het einde van het debat bracht de voorzitter het afdoeningvoorstel in stemming. De stemmen staakten. De voorzitter concludeerde daarop dat de commissie EHMD adviseerde het voorstel door te geleiden naar de raad ter finale besluitvorming.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem