Terug naar stadsplattegrond
Hoek van Holland
Overzicht 2017
06-04-2017 besluitBestemmingsplan H6-weg

Hoek van Holland is vanaf het noorden bereikbaar via de N211 en vanaf het westen via de Maasdijk/Hoeksebaan met een aansluiting op de N220/A20. Het bestemmingsverkeer voor het strand en Stena Line rijdt hierbij grotendeels door het centrum van het dorp. Om de dorpskern te ontlasten van dit doorgaand verkeer, is aan de zuidzijde van het centrum de zogenaamde ‘H6-weg’ voorzien tussen de Hoeksebaan en de Harwichknoop. De weg sluit daarbij aan op de in 2010-2013 gerealiseerde \'Verlengde Langeweg’ tussen de Langeweg en de aansluiting op de Harwichweg. Vanwege de ruimtelijke samenhang was het wenselijk om realisatie van de H6-weg gelijktijdig met de ombouw van de Hoekse Lijn uit te voeren. Het project betreft een samenwerking tussen de Provincie Zuid Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden) met als doel om Hoek van Holland en het Westland beter te ontsluiten.

Bekijk document

23-02-2017 besluitBesluit evaluatie Bestuursmodel Rotterdam

Op basis van het evaluatierapport ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers‘ wordt er een voorstel opgesteld tot aanpassing van het Bestuursmodel Rotterdam

Bekijk document

23-02-2017 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland Spoorverlenging

Om de ombouw van trein naar metro van de Hoekse Lijn en de verlenging daarvan mogelijk te maken moeten ruimtelijke besluiten worden genomen. Ten behoeve daarvan zijn door de gemeente Rotterdam halfweg 2015 de ontwerpbestemmingsplannen “Hoek van Holland Spoorverlenging” en \' Hoek van Holland - Bedrijventerrein, 1e herziening” samen met het ontwerp-milieueffectrapport HoeKse Lijn ter inzage gelegd. Door de aanleg van de Van Dixhoorndriehoek is in de járen zeventig het strand meer dan een kilometer van het huidige station Hoek van Holland Strand komen te liggen. Gezien de bestuurlijke wens om Hoek van Holland te laten uitgroeien tot een vierseizoenenbadplaats is het plan om de Hoekse Lijn te verlengen richting kustlijn. Het college heeft in 2015 besloten om daarbij de eerdere spoorverlenging nog eens met 180 meter te verlengen en het eindstation direct aan het strand te plaatsen. De Hoekse Lijn biedt tevens een mogelijkheid om een deel van het huidige parkeer- en vervoersprobleem tijdens topdagen aan het strand op te vangen. Het plangebied wordt gevormd door het nieuwe tracé van de spoorweg tussen station Hoek van Holland Haven tot en met de aanlanding van het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand op het plein Badweg.

Bekijk document

Overzicht 2015
17-12-2015 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland bedrijventerrein

Inhoud ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Hoek van Holland, 1e herziening. Voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar een lightrail systeem (metro) moet het station Hoek van Holland Haven worden aangepast. Het perron wordt ingekort naar 90 meter, rechtgetrokken, verhoogd en dichter tegen de rails aangelegd. Om die reden is een aanpassing van het eerdere bestemmingsplan noodzakelijk. De aanpassingen aan het station maken ook een aantal ingrepen in de buitenruimte noodzakelijk. De voornaamste aanpassing is dat het spoor niet meer aan de westkant maar aan de oostkant door autoverkeer moet worden gepasseerd richting het StenaLine-terrein. Aan de westzijde van het station is alleen nog maar een overgang voor langzaam verkeer voorzien. Aan de oostzijde van het station, ten noorden van de toekomstige metrolijn, is een nieuwe P&R plaats voorzien. Bij deze ingrepen wordt rekening gehouden met de (mogelijk) toekomstige aansluiting van de H6-weg. In de periode van ombouw van het station wordt een tijdelijke halte circa 200 meter oostwaarts gerealiseerd bij het oude, historische stationsgebouw. Deze tijdelijke voorziening maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan omdat deze geheel binnen de bestaande bestemming spoorverkeer kan worden opgelost.

Bekijk document

26-11-2015 besluitBudget gebiedscommissies

Gebiedscommissies beschikken over een budget voor bevordering van bewonersparticipatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en voor representatieve taken. Dit budget is de afgelopen jaren gekort. Gelet hierop en gelet op wensen die zijn geuit door gebiedscommissies en raadsleden wordt voorgesteld om de gebiedscommissies een handreiking te doen. Van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt 10% meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.

Bekijk document

07-07-2015 besluitStedelijk Kader De Rotterdamse Dienstverlening

De afgelopen jaren is gewerkt aan de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers. Een groot deel van de gemeentelijke producten, diensten en de informatie is eenvoudig digitaal, aan de balie of via de telefoon te verkrijgen. De dienstverleningskanalen zijn ingericht. Dit heeft onder andere geresulteerd in (per jaar) 1,5 mln beantwoorde telefonische vragen via 14010, meer dan 1,5 min bezoekers op www.rotterdam.nl en bijna 2 mln bezoeken aan MijnLoket. Voortbouwend op de bestaande dienstverlening, daarbij lerend van de praktijk en rekening houdend met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij, is het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vernieuwd. Dit heeft als uitgangspunt om de klanttevredenheid van een 7,0 over de digitale en telefonische service en de service via gemeentelijke publieksbalies te borgen. Daarbij werken we vanuit de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. Over twee jaar wordt bezien of de ambitie richting een 7,5 te brengen is.

Bekijk document

04-06-2015 besluitKadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De gemeente heeft de taak om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de uitvoering van deze taken heeft de raad het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vastgesteld. De nieuwe WMO biedt vanaf 1 januari 2015 de basis voor het stelsel van zorg en welzijn in Rotterdam. In Rotterdam valt de invoering van de WMO 2015 samen met de herijking van het welzijnsdomein. Met deze herijking wordt het vanaf 2016 mogelijk om niet geïndiceerde dagbesteding en ontmoeting in de wijken te organiseren. Stap voor stap komt er meer samenhang in de ondersteuning in het stelsel van zorg en welzijn. Het kader NRW legt het fundament voor toekomstbestendig welzijnswerk. Daarin is welzijn de preventieve basis voor de opgaven van de decentralisaties. De inzet richt zich op het versterken van wijknetwerken en op meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Zo wordt getracht de druk op het stelsel van zorg en welzijn naar algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk én draagt bij aan een betaalbaar stelsel van zorg en welzijn. De voorliggende kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 dient als inhoudelijk kader voor de inkoopstrategie van welzijnsvoorzieningen en de uitwerking van het opdrachtgeverschap.

Bekijk document

23-04-2015 besluitRapport Rekenkamer Gemodder in de polder

Onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam naar het besluitvormingsproces rond de gebiedsontwikkeling van de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. De raad wordt gevraagd de hoofdconclusies en aanbevelingen over te nemen.

Bekijk document

19-02-2015 besluitBestemmingsplan parapluherziening terassen

Met deze herziening wordt ondermeer beoogd de door de Rechtbank Rotterdam en Raad van State geconstateerde technische belemmering voor vergunning verlening op te heffen door terrassen waarvoor op grond van de apv een vergunning is vereist (zowel in het openbare gebied als op particuliere gronden), te reguleren in het van toepassing zijnde bestemmingsplan of in de van toepassing zijnde beheersverordening. De herziening heeft betrekking op in totaal 77 anologe en digitale bestemmigsplannen en beheersverordeningen die als zodanig in de regels worden genoemd. De herziening betreft 1099 bestaande, dus vergunde/gedoogde terrassen op zowel openbare als particuliere gronden bij horecagelegenheden, sportvoorzieningen, ontmoetings centra, etc.

Bekijk document

19-02-2015 besluitWijzigen regelgeving gebiedscomissies en opheffen deelgemeenten

In juli 2013 heeft de raad de verordeningen vastgesteld die de instelling van de gebiedscommissies en de vergoeding van de leden van de gebiedscommissies regelen. Beide verordeningen, de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014 en het kiesreglement zijn bij besluit van uw raad in november 2013 bijgesteld. Op 19 maart 2014 zijn de gebiedscommissies gekozen en de deelgemeenten bij wet afgeschaft. De gebiedscommissieleden zijn op 7 april 2014 geïnstalleerd. Vanaf die datum zijn de gebiedscommissies actief. In de regelgeving is op veel plekken ten onrechte nog sprake van deelgemeenten of van bij deelgemeenten behorende begrippen. Met de wijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bij toepassing van de nieuwe verordeningen enkele onvolkomenheden geconstateerd. Ook zijn op basis van bespreking in de commissie Gebieden enkele inhoudelijke voorstellen gedaan voor aanpassing van de verordening op de gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissieleden.

Bekijk document

Overzicht 2014
18-12-2014 besluitEerste wijziging Verordening winkeltijden Rotterdam 2014

Deze wijziging maakt winkelen mogelijk op zon- en feestdagen van 08.00 - 12.00 uur voor gebieden met bijzondere toeristische aantrekkingskracht, en wel voor Hoek van Holland strand en Rotterdam Centrum.

Bekijk document

27-11-2014 besluitVoorbereidingsbesluit Stationsweg Hoek van Holland

Dit een voorbereidingsbesluit: In afwachting van een vast te stellen bestemmingsplan voorkomt dit voorbereidingsbesluit ongewenste ruimtelijke ontwikkelen op de desbetreffende gronden aan de Stationsweg.

Bekijk document

11-11-2014 besluitVaststelling Gebiedsplannen 2015-2018

Volgens de Verordening gebiedscommissies 2014 is de raad belast met het definitief vaststellen van de gebiedsplannen. De raad kan zo de afweging maken over het totaal van de plannen. Het gaat erom de ambities en de doelen uit de ontwerp-gebiedsplannen voor de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswljk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg vast te stellen en het college op te dragen de uitvoering van de gebiedsplannen ter hand te nemen. Dit onder het voorbehoud dat deze plaatsvindt binnen door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders en financiële kaders. Voor knelpunten en wensen in de plannen is de keuze de voorgestelde beoordeling te volgen.

Bekijk document

02-10-2014 besluitBestemmingsplan Dirk van den Burgweg, tweede herziening

Sprake is van een wijziging van een planregel in het bestemmingsplan en een wijziging in de plankaart die hiermee samenhangt. Zo wordt het mogelijk flexibel om te gaan met uitwisselen van het aantal woningen tussen deelgebieden. Met de gewijzigde juridische regeling heeft het plan meer flexibiliteit om het woningbouwproject L\\\'Avenue (ten noorden van Hoek van Holland) tot afronding te brengen.

Bekijk document

10-07-2014 besluitBestemmingsplan Hoek van Holland - Bedrijventerreinen

Het gaat om het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan (met aanvulling van de bedrijvenlijst en de plantoelichting en aanpassing van een naam); dit als gevolg van een tussen uitspraak van de Raad van State.

Bekijk documentBesluiten gemeentebreed | Raadsinformatiesysteem | Bestuurlijk Informatiesysteem